Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vedtægter

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er vedtægter?

Vedtægterne i et kapitalselskab fungerer som et sæt regler, der styrer virksomhedens drift og omfatter vigtige detaljer som firmaets navn, dets formål og det regnskabsår, der følger. Disse grundlæggende dokumenter for et selskab skal omfatte visse obligatoriske bestemmelser og informationer i overensstemmelse med selskabsloven. I modsætning til kapitalselskaber, som andelsboligforeninger, ejerforeninger og beboerforeninger, der også har vedtægter, er der ikke fastsat juridiske krav til indholdet af vedtægter for disse foreningstyper.

Indholdet af vedtægter

Selskabsloven dikterer, at vedtægter for et selskab skal som minimum omfatte specifikke informationer. Disse inkluderer:

 • Selskabets officielle navn samt eventuelle yderligere binavne.
 • Selskabets formål
 • Størrelsen på selskabets kapital og antallet af kapitalandele 
 • Ledelse
 • Protokoller for indkaldelse til generalforsamlinger.
 • En angivelse af selskabets regnskabsår.
 • Specifikke retningslinjer for visse vigtige beslutninger.
 • Bestemmelser vedrørende en eventuel begrænset levetid for selskabet.
 • Krav til registrering af selskabet.

Selskabets navn og binavne

Dette afsnit af vedtægterne fokuserer på at fastsætte selskabets primære navn. Ud over det officielle navn, skal vedtægterne også indeholde eventuelle binavne, som selskabet måtte have. Binavne fungerer som supplerende navne for selskabet, og et selskab kan registrere op til fem binavne uden ekstra omkostninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Formålet med selskabet

Det er afgørende at klart angive selskabets formål i vedtægterne. Det er vigtigt at huske, at selskabets forretningsaktiviteter ikke må overskride de grænser, der er sat af dette formål. Derfor er det fordelagtigt at definere formålet bredt nok til at tillade fleksibilitet i forretningsdriften, uden at det bliver for snævert.

Selskabskapital og kapitalandele

Vedtægterne skal præcist oplyse størrelsen af selskabskapitalen. I et anpartsselskab (ApS) er kapitalen opdelt i anparter, og vedtægterne skal specificere antallet af disse anparter samt deres værdi. Tilsvarende, i et aktieselskab (A/S), er kapitalen opdelt i aktier, og der skal være klar angivelse af antallet af aktier samt deres værdi.

Desuden er det vigtigt at beskrive de specifikke rettigheder, som er knyttet til anparterne eller aktierne. For eksempel kan vedtægterne fastsætte, at anpartshavere har ret til dobbelt stemmevægt på generalforsamlingen. Dette er et vigtigt element, der definerer aktionærernes indflydelse i selskabets beslutningsprocesser.

Ledelse

Dette afsnit af vedtægterne giver detaljer om selskabets ledelsesstruktur. Det omfatter information om, hvorvidt selskabet skal have en bestyrelse, en direktion, eller begge dele. For aktieselskaber (A/S’er) er det påkrævet at have både en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Iværksætterselskaber (IVS’er) og anpartsselskaber (ApS’er) har dog mulighed for kun at have en direktion, som vil håndtere den daglige ledelse. Afsnittet skal også indeholde oplysninger om, hvordan bestyrelsen eller direktionen vælges og sammensættes. I A/S’er skal der yderligere oplyses om antallet af bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmer, eventuelle suppleanter og deres valgperiode.

Regler om indkaldelse til generalforsamling

Vedtægterne skal klart beskrive procedurerne for indkaldelse til generalforsamling. Dette inkluderer detaljer om, hvordan generalforsamlingens dagsorden fastsættes, især for den ordinære generalforsamling. Det er også vigtigt at inkludere retningslinjer for, hvordan ændringer i vedtægterne kan foretages. Disse regler sikrer, at alle relevante parter er korrekt informeret og involveret i vigtige beslutningsprocesser i selskabet.

Selskabets regnskabsår

Vedtægterne skal indeholde en definition af selskabets regnskabsår, som typisk varer 12 måneder. Hvis der foretages ændringer i regnskabsåret, er det nødvendigt at tilpasse vedtægterne, så de afspejler denne nye periode korrekt.

Visse beslutninger

Vedtægterne skal også omfatte regler omkring afgørende beslutninger, såsom udstedelse af nye rettigheder, kapitalforhøjelser og lignende. Dette sikrer, at alle relevante procedurer og betingelser er tydeligt defineret.

Begrænset levetid

Hvis selskabet er stiftet med en begrænset levetid, skal vedtægterne indeholde en specifik dato for, hvornår selskabet forventes at ophøre. Dette sikrer klarhed om selskabets forventede varighed.

Registrering af selskab

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) og aktieselskaber (A/S’er) er forpligtede til at registrere ejerforholdene på virk.dk. Dette gælder både for de reelle og de legale ejere. Derudover er der også et krav om, at disse selskabstyper skal føre en ejerbog. Dette er en del af de juridiske krav, der sikrer gennemsigtighed og regelkonformitet i selskabsstrukturen.

Mulige tilføjelser til vedtægter

Foruden de nødvendige standarder i vedtægterne for et selskab, er der yderligere detaljer, som kan vise sig nyttige at inkludere. Disse ekstra punkter kan tilføje mere dybde og specifikation til selskabets regelsæt. Sådanne tilføjelser kan omfatte:

 • Restriktioner i ledelsens tegningsbeføjelser: Dette omhandler eventuelle begrænsninger i ledelsesmedlemmernes beføjelser til at tegne selskabet.
 • Potentiale for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger: Overvejelser om muligheden for at holde generalforsamlinger digitalt, hvilket kan være en fordel i mange moderne selskaber.
 • Sprogmuligheder for generalforsamlinger: Bestemmelser for afholdelse af generalforsamlinger på andre sprog end dansk, hvilket kan være relevant for internationale selskaber.
 • Betingelser for salg af kapitalandele: Dette punkt kan inkludere regler omkring ejernes godkendelse eller betingelser ved salg af f.eks. anparter.
 • Ejernes adgang til at gennemgå ejerbogen: En bestemmelse, der giver ejere retten til at inspicere ejerbogen.
 • Tvungsindløsning af ejerne kapitalandele: Regler om obligatorisk indløsning af kapitalandele under bestemte omstændigheder.

Det er også vigtigt at nævne, at Erhvervsstyrelsen tilbyder standardiserede vedtægts skabeloner, som kan anvendes af anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Disse skabeloner kan være en hjælp til at sikre, at alle relevante aspekter er dækket.

Forståelse af selskabsloven

Selskabsloven er en central lov, der gælder for kapitalselskaber, såsom aktie- og anpartsselskaber. Denne lov spiller en kritisk rolle i at styre, hvordan disse typer af selskaber skal drives. Selskabsloven omfatter regler, der specificerer de oplysninger, der skal inkluderes i et selskabs vedtægter, og hvordan disse vedtægter skal udformes.

Hvis du overvejer at stifte et kapitalselskab, er det stærkt anbefalet at konsultere en advokat, der specialiserer sig i selskabsret. En advokat kan yde værdifuld rådgivning og bistand i forbindelse med de juridiske aspekter af selskabsstiftelsen. Dette sikrer, at dit selskab bliver etableret korrekt og er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indhold i vedtægter

Ved udarbejdelsen af vedtægter til et selskab er det vigtigt at skelne mellem, hvad der skal inkluderes direkte i vedtægterne, og hvad der kræver separate aftaler. Visse bestemmelser kan være for omfattende eller juridisk komplekse til at inkludere direkte i vedtægterne. Et eksempel på dette er ejeraftaler, som typisk kræver en separat, detaljeret aftale.

Forståelse af ejeraftaler

Ejeraftalen er et nøgleelement i styringen af et selskab. Den regulerer ejerskabet og den daglige drift, og inkluderer detaljer som processen for salg af anparter. Det er en aftale mellem ejerne, der præciserer forventninger om rettigheder, ansvarsområder og forpligtelser. Når du udarbejder en ejeraftale, er det klogt at søge juridisk assistance. En advokat kan sikre, at alle juridiske aspekter er dækket, og at aftalen er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvordan ændres standardvedtægterne?

For at foretage ændringer i vedtægterne for et selskab, er det nødvendigt at gennemføre denne proces i forbindelse med en generalforsamling eller et møde blandt anpartshaverne. For at en ændring af vedtægterne skal være gyldig, kræves det, at mindst to tredjedele af ejerne stemmer for ændringen. Efter en succesfuld vedtagelse af en vedtægtsændring på generalforsamlingen, skal ændringerne registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for en periode på to uger. Denne procedure sikrer, at alle ændringer er officielt dokumenterede og juridisk bindende.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Vedtægter

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når du etablerer et selskab, er det essentielt at udarbejde vedtægter. Vedtægterne tjener som fundamentale retningslinjer, der styrer selskabets drift og ledelse.

Selskabsloven er den primære lovgivning, der styrer selskaber, og den fastslår blandt andet nødvendigheden af at udforme vedtægter for forskellige selskabsformer som IVS, ApS og A/S.

Vedtægter for et selskab skal som minimum indeholde information om selskabets navn, dets formål, kapitalstørrelse, kapitalandele, ledelsesstruktur, og de overordnede driftsrammer. Derudover er der mulighed for at inkludere yderligere bestemmelser efter behov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: