Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bestyrelse

I de fleste virksomheder, herunder selskaber og foreninger, er der etableret en bestyrelse. Denne bestyrelse agerer som den primære ledelsesenhed, hvor hvert medlem er udvalgt til at indtage en rolle. At være en del af en bestyrelse kan være enten en frivillig eller en betalt position.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en bestyrelse

En bestyrelse har ansvaret for den strategiske styring og den overordnede ledelse i en organisation. Det er bestyrelsens opgave at sikre implementeringen af virksomhedens strategi. Bestyrelsen har også til ansvar at ansætte ledelsen, der varetager den daglige drift. 

Bestyrelsen er sammensat af flere bestyrelsesmedlemmer, som kollektivt fungerer som et beslutningstagende organ. De har magten til at træffe vigtige beslutninger på vegne af enten en forening eller en virksomhed. Det er valgfrit at blive bestyrelsesmedlem, og hver person vælges ind i bestyrelsen. 

Typisk vil man finde mindre bestyrelser i lokale sportsklubber eller foreninger, mens større virksomheder eller organisationer ofte har mere omfattende bestyrelser.

Bestyrelsens centrale roller

Bestyrelsens kerneopgaver omfatter ledelsen af selskabet på et overordnet niveau, inklusiv strategisk styring. Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte en kompetent direktion, som er ansvarlig for selskabets daglige operationer. Desuden definerer bestyrelsen de retningslinjer, som direktionen skal arbejde efter.

Bestyrelsen tager sig af vigtige beslutninger, der rækker ud over direktionens beføjelser. Dette kan omfatte beslutninger af stor betydning for selskabets fremtid. En væsentlig del af bestyrelsens ansvar er også at sikre, at selskabet drives forsvarligt, herunder korrekt bogføring, nøjagtige regnskaber, og at der løbende indhentes rapporter fra direktionen.

Endvidere er det bestyrelsens opgave at indkalde til generalforsamlinger, når dette er nødvendigt.

Rollen og opgaverne for en bestyrelsesformand

Bestyrelsesformandens rolle er central og indebærer en række specifikke opgaver. Denne person vælges til at lede bestyrelsen og agerer typisk som det offentlige ansigt for både bestyrelsen og virksomheden. Deres ansvar inkluderer at vedligeholde et stærkt forhold til både direktionen og ejerne af virksomheden.

Opgaver for bestyrelsesformanden omfatter:

  • Planlægning af bestyrelsesmøder over året.
  • Udarbejdelse og udsendelse af dagsordener til bestyrelsesmøder.
  • Ledelse og styring af møderne.
  • Sikring af, at bestyrelsesmedlemmerne modtager løbende og relevant information.
  • Identificering og udnyttelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer for at maksimere deres værdi til virksomheden.
  • Ansvarlig for at foretage bestyrelsesevalueringer og rapportere til ejerne og direktionen.

Omfanget og naturen af disse opgaver kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og de specifikke udfordringer den står overfor.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Oprettelse og nedlæggelse af en bestyrelse

For at etablere en bestyrelse i dit selskab, kræves der en beslutning truffet af selskabets ejere under en generalforsamling. Dette skal også inkluderes i selskabets vedtægter. Under denne generalforsamling skal der ligeledes vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. Det er også vigtigt, at selskabets tegningsregel justeres, således at selskabet i fremtiden kan forpligtes ved underskrift af den nye ledelse.

Hvilke virksomhedsformer skal have en bestyrelse?

Når det kommer til selskabsformer, varierer kravene om bestyrelser. Ikke alle virksomhedstyper er forpligtede til at have en bestyrelse. For eksempel, mens alle aktieselskaber er påkrævet at have en bestyrelse, er det op til ejerne af et anpartsselskab at beslutte, om de ønsker en bestyrelse.

Mange foreninger, herunder skoler, sportsklubber og frivillige organisationer, vælger at etablere en bestyrelse. Dette skyldes vigtigheden af at have en gruppe, der træffer vigtige beslutninger på organisationens vegne. 

Princippet om at stille op til en bestyrelse er åbent for alle, men potentielle medlemmer skal godkendes af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer eller af ledelsen, før de officielt kan indtræde i bestyrelsen.

Forskellen mellem bestyrelse og direktion

Når et selskab stiftes, er en vigtig beslutning valget af ledelsesstruktur. Der er generelt to modeller:

  • En model med både direktion og bestyrelse: I denne struktur ledes selskabet primært af bestyrelsen, som tager sig af de overordnede strategiske beslutninger. Bestyrelsen udpeger en direktion, der er ansvarlig for den daglige drift og ledelse.
  • En model udelukkende med direktion: Her overtager direktionen alle opgaver, både den strategiske ledelse og den daglige drift af selskabet.

Valget af ledelsesmodel afhænger af, hvordan man ønsker at drive selskabet. Nyetablerede virksomheder vælger ofte kun en direktion i starten, da behovet for en bredere ledelsesstruktur måske ikke er til stede endnu.

Samtidig spiller virksomhedens eller foreningens ambitionsniveau en rolle. Hvis målet er at inddrage erfarne personer i strategiplanlægning og større beslutningstagning fra starten, kan det være fordelagtigt at etablere en bestyrelse, der fokuserer på at udforme og implementere overordnede strategier for virksomheden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad tjener et bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsesmedlemmers kompensation varierer afhængigt af virksomhedens størrelse og type. I mange mindre virksomheder og foreninger varetages bestyrelsesposter ofte på frivillig basis. Derimod, i større virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmer udvælges på grund af deres erfaring og deres betydelige rolle i strategiske beslutninger, modtager disse medlemmer typisk en løn for deres arbejde.

Alternativt til en bestyrelse bruger nogle virksomheder et advisory board. Selvom det fungerer lignende en bestyrelse, kan medlemmerne af et advisory board ikke træffe beslutninger på vegne af virksomheden. Deres rolle er rent rådgivende.

Et advisory board består ofte af personer med betydelig og relevant erfaring, som kan bidrage med deres ekspertise og rådgivning omkring virksomhedens fremtidige drift og strategi.

Funktionen af et advisory board

Et advisory board er en alternativ løsning for virksomheder, der vælger ikke at etablere en formel bestyrelse. Det er en rådgivende gruppe, som ikke har beslutningsmagt i virksomheden. Med andre ord, medlemmerne af et advisory board har ingen formel stemmeret eller bestemmelsesret over virksomhedens operationer.

Advisory boards fungerer som et forum for rådgivning, hvor medlemmerne deler deres erfaringer og indsigt for at støtte virksomhedens udvikling og navigering gennem forskellige udfordringer. Deres rolle er udelukkende rådgivende, hvilket giver virksomheden mulighed for at drage nytte af ekstern ekspertise og perspektiver uden at give eksterne parter beslutningsmagt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bestyrelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En bestyrelse fungerer som det højeste beslutningstagende led i en virksomhed eller forening, med ansvar for den strategiske og overordnede ledelse.

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge de generelle retningslinjer for virksomhedens kurs og tilbyde vejledning til direktionen, som er ansvarlig for den daglige ledelse. Yderligere er det bestyrelsens forpligtelse at godkende virksomhedens årsrapport.

Bestyrelsens hovedansvar er at beskytte selskabets og aktionærernes interesser. Dette opnås ved at håndtere alle vigtige og strategiske beslutninger i virksomheden, samtidig med at de påtager sig det overordnede ansvar for økonomien og sikrer værditilvækst i både kort- og langsigtede perspektiver.

I tilfælde af en eksisterende direktion, fungerer bestyrelsen som en vejledende enhed, der fastsætter de overordnede retningslinjer, som direktionen anvender i den daglige drift. Bestyrelsen er også det organ, der giver den endelige godkendelse af årsrapporten.

En bestyrelse er typisk sammensat af flere bestyrelsesmedlemmer, som ofte besidder strategisk erfaring inden for virksomhedsledelse.

I tilfælde af bestyrelser for foreninger, består disse generelt af engagerede medlemmer, som bidrager aktivt til foreningens fremdrift og udvikling.

I en bestyrelse har alle medlemmer lige stor indflydelse på beslutningerne. Dog udpeger de en formand, hvis primære rolle er at repræsentere både bestyrelsen og virksomheden.

Det er også formandens ansvar at vurdere bestyrelsens arbejde kontinuerligt og ofte tage initiativ til beslutningsprocesser, der sigter mod at opnå resultater og fremme virksomhedens udvikling.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: