Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Direktion

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en direktion?

Direktionen er en afgørende del af enhver virksomheds struktur, da den er ansvarlig for den daglige ledelse og operationelle styring. Direktionens hovedopgaver omfatter håndtering af køb, salg, betalinger, leverancer og andre lignende aktiviteter. Denne operationelle rolle adskiller sig fra bestyrelsens funktion, som fokuserer på de strategiske og overordnede beslutninger i virksomheden.

I mange tilfælde består direktionen af virksomhedens øverste ledelseslag, som således både involverer sig i strategiske og daglige ledelsesopgaver. Alternativt kan direktionen være sammensat af personer udpeget af bestyrelsen, som specifikt fokuserer på den daglige drift. For mindre og mellemstore virksomheder er det typisk grundlæggerne selv, der udgør direktionen, mens større virksomheder ofte har en dedikeret bestyrelse til at varetage de strategiske beslutninger og en separat direktion til at håndtere den daglige drift.

Tilstedeværelsen af en bestyrelse er særligt fordelagtig i virksomheder med investorer eller aktionærer. Bestyrelsen kan også inkludere eksterne rådgivere for at berige virksomhedens strategiske styring. Disse medlemmer har dog ingen direkte rolle i den daglige drift, som er direktionens ansvarsområde.

Derudover varierer strukturen af direktionen mellem anpartsselskaber og aktieselskaber. I anpartsselskaber kan det ofte være tilstrækkeligt med en enkelt direktør, som er bundet af en direktørkontrakt. I aktieselskaber er det imidlertid et lovkrav at have en bestyrelse.

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er en afgørende aftale mellem et selskab og dets direktør. Denne kontrakt fastlægger vilkårene for ansættelsesforholdet, herunder ansvarsområder, lønvilkår og betingelser for opsigelse. Direktørkontrakten, som også kaldes en direktøraftale, er en nøglekomponent i ansættelsen af en direktør, idet den regulerer vedkommendes ansvar for virksomhedens daglige ledelse og drift. Dette gælder både for anpartsselskaber og aktieselskaber, hvor direktørens rolle er central i virksomhedens operationelle og strategiske succes.

At udarbejde en direktørkontrakt er en essentiel proces i styringen af et selskab, især når direktøren også er ejer. Ifølge Selskabsloven er det et obligatorisk krav at formalisere alle aftaler mellem selskabet og ejerne skriftligt, hvilket inkluderer direktørkontrakten. Dette skriftlige krav sikrer gennemsigtighed og klarhed i forholdet mellem selskabet og dets ejere.

For direktører, der ikke ejer selskabet, er der teknisk set ikke et lovkrav om at have en ansættelseskontrakt. Dog er det stærkt anbefalet at udarbejde en sådan, da det skaber sikre og klare rammer for både selskabet og direktøren. Dette er især relevant i situationer, hvor selskabet har flere ejere. En veldefineret direktørkontrakt hjælper med at undgå misforståelser om ansættelsesvilkår som løn og ferie. Selv i en ejede selskaber er en direktørkontrakt fordelagtig, for eksempel hvis ejeren planlægger at udtage løn fra selskabet på et senere tidspunkt.

Vigtigt er det, at direktører ikke er omfattet af funktionærloven, og derfor heller ikke af ferieloven, regler om opsigelsesvarsel, barsel og sygdomsrelateret opsigelse. Direktører falder ligeledes uden for overenskomstaftaler. Dette betyder, at der er stor frihed til at aftale vilkår i direktørkontrakten, da den i høj grad er regulerende for ansættelsesforholdet.

Som konsekvens heraf er en direktørkontrakt ofte mere detaljeret og omfattende end en standard ansættelseskontrakt. Den bør adressere specifikke forhold, der normalt ville være dækket af funktionærloven, for at sikre, at alle aspekter af ansættelsen er klart definerede og forstået af begge parter. En grundig og veludformet direktørkontrakt er afgørende for at fremme et sundt og transparent arbejdsforhold i ethvert selskab.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Elementerne i en direktørkontrakt

En direktørkontrakt er en central dokumentation i ledelsesstrukturen inden for en virksomheds direktion. Den dækker en række vigtige aspekter, som er essentielle for en klar forståelse af forholdet mellem direktøren og virksomheden. 

Hovedelementerne i en sådan kontrakt inkluderer:

 1. Direktørens rettigheder og pligter: Dette afsnit specificerer startdatoen for ansættelsen, direktørens ansvarsområder, eventuelle yderligere hverv under ansættelsen, tavshedspligt og regler om immaterielle rettigheder samt kunde- og konkurrenceklausuler.
 2. Økonomiske rettigheder for direktøren: Her fastsættes vilkår såsom løn, bonusser, frynsegoder, pensionsordninger og feriebetingelser.
 3. Betingelser for ophør: Denne del af kontrakten omhandler reglerne for direktørens fratrædelse eller afskedigelse, samt betingelserne for eventuel fratrædelsesgodtgørelse.
 4. Afgørelse af tvister: Her defineres proceduren for, hvordan eventuelle uoverensstemmelser vedrørende kontraktens fortolkning håndteres.

Det er væsentligt at bemærke, at denne type kontrakt er beregnet for en “egentlig direktør” – det vil sige en person, der enten rapporterer direkte til selskabets bestyrelse eller ejere, eller som selv ejer mindst 5% af selskabet og er registreret som direktør hos Erhvervsstyrelsen. Hvis en person har en direktørtitel, men for eksempel er omfattet af funktionærloven og skal have tilsvarende vilkår, er det ikke hensigtsmæssigt at anvende denne form for kontrakt. En grundig forståelse af disse betingelser er afgørende for at sikre en korrekt og lovlig håndtering af ansættelsesforholdet inden for virksomhedens direktion.

Krav til direktionen i anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)

Når det kommer til styring og ledelse af virksomheder i Danmark, er der forskellige regler og forventninger afhængigt af om det er et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et centralt element i denne forskel er strukturen og sammensætningen af virksomhedens direktion.

I et anpartsselskab (ApS) kræves det, at der er mindst én person i direktionen. Typisk vil denne rolle være besat af selve ejeren. I modsætning til aktieselskaber, er der ofte ikke behov for en formel bestyrelse i et ApS, især hvis det er en mindre virksomhed. Dette betyder dog ikke, at oprettelsen af en bestyrelse ikke kan være fordelagtig, især i større anpartsselskaber med en betydelig medarbejderstab.

Når det gælder udvælgelsen af direktionen i et ApS, kan dette enten være ejeren selv eller en eller flere direktører valgt af ejeren eller ejerkredsen. Dette valg sker typisk under en generalforsamling. Hvis et anpartsselskab vælger at etablere en bestyrelse, ligger ansvaret for at udvælge direktionen hos denne bestyrelse. Sker etableringen af en bestyrelse efter at direktionen allerede er på plads, er det almindeligt, at de samme personer fortsætter i direktionen efter bestyrelsens etablering.

I et aktieselskab (A/S) er det et lovkrav, at virksomhedens ledelse består af både en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen skal have mindst tre medlemmer, og antallet af medlemmer i direktionen må ikke overstige antallet i bestyrelsen. Dette sikrer en balanceret ledelsesstruktur i selskabet.

Medlemmer af bestyrelsen, der også sidder i direktionen, er forhindret i at indtage rollerne som formand eller næstformand. Dette er for at undgå interessekonflikter og sikre et klart skel mellem selskabets strategiske og operationelle ledelse. I et aktieselskab har bestyrelsen ansvaret for at vælge de mest egnede personer til direktionen, baseret på deres kvalifikationer og erfaring.

Et særligt aspekt ved aktieselskaber er medarbejdernes indflydelse. Hvis et selskab har haft over 35 ansatte i mindst tre år, får medarbejderne ret til at vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer. Disse medarbejderrepræsentanter bidrager til at forme virksomhedens strategi og beslutninger.

I større aktieselskaber med mange ansatte er det almindeligt, at direktionen består af flere direktører, som hver især har ansvar for specifikke afdelinger såsom produktion, marketing eller regnskab. Dertil kommer en administrerende direktør, hvis opgave er at lede virksomheden i en mere overordnet retning, men stadig med et fokus på den daglige drift. Den administrerende direktør sikrer koordineringen mellem de forskellige afdelingsdirektører og deres opfyldelse af selskabets mål og forpligtelser.

Forskellen mellem en direktion og en bestyrelse er primært, at direktionen står for den daglige ledelse og drift af selskabet, mens bestyrelsen fokuserer på den overordnede, strategiske ledelse. I nogle tilfælde kan et aktieselskab vælge at have et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse som et kontrolorgan. I anpartsselskaber (ApS) uden en bestyrelse, overtager direktionen både den daglige og den strategiske ledelse af selskabet.

Valget af direktionen kan ske på forskellige måder afhængigt af selskabets struktur:

 • I et ApS vælges direktionen af ejer eller ejerkreds under generalforsamlingen.
 • I selskaber med en bestyrelse, er det bestyrelsens opgave at vælge direktionen.
 • I et A/S med et tilsynsråd skal direktionen vælges af tilsynsrådet.

Denne struktur sikrer en klar adskillelse af roller og ansvar inden for selskabets ledelse, hvilket er afgørende for en effektiv og lovlig drift.

Direktionens centrale opgaver i virksomheden

En virksomheds direktion spiller en nøglerolle i den daglige ledelse og beslutningstagning. Denne gruppe er ansvarlig for at sikre en effektiv og glidende drift af virksomhedens daglige aktiviteter. 

Blandt de primære opgaver for direktionen er:

 • Ansvarlig daglig ledelse: Dette inkluderer opgaver som korrekt bogføring, at sørge for at virksomhedens kapital håndteres forsvarligt, og at den generelle drift ledes ansvarligt.
 • Rapportering og information: Direktionen udarbejder rapporter og redegørelser til bestyrelsen og sikrer, at bestyrelsen er opdateret omkring vigtige ændringer og andre relevante aspekter.
 • Ledelse af medarbejdere: Direktionen står for den daglige styring af medarbejderne, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.
 • Målorienteret arbejde: At arbejde hen imod at opnå selskabets mål og visioner er også en central del af direktionens arbejde.

Direktionens rolle adskiller sig fra bestyrelsens, idet bestyrelsen fokuserer på virksomhedens overordnede strategiske ledelse, snarere end den daglige drift.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sammensætningen af direktionen

Direktionens medlemmer skal være fysiske personer, der er juridisk myndige og ikke under værgemål. Størrelsen og sammensætningen af direktionen varierer typisk i forhold til virksomhedens størrelse og behov. I nogle tilfælde kan det være en enkelt person, mens større virksomheder kan have en direktion bestående af flere medlemmer med forskellige specialområder.

Valget af direktionen afhænger af virksomhedens juridiske og ledelsesmæssige struktur. I nogle tilfælde bliver direktionen valgt af generalforsamlingen, mens den i andre tilfælde ansættes af bestyrelsen eller et eventuelt tilsynsråd. Dette sikrer, at direktionens medlemmer er kvalificerede og egnet til at lede virksomheden effektivt og i overensstemmelse med dens mål og værdier.

Overvejelser om bestyrelse vs. direktion i nystartede selskaber

Når du starter et nyt selskab, opstår spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en bestyrelse, eller om det er tilstrækkeligt kun at have en direktion. For mange nystartede virksomheder er det ofte tilstrækkeligt at have en direktion. Dette skyldes, at stifterne normalt er dybt involveret i den daglige drift og ledelse af virksomheden. I sådanne tilfælde vil oprettelsen af en bestyrelse potentielt kunne gøre beslutningsprocessen mere kompliceret, da det tilføjer et ekstra ledelseslag, som muligvis ikke er nødvendigt.

På den anden side, hvis du fra begyndelsen har en vision om at inddrage eksterne beslutningstagere, som ikke er en del af den daglige drift, kan det være fordelagtigt at etablere en bestyrelse. Dette kan være relevant i situationer, hvor investorer ønsker indflydelse på virksomhedens strategiske retning, uden at være involveret i den daglige drift. Ligeledes kan det være nyttigt at have erfarne personer med i virksomheden for at bidrage til strategiudvikling og vigtige beslutningsprocesser.

Hvis du er usikker på, om din virksomhed bør have både en bestyrelse og en direktion, er det ofte klogt at starte med kun en direktion. Dette giver selskabets ejere fleksibilitet til at tilpasse ledelsesstrukturen efter behov, og mulighed for at etablere en bestyrelse senere, hvis virksomhedens forhold eller strategiske mål ændrer sig. Denne tilgang sikrer en enkel og effektiv ledelsesstruktur, der kan tilpasses efterhånden som virksomheden vokser og udvikler sig.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om direktion

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En direktion er en gruppe personer ansvarlig for den daglige ledelse og drift af en virksomhed. Direktionens opgaver inkluderer at træffe beslutninger om virksomhedens operationelle aspekter, som bogføring, medarbejderledelse, og at sikre, at virksomhedens kapital håndteres forsvarligt. Direktionen adskiller sig fra bestyrelsen, som fokuserer på virksomhedens strategiske beslutninger på et mere overordnet plan.

Direktionens primære opgaver omfatter ansvarlig ledelse af virksomhedens daglige drift, udarbejdelse af rapporter og redegørelser til bestyrelsen, ledelse af medarbejdere, ansættelse og afskedigelse af personale, samt at arbejde hen imod at opfylde selskabets mål.

Mens direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse og drift af selskabet, fokuserer bestyrelsen på de mere overordnede, strategiske aspekter af virksomheden. Direktionen håndterer de operationelle detaljer, mens bestyrelsen sætter den langsigtede kurs og politik.

For nystartede virksomheder kan det ofte være tilstrækkeligt kun at have en direktion. En bestyrelse bliver relevant, når der er behov for strategisk vejledning fra eksterne parter, som investorer, eller når selskabet vokser til en størrelse, hvor en mere omfattende ledelsesstruktur er nødvendig.

I et anpartsselskab (ApS) vælges direktionen typisk af ejer eller ejerkreds under generalforsamlingen. I selskaber med en bestyrelse er det bestyrelsens opgave at vælge direktionen. I et aktieselskab (A/S) med et tilsynsråd, vil det være tilsynsrådet, der står for valget af direktionen. Størrelsen og sammensætningen af direktionen varierer og afhænger ofte af virksomhedens størrelse og behov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: