Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overskudsgrad

Overskudsgraden, ofte refereret til som EBIT-margin (Earnings Before Income and Tax), er en indikator, der viser hvilken del af virksomhedens samlede nettoomsætning der omdannes til overskud efter fradrag af driftsomkostningerne.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder overskudsgrad?

I verdenen af økonomi og regnskab findes der et væld af begreber, man bør kende. Blandt disse er “overskudsgrad” et centralt begreb, som er essentielt at forstå.

Overskudsgraden, som ofte refereres til som EBIT-margin (Earnings Before Income and Tax), er et økonomisk nøgletal, der angiver den procentvise andel af en virksomheds nettoomsætning, der omsættes til overskud efter driftsomkostningerne er trukket fra. Med andre ord benyttes overskudsgraden til at illustrere, hvor meget af virksomhedens indtægter der bliver til rent overskud.

Hvordan udregner man overskudsgraden?

Formlen for at beregne overskudsgraden tager udgangspunkt i virksomhedens resultat før renter samt dens nettoomsætning:

Overskudsgrad = (Resultat før renter x 100) / Nettoomsætning

Eksempelvis, hvis en virksomhed præsterer en omsætning på 100 mio. kroner og opnår et driftsoverskud på 10 mio. kroner, så vil denne virksomheds overskudsgrad være (10 x 100) / 100, hvilket svarer til 10 %

Hvordan anvendes overskudsgraden i praksis?

Overskudsgraden er et værdifuldt værktøj for virksomheder til at analysere deres økonomiske sundhed. Den kan sammenlignes med gennemsnittet for branchen for at se, hvor virksomheden står i forhold til konkurrenterne, og den kan også spore virksomhedens performance over tid.

Når overskudsgraden stiger, viser det, at virksomheden effektivt har reduceret sine omkostninger i forhold til indtægterne, hvilket resulterer i højere overskud. Omvendt kan et fald i overskudsgraden indikere økonomiske udfordringer.

Lad os illustrere med et eksempel:

Mellem 2014 og 2017 har en given virksomhed oplevet en stigning i sin overskudsgrad fra 8,7 % til 12,3 %. Dette er en positiv ændring på 3,6 procentpoint. Dette betyder, at for hver krone virksomheden omsætter, har den formået at øge sin indtjening fra 8,7 øre til 12,3 øre. Det indikerer, at virksomheden har optimeret driften, skåret ned på omkostningerne og forbedret sin rentabilitet. Hvis overskudsgraden i stedet var faldet, ville det pege på, at virksomheden skulle revurdere sin økonomiske strategi og optimere sine processer.

Hvornår anses en overskudsgrad for at være god?

Definitionen af en “god” overskudsgrad kan variere betydeligt afhængigt af den industri eller branche, en virksomhed opererer i. For eksempel har visse brancher som revisorer, tandlæger og forsikringsselskaber ofte en høj overskudsgrad, der kan nå op på 25% eller endda mere. Dette skyldes, at de typisk har mindre produktions- og reklameomkostninger, mens efterspørgslen efter deres tjenester er konstant høj.

I kontrast kan andre industrier, som opererer med lavere margener, forvente en overskudsgrad på kun 2-7%. 

Selvom der ikke er en konkret grænse for, hvad der definerer en “god” overskudsgrad, er det grundlæggende vigtigt for en virksomhed at have en positiv værdi. Dette indikerer, at virksomheden genererer overskud. En negativ eller meget lav overskudsgrad kan være et tegn på, at virksomheden har for store omkostninger i forhold til dens indtægter og dermed kan have behov for at revidere sin forretningsstrategi.

Hvad indikerer en nedadgående overskudsgrad for din forretning?

Et fald i overskudsgraden bør tages alvorligt. Når overskudsgraden dykker, er det essentielt at identificere årsagen hurtigst muligt. Ved at adressere og rette op på disse årsager kan du sikre, at din virksomhed fortsat er drifts effektiv og rentabel. 

Hvis din virksomhed konstant opererer med en negativ overskudsgrad, betyder det, at du bruger mere på omkostninger, end du tjener. I længden er dette ikke holdbart, da en virksomhed, der konstant har flere udgifter end indtægter, er i risiko for økonomiske vanskeligheder. Det er derfor vigtigt at handle proaktivt og finde løsninger, når overskudsgraden begynder at vise negative tendenser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overskudsgradens procentvise værdi - hvorfor er det vigtigt?

At udtrykke overskudsgraden i procent giver en klar indikation af, hvor meget af din virksomheds indtægter der omdannes til overskud. Når det er i procentformat, kan det lettere visualisere virksomhedens effektivitet og gøre det mere sammenligneligt fra år til år indenfor din egen forretning – samt med konkurrerende virksomheder i din sektor. 

Ved at evaluere økonomien ud fra flere nøgletal – herunder overskudsgraden – får du et mere nuanceret billede af din virksomheds finansielle sundhed. Det hjælper dig med at tage informerede beslutninger, identificere styrker og svagheder, og træffe nødvendige justeringer for at optimere drift og rentabilitet.

Hvad indebærer EBIT, og hvad er dens relation til overskudsgraden?

EBIT-margin og overskudsgrad er to betegnelser for det samme koncept. EBIT, der står for “Earnings Before Interests and Taxes”, er den engelske term, og nogle foretrækker at anvende denne fremfor “overskudsgrad”. Uanset betegnelse refererer de begge til den samme økonomiske indikator.

Hvordan hænger afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed sammen?

For at foretage en dybdegående rentabilitetsanalyse af din forretning, er det essentielt at inddrage nøgletallene, afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. Interessant nok, med kendskab til din virksomheds overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, er det muligt at bestemme afkastningsgraden. Formlen ser således ud:

Afkastningsgrad = Overskudsgrad x Aktivernes omsætningshastighed

Hvordan relaterer bruttoavanceprocent sig til overskudsgraden?

I din økonomiske analyse af virksomheden er det essentielt at inddrage både bruttoavanceprocent og overskudsgrad. Bruttoavanceprocenten giver indsigt i din virksomheds evne til at tjene penge, ligesom overskudsgraden gør det.

Overskudsgraden angiver, hvilken procentdel af virksomhedens omsætning der omdannes til faktisk overskud. I modsætning til dette viser bruttoavanceprocenten, hvor stor en procentdel af omsætningen der er tilbage, efter at udgifter til vareforbrug er fratrukket.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan forholder indtjeningsevne sig til overskudsgrad?

At kende sin virksomheds indtjeningsevne er fundamentalt. Indtjeningsevnen indikerer din virksomheds kapacitet til at skabe overskud. Når man taler om indtjeningsevne, spiller overskudsgraden en central rolle. Den giver dig en konkret forståelse for, hvor stor en del af din virksomheds omsætning, der faktisk bliver til rent overskud.

Er indtjeningsgrad det samme som overskudsgrad?

Ja, i praksis er det to betegnelser for samme begreb. Selvom “overskudsgrad” er det mest almindeligt anvendte udtryk, refererer begge til den samme økonomiske indikator.

Hvordan kan du forbedre din virksomheds overskudsgrad?

Er din virksomheds overskudsgrad lavere end ønsket?
Der er forskellige strategier, du kan følge:
  1. Overvej at justere dine produktpriser opad.
  2. Analyser og skær ned på unødige omkostninger.
  3. Fokuser på at fremme salget af de produkter, der tilbyder højere indtjeningsmarginer.

Selvom det kan variere, hvad der betragtes som en god overskudsgrad afhængigt af branchen og den specifikke virksomhed, er en generel tommelfingerregel, at din overskudsgrad bør vise en opadgående tendens og ikke tage en negativ drejning over tid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Overskudsgrad

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Overskudsgraden giver dig en indikation af, hvorvidt din virksomheds indtægter overgår driftsomkostningerne, og om du i sidste ende opnår et positivt økonomisk resultat.

Selvom der er variationer inden for forskellige brancher og virksomhedstyper, betragtes enhver positiv overskudsgrad generelt som god. En stigende overskudsgrad over tid indikerer en sund finansiel praksis.

En høj overskudsgrad betyder, at en større del af hver indtjent krone går direkte til virksomhedens profit efter at have dækket driftsomkostningerne. Dette er en indikation af effektiv drift og god økonomistyring.

Forøgelse af en virksomheds overskudsgrad kan ske gennem strategier som omkostningsreduktion, prisforhøjelser på produkter eller fokus på salg af højmargin-produkter. Dette kan indikere en bedre finansiel beslutningstagning og operationel effektivitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: