Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afkast

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er afkast?

“Afkast” beskriver den økonomiske gevinst, som kan opnås fra en investering. Investeringer kan variere bredt, fra aktier og obligationer til interne virksomhedsprojekter. Generelt gælder det, at investeringer med højere risiko ofte rummer mulighed for større fortjeneste, mens det modsatte også er tilfældet. Hvis en investering resulterer i et økonomisk tab for virksomheden, betegnes det som et negativt afkast.

Hvordan beregner man afkastet af en investering?

For at bestemme afkastet af en investering, skal man kigge på den faktiske værdiændring – i kroner og øre eller som en procentdel – over en bestemt periode.

Det essentielle spørgsmål er, hvordan den investerede kapital har ydet; det vil sige, om og i hvilket omfang kapitalen er vokset. Der findes flere fremgangsmåder til at evaluere en investerings potentielle indtjening før og/eller efter, herunder ROI (Return on Investment), afkastningsgraden og kalkulationsrenten. ROI giver et klart billede af, hvor effektivt de investerede midler har forrentet sig.

Når vi har etableret ROI, vil vi dykke dybere ned i de andre to metoder: Afkastningsgraden og kalkulationsrenten.

Forståelse af afkastningsgraden

Afkastningsgraden er en indikator for, hvor godt en virksomhed genererer overskud i forhold til den investerede kapital. Dette nøgletal i regnskabet er afgørende for at forstå en virksomheds evne til at skabe økonomisk gevinst. En højere afkastningsgrad betyder bedre økonomisk præstation.

For at udregne virksomhedens afkastningsgrad anvendes denne formel: 

Afkastningsgrad = (resultat før renter x 100) / aktiver.

Denne beregning giver virksomheden indsigt i, om investeringen har resulteret i et tilfredsstillende afkast på kapitalen. 

Næste skridt er at afgøre, om investeringen var den mest fordelagtige mulighed, hvilket kalkulationsrenten kan bidrage med at fastslå.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af kalkulationsrenten

Kalkulationsrenten er et værktøj til at bestemme rentabiliteten af en investering. Denne vurdering indebærer at sammenligne afkastet fra den pågældende investering med andre investeringsalternativer.

Det centrale spørgsmål er, om investeringen er fordelagtig, når den stilles overfor andre muligheder for kapitalforrentning. Dette hjælper med at vurdere, om en given investering er en god beslutning i sammenligning med de tilgængelige alternativer.

Kriterier for et godt afkast

Et afkast betragtes som godt, når fortjenesten fra investeringen overgår kalkulationsrenten.

For investeringer finansieret med egenkapital, bør kalkulationsrenten mindst være lig med den gældende markedsrente, som dikteres af udbud og efterspørgsel på det frie marked.

Når en investering finansieres gennem lånte midler, skal kalkulationsrenten som minimum dække renteudgifterne på lånet. Risikofaktoren i investeringen spiller også en væsentlig rolle; for investeringer med høj risiko fastsættes en tilsvarende høj kalkulationsrente.

Efter disse beregninger af både faktisk og potentiel afkast er det nu tid til at evaluere de forskellige investeringsmuligheder.

Oversigt over investeringstyper

De mest gængse investeringsformer er aktier og obligationer. Aktier er kendt for at have højere risiko, men tilbyder også muligheden for højt afkast. I modsætning hertil har obligationer lavere risiko, men tilbyder generelt et mindre afkast sammenlignet med aktier.

Eksempler på investeringer

Investeringer kan variere bredt, herunder:

  • Virksomhedsinvesteringer: Dette kan omfatte opstartsvirksomheder, investeringer i egen virksomhed eller opkøb af andre virksomheder.
  • Crowdlending: Inkluderer lån som forbrugslån, boliglån og virksomhedslån.
  • Råvareinvesteringer: Eksempler herpå er guld, sølv, olie og diamanter.
  • Ejendomsinvesteringer: Disse kan omfatte byggegrunde, sommerhuse eller renovering af eget hjem.
  • Valutahandel: For eksempel kryptovaluta.
  • Investering i fonde: Både passive og aktive fonde.

En grundlæggende regel for afkast er, at lav risiko typisk resulterer i lavere økonomisk gevinst, mens høj risiko kan føre til højere økonomisk gevinst. 

Det potentielle afkast af en investering afhænger af mange variable. Derfor er det essentielt at indsamle viden før investering for at opnå bedre forståelse af potentielt afkast, risici, den ideelle investeringssum og investeringens tidshorisont.

Forståelse af udbytte

Udbytte er en del af afkastet, der adskiller sig fra kursgevinster, og det udbetales til investorer i fonde, der betaler udbytte. Udbyttets karakter er sådan, at det enten er positivt eller nul. Det er vigtigt at bemærke, at størrelsen på udbyttet ikke nødvendigvis afspejler det samlede afkast på investeringen.

I forbindelse med udbyttebetalende fonde, er der ifølge lovgivningen krav om, at en del af årets resultat skal udbetales som udbytte til fondens medlemmer én gang årligt (en bestemt mængde kroner pr. bevis). Når udbyttet udbetales, påvirker det fondens indre værdi, som dermed falder. Hvis ingen andre faktorer ændres, vil kursen på investeringen falde tilsvarende værdien af den udbetalte udbytte.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fastlæggelse af udbyttebeløb

Størrelsen på det udbytte, der udbetales, er dikteret af skattelovgivningen og er ikke noget, som investeringsforeningerne selv kan beslutte. Det er vigtigt for investorer at være opmærksomme på, at der kan være specifikke regler i vedtægterne angående udbyttepolitikken for hver enkelt fond. Ifølge skattelovgivningen skal en udbyttebetalende fond som minimum udlodde alt det skattepligtige afkast, der er opnået i fonden.

Hvordan opgøres et afkast

Afkastet på en investering opgøres altid enten i kroner eller procent og er relateret til en specifik, afgrænset periode. For at beregne afkastet ser man på, hvordan en investering på 100 kroner har udviklet sig over en bestemt tidsramme, som kan være det indeværende år, et kalenderår, eller en længere periode i tilfælde af en langsigtet investering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Afkast

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Afkastet fra aktieinvesteringer kan manifestere sig som enten et positivt eller negativt tal. Et positivt aktieafkast indikerer det beløb, du har opnået i fortjeneste fra dine aktier. På den anden side afspejler et negativt aktieafkast det beløb, du har mistet i dine aktieinvesteringer.

Selvom det sjældent er nødvendigt at foretage manuelle beregninger af årligt afkast, da de fleste nutidige investeringsplatforme automatisk præsenterer dette tal, er det stadig en værdifuld forståelse at have.

Et godt afkast opnås, når fortjenesten fra investeringen overstiger kalkulationsrenten. For investeringer finansieret med egenkapital, skal kalkulationsrenten minimum svare til markedsrenten. Ved investeringer finansieret med lånte midler, skal kalkulationsrenten mindst dække lånets renteudgifter. Risikoniveauet i investeringen er også afgørende; højere risiko fører til en højere kalkulationsrente.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: