Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

aktiv

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et aktiv?

Et aktiv er en nøgleterm inden for regnskabsføring, der er afgørende for at kunne udarbejde og tolke en virksomheds finansielle opgørelser. Virksomheder ejer en mangfoldighed af ressourcer, herunder alt fra køretøjer og ejendomme til IT-udstyr og kontormøbler. Disse ressourcer betragtes som aktiver i regnskabet. Aktiver er ofte diskuteret i tandem med passiver, hvilket også er et emne, vi har behandlet i en dedikeret artikel i vores ordbog. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle køb automatisk kategoriseres som aktiver. For at et køb skal betragtes som et aktiv, skal det opfylde visse værdikriterier. 

Eksempelvis ville en prototype normalt ikke betragtes som et aktiv, men det endelige, færdigudviklede produkt ville typisk falde ind under denne kategori.

Minimumsgrænse for registrering af aktiver

Når en virksomhed foretager større investeringer, såsom køb af en ny varebil eller opførelse af en lagerbygning, betragtes disse køb uden tvivl som aktiver, der skal registreres i regnskabet. For mindre anskaffelser, som inventar eller IT-udstyr, er det dog vigtigt at være opmærksom på det samlede købsbeløb.

For 2023 er grænsen sat til 32.000 kr. ekskl. moms. Hvis dine køb ligger under dette beløb, kategoriseres de som småanskaffelser og betragtes derfor ikke som aktiver. Hvis du derimod køber for et samlet beløb på over 32.000 kr. ekskl. moms, skal disse indkøb registreres som aktiver i din virksomheds regnskab.

Det afgørende aspekt her er det samlede beløb, du har brugt på inventar over et helt år. Hvis dette samlede beløb overstiger 32.000 kr. ekskl. moms, bør disse køb typisk registreres under aktiver i dit regnskab.

Straksafskrivning af aktiver

Virksomheder står nogle gange over for situationer, hvor et bestemt aktiv mister sin værdi hurtigere end normalt. I sådanne tilfælde kan virksomheden vælge at anvende øjeblikkelig afskrivning på dette aktiv. Denne metode tillader virksomheden at trække de fulde omkostninger ved anskaffelsen af aktivet fra i skat med det samme.

Dette er ofte relevant for elektroniske enheder såsom computere. På grund af den hurtige udvikling inden for teknologi kan en computer hurtigt blive forældet og dermed tabe sin værdi. Øjeblikkelig afskrivning er en måde at reflektere denne hurtige værdiforringelse i regnskabet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Småanskaffelsesgrænse for aktiver

Når en virksomhed foretager køb, er der en specifik beløbsgrænse, der afgør, om købet kan betragtes som et aktiv. Denne grænse er kendt som småanskaffelsesgrænsen og er fastsat til 14.100 kr. Dette betyder, at hvis en virksomhed eksempelvis anskaffer elektronik for et beløb over 14.100 kr., skal dette køb registreres som et aktiv i regnskabet. Er købsprisen derimod under denne grænse, betragtes det som en mindre anskaffelse.

Det er vigtigt at forstå, at småanskaffelsesgrænsen ikke gælder for hver enkel anskaffelse isoleret set. I stedet skal det samlede købsbeløb for en bestemt type af anskaffelser, som f.eks. elektronik, overstige 14.100 kr., før det samlede køb kan bogføres som et aktiv.

Typer af aktiver

Absolut, aktiver inddeles i to primære kategorier:

 1. Anlægsaktiver
 2. Omsætningsaktiver

Disse to typer af aktiver spiller en afgørende rolle i en virksomheds regnskab og finansielle planlægning.

Anlægsaktiver forklaret

Anlægsaktiver repræsenterer de langvarige værdier i en virksomhed, med en forventet anvendelsestid på mere end et år. Eksempler på anlægsaktiver omfatter bygninger og patenter. Der er tre hovedkategorier af anlægsaktiver:

 • Materielle anlægsaktiver: Dette er den mest almindelige type og omfatter fysiske, konkrete genstande, som virksomheden ejer. Eksempler herpå spænder fra køretøjer og kopimaskiner til ejendomme.
 • Immaterielle anlægsaktiver: Denne kategori omfatter ikke-fysiske aktiver. Det kan være elementer som en virksomheds goodwill, varemærker, eller patenter. Disse aktiver har ofte væsentlig værdi, selvom de ikke kan berøres fysisk.
 • Finansielle anlægsaktiver: Dette inkluderer pengemæssige aktiver som værdipapirer eller kapitalandele. Finansielle anlægsaktiver repræsenterer investeringer i andre enheder, værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

Forståelsen af disse forskellige typer af anlægsaktiver er afgørende for korrekt regnskabsføring og værdiansættelse af en virksomheds aktiver.

Hvordan afskriver man immaterielle anlægsaktiver?

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver er en proces, der involverer fordelingen af omkostningerne for værdifulde, ikke-fysiske aktiver over deres brugbare levetid. Sådanne aktiver omfatter eksempelvis goodwill, kunderelationer, og licenser.

For immaterielle anlægsaktiver erhvervet efter den 1. januar 1998, gælder der en standardiseret afskrivningssats på en syvendedel hvert år, svarende til en samlet afskrivningsperiode på syv år. Derimod, for dem, købt før denne dato, finder en årlig afskrivningsrate på 10% anvendelse.

En vigtig undtagelse i dette system er finansielle anlægsaktiver. Disse aktiver følger ikke de almindelige afskrivningsregler, da deres værdi ikke altid forringes over tid. Derfor kræver de en anden behandling i regnskabet med hensyn til afskrivning.

Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver, også kendt som kortfristede aktiver, er de aktiver i en virksomhed, der har en forventet brugstid på under et år. Dette indebærer, at de forventes at blive brugt, solgt eller realiseret inden for en relativt kort periode. De spiller en central rolle i den daglige drift og likviditetsstyring.

Typiske eksempler på omsætningsaktiver omfatter:

 • Varebeholdninger: Disse er produkter eller materialer, som en virksomhed har på lager med henblik på salg eller anvendelse i produktionen.
 • Tilgodehavender: Dette refererer til de penge, en virksomhed har til gode hos sine kunder (debitorer). Det inkluderer beløb, som kunder skylder for varer eller tjenesteydelser, der er leveret på kredit.
 • Kontanter og bankbeholdninger: Dette inkluderer likvide midler som kontanter i kasseapparatet og penge på virksomhedens bankkonti.

Omsætningsaktiver er afgørende for virksomhedens kortfristede finansielle sundhed, da de bidrager til likviditet og evnen til at håndtere daglige operationelle udgifter.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af passiver

Passiver er en fundamental del af en virksomheds finansielle struktur og står i direkte relation til aktiverne. De udgør den del af virksomhedens kapital, som har finansieret dens aktiver. Passiver kan inddeles i følgende hovedkategorier:

 • Egenkapital: Dette repræsenterer virksomhedens værdi og er summen af de midler, ejerne har investeret i virksomheden, plus akkumuleret overskud.
 • Hensatte Forpligtelser: Disse er reserver til sandsynlige, men usikre økonomiske forpligtelser i fremtiden. Dette kan inkludere ting som pensioner, garantier eller skatteforpligtelser.
 • Gældsforpligtelser: Disse er opdelt i kort- og langfristede gældsposter. Kortfristede gældsforpligtelser er dem, der forfalder inden for et år, mens langfristede gældsforpligtelser er dem, der strækker sig over længere perioder.

Balancen mellem aktiver og passiver

Aktiver og passiver skal balancere, hvilket er et kerneprincip i det dobbelte bogholderi. Hvert aktiv i virksomheden skal finansieres, enten gennem passiver (gæld og hensatte forpligtelser) eller egenkapital. Når aktiver og passiver balancerer, indikerer det, at virksomhedens regnskab er korrekt og i balance. Dette balanceprincip viser, hvordan virksomheden har finansieret sin formue (aktiver) ved hjælp af enten lånte midler (gæld) eller ejerens egne midler (egenkapital).

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aktiv

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Alle virksomheder besidder en række forskellige genstande og ressourcer, der spænder fra køretøjer og fast ejendom til IT-udstyr og møbler. Disse elementer er kendt som aktiver i en virksomhedskontekst.

Grunden til, at aktiver og passiver skal balancere, ligger i principperne for dobbelt bogføring. Her kræves det, at det samlede beløb for aktiver altid matcher det samlede beløb for passiver.

Finansielle aktiver dækker over enhver form for monetære værdier, såsom værdipapirer og aktieandele.

Et aktiv refererer til noget, som en virksomhed besidder. Derfor omfatter samlede aktiver det totale beløb af alle individuelle aktiver, en virksomhed har.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: