Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Årsrapport

En årsrapport fungerer som en detaljeret redegørelse for en virksomheds aktiviteter og fremskridt gennem et helt år. Den omfatter et detaljeret årsregnskab, en omfattende ledelsesberetning, og ofte yderligere relevante informationer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan er en årsrapport opbygget?

En årsrapport er sammensat af to hovedelementer. For det første inkluderer den det detaljerede årsregnskab, og for det andet, den omfattende ledelsesberetning, som også kan indeholde supplerende informationer. For mange virksomheder udgør årsrapporten en essentiel del af det årlige regnskab.

Årsrapporten belyser et selskabs økonomiske og sociale situation og rapporterer om betydningsfulde hændelser, der måtte interessere relevante parter i samfundet, såsom aktionærer, investorer, banker, medarbejdere og kunder. 

En årsrapport skal altid indeholde: 

 • Virksomhedens årsregnskab, herunder resultatopgørelsen, balancen og noter.
 • Koncernregnskab, hvis virksomheden er en del af en koncern og er forpligtet til at udarbejde et sådant.
 • Ledelsesberetning, der redegør for virksomhedens præstationer i det forgangne år og giver et indblik i forventningerne til det kommende år.
 • Ledelsespåtegning, som er en bekræftelse fra ledelsen om årsrapportens nøjagtighed (dog ikke nødvendig, hvis ledelsen kun består af en person).
 • Revisionspåtegning, hvis relevant.
 • Yderligere valgfrie beretninger, der kan tilføjes efter eget valg.

Krav til indberetning af årsrapport for forskellige virksomhedstyper

Kravet om at udarbejde og indberette en årsrapport varierer baseret på virksomhedens juridiske form. Generelt er alle anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) forpligtede til at udarbejde og indberette en årsrapport. Der kan dog forekomme undtagelser, såsom i tilfælde af rekonstruktion eller konkurs.

For personligt ejede virksomheder er der ingen forpligtelse til at udarbejde og indberette en årsrapport.

I visse situationer kan virksomheder vælge at indberette en undtagelseserklæring i stedet for en fuld årsrapport. Dette er en erklæring, hvori virksomhedens ledelse attesterer, at betingelserne for at anvende en sådan undtagelse er opfyldt. Dette gælder eksempelvis for visse typer af interessentskaber (I/S).

Kravet til udførelse af en årsrapport varierer markant afhængigt af virksomhedens kapital og størrelse. Med stigende virksomhedsstørrelse øges kravene til regnskabsføring, hvilket resulterer i et øget behov for en årsrapport i større virksomheder. For selskabstyper som aktieselskaber, iværksætterselskaber og anpartsselskaber (A/S, IVS, ApS) er det obligatorisk at udarbejde en årsrapport. I modsætning hertil er det ikke et krav for enkeltmandsvirksomheder at udføre en årsrapport.

Betydningen af regnskabsklasse for årsrapportens indhold

Indholdet og detaljeringsgraden af en årsrapport er direkte afhængig af virksomhedens regnskabsklasse. Der eksisterer fire hovedklasser af regnskaber – A, B, C og D.

For virksomheder i regnskabsklasse B er der relativt færre krav til indholdet i årsrapporten. Til gengæld stilles der mere omfattende krav til indholdet for virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Undgå at indberette årsrapporten for sent

Det er essentielt at overholde fristen for indberetning af årsrapporten. Dette gøres via Regnskab 2.0 på Virk, og for ikke-børsnoterede selskaber er fristen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ved overskridelse af denne frist, vil der ske følgende:

 • Virksomheden modtager et varsel i den digitale postkasse, der anmoder om indberetning af årsrapporten/undtagelseserklæringen inden 8 dage fra brevets dato.
 • Hvis fristen ikke overholdes, vil virksomhedens ledelse blive pålagt en afgift. Erhvervsstyrelsen udsender denne afgiftsopkrævning direkte til hvert ledelsesmedlems digitale postkasse. Afgiften kan beløbe sig til op til 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem eller filialbestyrer.
 • Der fastsættes en ultimativ frist på yderligere 4 uger fra brevets datering. Ignoreres denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at iværksætte tvangsopløsning af virksomheden uden yderligere varsel.

Hvem skal have adgang til årsrapporten?

Årsrapporten skal være offentligt tilgængelig, således at både kreditorer og andre forretningspartnere kan gennemgå den. Den skal også være tilgængelig for interessenter som aktionærer, investorer, banker og kunder. Gennem offentliggørelsen af årsrapporten demonstrerer virksomheden transparens og ærlighed, hvilket bidrager til at opbygge troværdighed over for potentielle investorer og kunder, hvilket igen kan fremme virksomhedens vækst.

Det er derfor kritisk vigtigt at sikre nøjagtighed i alle aspekter af både årsregnskabet og den tilhørende årsrapport. Denne grad af gennemsigtighed er afgørende for en investors evne til at evaluere, om de ønsker at investere i virksomheden.

Forskellen mellem en årsrapport og et årsregnskab

Selvom både en årsrapport og et årsregnskab fokuserer på virksomhedens økonomi, repræsenterer de to forskellige koncepter. Årsrapporten er en dybdegående analyse og vurdering af årsregnskabet, der tilføjer supplerende oplysninger, som bekræfter årsregnskabets troværdighed og nøjagtighed. Især i større virksomheder spiller årsrapporten en afgørende rolle i at validere årsregnskabets korrekthed og værdi. Den fungerer som en endelig undersøgelse, der sikrer overensstemmelse mellem årsregnskabet og virkeligheden.

Årsrapporten tilbyder desuden virksomhedens medarbejdere værdifuld indsigt i virksomhedens udvikling og identificerer områder, hvor der er potentiale for forbedringer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Grundlæggende forudsætninger for årsrapporten

Årsrapporten er baseret på en række grundlæggende forudsætninger, der sikrer dens kvalitet og pålidelighed. 

Disse forudsætninger omfatter:

 • Klarhed: Regnskabet eller rapporten skal være let forståeligt og entydigt.
 • Substans over form: Realiteter bør prioriteres frem for formaliteter. Indholdet skal afspejle den faktiske situation.
 • Væsentlighed: Kun informationer af betydning bør inkluderes i rapporten eller regnskabet.
 • Going concern: Virksomheden bør forklare, at den forventes at fortsætte driften mindst et år efter balancedagen.
 • Neutralitet: Alle informationer skal præsenteres objektivt og uden manipulation.
 • Periodisering: Uanset betalingstidspunktet bør værdiændringer eller transaktioner medregnes på det relevante tidspunkt. Dette krav kan fraviges for at øge regnskabets retvisende billede.
 • Konsistens: Beregningsmetoderne bør være ensartede gennem hele regnskabet, men kan ændres, hvis det giver et mere retvisende billede.
 • Bruttoprincippet: Aktiver og passiver skal vurderes separat, ligesom indtægter og udgifter skal behandles individuelt.
 • Formel kontinuitet: Ultimobalancen fra det foregående regnskabsår skal stemme overens med primobalancen for det pågældende regnskabsår.
 • Reel kontinuitet: Udarbejdelsesmetoderne i regnskabet skal være konsistente fra år til år for at muliggøre sammenlignelig vurdering af virksomhedens udvikling.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Årsrapport

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En årsrapport er en grundig redegørelse, der beskriver en virksomheds aktiviteter og udvikling over et helt år. Den indeholder typisk et detaljeret årsregnskab, der præsenterer virksomhedens finansielle resultater, en ledelsesberetning, der analyserer virksomhedens drift og strategi, samt ofte andre relevante oplysninger, der bidrager til en fuld forståelse af virksomhedens præstationer.

En årsrapport består hovedsageligt af to dele: det detaljerede årsregnskab og en omfattende ledelsesberetning, som kan inkludere supplerende informationer. Den indeholder også virksomhedens resultatopgørelse, balance og noter, et koncernregnskab (hvis relevant), ledelsespåtegning og eventuelt en revisionspåtegning samt andre valgfrie beretninger.

En årsrapport er en dybdegående analyse og vurdering af årsregnskabet, der inkluderer supplerende oplysninger for at bekræfte regnskabets troværdighed og nøjagtighed. Den giver indsigt i virksomhedens overordnede præstationer og udviklingspotentiale. Et årsregnskab er derimod en mere direkte finansiel rapport, der fokuserer på virksomhedens økonomiske status og resultater.

For at foretage en risikoanalyse starter du med at identificere alle mulige begivenheder, der kan påvirke din virksomhed. Efter identifikationen bedømmer du, hvor sandsynlige disse hændelser er og hvilke konsekvenser de kan have.

Dernæst udarbejder du en strategi, der inkluderer tiltag for at reducere risikoen og sandsynligheden for, at disse hændelser sker, samt forbereder en plan for, hvordan du effektivt skal håndtere situationen, hvis den skulle opstå.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: