Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gæld

Gæld refererer til det beløb af penge, som enten virksomheder eller individuelle personer er i forpligtelse til at betale tilbage til en tredjepart.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Gæld - En nærmere udforskning

Gæld er et økonomisk begreb, der henviser til det beløb, som enten erhvervslivet eller enkeltpersoner er nødt til at afbetale til en modpart. Denne økonomiske forpligtelse opstår, når en virksomhed betaler penge til en leverandør, finansiel institution eller enhver anden service- eller vareudbyder. Gæld forpligter skyldneren til at afregne det udestående beløb inden en aftalt frist. I regnskabstermer registreres gæld under kontoen for leverandørgæld og krediteres i overensstemmelse med principperne for dobbelt bogføring.

Kategorier af gæld

Gæld kan også klassificeres som fremmedkapital, hvilket indebærer midler, der ikke er tjent direkte af virksomheden, men tilført udefra. Gæld kan kategoriseres i to hovedtyper: kortfristede og langfristede gældsforpligtelser.

  1. Kortfristede gældsforpligtelser er de forpligtelser, der skal afvikles indenfor et år efter årsafslutningen. Eksempler på disse inkluderer, men er ikke begrænset til, moms, skatter, kassekreditter og leverandørgæld.
  2. På den anden side har vi langfristede gældsforpligtelser, der repræsenterer gæld med en tilbagebetalingsperiode, der strækker sig udover et år. Dette inkluderer realkreditlån, pantebrevslån og banklån.

Betalingsterminer for disse gældsforpligtelser bliver ofte defineret i det initielle aftalestadium mellem debitor og kreditor. For eksempel, når en langfristet gældsforpligtelse som et banklån optages, vil både låntager og långiver indgå en aftale, der specificerer de månedlige afdrag samt lånets samlede løbetid.

Hvordan registrerer man gæld korrekt?

I balanceopgørelsen er gæld og aktiver modsat hinanden. Dette skyldes, at aktiver noteres som debet, mens gæld noteres som kredit. Inden for denne sektion arrangeres gæld i specifikke kategorier: først langfristet gæld og derefter kortfristet gæld.

For kortfristet gæld, er proceduren, at gælden krediteres, når en virksomhed får et betalingskrav fra en anden virksomhed. Når betalingen er fuldført, debeteres gældsposten. På den anden side er poster af langfristet gæld placeret længere ned i virksomhedens finansopstilling.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan håndterer man afbetaling af gæld?

En virksomhed har muligheden for at afvikle gæld ved direkte betaling eller ved brug af kontanter genereret fra salg af aktiver. Imidlertid er det almindeligt for mange virksomheder at afvikle deres gældsforpligtelser gennem virksomhedens omsætningsaktiver.

I processen med gældsafvikling er det essentielt at være opmærksom på virksomhedens likviditetsgrad. Denne indikator hjælper med at afgøre, om virksomheden besidder tilstrækkelige midler til at dække sine gældsposter.

For at beregne likviditetsgraden kan denne formel benyttes:

Likviditetsgrad = (Omsætningsaktiver / kortfristet gæld) x 100

Her er et eksempel på beregning af likviditetsgrad:

Hvis en virksomhed har omsætningsaktiver på 900.000 kr. og kortfristet gæld på 500.000 kr., vil beregningen være:

(900.000 / 500.000) x 100 = 180%

Virksomhedens likviditetsgrad er altså 180%. En sund likviditetsgrad betragtes ofte som værende over 150%.

Det er også vigtigt løbende at vurdere likviditetsgraden, da det giver et klart billede af, hvordan likviditeten ændrer sig over tid, og om der er opstået stigninger eller fald i likviditet.

Hvad er konsekvenserne, hvis en virksomhed misligholder sin gæld?

Når en virksomhed ikke er i stand til at afvikle sin gæld, kan den først indgå i betalingsstandsning og derefter risikere at blive erklæret konkurs.

I en betalingsstandsning får virksomheden midlertidig beskyttelse mod kreditorernes krav. Det betyder, at alle betalinger til kreditorer midlertidigt suspenderes, hvilket kan give virksomheden rum til at forhandle en løsning eller en betalingsaftale.

En virksomhed kan også vælge at erklære sig selv konkurs. Ligeledes kan kreditorer, der ikke modtager deres betalinger, tage skridtet at begære virksomheden konkurs. For at undgå denne situation, kan virksomheden forsøge at indgå en frivillig akkord eller tvangsakkord, hvilket kan bidrage til virksomhedens fortsatte eksistens.

Hvis ingen af disse tiltag lykkes, og virksomhedens økonomiske situation ikke forbedres, kan konkurs blive den uundgåelige konsekvens. I en sådan situation ophører al virksomhedsaktivitet, og virksomheden lukker ned for godt. En genåbning efter en konkursdeklaration er ikke en mulighed.

Hvad sker der, hvis jeg skal i fogedretten?

Hvis du står over for et pengekrav på op til 50.000 kr., kan sagen lande i fogedretten, hvis du anerkender gælden, men ikke har overholdt dine betalingsforpligtelser. Hvis du bestrider kravet, eller hvis sagen er kompleks, har du mulighed for at søge rådgivning fra en advokat. Udgifterne til advokatbistand bæres typisk af dig selv, men det er muligt at undersøge, om du er berettiget til gratis advokathjælp i fogedretten.

Omkostninger forbundet med sagen afholdes ligeledes af dig, medmindre det afgøres, at kreditors krav er ubegrundet. Hvis du får medhold i sagen og har benyttet en advokat, er det modpartens ansvar at dække dine omkostninger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad betyder det at være registreret som dårlig betaler?

Hvis du undlader at betale din gæld, løber du en risiko for at blive noteret som en dårlig betaler i RKI-registeret, som administreres af Experian. En sådan registrering kan medføre betydelige udfordringer, når du forsøger at optage lån eller kredit fra andre kreditorer. Med NemID/MitID har du mulighed for at tjekke din status i RKI-registeret. Alternativt kan du kontakte dem telefonisk på 87 46 56 56 for at finde ud af, om du er registreret. Når den udestående gæld er fuldt afviklet, bliver du fjernet fra RKI-registeret.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gæld

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Gæld refererer til det beløb, en virksomhed eller person skylder til en modpart, som kan være en leverandør, finansiel institution eller anden tjenesteudbyder. I regnskab registreres gæld under leverandørgældkontoen og krediteres i overensstemmelse med dobbelt bogføringsprincipper.

Gæld klassificeres ofte som kortfristet eller langfristet. Kortfristede gældsforpligtelser, såsom moms, skatter og leverandørgæld, skal afvikles inden et år, mens langfristede gældsforpligtelser som realkreditlån og banklån har en løbetid på over et år. Betalingsvilkårene fastsættes i den oprindelige aftale mellem debitor og kreditor.

I en balanceopgørelse noteres gæld som kredit, mens aktiver noteres som debet. Kortfristet gæld krediteres, når et betalingskrav modtages, og debeteres ved betaling. Langfristet gæld noteres særskilt og placeres længere ned i opstillingen.

I fogedretten håndteres sager om ubetalte gæld op til 50.000 kr. Hvis du anerkender, men ikke har betalt gælden, kan du ende i retten. Du har mulighed for at søge juridisk rådgivning, og omkostningerne hertil afholdes normalt af dig selv, medmindre du kvalificerer til gratis advokathjælp. Alle sagens omkostninger påhviler dig, medmindre du får medhold i sagen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: