Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattekonto

Skattekontoen fungerer som et centralt hub hos SKAT, der giver arbejdsgivere mulighed for nemt at overvåge og styre deres indberettede og indbetalte skatter og afgifter.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en skattekonto?

Skattekontoen er som sagt et centralt hub hos SKAT, der giver arbejdsgivere mulighed for nemt at overvåge og styre deres indberettede og indbetalte skatter og afgifter. Gennem skattekontoen får virksomheder adgang til detaljeret information om deres finansielle interaktioner med SKAT, inklusiv udbetalinger og fremtidige opkrævninger.

Hver arbejdsgiver er tildelt en skattekonto, som kan tilgås via SKATs TastSelv Erhverv platform. Dette giver en organiseret og strømlinet måde at håndtere skatteinformation på, hvilket gør processen mere overskuelig.

For hvert cvr-nummer eller SE-nummer, som er tilknyttet en virksomhed, eksisterer der en unik skattekonto. Dette sikrer præcision og klarhed i forhold til de forskellige økonomiske transaktioner og forpligtelser.

For indehavere af personligt ejede virksomheder er det vigtigt at være opmærksom på, at B-skat ikke håndteres via skattekontoen. Dette aspekt af skat håndteres separat og skal betales via TastSelv Borger, hvilket sikrer en skarp adskillelse af personlige og erhvervsmæssige skatteanliggender.

Hvordan interagerer du med Skattekontoen?

Som en del af arbejdsgiverens forpligtelser er skattekontoen et nøgleelement, specifikt i forhold til afregning af A-skat og AM-bidrag forbundet med medarbejdernes løn. Hvis virksomheden benytter et lønbureau, som for eksempel DataLøn, vil dette bureau håndtere afregningsprocessen på dine vegne.

Tidspunktet for indbetaling af A-skat og AM-bidrag til skattekontoen er dikteret af virksomhedens samlede lønudgifter. Dette betyder, at din betalingsplan er baseret på din virksomheds totale lønsum.

Hvis din virksomheds samlede A-skat og AM-bidrag overstiger 1 million, vil afregningen finde sted på den sidste bankdag i den gældende måned. For virksomheder med en lønsum på under 1 million kr., sker afregningen den 10. i den efterfølgende måned. For eksempel, A-skat og AM-bidrag for lønninger i juni, skal betales senest den 10. juli.

I november udsender SKAT meddelelser til alle arbejdsgivere, der informerer om de specifikke frister for indbetaling af A-skat og AM-bidrag for det kommende år. SKATs beslutning baseres på virksomhedens tidligere lønsum, hvilket bestemmer, om virksomheden falder over eller under den fastsatte grænse på 1 million kr.

Dette koncept minder om den proces, der er forbundet med ens personlige forskudsopgørelse, som dannes på baggrund af tidligere finansielle data. Men der er en markant forskel: Individuelle skatteydere har friheden til at justere deres forskudsopgørelse efter behov. Imidlertid er virksomheder bundet af SKATs fastlagte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag for et helt indkomstår. Disse frister er uforanderlige og forbliver konstante, selv hvis der sker ændringer i virksomhedens økonomiske situation.

Dette betyder, at betalingsfristerne forbliver låst i et helt år og er immune over for midlertidige justeringer. Dette gælder selv i tilfælde, hvor virksomheden oplever en reduktion i lønudgifterne, såsom i situationer hvor der er behov for at afskedige medarbejdere. Virksomheden skal stadig overholde de oprindelige betalingsfrister, som er fastlagt af SKAT baseret på tidligere data om lønsummen, hvilket sikrer konsistens og forudsigelighed i afregningsprocessen for A-skat og AM-bidrag via skattekontoen.

Vær forsigtig med for tidlig betaling til Skattekontoen

Når du håndterer indberetningen af A-skat og AM-bidrag for din virksomhed, samt moms og andre afgifter, er det vigtigt at adskille indberetningsfristerne fra betalingsfristerne. SKAT opfordrer til rettidig indberetning, men betalingen via skattekontoen skal kun finde sted på den fastsatte frist, eller højst fem hverdage før. Hvis du betaler for tidligt, vil pengene blot blive anvendt til den første udestående post, der findes. Hvis der ikke er nogen udestående poster, vil SKAT returnere pengene. Derefter er du nødt til at gennemføre betalingsprocessen igen – men husk, dette skal ske inden for de fem hverdage før den fastsatte betalingsfrist.

Denne fem-dages regel er fastsat af lovgivningen vedrørende opkrævninger, som sikrer, at betalingerne håndteres korrekt og rettidigt, og at virksomhedernes økonomiske forpligtelser overfor SKAT forbliver strukturerede og overskuelige.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan du se på skattekontoen?

Skattekontoen tilbyder en detaljeret oversigt over virksomhedens finansielle interaktioner med SKAT. Her kan du se de beløb, der allerede er afregnet, samt eventuelle udeståender. Det omfatter en række skatter og afgifter, som virksomheden er forpligtet til at betale, herunder moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat og diverse punkt- og miljøafgifter.

Skattekontoen tjener således som et centralt redskab, der giver virksomhedsejere og finansielle ledere et klart og præcist billede af deres skattemæssige status, hvilket faciliterer en mere effektiv og informeret forvaltning af virksomhedens finansielle forpligtelser over for SKAT.

Hvad er formålet med skattekontoen?

Skattekontoen er etableret med det formål at tilbyde virksomheder en struktureret og overskuelig metode til at håndtere deres skatter og afgifter. Det er en platform, der giver klarhed og orden i virksomhedens finansielle forhold med SKAT. Samtidig fungerer skattekontoen som et centralt samlingspunkt for SKAT, hvorfra de kan administrere og opkræve de nødvendige betalinger fra hver enkelt virksomhed på en organiseret måde.

Således er skattekontoen en gensidig fordel for både virksomheder og SKAT. For virksomhederne betyder det en lettilgængelig og systematiseret oversigt over deres skattemæssige forpligtelser, og for SKAT giver det et effektivt værktøj til at håndtere og opkræve skatter og afgifter på en strømlinet måde.

Bagatelgrænse for ophørte virksomheder

Den 1. juli 2016 blev bagatelgrænsen på 200 kr. indført, hvilket forenklede processerne for både virksomheder og SKAT:

  • Forhøjet grænse vedrørende udbetalinger
  • Ingen rykkere for gæld på 200 kr. eller mindre for virksomheder, der er ophørt
  • Ingen renter på udeståender på 200 kr. eller mindre for virksomheder, der er ophørt
  • For gæld på 200 kr. eller mindre, der tilhører virksomheder, der er ophørt, vil beløbene blive indtægtsført efter 3 år. Det betyder, at pengene fjernes fra skattekontoen og overføres til statskassen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Ingen saldorenter for beløb på 200 kr. eller mindre

Virksomheder, der er ophørt, og som har en saldo på 200 kr. eller mindre, vil ikke pålægges saldorenter i den periode, hvor saldoen er 200 kr. eller derunder. Hvis gælden øges til over 200 kr., påbegyndes renteberegningen fra den dato, hvor beløbet overstiger 200 kr.

Selvom dette primært gælder for saldorenter, tages der hensyn til den samlede saldo, inklusive toldfordringer, når den beregnes.

Et eksempel kunne være en virksomhed med en gæld på 175 kr. ved ophør den 31. juli 2016. Da beløbet er under 200 kr., stopper renteberegningen. Men hvis en momsefterangivelse på 180 kr. indsendes den 1. august 2016 og ikke betales til tiden, genoptages renteberegningen, da den samlede gæld nu overstiger 200 kr.

Toldrenter beregnes stadigvæk

Selvom der ikke tilskrives renter for gæld på 200 kr. eller mindre, gælder dette ikke for toldrenter. Så for toldgæld på 200 kr. eller derunder, vil renter fortsat blive beregnet.

For eksempel, hvis en ophørt virksomhed har en gæld på 150 kr., der består af 60 kr. i moms og 90 kr. i told, vil der blive beregnet toldrente af de 90 kr., men ikke saldorente af de 60 kr.

Indtægtsføring af beløb på 200 kr. og derunder

Virksomheder, der er ophørt, vil ikke modtage udbetalinger på 200 kr. eller mindre på grund af den nye bagatelgrænse. Hvis sådanne virksomheder ønsker disse beløb udbetalt, skal de kontakte SKAT inden for 3 år efter afmeldelsesdatoen. Ellers vil beløbet blive indtægtsført til statskassen tre år efter virksomhedens ophør.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Skattekontoen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For personligt ejede virksomheder håndteres B-skat separat og er ikke inkluderet i skattekontoen. B-skat skal betales via TastSelv Borger, hvilket sørger for en klar adskillelse mellem personlige og erhvervsmæssige skatteforhold.

Skattekontoen fungerer som et centralt sted hos SKAT, der hjælper arbejdsgivere med at holde styr på og overvåge deres indberettede og indbetalte skatter og afgifter. Det giver virksomheder en detaljeret oversigt over finansielle interaktioner med SKAT, inklusive udbetalinger og kommende opkrævninger.

Skattekontoen tilbyder virksomheder en klar og systematiseret oversigt over deres skatteforpligtelser, hvilket gør det nemmere at administrere og betale skatter og afgifter. For SKAT fungerer den som et centralt værktøj til effektivt at administrere og opkræve disse betalinger på en organiseret facon.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: