Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Konkurs

Konkurs er et juridisk fænomen, som påvirker både virksomheder og privatpersoner. Men hvad indebærer det egentlig, når en virksomhed eller en person går konkurs?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder konkurs?

Konkurs er et juridisk fænomen, som påvirker både virksomheder og privatpersoner. Men hvad indebærer det egentlig, når en virksomhed eller en person går konkurs?

Konkurs indtræffer, når en virksomhed eller individ ikke længere er i stand til at afvikle sin gæld til kreditorerne. Dette sætter i gang en juridisk proces kaldet konkursbehandling. Selvom både privatpersoner og virksomheder kan undergå konkursbehandling, varierer processen afhængigt af om det er en privatperson eller en virksomhed.

Hvem begærer om konkurs?

Hvis man ønsker at erklære en virksomhed konkurs, foretages denne anmodning ved Skifteretten – en specialiseret del af de danske domstole, der tager sig af konkursbehandlinger. Hvis en virksomhed er insolvent (mere om dette nedenfor) og en kreditor, som kunne være en leverandør eller en bank, mener, at de har udestående betalinger eller tjenesteydelser fra virksomheden, kan de anmode Skifteretten om konkursbehandling. Dette kaldes enten kreditorbegæring eller fordringshaverbegæring.

En virksomhed kan også selv tage skridtet at indgive en konkursbegæring. Dette kaldes egenbegæring. For at gøre dette, skal man indsende en specifik blanket til Skifteretten, der befinder sig i den retskreds, hvor virksomheden er placeret. Blanketten skal indeholde essentielle oplysninger, såsom virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer, samt kontaktoplysninger på den person, der indgiver begæringen.

Hvornår er man insolvent?

Insolvens opstår, når en virksomhed ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Simpelt sagt, hvis en virksomheds passiver overstiger dens aktiver, eller med andre ord, skylder mere end den besidder, er den insolvent. En kortvarig likviditetskrise betragtes dog ikke som insolvens. En virksomhed må først erklære sig insolvent ved Skifteretten, før den kan anmode om konkursbehandling.

Når Skifteretten initierer en konkursbehandling, mister det insolvente selskab sin ret til at forvalte egne midler og aktiver. Skulle selskabet fortsætte med at disponere over midlerne, kan disse dispositioner blive annulleret – dette kaldes for en omstødelse.

Virksomhedsejere bør være særligt opmærksomme. Hvis de ignorerer tegn på insolvens og ikke stopper virksomhedens drift rettidigt, kan de risikere at blive pålagt konkurskarantæne, hvilket forbyder dem i at deltage i et kapitalselskabs ledelse i typisk tre år.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er formålet med konkurs?

Konkursens primære formål er at overtage hele skyldnerens formue – alle aktiver – og fordele dem retfærdigt blandt kreditorerne som beskrevet i konkursloven. Så konkurs er en proces, der tjener til at lukke en virksomhed under regulerede forhold.

Hvad er virkningen af en konkurs?

Når Skifteretten udsteder et konkursdekret, mister virksomheden retten til at træffe beslutninger om sine midler. I praksis indebærer det, at virksomheden ikke kan overdrage, modtage betalinger eller yde tjenester. Efter konkursdekretets udstedelse behandles alle kreditorer ens, og favorisering, som at tilbagebetale lån til nære relationer, er strengt forbudt.

Samlet set giver konkursprocessen en struktureret og retfærdig måde at håndtere virksomhedens eller individets økonomiske problemer med kurator i en nøglerolle for at sikre en ordnet afvikling.

Konkursprocessen

Når en virksomhed erklæres konkurs af Skifteretten, udpeger retten en kurator, ofte en advokat, hvis primære opgave er at repræsentere kreditorernes interesser. Der er dog mulighed for kreditorerne at stemme om valget af kurator ved en skiftesamling, hvis de anmoder om det inden for tre uger efter dekretets udstedelse.

Kurator skal afvikle virksomheden og omsætte dens aktiver til penge. Dette kan ske gennem salg, tvangsauktioner eller andre midler. Når alle aktiver er solgt (dette samlede salg kaldes konkursmassen), skal provenuet fordeles mellem kreditorerne. Udbetalingen sker i en prioriteret rækkefølge kaldet konkursordenen:

 1. Omkostninger til behandlingen af konkursboet (kurators honorar).
 2. Afviklingsomkostninger, som retsafgifter.
 3. Lønkrav, feriepenge mv.
 4. Afgifter som forbrugsafgifter eller alkoholafgifter.
 5. Alle øvrige kreditorer.

Efter afviklingen vil virksomheden blive afregistreret.

Uddybning af kurator

Kurator er en person, typisk med juridisk baggrund som advokat, udpeget af skifteretten til at styre konkursbehandlingen for et konkursbo. Sker konkursen i et selskab, træder kuratoren i rollen som leder i stedet for den tidligere ledelse.

Hovedopgaven for en kurator er at beskytte kreditorernes interesser og sørge for, at de bliver betalt i henhold til konkurslovens bestemmelser. Kurator starter med at identificere og sikre alle aktiver i konkursboet for at forhindre, at den konkursramte forværres eller bortsælger aktiverne, der kan skade kreditorerne. Efter identifikation kan kurator vælge at sælge aktiverne for at opnå de bedst mulige provenu til gavn for kreditorerne.

Desuden er det kurators ansvar at meddele konkursen offentligt. Dette sikrer, at alle kreditorer bliver informeret om konkursen, så de kan fremføre deres krav. Kurator skal efterfølgende gennemgå alle indkomne krav via en fordringsprøvelse og vurdere legitimiteten af hvert krav.

Kurator dykker også ned i årsagerne til konkursen. Hvis der er tegn på, at ledelsen har foretaget skadelige handlinger, kan kurator anbefale retssager eller konkurskarantæne. Yderligere skal kurator vurdere bogføringen for eventuelle skadelige dispositioner, der kan være sket før konkursen – disse undersøgelser kaldes for omstødelsesundersøgelser.

Hvad indebærer en personlig konkurs?

Når en person erklæres konkurs, kaldes det for en personlig konkurs. Dette sker, hvis personen er insolvent, og enten personen selv eller hans kreditorer begærer konkurs. Insolvens i midlertidige situationer betragtes ikke som grundlag for konkurs.

For at begære nogen konkurs, skal en kreditor stille sikkerhed for konkursens omkostninger, typisk 30.000 kr.

Konsekvenser af personlig konkurs:

 • Du mister retten til at råde over dine ejendomme.
 • Din formue vil blive inddraget og solgt.
 • Dine ejendele, som hus eller bil, kan blive solgt for at dække gæld.
 • Efter en personlig konkurs er du ikke nødvendigvis gældfri. Mange søger derfor gældssanering efter konkurs.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad koster en konkursbegæring?

At begære et selskab konkurs kræver en retsafgift på 750 kr. plus en sikkerhed for dækning af konkursens omkostninger, som ofte er sat til 30.000 kr. Lønmodtagere, der har løn til gode fra virksomheden, behøver ikke at stille denne sikkerhed.

Hvor finder man information om konkurser?

Man kan finde information om virksomheder, der er under konkursbehandling, på virk.dk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Konkurs

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Konkurs er en juridisk procedure, hvor en virksomhed eller privatperson erklæres ude af stand til at betale sine gæld. Dette fører ofte til, at skyldnerens aktiver bliver solgt for at dække så meget gæld som muligt. Processen styres af en kurator, som typisk er en advokat udpeget af Skifteretten.

For at en virksomhed eller person kan erklæres konkurs, skal der primært være to betingelser opfyldt:

 1. Skyldneren skal være insolvent, hvilket betyder, at vedkommende ikke kan betale sine gæld som og når de forfalder.
 2. Der skal være en forventning om, at skyldnerens økonomiske situation ikke forbedres i den nærmeste fremtid, hvilket betyder, at betalingsvanskelighederne ikke bare er midlertidige.

Både skyldneren selv og kreditorerne kan indgive en konkursbegæring. Hvis det er en kreditor, der ønsker at begære skyldneren konkurs, skal kreditoren ofte stille en sikkerhed for dækning af konkursens omkostninger.

Efter en konkurs vil skyldneren ofte stadig stå med restgæld, da alle gældsposter sjældent dækkes fuldt ud. For private kan dette medføre betydelige økonomiske og kreditmæssige konsekvenser i mange år. Virksomheder, der har gennemgået en konkurs, vil blive afregistreret. Personer kan søge om gældssanering efter en konkurs for at få en frisk start.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: