Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nøgletal

Nøgletal, som er vitale regnskabsmæssige forholdstal, spiller en central rolle i finansiel analyse ved at skabe et klart overblik over forskellige aspekter af en virksomheds økonomi. De tjener som nøgleindikatorer, der nøje beskriver og kvantificerer forskellige dele af en virksomheds finansielle sundhed på et specifikt tidspunkt. Disse målinger finder anvendelse på tværs af en bred palette af økonomiske områder, fra likviditet og solvens til rentabilitet og vækstpotentiale, og tilbyder et detaljeret snapshot af virksomhedens nuværende økonomiske styrker og svagheder.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af nøgletal

Nøgletal er betydningsfulde indikatorer, udledt af finansielle data, som præsenterer vigtige aspekter af en virksomheds økonomiske præstationer på et bestemt tidspunkt. De tjener som essentielle elementer i en virksomheds regnskabsanalyse, idet de samlet set tegner et billede af den finansielle helbredstilstand.

Specifikt dækker nøgletal en bred vifte af økonomiske aspekter, herunder, men ikke begrænset til, afkastningsgrad, rentabiliteten af egenkapital, overskudsgrad, dækningsgrad, hastigheden af omsætning for varedebitorer og kreditorer, varelagrets omsætningshastighed, nulpunktsomsætning, soliditetsgrad og likviditetsgrad.

Gennemførelse af regnskabsanalyse med brug af nøgletal

Ved at benytte nøgletal i en regnskabsanalyse, opnås en detaljeret forståelse for en virksomheds finansielle styrker og tendenser. Afkastningsgraden er her centralt for at måle effektiviteten af anvendt kapital, mens returneringen på egenkapitalen giver indsigt i, hvordan virksomheden performer i forhold til den samlede investerede kapital.

Overskudsgraden angiver, hvilken procentdel af omsætningen der konverteres til profit, og dækningsgraden reflekterer andelen af omsætningen, der er til rådighed til at dække de faste omkostninger. Analyse af varedebitorernes omsætningshastighed afslører, hvor hurtigt kunder betaler deres skyldige beløb, mens varekreditorernes omsætningshastighed giver indblik i den betalingsfrist, virksomheden nyder godt af hos sine leverandører.

Varelagerets omsætningshastighed er en indikator for, hvor ofte varelageret bliver omsat i en given periode, og nulpunktsomsætningen angiver det omsætningsniveau, der er nødvendigt for at dække alle omkostninger. Soliditetsgraden giver et billede af, hvor meget af virksomhedens aktiver der er finansieret af egenkapital sammenlignet med fremmedkapital, og likviditetsgraden bedømmer virksomhedens kapacitet til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser.

I sin helhed giver nøgletal uvurderlige perspektiver i en regnskabsanalyse, hvilket skaber et klart overblik over virksomhedens økonomiske position og udvikling. Disse indsigter er afgørende for at identificere operationelle styrker og svagheder, som kan informere strategiske beslutninger for fremtiden.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til regnskabsnøgletal og deres beregninger

Der findes adskillige nøgletal, som kan udregnes for at vurdere forskellige aspekter af en virksomheds økonomi. Her følger en guide til de mest centrale nøgletal samt anvisninger på, hvordan de beregnes.

Afkastningsgrad

Dette nøgletal afspejler effektiviteten af den investerede kapital i virksomheden.

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver.

Egenkapitalens Forrentning

Dette måler afkastet på al kapital, både egen- og fremmedkapital, der er investeret i virksomheden.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital.

Overskudsgrad

Et nøgletal, der indikerer, hvilken andel af omsætningen der bliver til profit, også kendt som EBIT-margin.

Overskudsgrad = resultat før renter x 100 / nettoomsætning.

Dækningsgrad

Dette nøgletal angiver, hvor stor en procentdel af omsætningen, der bidrager til at dække de faste omkostninger.

Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning.

En høj dækningsgrad indikerer lave variable omkostninger, mens en lav dækningsgrad signalerer højere variable omkostninger.

Varedebitorernes Omsætningshastighed

Viser hvor effektivt virksomheden indkasserer betalinger fra sine kunder.

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer.

Varekreditorernes Omsætningshastighed

Repræsenterer den gennemsnitlige kredittid, virksomheden har til at betale sine leverandører.

Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / varekreditorer.

Varelagerets Omsætningshastighed

Indikerer, hvor ofte virksomheden formår at omsætte sit lager inden for et år.

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager.

Bruttofortjenestemargin

Dette nøgletal illustrerer, hvad virksomheden tjener efter de variable omkostninger er trukket fra omsætningen.

Bruttofortjenestemargin = (nettoomsætning – variable omkostninger) / nettoomsætning.

Nulpunktsomsætning

Angiver det omsætningsniveau, hvor alle omkostninger er dækket, og virksomheden hverken tjener eller taber penge.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad.

Soliditetsgrad

Dette nøgletal viser forholdet mellem egenkapital og den samlede kapital i virksomheden.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver.

Likviditetsgrad

Dette måler virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser med de aktiver, der hurtigt kan omdannes til kontanter.

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser.

Current Ratio 

Current Ratio er et udtryk for virksomhedens evne til at betale sine kortfristede forpligtelser med dens likvide midler. Et højere tal indikerer bedre likviditet.

Current Ratio = omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser.

Quick Ratio 

Quick Ratio er en mere konservativ målestok for likviditet end Current Ratio, da den udelukker varelageret, som kan være sværere at omsætte til kontanter hurtigt.

Quick Ratio = (omsætningsaktiver – varelager) / kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsandel

Gældsandelen giver et billede af, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver der er finansieret gennem gæld. En høj gældsandel kan indikere højere finansiel risiko.

Gældsandel = (kortfristet gæld + langfristet gæld) / aktiver.

Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen er en indikator for virksomhedens finansielle stabilitet. Jo højere egenkapitalandel, desto mere af virksomhedens aktiver er finansieret af egenkapital, hvilket ofte ses som et tegn på økonomisk styrke.

Egenkapitalandel = egenkapital / aktiver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

At afgøre kvaliteten af nøgletal

Nøgletal er essentielle instrumenter til overvågning af den finansielle progression i din forretning. Det er afgørende, at du tager højde for din specifikke forretningsmodel når du fortolker dit regnskab.

For nystartede virksomheder kan det være en udfordring at vurdere et regnskabsårs succes. Ved at have din forretningsmodel i mente, og ved at stille dine nøgletal op mod dem fra sammenlignelige selskaber, kan du få en bedre forståelse for om året har været profitabelt.

Imidlertid kan det være kompliceret at lave direkte sammenligninger på tværs af forskellige brancher på grund af varierende standarder. Det er derfor vigtigt, at du vælger en virksomhed til sammenligning, der matcher din egen så tæt som muligt.

For etablerede virksomheder bliver det lettere at bruge din egen historiske data som benchmark. Ved at sammenligne med tidligere år, kan du identificere om virksomheden er på en op- eller nedadgående trend, og dermed handle proaktivt på baggrund af disse indsigter.

For at få et helhedsbillede af alle de nødvendige nøgletal i din forretning, er det fordelagtigt at udføre en fuldstændig regnskabsanalyse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Nøgletal

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nøgletal er kvantitative målinger, der udledes fra en virksomheds finansielle data, og de afspejler de væsentlige økonomiske forhold og præstationer på et givet tidspunkt. De er afgørende for regnskabsanalyse, da de samlet giver et overblik over virksomhedens økonomiske sundhed. Nøgletal som afkastningsgrad, rentabilitet, likviditet og solvens giver indsigt i virksomhedens indtjeningsevne, effektivitet og finansielle stabilitet, hvilket er essentielt for ledelsen, investorer og andre interessenter for at træffe informerede beslutninger.

For at vurdere dine nøgletals effektivitet, skal du måle dem i forhold til din specifikke forretningsmodel og branche. For nye virksomheder indebærer dette at sammenligne med lignende virksomheder for at vurdere, om dit regnskabsår har været succesfuldt. For mere etablerede virksomheder anbefales det at sammenligne med virksomhedens egne historiske nøgletal for at identificere vækst eller tilbagegangstendenser. I begge tilfælde er en omfattende regnskabsanalyse nødvendig for at få det fulde billede af din virksomheds finansielle sundhed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: