Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aktiver

Aktiver udgør en vital del af enhver virksomheds regnskab og repræsenterer de økonomiske ressourcer, som er til virksomhedens disposition. Disse ressourcer er essentielle, fordi de er med til at skabe og opretholde virksomhedens økonomiske værdi. Når vi taler om aktiver i en forretningsmæssig sammenhæng, henviser vi til alt det, en virksomhed ejer eller kontrollerer, der har en monetær værdi.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er aktiver?

Aktiver udgør en vital del af enhver virksomheds regnskab og repræsenterer de økonomiske ressourcer, som er til virksomhedens disposition. Disse ressourcer er essentielle, fordi de er med til at skabe og opretholde virksomhedens økonomiske værdi. Når vi taler om aktiver i en forretningsmæssig sammenhæng, henviser vi til alt det, en virksomhed ejer eller kontrollerer, der har en monetær værdi.

For at forstå aktiver dybere, er det afgørende at inddele dem i deres primære kategorier: anlægsaktiver og omsætningsaktiver, hver især karakteriseret ved deres varighed og rolle i virksomhedens finansielle strategi.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er karakteriseret ved deres langsigtede værdi. Disse aktiver er investeringer, som bidrager til virksomhedens værdiskabelse over en længere periode, ofte over mere end et regnskabsår. De er fundamentale for virksomhedens langsigtede drift og inkluderer:

 • Materielle anlægsaktiver: Dette omfatter fysiske objekter som ejendomme, driftsmateriel, inventar og motorkøretøjer.
 • Immaterielle anlægsaktiver: Disse refererer til ikke-fysiske aktiver såsom goodwill, patenter og rettigheder.
 • Finansielle anlægsaktiver: Herunder falder investeringer i værdipapirer, obligationer og kapitalandele, som virksomheden måtte besidde.

Omsætningsaktiver

I modsætning hertil står omsætningsaktiver, som omfatter de aktiver, der hurtigt kan konverteres til likvide midler eller forbruges inden for et år. Disse aktiver er tæt forbundne med virksomhedens daglige operationer og omfatter:

 • Varelager: Produkterne, som er klar til salg eller råmaterialerne, der venter på produktion.
 • Varedebitorer: Tilgodehavender fra kunder, der har købt på kredit og skylder virksomheden penge.
 • Likvide beholdninger: Disse er umiddelbart tilgængelige midler såsom kontanter i kassen eller på bankkonti.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempler på aktiver i virksomhedens regnskab

For at belyse anvendelsen af disse termer i praksis:

 • En virksomhedsejet bil, der anvendes til drift over flere år, klassificeres som et anlægsaktiv.
 • Ejendomme, såsom et hovedkontor eller produktionsfaciliteter, er også anlægsaktiver, da de bidrager til virksomhedens værdi over tid.
 • Produktionsmaskiner og udstyr, der er essentielle for at fremstille varer eller levere tjenester, er anlægsaktiver.
 • Kontante midler, der er tilgængelige og forventes at blive brugt inden for det næste år, falder under kategorien omsætningsaktiver.
 • Egenkapital såsom aktiekapital, der er investeret af ejere eller investorer, betragtes ligeledes som et aktiv.

Når man forstår og håndterer aktiver korrekt, er det en central komponent i at sikre en virksomheds økonomiske sundhed og stabilitet. Korrekt administration og vurdering af aktiver kan også være afgørende for virksomhedens strategiske planlægning og langsigtede succes. Denne viden om aktiver er afgørende for alle, der ønsker at få indsigt i, hvordan en virksomhed opererer økonomisk, og hvordan den skaber værdi.

Registrering af aktiver i regnskabet

Registreringen af aktiver i et regnskab er en proces af stor betydning for at sikre præcis økonomisk rapportering. Når det kommer til aktiver, er der visse retningslinjer for, hvad der udgør et aktiv og hvordan det skal optages i virksomhedens bøger. For eksempel, i 2023, er grænsen for, hvad der betragtes som småanskaffelser, sat til 32.000 kr. Udgifter under denne værdi skal altså ikke registreres som aktiver, men i stedet som småanskaffelser. Dette spiller en vigtig rolle i styringen af en virksomheds finansielle ressourcer. Omvendt skal større anskaffelser, såsom varebiler og lagerbygninger, registreres som aktiver, fordi de bidrager betydeligt til virksomhedens driftskapacitet og værdi.

Det er essentielt for virksomheder at vedligeholde nøjagtige aktiveringsoplysninger, da dette giver et klart billede af virksomhedens økonomiske standpunkt. En detaljeret aktivering tillader en evaluering af virksomhedens likviditet – dens evne til at møde kortsigtede forpligtelser – og potentialet for at finansiere fremtidig vækst og udvikling.

Forståelse af passiver og deres forhold til aktiver

For at fuldende billedet af en virksomheds økonomi, er det vigtigt også at forstå passiverne. Passiver repræsenterer den kapital, der finansierer virksomhedens aktiver. De er opdelt i kategorierne egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Egenkapitalen angiver en virksomheds nettoformue, mens hensatte forpligtelser er reserver til at dække potentielle fremtidige udgifter, der er sandsynlige, men usikre. Gældsforpligtelser er videre opdelt i kortfristet gæld, som skal betales indenfor et år, og langfristet gæld, som har en længere afbetalingstid.

Balancen mellem aktiver og passiver

Grunden til at aktiver og passiver skal balancere, ligger i principperne for dobbelt bogholderi. Hver transaktion optages to gange, så det totale beløb for aktiver altid matcher det totale beløb for passiver. Dette system sikrer, at regnskabet er konsistent og afbalanceret. En balance mellem aktiver og passiver indikerer ikke blot, at regnskabet er korrekt opstillet, men også at virksomhedens finansielle struktur er sund og solid. Aktiverne spejler virksomhedens materielle og immaterielle værdier, mens passiverne afspejler kilderne til disse værdier – hvordan virksomheden har opnået sin formue.

Yderligere information om aktiver

Afskrivning af anlægsaktiver:

Anlægsaktiver mister ofte værdi over tid på grund af brug og slitage. Denne værdiforringelse kaldes afskrivning. Virksomheder afskriver deres anlægsaktiver for at fordele omkostningerne over aktivets nyttige levetid, hvilket giver et mere præcist billede af virksomhedens økonomiske situation.

Revaluering af aktiver:

Aktiver kan også revalueres, hvilket betyder, at deres bogførte værdi justeres for at afspejle deres retfærdige markedsværdi. Dette er især relevant for materielle aktiver som fast ejendom, hvis markedsværdi kan svinge over tid.

Immaterielle aktivers amortisering:

Ligesom materielle aktiver afskrives, bliver immaterielle aktiver amortiseret. Amortisering spreder omkostningerne ved et immaterielt aktiv over dets forventede nyttige levetid.

Vurdering af likviditet:

Aktiver spiller en central rolle i vurderingen af en virksomheds likviditet, dvs. dens evne til at opfylde kortsigtede forpligtelser. Omsætningsaktiver som kontanter, bankindeståender og hurtigt omsættelige værdipapirer er nøglekomponenter i denne vurdering.

Investeringsbeslutninger:

Virksomheder bruger information om deres aktiver til at træffe informerede investeringsbeslutninger. For eksempel kan en analyse af afkastet på aktiver (ROA) give indsigt i, hvor effektivt en virksomhed anvender sine aktiver til at generere indtægt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Risikostyring:

En detaljeret forståelse af aktiver hjælper virksomheder med at styre risici. Forsikringsdækning, for eksempel, er ofte baseret på værdien af en virksomheds aktiver, og risikoen for forældelse eller beskadigelse skal håndteres omhyggeligt.

Skattemæssige konsekvenser:

Værdien af aktiver har skattemæssige implikationer, da de kan have indflydelse på afskrivningsomkostninger og dermed på virksomhedens skattepligtige indkomst.

Balancejusteringer:

Når en virksomhed køber, sælger eller skriver ned værdien af aktiver, skal disse ændringer afspejles i balancen. Dette sikrer, at interessenter som investorer, långivere og andre finansielle partnere har en nøjagtig forståelse af virksomhedens økonomiske status.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aktiver

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et aktiv er en ressource, som en virksomhed ejer eller kontrollerer, og som forventes at generere økonomisk værdi i fremtiden. Aktiver kan være fysiske (som bygninger og maskiner), immaterielle (som patenter og varemærker), eller finansielle (som aktier og obligationer).

Aktiver opdeles generelt i to hovedkategorier: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver er aktiver med en lang levetid, der tjener virksomheden over flere år, såsom ejendomme og maskiner. Omsætningsaktiver er aktiver, der omsættes til kontanter eller forbruges inden for et regnskabsår, såsom varelager og debitorer.

I et regnskab betragtes udgifter under en vis beløbsgrænse – for eksempel 32.000 kr. i 2023 – som småanskaffelser. Disse er ikke aktiver, men omkostninger, der afholdes med det samme og ikke kapitaliseres på balancen.

Aktiver er afgørende for at bestemme en virksomheds økonomiske position. De udgør virksomhedens økonomiske ressourcer og er essentielle for at vurdere dens likviditet, investeringsevne og samlede formue.

Anlægsaktiver, såsom fast ejendom og tungt udstyr, er designet til langvarig brug og er ikke beregnet til hurtig omsætning. Omsætningsaktiver, som kontanter og varelager, er derimod beregnet til at blive omsat eller brugt inden for et regnskabsår.

Korrekt registrering af aktiver er essentiel for nøjagtigheden af finansielle rapporter. Det hjælper virksomheder med at vurdere deres økonomiske sundhed, planlægge fremtidige investeringer og sikre, at alle aktiver er nøjagtigt vurderet og optimeret for maksimal økonomisk fordel.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: