Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lagerbeskatning

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning er en central metode i beskatningen af frie midler ved investeringer. Sammen med realiseringsbeskatning udgør den de to primære skattemetoder, der kan have en afgørende indflydelse på investorers reelle afkast. I lagerbeskatningens rammer betaler investorer skat af deres årlige afkast, uanset om investeringen er solgt eller ej. Dette koncept indebærer, at skat betales på både udbytter og gevinster – både de realiserede og urealiserede. I tilfælde af tab, tillader lagerbeskatningsprincipperne fradrag i skat, hvilket er væsentligt at forstå for investorer.

Sammenligning af lagerbeskatning og realisationsbeskatning

Den væsentligste forskel mellem lagerbeskatning og realisationsbeskatning ligger i timingen af skattebetalingen. Under lagerbeskatning forekommer skattebetalingen årligt, baseret på værdistigninger i investeringer inden for det pågældende år. Realisationsbeskatning indebærer derimod en enkeltstående skattebetaling, som finder sted ved salg af investeringerne. I begge tilfælde er skattebetalingen betinget af, at investeringen har genereret profit, og skatten er begrænset til den opnåede gevinst.

Fordele og ulemper ved lagerbeskatning

Lagerbeskatningens fordele består bl.a. af muligheden for at sprede skattebyrden over tid. Dette resulterer ofte i mindre skattebetalinger ad gangen sammenlignet med realisationsbeskatning, hvor skatten betales samlet. Dog medfører denne fordel også lagerbeskatningens ulempe: den løbende skattebetaling kan mindske det disponible beløb til investering, hvilket potentielt kan reducere effekten af rentes rente. Desuden kan lagerbeskatningens årlige skatteopgørelse opleves som mere besværlig for langsigtede investorer, der foretrækker at udskyde skatteberegningen til tidspunktet for salg af investeringen.

Optimer din skatteplanlægning med Stadsrevisionen og få styr på dine investeringer i dag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Grundlæggende forståelse af aktieindkomst

Aktieindkomst refererer til indtægten opnået fra afkastaktier. Dette afkast kan stamme fra to hovedkilder: Gevinsten ved salg af aktier og udbyttet udbetalt af selskaberne bag disse værdipapirer. Interessant er det, at aktieindkomsten kan variere både positivt og negativt, hvilket afspejler risikoen og muligheden for både gevinst og tab i aktiemarkedet. Aktieindkomsten dækker over investeringer i både indenlandske og udenlandske selskaber, hvilket udvider dens anvendelsesområde.

For at forstå, om dit specifikke værdipapir falder ind under kategorien aktieindkomst, er det vigtigt at kende dets natur. F.eks., hvis du ejer investeringsbeviser baseret på aktieværdipapirer, hører disse under aktieindkomst. Modsat, hvis de er baseret på obligationer, klassificeres de som kapitalindkomst. Det er væsentligt at notere, at de nævnte regler primært gælder for kapital, der er handlet som frie midler.

Indberetning og beskatning af aktieindkomst

Når det kommer til beskatning af aktieindkomst, er det fundamentalt at forstå beregningsmetoden. Beskatningsgrundlaget bestemmes ud fra forskellen mellem gevinst og tab i aktieindkomsten. Dette omfatter både tab og gevinst fra handel med aktier samt udbytte modtaget. Den konkrete skatteberegning tager udgangspunkt i forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen af aktierne.

Med hensyn til indberetning til SKAT, er det vigtigt at bemærke, at siden 2010 har det været et krav, at danske banker og mæglere automatisk indberetter aktiehandler til SKAT. Dette betyder, at individuelle investorer generelt ikke behøver at foretage en separat indberetning af deres aktiehandler, så længe disse foretages gennem danske finansinstitutioner. Det forbliver dog investorens ansvar at sikre, at banken eller mægleren foretager korrekt og fuldstændig indberetning. Det er også her, begreber som lagerbeskatning kan komme i spil, hvilket er en væsentlig faktor at være opmærksom på ved investering og skatteplanlægning.

Stadsrevisionen sørger for at du kan maksimere dine investeringer og minimere din skat. Vi guider dig gennem komplekse skatteberegninger og sørger for korrekt indberetning til SKAT.

Forståelse og eksempler på lagerbeskatning

Lagerbeskatning er en vigtig faktor i investeringsverdenen, og det er afgørende at forstå forskellen mellem lagerbeskatning og realisationsbeskatning. For at illustrere dette, lad os se på nogle konkrete eksempler på investeringer, der er underlagt lagerbeskatning:

  • Aktiesparekonto: Denne konto er underlagt lagerbeskatning. Her betaler du skat af samlet afkast fra det foregående år. Dette inkluderer både udbytteindtægter og kursgevinster, som lægges sammen til en samlet sum for skatteberegningen.
  • ETF’er (Exchange-Traded Funds): Disse investeringsprodukter er altid lagerbeskattet. Hvis værdien af en ETF i din portefølje er steget i løbet af året, skal du betale skat af denne værdistigning.
  • Indexfonde og investeringsforeninger: Disse kan enten være lager- eller realisationsbeskattede. En god indikator her er, om de udbetaler udbytte. Udbetaler de udbytte, falder de under realisationsbeskatning, og hvis de ikke gør, er de typisk lagerbeskattet.

Det er også vigtigt at bemærke, at kapitalindkomst generelt er lagerbeskattet, hvilket skaber en forbindelse mellem disse to skattemæssige elementer.

Tag kontrol over din aktieindkomst og skatteberegning med Stadsrevisionens ekspertteam.

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Lagerbeskatning i praksis - genvinst

For at tydeliggøre, hvordan lagerbeskatning virker i praksis, lad os tage et eksempel. Forestil dig en akkumulerende investeringsforening, som starter året til en pris af 100 kr. og stiger til 110 kr. ved årets afslutning. Her skal du betale skat af de 10 kr. i kursgevinst. Fortsætter værdien med at stige til 115 kr. det efterfølgende år, betaler du skat af de yderligere 5 kr. i gevinst. Det er essentielt at forstå, at skatten kun betales én gang for den opnåede gevinst i hvert år.

Lagerbeskatning ved tab

Hvis vi omvendt ser på et tabsscenarie, så lad os antage, at du har investeret i en akkumulerende investeringsforening til en pris på 100 kr., men dens værdi falder til 90 kr. ved årets udgang. De 10 kr., som du har tabt, er fradragsberettigede i det år, tabet har fundet sted. Dette viser, at lagerbeskatning også tager højde for tab, hvilket er en vigtig overvejelse for investorer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om lagerbeskatning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Lagerbeskatning er en beskatningsmetode anvendt på investeringer, hvor skat betales årligt på afkastet af en investering – uanset om investeringen er solgt eller ej. Denne form for beskatning gælder for både realiserede og urealiserede gevinster samt udbytter, og gør det muligt at fratrække eventuelle tab.

Den primære forskel mellem lagerbeskatning og realisationsbeskatning ligger i timingen af skattebetaling. Med lagerbeskatning betales skatten årligt baseret på værdistigningen af investeringerne, mens realisationsbeskatning indebærer skattebetaling kun ved salg af investeringen.

Almindelige investeringer, der er lagerbeskattet, omfatter aktiesparekonti, ETF’er (Exchange-Traded Funds), visse indexfonde og investeringsforeninger. Om en investeringsforening er lager- eller realisationsbeskattet, afhænger ofte af, om den udbetaler udbytte eller ej.

Lagerbeskatning kan påvirke det samlede afkast af en investering, da skatten betales løbende. Dette betyder, at den disponible sum til reinvestering kan være mindre, hvilket potentielt kan påvirke rentes rente-effekten. Dog giver lagerbeskatning også mulighed for at sprede skattebyrden over tid.

I tilfælde af tab i en investering, der er lagerbeskattet, kan dette tab fradrages i det år, tabet opstår. Dette gør det muligt for investorer at reducere deres skattebyrde i tilfælde af nedgang i værdien af deres investeringer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: