Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Foreninger – Dit overblik over krav og regler

Overvejer du at stifte en forening for at fremme et område eller arbejde for nogle interesser? Der findes fem forskellige foreninger, hver med deres egne regler og krav. Læs med her for at få et skarpt overblik.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder m.v., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

En forening er en juridisk person. Det vil sige, at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som enkeltpersoner eller virksomheder. Dette virker i den form, der efter dansk retstradition kendetegner “foreninger”.

I Danmark er der foreningsfrihed, som garanteres af Grundlovens § 78, som lyder: ”Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.”

Der er rigtig mange forskellige foreninger i Danmark, som har flere forskellige formål. Det kan f.eks. være studenterpolitiske foreninger på universitetet, hvor interessen er studenterpolitik, eller idrætsforeninger, hvor formålet er at fremme fysisk aktivitet m.v. Det, der er fælles for foreningerne, er, at stifterne har en fælles interesse i at samarbejde om at opfylde et formål.

Hvorfor stifte en forening?

Fordelene ved at stifte en forening er mange. Hvis der er noget, du brænder for og er interesseret i, er det en god mulighed for at samle et fællesskab i en forening, hvor de andre deler samme interesse. Det er altid en god idé at være flere personer, da det ofte vil medføre større indflydelse på beslutninger. Desuden kan du være med til at gøre en forskel på et område, der er vigtigt for dig. Afhængig af typen af forening er der flere forskellige fordele.

Leader in a centre of a circle of motivated group of people on a white background. Connecting people

Foreningstyper

Der er fem typer af foreninger:

Almindelige foreninger

 Frivillige foreninger

 Andelsboligforeninger

 Foreninger med begrænset ansvar

 Særlige foreninger 

Læs mere om dem nedenfor.

Almindelige foreninger

En almindelig forening må ikke have til formål at tjene penge, hvorfor den også betegnes som en ikke-erhvervsdrivende forening. En almindelig forening har de samme muligheder, rettigheder og pligter, som en person ville have. Medlemmerne betaler et kontingent, der går til at støtte foreningens overordnede formål. Overskuddet skal anvendes til at fremme foreningens formål.

Eksempler herpå er foreninger med et almennyttigt formål, idrætsforeninger eller nødhjælpsorganisationer.

Almindelige foreninger er som udgangspunkt ikke skattepligtige og skal ikke registreres. Du kan dog vælge at gøre det.

En almindelig forening, der er skattepligtig, skal dog registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer.

Når du registrerer en almindelig forening, skal du oplyse:

 Navn og adresse på foreningen

 Branchekode 

 Forenings startdato

 Regnskabsår 

 Om der er skattemæssige pligter, f.eks. moms

A-skat, AM-bidrag og ATP, hvis der er ansatte

 Og vedhæfte vedtægterne

Frivillige foreninger

Frivillige foreninger kan have mange forskellige formål. Ved en frivillig forening skal medlemmerne være frivillige (ulønnede), og foreningen skal have et bestemt formål, f.eks. en grundejerforening.

For frivillige foreninger gælder et omsætningsloft på 50.000 kr. Hvis dette loft overstiges, eller foreningen har andre skattemæssige forpligtelser, som f.eks. betalte medarbejdere, skal foreningen ændre form til en almindelig forening.

Frivillige foreninger har ikke pligt til at have et CVR-nummer og registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, medmindre foreningen skal søge om tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed. I så fald skal du oplyse navn, adresse og e-mail. CVR-nummeret skal fornyes hvert 3. år, hvilket er gratis.

Andelsboligforeninger

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer.

Den enkelte andelshaver ejer ikke sin bolig, men en anpart af foreningen, og har i den forbindelse fået brugsretten til en bolig.

Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige.

Ved registrering skal der oplyses:

 Navn og adresse 

 Forenings startdato

 Regnskabsår 

 Om der er skattemæssige pligter, f.eks. moms

 A-skat, AM-bidrag og ATP, hvis der er ansatte (f.eks. viceværter)

Derudover skal du vedhæfte liste over bestyrelse, referat fra generalforsamling samt vedtægterne.

Foreninger med begrænset ansvar

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) skal være erhvervsdrivende og have til formål at fremme deres medlemmers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer.

F.M.B.A. er desuden reguleret af loven om ‘visse erhvervsdrivende virksomheder’, og de skal føre regnskab og indberette årsrapporter til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk.

Ved registrering skal foreningens vedtægter og dokumentation for lovlig stiftelse (stiftelsesdokument m.v.) vedlægges. En F.M.B.A. skal på mange måder oprettes og drives som et selskab. Derudover er det et krav, at en F.M.B.A. skal have minimum to medlemmer.

Derudover skal følgende oplyses:

 Navn og adresse

 Stiftelsesdato

 Branche

 Foreningens formål

 Regnskabsår

 Medlemmer af ledelsen (samt bekræftelse på minimum 2 medlemmer i foreningen)

 Hvem der er tegningsberettiget

Særlige foreninger

Særlige foreninger omfatter f.eks. indkøbsforeninger, andelsforeninger, legater, stiftelser og brugsforeninger.

Selvom særlige foreninger generelt ikke har pligt til at lade sig registrere, skal de dog registreres, hvis de f.eks. skal importere varer eller har skattemæssige/afgiftsmæssige pligter. Et eksempel kunne være en indkøbsforening, som har til formål at indkøbe varer eller levere tjenesteydelser. 

Andelsforeninger, legater og brugsforeninger er også særlige foreninger, som skal registreres.

Når du registrerer en særlig forening, skal du oplyse:

 Navn og adresse

Om foreningen skal registreres for lønsumsafgift

Regnskabsår

 Startdato

 Vedtægter og bestyrelsesliste

 Om foreningen overtager alt eller dele af aktiver fra en andens virksomhed

 Skattemæssige pligter fx moms

Derudover skal vedtægter og bestyrelsesliste vedlægges ved registrering. Foreningen skal muligvis også registreres for selskabsskat.

Hvornår skal en forening registreres?

Som nævnt ovenfor varierer det, hvornår en forening skal registreres, og hvornår det er valgfrit. Men der er visse overordnede kriterier for, hvornår en forening skal registreres hos Erhvervsstyrelsen:

 Omsætning overstiger 50.000 kr. årligt 

 Import og eksport af varer

 Erhvervsdrift og muligvis momsregistrering

 Modtagelse af tilskud fra det offentlige (hvis frivillig forening)

Medarbejdere ansat, der skal have løn 

Erhvervsdrivende foreninger, hvor medlemmerne har begrænset ansvar (F.M.B.A)

Overordnede krav til foreninger

Følgende krav, gælder for alle foreninger:

 Mindst to medlemmer

 Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)

 Medlemskredsen veksler

 Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter

 Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget

 Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling

Foreningen behøver ikke at have nogen formue

Hvordan starter og driver man en forening?

Det er vigtigt at man vedtager nogle retningslinjer for foreningen i form af vedtægter. Vedtægterne kan f.eks. indeholde:

 Formål

 Adresse

Betingelser for medlemskab

Kontingent

 Generalforsamling

 Bestyrelse 

 Regnskab 

 Vedtægtsændringer

Opløsning

Registrering

Derudover bør man være opmærksom på regler vedrørende registrering. Læs mere under beskrivelsen af de forskellige typer foreninger.

Regnskab, moms og skat

Det er vigtigt at holde styr på regnskabet i en forening. Man kan overveje at udpege en kasserer, der er ansvarlig for foreningens økonomi.

Ud over foreningens interne regnskab skal visse foreningstyper også udarbejde og indsende et årsregnskab. Dette er relevant, hvis f.eks. foreningen skal momsregistreres eller er erhvervsdrivende.

Der gælder forskellige momsregler for foreninger, som man bør være opmærksom på. En forening skal som udgangspunkt momsregistreres, hvis dens omsætning overstiger 50.000 kroner over 12 på hinanden følgende måneder. Dette gælder omsætning fra momspligtige ydelser, som f.eks. salg af kaffe og sodavand. Kontingentindtægter indgår dog ikke i denne omsætning, da der ikke skal betales moms af dem.

Foreningens organisationsstruktur

Det er vigtigt at definere en klar organisationsstruktur i foreningen. Man bør bl.a. udnævne en bestyrelse og dele ansvarsområder blandt foreningens medlemmer, herunder udnævnelse af formand og næstformand.

Generalforsamling

Derudover skal der i en forening afholdes generalforsamlinger, hvor medlemmer har mulighed for at få indflydelse på valg af bestyrelse, samt komme med forslag og ændringer. På generalforsamlingen kan medlemmerne stemme, og på den måde være med til at tage beslutninger på vegne af foreningen.

Lukning af en forening

Der kan være mange grunde til at man vælger at lukke en forening, som f.eks. manglende økonomi eller ressourcer. Det vil fremgå af foreningens vedtægter, hvordan lukningen skal foregå og hvordan I håndterer et eventuelt overskud. 

FAQ om foreninger

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder m.v., med det formål at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser. Den fungerer som en juridisk person, hvilket betyder, at den kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser ligesom enkeltpersoner eller virksomheder. I Danmark er der foreningsfrihed, som er garanteret af Grundlovens § 78.

At stifte en forening giver mulighed for at samle et fællesskab omkring en fælles interesse, hvilket kan medføre større indflydelse på beslutninger. Dette kan være en måde at gøre en forskel på et område, der er vigtigt for stifteren. Desuden er der forskellige fordele afhængig af foreningstypen.

En forening skal registreres, hvis den:

 Har en omsætning, der overstiger 50.000 kr. årligt.

 Beskæftiger sig med import eller eksport af varer.

Har erhvervsdrift eller muligvis skal momsregistreres.

Modtager tilskud fra det offentlige (for frivillige foreninger).

 Har ansatte, der skal have løn.

 Er en erhvervsdrivende forening, hvor medlemmerne har begrænset ansvar (F.M.B.A).

En forening skal have:

 Mindst to medlemmer.

En aftale om foreningens formål, som regel i form af vedtægter.

En vekslende medlemskreds.

 Kontingent fra medlemmer for at finansiere aktiviteter.

Et øverste organ som generalforsamling eller repræsentantskab med visse beføjelser.

En selvstændig ledelse valgt af medlemmerne.

Ikke nødvendigvis nogen formue.

Man bør vedtage vedtægter med retningslinjer for foreningen, der inkluderer punkter som formål, adresse, medlemskabsbetingelser, kontingent, generalforsamling, bestyrelse og opløsning. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på regler vedrørende registrering, regnskab, moms, skat og organisering af foreningen, såsom at have en klar struktur og afholde generalforsamlinger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder