Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Virksomhedstyper og selskabsformer

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forskel mellem virksomhedstyper og selskabsformer

Kernen i forskellen mellem “virksomhedstype” og “selskabsform” ligger i ejerens eller ejernes hæftelsesgrad. Når ejeren eller ejerne hæfter ubegrænset og solidarisk, hvilket betyder personlig hæftelse, refererer vi til det som en virksomhedsform. Omvendt, når hæftelsen er begrænset, anvendes betegnelsen selskabsform. Denne forskel er afgørende i forhold til juridiske og finansielle ansvarsområder inden for hver virksomhedstype.

De 2 virksomhedstyper og de 2 selskabsformer

De to virksomhedstyper er følgende:  

 • Enkeltmandsvirksomhed (EVS)
 • Interessentskab (I/S)

De to selskabsformer er følgende: 

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)

Personlig virksomhed eller kapitalselskab?

Det første skridt i oprettelsen af en virksomhed er at beslutte, om du vil etablere en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Hvis du ønsker at starte en personlig virksomhed, er dine muligheder en enkeltmandsvirksomhed (EVS) eller et interessentskab (I/S). Til gengæld, hvis du hellere vil starte et kapitalselskab, kan du vælge mellem at oprette et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Der findes også en række andre virksomhedstyper som f.eks.: 

 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Iværksætterselskab (IVS) (Vigtigt at bemærke: IVS er nu afskaffet)
 • Kommanditselskab (K/S)

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er karakteriseret ved, at den er ejet af en enkelt person. Et væsentligt aspekt ved denne virksomhedstype er, at den ikke udgør en separat juridisk enhed. Dette betyder, at ejeren af en enkeltmandsvirksomhed direkte ejer alle virksomhedens aktiver. Samtidig indebærer det også, at ejeren personligt hæfter for hele virksomhedens gæld med sin personlige formue. Denne direkte forbindelse mellem ejerens personlige finanser og virksomhedens økonomi er en central faktor at overveje ved valg af enkeltmandsvirksomhed som virksomhedstype.

Kapital

I forhold til enkeltmandsvirksomheder, er der ikke et lovmæssigt krav om at indskyde en bestemt minimumskapital ved opstart. Dette giver en fleksibilitet for iværksættere, da de kan starte virksomheden uden den finansielle byrde af en stor startkapital.

Hæftelse

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er alle virksomhedens aktiver personlige ejendele. Det betyder, at ejeren personligt og ubegrænset hæfter for virksomhedens forpligtelser og gæld, hvilket kan indebære at betale virksomhedens kreditorer fra egen lomme, hvis virksomheden ikke kan.

Ledelse

I modsætning til andre virksomhedstyper, er der ingen lovkrav om, at en enkeltmandsvirksomhed skal have en formel ledelsesstruktur som en direktion. Som ejer har du fuld beslutningsret, men du kan uddelegere visse opgaver eller beslutningskompetencer til ansatte eller andre betroede personer gennem fuldmagter.

Ejerforhold

Navnet “enkeltmandsvirksomhed” afspejler, at der kun er én ejer, og denne skal være en fysisk person. Dette udelukker dog ikke muligheden for at ansætte medarbejdere i virksomheden.

Årsrapport

Enkeltmandsvirksomheder er ikke pålagt at udarbejde og indsende årsrapporter, men de skal overholde bogføringslovens regler og udarbejde et årligt skatteregnskab.

Skat og moms

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan du vælge mellem forskellige skatteordninger, herunder personskat, virksomhedsskatteordningen (VSO), eller kapitalafkastordningen (KAO). Enkeltmandsvirksomheder skal typisk momsregistreres, især hvis de udsteder CVR-nummer og driver momspligtig virksomhed. Dog kan visse virksomhedstyper være undtaget fra momspligt og i stedet omfattet af lønsumsafgift. Hvis virksomheden ikke driver momspligtig aktivitet, er der normalt ikke krav om CVR-nummerregistrering.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en virksomhedsform, hvor virksomheden ejes af mindst to personer. I denne form hæfter ejerne personligt og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Der er registreringspligt for interessentskaber under visse omstændigheder, såsom hvis ejerne er kapitalselskaber, eller hvis der er skatte- og afgiftsmæssige forpligtelser.

Kapital

Der er ingen krav om indskydelse af minimumskapital ved oprettelse af et interessentskab, hvilket giver fleksibilitet i opstarten af virksomheden.

Hæftelse

Ejerne i et interessentskab hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, herunder betalinger til ansatte, husleje, leverandører m.m.

Ledelse

Der er ikke fastsat lovkrav om en specifik ledelsesstruktur, som for eksempel en direktion, i et interessentskab. Beslutninger træffes af ejerne, medmindre de har givet fuldmagt til andre, f.eks. en revisor, der kan have beføjelser til at udføre handlinger som bankoverførsler på virksomhedens vegne.

Ejerforhold

Et interessentskab skal have mindst to ejere, som kan være både fysiske personer og/eller virksomheder. Dette gør interessentskabet til en attraktiv virksomhedsform for dem, der ønsker at starte og eje en virksomhed sammen.

Årsrapport

Interessentskaber skal følge bogføringsloven og udarbejde skatteregnskaber. Hvis ejerne er virksomheder, kræves der også indsendelse af et årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven. For privatpersoner som ejere gælder der derimod ingen krav om indsendelse af årsregnskab.

Skat og Moms

Ejerne af et interessentskab kan vælge mellem forskellige skatteordninger:

– Efter personskattereglerne

– Efter virksomhedsskatteordningen (VSO)

– Efter kapitalafkastordningen (KAO)

Interessentskaber skal generelt registreres for moms og visse skatteforhold.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab (ApS) kan etableres af én eller flere personer og fungerer som en selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men kun med de midler, der oprindeligt er indskudt i selskabet. Ved registrering får et anpartsselskab tildelt et CVR-nummer.

Kapital

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der indskydes en startkapital på mindst 40.000 kroner. Denne kapital kan være i kontanter eller andre værdier, såsom virksomheder, maskiner, biler, kunstværker eller møbler, forudsat at de repræsenterer en økonomisk værdi.

Hæftelse

Ejerne af et anpartsselskab hæfter ikke personligt for selskabets gæld eller forpligtelser. Det vil sige, at ejerne i princippet kun risikerer at tabe de midler, de har indskudt i selskabet.

Ledelse

Et anpartsselskab skal have en direktion, der kan bestå af en eller flere direktører. Det er også muligt at have en bestyrelse og/eller et tilsynsråd.

Ejerforhold

Anpartsselskaber kan etableres individuelt eller i samarbejde med andre. Ejerne, der både kan være fysiske personer og virksomheder, træffer beslutninger på generalforsamlinger. Der skal også føres en ejerbog, hvor alle ejere er registreret. Ejere med mere end 5% ejerandel skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Årsrapport

Anpartsselskaber er forpligtede til årligt at udarbejde en årsrapport, som skal godkendes på generalforsamlingen og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Store selskaber skal have revisorpåtegnet årsrapport, mens små selskaber ofte kan vælge revision fra.

Skat og moms

Selskabsskat beregnes på et anpartsselskabs indtjening, og ejerne betaler ikke skat af selskabets indkomst. Et anpartsselskab skal typisk momsregistreres, afhængigt af virksomhedstypen. Ansatte betaler personskat, og ejere betaler udbytteskat, hvis de modtager udbytte baseret på deres ejerandel.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab (A/S) er en selvstændig juridisk enhed, der er reguleret af selskabsloven. Det kan oprettes og ejes af både fysiske personer og andre selskaber. Ejere af et aktieselskab hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men kun med deres indskud i selskabet.

Kapital

For at stifte et aktieselskab kræves det, at der indskydes en minimumskapital på 400.000 kroner. Denne kapital kan bestå af kontanter eller apportindskud, såsom virksomheder, køretøjer, produktionsmaskiner, kunstgenstande eller inventar.

Hæftelse

Ejerne af et aktieselskab hæfter ikke personligt for selskabets gæld eller andre forpligtelser. De risikerer således kun at miste det indskud, de oprindeligt har gjort i selskabet.

Ledelse

Et aktieselskab skal have en direktion og enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis der er en bestyrelse, styrer den selskabets overordnede strategi, mens direktionen håndterer den daglige ledelse. Med et tilsynsråd varetager direktionen både den strategiske og daglige ledelse, mens tilsynsrådet udfører generel kontrol og tilsyn med direktionen.

Ejerforhold

Aktieselskaber kan etableres af én person eller i samarbejde med andre, og ejerne kan være både fysiske personer og selskaber. Beslutninger træffes på generalforsamlingen, og alle ejere skal registreres i en ejerbog. Ejere med mere end 5% af stemmerne eller kapitalen skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Årsrapport

Et aktieselskab skal følge bogføringsloven og udarbejde en årsrapport årligt. Denne årsrapport skal godkendes på generalforsamlingen og indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvor den bliver offentligt tilgængelig.

Skat og moms

Aktieselskaber betaler selskabsskat, og de skal typisk momsregistreres, afhængigt af virksomhedstypen. Ansatte, inklusive ejere, betaler A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af deres løn. Desuden skal udbytte, der udbetales til ejerne, beskattes som udbytteskat.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilken virksomhedstype eller selskabsform passer til dig?

Når du skal beslutte dig for den mest passende virksomhedstype eller selskabsform, er der en række vigtige spørgsmål, du bør tage i betragtning:

 • Risikovillighed: Overvej, hvor stor en risiko du er komfortabel med at tage. Dette er særligt vigtigt i forhold til personlig finansiel hæftelse i forskellige virksomhedsstrukturer.
 • Kapitalressourcer: Vurder, hvor meget startkapital du har tilgængelig. Dette vil have indflydelse på dit valg af virksomhedsstruktur, da nogle kræver en større økonomisk investering end andre.
 • Regnskabsmæssige forpligtelser: Tag højde for, hvilke regnskabskrav du skal kunne imødekomme. Forskellige virksomhedstyper stiller forskellige krav til bogføring og regnskab.
 • Skatteimplikationer: Reflekter over, hvordan dit valg vil påvirke din skattebyrde. Forskellige virksomhedsstrukturer har forskellige konsekvenser for både personlig og virksomhedsskat.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Virksomhedstyper

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Hovedforskellen mellem en virksomhedstype og en selskabsform ligger i graden af ejernes personlige hæftelse. I en virksomhedstype, såsom en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, hæfter ejerne personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. I en selskabsform, som et anpartsselskab eller et aktieselskab, er ejernes hæftelse begrænset til det indskudte beløb i virksomheden.

Når du skal vælge den rette virksomhedstype, er det afgørende at tage udgangspunkt i din personlige risikoprofil og komfortzone. Generelt for selskabsstrukturer gælder det, at det er selskabet, der bærer ansvaret for økonomiske forpligtelser, herunder i tilfælde af konkurs. Dette adskiller sig fra personligt ejede virksomheder, hvor du som ejer hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: