Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Artsopdelt resultatopgørelse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en artsopdelt resultatopgørelse?

En artsopdelt resultatopgørelse er en vital del af finansiel rapportering for en virksomhed. Denne type resultatopgørelse adskiller sig ved at detaljere virksomhedens indtægter og omkostninger, klassificeret efter deres specifikke typer. For eksempel vil denne opgørelse vise omkostninger opdelt i kategorier som løn, husleje, og vareforbrug, samt indtægtskilder som salg, renteindtægter, og andre operationelle indtægter. Denne form for opgørelse er især nyttig for virksomhedens interessenter, herunder investorer, da den tilbyder et gennemsigtigt og detaljeret indblik i, hvordan virksomheden tjener sine penge og håndterer udgifter over en bestemt periode.

Forskellen mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse

Når man sammenligner en artsopdelt resultatopgørelse med en funktionsopdelt resultatopgørelse, ligger forskellen primært i metoden for kategorisering af omkostninger og indtægter. I en artsopdelt resultatopgørelse kategoriseres hver udgift og indtægt efter dens type eller “art”. Eksempler på sådanne arter kan omfatte specifikke omkostningskategorier som lønomkostninger, huslejeudgifter, og vareforbrug. 

På den anden side, i en funktionsopdelt resultatopgørelse, er omkostningerne organiseret efter deres funktion i virksomheden. Dette inkluderer kategorier som produktionsomkostninger, administrationsomkostninger og salgsomkostninger. Denne tilgang fokuserer mere på, hvordan omkostningerne bidrager til forskellige funktionelle områder i virksomheden.

Således er den primære forskel mellem disse to typer af resultatopgørelser baseret på deres tilgang til klassificering og præsentation af finansielle data. Mens en artsopdelt resultatopgørelse giver en detaljeret oversigt over udgifter og indtægter baseret på deres specifikke type, giver en funktionsopdelt opgørelse en oversigt over, hvordan disse omkostninger og indtægter fordeler sig over virksomhedens forskellige funktionelle områder. Begge typer har deres fordele og kan vælges afhængigt af virksomhedens behov og de interessenter, der skal betjenes.

Indholdet af en artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse er en nøglekomponent i finansiel rapportering, der detaljeret præsenterer en virksomheds økonomiske aktiviteter. Denne form for opgørelse indeholder typisk følgende hovedelementer:

 • Nettoomsætning: Dette repræsenterer virksomhedens totale indtægter fra salg af varer og ydelser, før der trækkes eventuelle rabatter, returneringer eller momsbetalinger fra. Nettoomsætningen er fundamentet for virksomhedens indtægtsstrøm og et afgørende tal for at bedømme dens markedsperformance.
 • Bruttofortjeneste: Dette tal fremkommer ved at trække de direkte omkostninger ved at producere eller levere varer og ydelser fra nettoomsætningen. Bruttofortjenesten er en central indikator for virksomhedens effektivitet i produktionen og levering af dens produkter.
 • Driftsresultat: Dette viser resultatet af virksomhedens primære driftsaktiviteter. Det beregnes ved at fratrække omkostninger relateret til salg, markedsføring, administration og andre driftsomkostninger fra bruttofortjenesten. Driftsresultatet er et vigtigt mål for virksomhedens operationelle effektivitet.
 • Finansielle poster: Herunder falder indtægter og omkostninger relateret til virksomhedens finansielle aktiviteter, såsom renteindtægter, renteomkostninger, og valutakursgevinster eller -tab. Disse poster giver indsigt i virksomhedens finansielle sundhed og dens evne til at håndtere finansielle risici.
 • Skat: Dette viser den skat, som virksomheden skal betale på sin skattepligtige indkomst. Dette tal er vigtigt for at forstå virksomhedens samlede skattebyrde.
 • Resultat efter skat: Dette er virksomhedens endelige resultat efter alle omkostninger, herunder skat, er trukket fra. Dette tal er afgørende for at bedømme virksomhedens samlede rentabilitet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Formålet med en artsopdelt resultatopgørelse

Formålet med at anvende en artsopdelt resultatopgørelse er at give et detaljeret og nuanceret overblik over virksomhedens indtægter og omkostninger, opdelt i forskellige kategorier. Ved at segmentere de finansielle data på denne måde, tilbydes ledelsen og interessenterne et klart billede af, hvilke områder der bidrager mest til virksomhedens økonomi, og hvilke områder der kræver ekstra opmærksomhed eller justering. Denne form for opgørelse er særligt værdifuld for at identificere de stærke og svage sider i virksomhedens forretningsmodel og danner grundlag for informerede strategiske beslutninger. Den artsopdelte resultatopgørelse er derfor et uundværligt værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at optimere sin drift og øge sin rentabilitet.

Eksempel på artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse giver et detaljeret overblik over virksomhedens økonomiske performance. Her er et eksempel:

Artsopdelt Resultatopgørelse:

 • Nettoomsætning: 1.000.000 DKK
 • Omkostninger til varer: -500.000 DKK
 • Bruttofortjeneste: 500.000 DKK
 • Salgsomkostninger: -100.000 DKK
 • Administrationsomkostninger: -50.000 DKK
 • Driftsresultat: 350.000 DKK
 • Finansielle indtægter: 10.000 DKK
 • Finansielle omkostninger: -5.000 DKK
 • Resultat før skat: 355.000 DKK
 • Skat: -100.000 DKK
 • Resultat efter skat: 255.000 DKK

Dette eksempel viser, hvordan hver post i en artsopdelt resultatopgørelse bidrager til virksomhedens endelige finansielle resultat.

Artsopdelt vs. funktionsopdelt resultatopgørelse

Valget mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse afhænger ofte af virksomhedstypen og personlige præferencer. Handels- og servicevirksomheder foretrækker ofte en artsopdelt resultatopgørelse, mens produktionsvirksomheder kan foretrække den funktionsopdelte model. Valget påvirkes ikke af virksomhedens størrelse eller struktur, såvel enkeltmandsvirksomheder som anpartsselskaber kan anvende begge typer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Valg mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse

Ifølge årsregnskabsloven har virksomheder frihed til at vælge mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse. Dette valg afhænger ofte af virksomhedens specifikke behov og hvordan ledelsen ønsker at præsentere og analysere de finansielle data.

Artsopdelt kontoplan

En artsopdelt kontoplan er et værktøj til at klassificere virksomhedens finansielle transaktioner. Denne opdeling sker med fokus på transaktionernes art, hvilket betyder at hver økonomisk transaktion tildeles en specifik konto. En typisk kontoplan omfatter hovedkategorier som indtægter, omkostninger, aktiver, og passiver, samt flere underkategorier for specifikke poster som husleje eller andet forbrug.

Formålet med en artsopdelt kontoplan er at tilbyde virksomheden en klar og detaljeret oversigt over dens økonomi. Dette gør det lettere at administrere økonomien og giver et mere dybdegående indblik i de specifikke udgiftsposter. En sådan opdeling er væsentlig for at fremme en effektiv og gennemsigtig finansiel styring inden for virksomheden.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Artsopdelt Resultatopgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En artsopdelt resultatopgørelse er en finansiel rapport, der detaljeret viser en virksomheds indtægter og omkostninger, opdelt efter specifikke typer. Den kategoriserer hver økonomisk post, som for eksempel nettoomsætning, bruttofortjeneste, driftsresultat, samt finansielle indtægter og omkostninger. Denne type opgørelse er nyttig for at give en dybdegående forståelse af, hvordan virksomheden tjener penge og håndterer sine udgifter.

En typisk artsopdelt resultatopgørelse vil indeholde poster som nettoomsætning, omkostninger til varer, bruttofortjeneste, salgs- og administrationsomkostninger, driftsresultat, finansielle indtægter og omkostninger, resultat før skat, skat, og resultat efter skat.

Den primære forskel ligger i kategoriseringen af omkostninger og indtægter. I en artsopdelt resultatopgørelse kategoriseres udgifter og indtægter efter deres type eller “art”, mens en funktionsopdelt resultatopgørelse organiserer omkostningerne efter deres funktion i virksomheden, såsom produktionsomkostninger eller administrationsomkostninger.

Artsopdelte resultatopgørelser foretrækkes ofte af handels- og servicevirksomheder. Dette skyldes, at denne type opgørelse giver et mere detaljeret indblik i de specifikke indtægts- og omkostningskategorier, hvilket er særligt nyttigt for virksomheder, der fokuserer på salg af varer og ydelser.

Ja, ifølge årsregnskabsloven har du friheden til at vælge mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse. Valget afhænger ofte af virksomhedstypen, ledelsens præferencer, og hvordan de ønsker at præsentere og analysere de finansielle data for at træffe informerede forretningsbeslutninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: