Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indtægter

Indtægt er et beløb, der bidrager til at forøge kontantreserven for en enhed. Dette koncept er anvendeligt for individer, virksomheder, og også på et nationalt niveau som den danske regering.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad udgør indtægt?

Indtægt opstår, når du modtager en betaling for det arbejde, du udfører. Dette tilfører et bestemt beløb til din økonomi, hvilket betegnes som indtægt. Men indtægt behøver ikke altid komme fra arbejde; ydelser som dagpenge, kontanthjælp, SU, og andre overførselsindkomster tæller også. Det essentielle ved indtægtsdefinitionen er, at den øger din pengebeholdning, hvilket giver dig midler til at understøtte din livsstil.

Varierende typer af indtægter

Som tidligere beskrevet findes der adskillige typer af indtægter. En vigtig aspekt er, at man generelt er forpligtet til at betale skat af sin indtægt. Dette gælder uafhængigt af, om indtægten kommer fra en virksomhed, eller hvis du er ansat, studerende, eller modtager overførselsindkomst. Der skal ligeledes betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten. Dog er der undtagelser, såsom studerende på SU og modtagere af overførselsindkomster, der er undtaget fra denne skat. Det er dog værd at bemærke, at disse grupper heller ikke kan drage fordel af beskæftigelsesfradraget.

Indtægter i en virksomhed

I forbindelse med virksomhedsdrift opstår der typisk flere former for indtægter. Ofte vil der være en hovedindtægt, som er afgørende for virksomhedens karakter. Denne indtægt defineres som nettoomsætningen, hvilket er indtægter fra salg af produkter eller tjenester minus moms. Indtægterne i en virksomhed skal registreres i resultatopgørelsen efterhånden som de indløber. Ligesom med privatpersoner, er virksomheder også forpligtet til at betale skat af deres indtægt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kategorisering af indtægter

Indtægter kan variere betydeligt, afhængigt af hvordan de er erhvervet. En grundlæggende metode til at fastslå profit på et salg er at fratrække omkostninger fra indtjeningen fra salget af en vare eller tjeneste.

Indtægter kan overordnet opdeles i to kategorier:

  1. Driftsrelaterede indtægter: Denne type omfatter alle indtægter, der genereres gennem virksomhedens daglige drift. Indtægter fra salg af produkter eller tjenester er eksempler på driftsrelaterede indtægter.
  2. Ikke-driftsrelaterede indtægter: Disse refererer til indtægter, der ikke stammer fra den normale drift. Eksempler inkluderer renteindtægter eller indtægter fra salg af virksomhedens aktiver, og de betegnes som ikke-driftsrelaterede indtægter.

Derudover kan en virksomhed have sekundære indtægtskilder, som indtægter fra finansielle aktiver, aktier, og obligationer. Disse indtægter betragtes ofte som fortjeneste.

Indtægt versus omkostning

Indtægten er tæt knyttet til omkostninger. Dette betyder, at man skal fratrække udgifter fra indtægten for at afgøre, om der er tale om et overskud eller et underskud. Dette princip er ikke kun relevant for virksomheder, men også for privatpersoner, der skal vurdere, om deres indtægt dækker deres udgifter. Hvis en persons samlede udgifter overstiger indtægten, resulterer det i et underskud, hvilket også gælder for virksomheder. Det ideelle er at øge indtægten og reducere udgifterne.

Bogføring af virksomhedens indtægter

Indtægter og udgifter i en virksomhed registreres i resultatopgørelsen løbende, i takt med at de opstår. Når det handler om at bogføre indtægter, er der to centrale kriterier, der bestemmer, hvilket regnskabsår de tilhører. Disse er produktionskriteriet og faktureringskriteriet. Begge spiller en væsentlig rolle i at fastlægge, hvornår en indtægt skal registreres i virksomhedens regnskab.

Hvornår gælder produktionskriteriet?

Produktionskriteriet er relevant for større, langvarige projekter, hvor fakturering typisk sker på et senere tidspunkt. Dette gælder ofte for virksomheder som entreprenører, ingeniører, arkitekter og andre, der arbejder med ordreproducerede projekter. I disse tilfælde registreres salgsværdien i resultatopgørelsen gradvist, i takt med at projektet fuldføres. Dette sikrer en mere jævn fordeling af indtægter over en periode, ofte over to regnskabsår.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvornår gælder faktureringskriteriet

Ved faktureringskriteriet bogføres indtægter i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor varerne leveres eller tjenesterne udføres. Det indebærer, at både indtægter og omkostninger registreres i det øjeblik, faktureringen foretages, hvilket normalt er når et arbejde eller en leverance er afsluttet.

Afhængighed af indtægts skabelse

Det er ikke kun virksomheder og private, der genererer indtægt; den danske stat har også indtægter. Men hvordan skabes disse indtægter? De stammer primært fra skatter og afgifter, som udgør fundamentet for Danmarks samlede budget. Et tydeligt eksempel på dette er finansloven, der beskriver, hvordan staten planlægger at fordele og anvende de midler, der indsamles gennem skatter og afgifter hvert år. Derfor spiller skabelsen af arbejdspladser en vigtig rolle, da hver beskæftiget bidrager til samfundet via skattebetaling. Dette sikrer finansiering til vigtige samfundsgoder som hospitaler, skoler og lignende.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Indtægter

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Indtægt er ethvert beløb, du modtager, enten som betaling for arbejde eller som ydelser som dagpenge, kontanthjælp, SU og lignende overførselsindkomster. Det afgørende er, at beløbet øger din pengebeholdning og dermed hjælper med at støtte din livsstil.

Hovedindtægten i en virksomhed defineres som nettoomsætningen, som er indtægter fra salg af produkter eller tjenester fraregnet moms. Denne indtægt er afgørende for virksomhedens karakter og skal registreres i resultatopgørelsen, når den indløber.

For at bestemme om der er overskud eller underskud, skal man fratrække udgifter fra indtægten. Hvis udgifterne overstiger indtægten, resulterer det i et underskud, både for privatpersoner og virksomheder. Målet er at øge indtægten og minimere udgifterne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Introduktion til indkomst