Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udgifter

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer begrebet udgift?

Udgift refererer til den mængde penge eller kredit, som en virksomhed anvender for at erhverve et aktiv. Dette begreb omfatter de forskellige pengebeløb, en virksomhed bruger i sin drift. I modsætning hertil står indtægten, som repræsenterer de penge, virksomheden genererer.

Hvad er eksempler på udgifter i en virksomhed?

Udgifter i en virksomhed kan tage mange former, alt som medfører en økonomisk byrde. Eksempler på sådanne udgifter omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Anskaffelse af maskiner og udstyr
 • Indkøb af produkter til salg eller produktion
 • Betaling af regninger, herunder forsyningsselskaber
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Omkostninger ved markedsføringsaktiviteter

Hvordan håndteres registreringen af udgifter i bogføring?

I dobbelt bogføring bliver udgifter ført på debetsiden af en udgiftskonto, mens kreditposter noteres på en gældskonto eller en aktivkonto. Metoden for registrering af en udgift i resultatopgørelsen varierer afhængigt af virksomhedens valgte bogføringsmetode. I periodiseret bogføring registreres en udgift, når den opstår, uafhængigt af det faktiske betalingstidspunkt.

For eksempel, hvis en virksomhed betaler månedligt for internet, men modtager og betaler fakturaen den efterfølgende måned, registreres dette som en udgift i den måned, tjenesten blev benyttet. Tilsvarende registreres husleje som en udgift i den måned, hvor virksomheden er forpligtet til at betale lejen, selvom betalingen faktisk sker den efterfølgende måned. Dette princip gælder i periodiseret bogføring og er afgørende for nøjagtig økonomisk rapportering og analyse.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan periodiseres udgifter over flere regnskabsår?

Periodisering af udgifter er relevant, når disse strækker sig over flere regnskabsår. Dette er en effektiv måde at fordele udgifter på, så de afspejler det faktiske forbrug eller brug. F.eks., hvis du modtager en faktura for årets varmeforbrug i december, kan udgiften fordeles i regnskabet over de måneder, forbruget dækker. Dette sikrer en mere præcis og retvisende økonomisk rapportering.

Hvordan adskiller udgifter sig fra omkostninger?

Forståelsen af forskellen mellem en udgift og en omkostning kan være udfordrende, da forskellen ofte er subtil. Bogføringsloven specificerer ikke klare forskelle, hvilket gør det til et spørgsmål om praktisk anvendelse i hverdagen. Generelt betragtes udgifter som engangsbetalinger, der afholdes hurtigt, mens omkostninger er løbende og tilbagevendende udgifter, der strækker sig over længere perioder.

For eksempel, købet af en varevogn til virksomheden er en udgift. Men de løbende udgifter såsom benzin, afgifter og vedligehold er omkostninger. Disse omkostninger kan yderligere opdeles i variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Variable omkostninger

Variable omkostninger ændrer sig afhængigt af virksomhedens aktivitet. I tilfældet med varevognen er benzinudgifterne variable. De varierer måned for måned baseret på antallet af ordrer og dermed kørselsbehov.

Kapacitetsomkostninger

I modsætning hertil er kapacitetsomkostninger faste udgifter, som ikke ændrer sig i forhold til virksomhedens aktivitetsniveau. Et eksempel er den årlige grønne ejerafgift for varevognen. Denne omkostning forbliver konstant uafhængigt af virksomhedens ordrer.

Fradrag for virksomhedens udgifter

Som virksomhedsejer har du mulighed for at opnå fradrag på visse udgifter, der er nødvendige for at opretholde og sikre virksomhedens indtægt. Disse udgifter kan du trække fra i virksomhedens årsregnskab. Det er dog essentielt, at du kan dokumentere de udgifter, du ønsker at fratrække.

Blandt de udgifter, du kan få fradrag for, er:

 • Varekøb, som inkluderer udgifter til varer, der sælges videre
 • Anskaffelse af inventar og maskiner
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Telefon- og internetudgifter
 • Husleje for forretningslokaler
 • El og varmeudgifter
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringsomkostninger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at private udgifter ikke er fradragsberettigede. Hvis en udgift er både erhvervsmæssig og privat, er det kun den erhvervsmæssige andel, der kan fratrækkes. Disse fradragsberettigede udgifter registreres som en del af dit årsregnskab, hvilket reducerer dit årsresultat (overskud eller underskud), som skal oplyses i oplysningsskemaet til skattemyndighederne.

Hvad kan du få fradrag for som virksomhedsejer?

Der er en række udgifter, som virksomhedsejere kan få fradrag for.

Fradrag ved opstart af virksomhed

Når du starter en virksomhed, kan du i mange tilfælde få fradrag for omkostninger, der er afholdt op til seks måneder før virksomhedens opstart. Dette kan omfatte udgifter som:

 • Husleje for lokaler
 • Telefonudgifter
 • Lønomkostninger
 • Reklameudgifter

Jo tættere på virksomhedens startdato disse udgifter er betalt, desto større er chancen for at opnå fradrag. Det er dog vigtigt at notere, at der ikke gives fradrag for visse udgifter såsom revisor-, advokatudgifter og markedsundersøgelser i forbindelse med opstart.

Driftsudgifter og driftsmidler (inklusive afskrivninger)

Driftsudgifter er de løbende udgifter, som din virksomhed har, herunder leje af lokaler og udgifter til småaktiver. Disse udgifter kan du fratrække i virksomhedens årsregnskab.

Driftsmidler, såsom maskiner, biler og inventar, indgår også i dine driftsudgifter. Hvis udgiften til et driftsmiddel er under 33.100 kr. i 2024 (32.000 kr. i 2023) og er anskaffet samme år, kan du trække hele beløbet fra som et småaktiv. Er udgiften derimod over disse beløb, skal du afskrive på driftsmidlet over flere år.

Beløbsgrænsen for afskrivning afhænger af, om du er momsregistreret. For momsregistrerede er grænsen baseret på købsprisen eksklusiv moms, mens den for ikke-momsregistrerede er inklusiv moms.

Eksempel

 • En momsregistreret virksomhed kan i 2024 købe en maskine til 33.100 kr. ekskl. moms (41.375 kr. inkl. moms).
 • En ikke-momsregistreret virksomhed kan købe en maskine til 26.480 kr. ekskl. moms i 2024 (33.100 kr. inkl. moms).
Fradrag for småaktiver

Driftsmidler med en levetid under 3 år og småaktiver, der koster maksimalt 33.100 kr. i 2024 (32.000 kr. i 2023), kan fuldt ud fratrækkes i det år, de er købt. Før den 23. november 2020 var grænsen 14.100 kr.

Hvis du køber flere ting, der hører sammen eller skal bruges sammen, som en computer og en printer, skal du betragte dem som ét driftsmiddel. Du skal vurdere den samlede udgift for disse ting for at afgøre, om de samlet set overskrider grænsen for småaktiver og dermed, hvordan de skal afskrives.

Større udgifter og afskrivninger i virksomheden

Når en udgift overstiger 33.100 kr. i 2024 (32.000 kr. i 2023), kan den ikke fradrages med det samme. I stedet skal udgiften fordeles over flere år, en proces kendt som afskrivning. Den maksimale årlige afskrivningsprocent er 25%.

For flere store udgifter, der samlet overstiger beløbsgrænsen, bruges saldoprincippet, hvor alle beløbene samles og afskrives samlet. Du kan vælge at afskrive mindre end 25%, især hvis virksomhedens indtægt er lav et år. Når restbeløbet falder under 33.100 kr., kan hele beløbet fratrækkes på én gang.

Eksempel på Afskrivning

 • Køb en maskine til 100.000 kr.
 • Afskriv 25% første år, hvilket er 25.000 kr.
 • Restsaldo ved årets slutning bliver 75.000 kr.
 • Næste år kan du igen afskrive 25% af restsaldoen.

Når saldoen er under 33.100 kr., kan hele beløbet fradrages på én gang i regnskabet.

Ny Regel om Forhøjet Afskrivningsgrundlag for Grønne Driftsmidler

Fra 23. november 2020 til 31. december 2022 kan du bruge en ny regel for køb af fabriksnye grønne driftsmidler, hvor afskrivningsgrundlaget forhøjes til 116%. Denne regel gælder kun for fuldt erhvervsmæssigt brugte driftsmidler.

Eksempel på forhøjet afskrivningsgrundlag

 • Køb en eldrevet maskine til 100.000 kr.
 • Forhøjet afskrivningsgrundlag: 116% af købsprisen, dvs. 116.000 kr.
 • Afskriv 25% i købsåret, dvs. 29.000 kr.
 • Restsaldo ved årets slutning bliver 87.000 kr.

Bemærk, at restsaldoen ikke kan straksafskrives, selv hvis den falder under grænsen for småaktiver.

Hvilke driftsmidler gælder den nye regel for?

 • Elektriske eller batteridrevne driftsmidler
 • Vare- eller lastvogne (benzin, diesel eller el)
 • Inventar

Driftsmidler, som ikke gælder for reglen

 • Personbiler og skibe
 • Maskiner eller udstyr, der anvender fossile brændsler

Yderligere krav til brug af reglen

 • Driftsmidlet skal være erhvervsmæssigt brugt og købt mellem 23. november 2020 og 31. december 2022.
 • Det skal have sin egen konto i bogføringen.
 • Ingen straksafskrivning er tilladt på driftsmidlet eller restsaldoen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Driftsmidler brugt til både erhverv og privat (blandede driftsmidler)

Når et driftsmiddel, som en bil, anvendes til både erhvervsmæssige og private formål, skal det afskrives separat. Du kan ikke blande det med andre driftsmidler i afskrivningsprocessen, og du kan ikke anvende reglen om forhøjet afskrivningsgrundlag for disse midler.

Afskrivningen baseres kun på købsprisen, og kun den del, der bruges erhvervsmæssigt, kan fratrækkes i regnskabet. Det er vigtigt at vurdere den faktiske anvendelse af driftsmidlet mellem privat og erhvervsmæssigt brug. For eksempel, ved brug af en bil, bør en kørebog anvendes til at bestemme fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat brug.

Eksempel på afskrivning af driftsmiddel brugt til både erhverv og privat

 • Antag at købsprisen på en maskine er 100.000 kr.
 • Den samlede årlige afskrivning er 25%, hvilket er 25.000 kr.
 • Hvis 40% bruges privat, er den private afskrivning 10.000 kr. (25.000 kr. x 0,40).
 • Den erhvervsmæssige afskrivning er derfor 15.000 kr. (25.000 kr. x 0,60).
 • Efter afskrivningen er restsaldoen 75.000 kr.

Året efter kan du igen afskrive 25% af restsaldoen. Hvis restsaldoen er 75.000 kr., kan du derfor fratrække 7.500 kr. i dit årsregnskab.

Når restsaldoen falder under 14.400 kr., som er grænsen for småaktiver, kan du fratrække den resterende erhvervsmæssige andel direkte i årsregnskabet. For eksempel, hvis restsaldoen er 14.000 kr., kan du fratrække 60% af dette beløb (8.400 kr.) i regnskabet.

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter

Alle udgifter relateret til reklame kan fratrækkes i dit regnskab. Dette inkluderer udgifter til annoncering og forskellige markedsføringsaktiviteter.

For repræsentationsudgifter, som er omkostninger forbundet med at opbygge og vedligeholde forretningsforbindelser, kan du fratrække 25% af udgiften. Dette kan dække over:

 • Måltider med forretningsforbindelser
 • Restaurationsbesøg
 • Drikkevarer til forretningsmøder
 • Gaver i erhvervsmæssige sammenhænge
 • Udgifter relateret til jubilæer, fødselsdage, firmarejser og lignende

Det er afgørende at holde bilag for disse udgifter og at notere formålet med dem for at have dokumentation.

Fradrag for lokaler og inventar i din private bolig

For at opnå fradrag for lokaler inden for din private bolig, skal disse lokaler udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål. Et kontorrum, som teknisk set kan bruges privat, kvalificerer ikke til fradrag.

Inventar såsom skriveborde og skabe kan dog være fradragsberettigede, hvis det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at de bruges i virksomheden. For eksempel, hvis du bruger et skrivebord halvt i virksomheden og halvt privat, kan du fratrække 50% af udgiften til dette inventar i dit regnskab.

Fradrag og skattepligt ved telefon- og internetudgifter

Udgifter til telefon og internet er fradragsberettigede i dit regnskab. Dog, hvis du har fri telefon eller internetforbindelse, kan der være skattepligtige konsekvenser.

Fri Telefon

Hvis du har en arbejdstelefon, som du også bruger privat, skal du betale skat af denne fordel. I 2024 skal du angive 3.200 kr. (3.100 kr. i 2023) i rubrik 462 i oplysningsskemaet. Denne værdi skal også tilføjes til din virksomheds resultat i det regnskab, hvor du har fradraget telefonudgifter.

Fri Internetforbindelse

Fuldt fradrag for internetudgifter gælder, hvis du driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til virksomhedens netværk hjemmefra. Hvis ikke, skal du skattebelægges med 3.200 kr. i 2024 eller 3.100 kr. i 2023, hvilket også skal tilføjes til virksomhedens resultat efter fradrag.

Hvis du skal betale skat for både telefon og internet, er det samlede beløb, der skal tilføjes virksomhedens resultat og angives i oplysningsskemaet, 3.200 kr. i 2024 eller 3.100 kr. i 2023.

Hvis både du og din ægtefælle betaler skat af fri telefon/internet, kan I få en rabat på 25%. I dette tilfælde bliver det beløb, I bliver beskattet af, 2.400 kr. pr. person årligt i 2024 eller 2.325 kr. i 2023. Dette beløb skal I angive i oplysningsskemaet og tilføje til jeres virksomheds resultater.

For at kvalificere til ægtefællerabatten, skal I:

 • Være gift eller registrerede partnere.
 • Bo sammen ved årets udgang.
 • Samlet være skattepligtige for mindst 4.200 kr. i 2024 eller 4.100 kr. i 2023 af disse goder i indkomståret.

Denne rabat gælder for hele indkomståret, også hvis I er blevet gift i løbet af året.

Fradrag for erhvervsmæssig brug af privat bil

Når du bruger din private bil til erhvervsmæssige formål i din virksomhed, kan du opnå fradrag for denne kørsel ved at registrere udgifterne i virksomhedens regnskab. Der er to metoder til at beregne disse udgifter:

 1. Beregnet “leje” baseret på faktiske omkostninger: Her inkluderes den erhvervsmæssige del af bilens driftsudgifter og afskrivninger.
 2. Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel: disse satser opdateres årligt. For 2023 er satsen 3,73 kr./km for de første 20.000 km og 2,19 kr./km derefter.

Eksempler på fradragsberegning

 • Eksempel på faktiske udgifter:
  • Antag 20.000 km kørt, hvoraf 8.000 km (40%) er erhvervsmæssig kørsel.
  • Driftsudgifterne på bilen er 24.500 kr., og bilens skattemæssige værdi er 150.000 kr.
  • Erhvervsmæssig del af driftsudgifter: 40% af 24.500 kr. = 9.800 kr.
  • Afskrivninger: 150.000 kr. x 25% = 37.500 kr., heraf 40% = 15.000 kr.
  • Totalt fradrag: 24.800 kr.
 • Eksempel på skatterådets sats:
  • For 2022: 8.000 km x 3,51 kr./km = 28.080 kr.
  • For 2023: 8.000 km x 3,73 kr./km = 29.840 kr.

Kørebog og dokumentation

Det er vigtigt at føre en detaljeret kørebog for at dokumentere fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig brug.

Bil i virksomhedsordningen

Alternativt kan du inkludere bilen i virksomhedsordningen, hvor alle bilens udgifter kan fratrækkes i virksomhedens regnskab. Dog, hvis bilen også bruges privat, skal du som hovedregel beskattes af fri bil.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Udgifter

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En udgift er et beløb af penge eller kredit, som en virksomhed anvender for at erhverve et aktiv eller betale for løbende driftsomkostninger. Dette inkluderer alt fra køb af varer, betaling af husleje, til lønninger og markedsføringsaktiviteter. Udgifter er afgørende for virksomhedens daglige drift og investeringer.

For større udgifter, der overstiger en bestemt grænse (f.eks. 33.100 kr. i 2024), skal virksomheden foretage afskrivninger over flere år i stedet for at trække hele beløbet fra med det samme. Dette gøres for at fordele udgiften over dens brugbare levetid i virksomheden.

Udgifter til reklame er fuldt fradragsberettigede, mens kun 25% af repræsentationsudgifter, såsom måltider og gaver i forretningsøjemed, kan fratrækkes. Det er vigtigt at holde detaljerede bilag for disse udgifter til skattemæssige formål.

Fradrag for erhvervsmæssig brug af en privat bil kan opnås ved at beregne og registrere udgifterne enten baseret på faktiske driftsomkostninger og afskrivninger eller ved at anvende Skatterådets standard satser for erhvervskørsel. En detaljeret kørebog er nødvendig for at dokumentere kørslen.

For at få fradrag for lokaler inden for en privat bolig, skal disse lokaler udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål. Inventar som skriveborde og skabe kan fratrækkes, hvis de bruges i virksomheden, men det kræver dokumentation eller sandsynliggørelse af erhvervsmæssig brug.

Hvis du har fri telefon eller internetforbindelse gennem din virksomhed, kan det medføre en skattepligtig fordel. Beløbet, der skal beskattes, afhænger af om forbindelsen bruges privat, og om der gælder specielle regler, som f.eks. ægtefællerabat ved fælles skattepligtig brug.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: