Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Frivillig likvidation

Det kan ske, at du som virksomhedsejer står over for en situation, hvor det bliver nødvendigt at overveje frivillig likvidation af din virksomhed. Hos Stadsrevisionen er vi specialister i at håndtere disse processer. Vi tilbyder dybdegående rådgivning og støtte gennem hele forløbet af en likvidation. Vores team af erfarne revisorer sikrer, at din likvidationsproces forløber så glat og effektivt som muligt, samtidig med at alle juridiske og økonomiske aspekter bliver grundigt håndteret.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er en frivillig likvidation?

Frivillig likvidation er en proces, hvor et solvent selskab vælger at afvikle sig selv på en kontrolleret måde. Ved en frivillig likvidation sælges alle selskabets aktiver og alle kreditorer bliver betalt, hvorefter resterende midler udbetales til ejerne. Dette sikrer en fuldstændig afvikling af selskabet, så det ikke længere eksisterer som en juridisk enhed, hvilket fjerner enhver fremtidig risiko for kapitalejerne.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Divorce signature, marriage dissolution document. Wedding ring and agreement on lawyer office table
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Business Advice

Professionel rådgivning af vores eksperter

Frivillig likvidation kræver detaljeret planlægning og en omhyggelig gennemførelse. Derfor anbefaler vi altid at konsultere med en af vores erfarne revisorer for at forstå de økonomiske konsekvenser og sikre, at processen er både effektiv og omkostningsbesparende sammenlignet med opløsning ved betalingserklæring.


Vores team hos Stadsrevisionen består af certificerede og specialiserede revisorer, der matcher jeres specifikke branchekrav og sørger for personlig rådgivning gennem hele processen.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Frigør tid med ekspert rådgivning

Lad vores ekspertteam hjælpe dig, så du kan fokusere på det, du er bedst til.
Spar tid på administration
Minimer risiko med opdateret viden om love og regler
Få strategisk indblik gennem præcis bogføring

Fordele ved at vælge frivillig likvidation

Når I vælger frivillig likvidation, opnår jeres virksomhed en grundig og endelig afslutning, som fjerner eventuelle fremtidige juridiske forpligtelser.

Dette er modsat opløsning via betalingserklæring, hvor kapitalejerne fortsat kan hæfte personligt for eventuel gæld.

Frivillig likvidation sørger for, at alle virksomhedens kreditorer bliver afregnet og dermed sikres det, at ingen efterfølgende krav kan rettes mod de tidligere ejere. Denne fuldstændige opgørelse af forpligtelser giver ikke kun ro i sindet, men også en klar og ren afslutning uden løse ender.

Derudover giver frivillig likvidation mulighed for at planlægge og kontrollere afviklingsprocessen. Ved at vælge en erfaren likvidator sikres en professionel håndtering af både salg af aktiver og afvikling af gæld, hvilket ofte kan maksimere det økonomiske udbytte for ejerne. Dette er særligt vigtigt i situationer, hvor virksomheden har værdifulde aktiver, der kræver omhyggelig vurdering og salgsstrategi for at opnå den bedste pris.

Ved at vælge en frivillig likvidation, viser I også udadtil en ansvarlig og etisk virksomhedsledelse. Dette kan bevare virksomhedens gode omdømme og tillid blandt partnere og kunder, selv i afviklingsfasen. Ved at håndtere afviklingen åbent og professionelt, beskytter I virksomhedens brandværdi og sikrer en positiv afslutning på virksomhedens kapitel.

Meeting with tax businessmen and company presidents to discuss SMEs tax collection problems, teamwor

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans
Meeting with tax businessmen and company presidents to discuss SMEs tax collection problems, teamwor

Hvad tilbyder Stadsrevisionen?

Vi tilbyder support fra start til slut i likvidationsprocessen. Vores services inkluderer udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter og regnskaber, som sikrer, at jeres likvidation forløber så gnidningsfrit som muligt. Vi tilbyder også rådgivning i tilfælde af insolvens og de nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med konkurs, hvis dette bliver aktuelt.

Lad os hjælpe jer med at afslutte jeres virksomhed på den mest fordelagtige måde med vores ekspertise i frivillig likvidation.

Kontakt os i dag for at få en personlig konsultation og begynd jeres proces mod en sikker og effektiv afvikling.

Hvem kan indlede en frivillig likvidation?

Frivillig likvidation er kun en mulighed for kapitalselskaber, som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Disse selskabstyper er karakteriseret ved, at ejerne kun hæfter for selskabets gæld op til størrelsen af deres indskud i selskabet og ikke personligt.

For at et selskab kan indlede en frivillig likvidation, er det afgørende, at det er solvent ved likvidationsprocessens start. Solvens betyder her, at selskabet har tilstrækkelige midler til at opfylde alle nuværende og fremtidige forpligtelser over for sine kreditorer.

Insolvente selskaber, der ikke opfylder disse krav, kan ikke gennemgå en frivillig likvidation og vil i stedet blive behandlet under konkurslovgivningen. Dette understreger betydningen af at sikre selskabets økonomiske stabilitet før overvejelse af likvidation.

Det kan være en god idé at konsultere en revisor, før du træffer beslutningen om likvidation.

Vil du høre mere om frivillig likvidation?
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan bistå din virksomhed. Vi tilbyder gerne et uforpligtende tilbud på din opgave.

Hvordan forløber frivillig likvidation af et selskab?

Frivillig likvidation er en grundig proces, der sikrer en ordentlig og retfærdig afvikling af selskabet. Her er de trin, der er i processen:

1. Beslutning om frivillig likvidation

Først skal selskabets ejere træffe en beslutning om at gå i frivillig likvidation. Dette sker på en generalforsamling, hvor ejerne også udpeger en likvidator. Når beslutningen er vedtaget, fratræder selskabets ledelse, og revisor og likvidatoren overtager ansvaret for at afvikle selskabet.

2. Meddelelse til kreditorer

Likvidatoren skal derefter informere alle kreditorer om, at selskabet er trådt i likvidation. Dette omfatter både direkte henvendelser til kendte kreditorer og offentliggørelse i Statstidende. Kreditorerne får tre måneder til at fremsætte eventuelle krav mod selskabet.

3. Afvikling af selskabets aktiver og kreditorer

Likvidatoren vil i denne periode sælge selskabets aktiver og afvikle alle gældsposter. Der kan udbetales acontobeløb til ejerne under forudsætning af, at der stilles passende garanti. Hvis der opstår uenighed omkring kreditorernes krav, skal disse afklares indenfor de tre måneder.

4. Udarbejdelse af likvidationsregnskab

Når alle kreditorer er betalt, udarbejder likvidatoren et likvidationsregnskab. Dette regnskab dækker perioden fra sidste årsrapport til likvidationens afslutning og viser, hvordan eventuelle resterende midler skal fordeles.

5. Afsluttende generalforsamling

Efter de tre måneders afviklingsperiode afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor ejerne godkender det afsluttende likvidationsregnskab og formelt afslutter likvidationen. Eventuelt overskud udbetales til ejerne som likvidationsprovenu.

6. Registrering af selskabets opløsning

Til sidst registrerer likvidatoren selskabets opløsning hos Erhvervsstyrelsen via Virk.dk. Selskabet er herefter officielt opløst og lukket.

Regnskabsklasse A

Hvad bruger man en revisor til under frivillig likvidation?

Under en frivillig likvidation spiller en revisor en central og meget vigtig rolle i at sikre, at processen forløber korrekt og effektivt.

Nedenfor ses nogle af de områder, hvor en revisor kan hjælpe:

Før en frivillig likvidation kan iværksættes, skal det fastslås, at selskabet er solvent, dvs. i stand til at betale alle sine gældsposter. En revisor kan hjælpe med at vurdere og dokumentere selskabets økonomiske situation for at sikre, at det opfylder kravene til solvens.
Revisoren udarbejder de nødvendige afsluttende regnskaber, som inkluderer et likvidationsregnskab. Dette sikrer, at alle finansielle transaktioner er korrekt registreret og rapporteret i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder.
En revisor kan rådgive om de skattemæssige implikationer af likvidationen samt andre juridiske forhold, der kan påvirke processen og resultatet af likvidationen.
Revisoren kan assistere med at meddele kreditorerne om selskabets likvidation, administrere indsigelser fra kreditorer og sikre, at alle krav bliver behandlet retfærdigt og i overensstemmelse med lovgivningen.
I mange tilfælde involverer en likvidation salg af selskabets aktiver. En revisor kan overvåge eller assistere i processen for at sikre, at aktiverne sælges på en måde, der maksimerer det økonomiske udbytte.
Efter at kreditorer er blevet betalt, er det revisorens ansvar at hjælpe med at fordele de resterende midler til aktionærerne ifølge deres andele.

En revisor kan desuden yde rådgivning til selskabets ledelse og bestyrelse gennem hele likvidationsprocessen, hvilket sikrer, at alle beslutninger er informerede og i overensstemmelse med både selskabets og aktionærernes interesser.

Revisoren hjælper med at forberede og indsende de nødvendige dokumenter til Erhvervsstyrelsen og andre relevante myndigheder for at formalisere selskabets opløsning.

En revisors erfaring og ekspertise er uvurderlig under en frivillig likvidation for at sikre, at alt forløber smidigt og i overensstemmelse med loven. Dette hjælper med at minimere risiko og potentielle fremtidige juridiske komplikationer.

Hvad er likvidatorens rolle i frivillig likvidation?

Under en frivillig likvidation spiller likvidatoren en central rolle. Likvidatoren er ansvarlig for at administrere hele likvidationsprocessen, hvilket inkluderer salg af alle selskabets aktiver og indsamling af midler. Denne person fungerer som selskabets ledelse i likvidationsperioden, hvilket betyder, at den tidligere direktør træder tilbage og likvidatoren overtager alle ledelsesmæssige opgaver.

Det er likvidatorens pligt at sikre, at alle transaktioner og økonomiske afviklinger foretages korrekt og retfærdigt til gavn for alle parter. Selskabet forbliver forpligtet til at aflevere regnskab under likvidationsperioden, hvilket likvidatoren vil have ansvaret for.

Vi kan bistå likvidator

Under frivillig likvidation ændres regnskabspraksis fra det kontinuerlige driftsprincip til realisationsprincippet. Dette skyldes, at likvidatorens opgave er at afvikle selskabets aktiver. Oftest vil værdierne i regnskabet blive opført mere konservativt, da erfaring viser, at virkelige salgsværdier sjældent matcher bogførte værdier.

Det er vigtigt, at regnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, hvorfor en revisors ekspertise stadig er uundværlig. Vores revisorer kan bistå likvidatoren med regnskabsmæssige problemstillinger, skatteforhold, samt andre praktiske forhold, som en typisk likvidator (ofte en advokat) måske ikke har erfaring med.

Meeting with tax businessmen and company presidents to discuss SMEs tax collection problems, teamwor

Andre metoder til afvikling af selskab

Når det kommer til afviklingen af et selskab, findes der flere metoder, både frivillige og ufrivillige. Vi har allerede diskuteret frivillig likvidation, men her følger en gennemgang af yderligere metoder til afvikling af et selskab:

Salg af aktiver

En måde for et selskab at afvikle sig på er ved salg af sine aktiver. Dette kan ske ved at sælge virksomhedens aktiver til en anden virksomhed eller privatpersoner. Når aktiverne er solgt, kan selskabet formelt opløses og de resterende midler efter gældens betaling fordeles til aktionærerne. Denne metode kan være attraktiv for selskaber, der har værdifulde fysiske eller intellektuelle ejendele.

Opløsning ved tvang

I nogle tilfælde kan et selskab blive tvunget til at opløse sig selv. Dette kan ske gennem retlige skridt som følge af alvorlige finansielle problemer, juridiske overtrædelser eller som et resultat af konkurs. Under tvungen opløsning vil selskabets aktiver blive solgt offentligt og provenuet vil blive brugt til at dække kreditorernes krav i prioriteret rækkefølge.

Konkurs

Konkurs er den mest drastiske form for ufrivillig opløsning. Dette sker, når et selskab bliver insolvent og ikke længere er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser over for kreditorer. Konkursprocessen indledes typisk via en retskendelse og administreres af en kurator. Kuratoren har til opgave at realisere selskabets aktiver, hvorefter midlerne distribueres til kreditorerne. Når alle tilgodehavender er håndteret, opløses selskabet officielt.

Læs også

Genoptagelse efter tvangsopløsning

Undgå tvangsopløsning

Genoptagelse

Få professionel hjælp til din virksomheds afvikling

Uanset hvilken afviklingsmetode der passer bedst til din virksomheds behov, står Stadsrevisionen klar til at guide og støtte dig gennem processen. Vores team af erfarne revisorer og finansielle eksperter har dybdegående kendskab til alle aspekter af selskabsafvikling, fra frivillig likvidation til håndtering af konkurs. Vi sikrer, at overgangen sker så glat og fordelagtigt som muligt for dig og dine interessenter.

Kontakt os i dag for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe med din virksomheds afvikling på en måde, der bedst beskytter dine aktiver og maksimerer afkastet til aktionærerne.

Hos Stadsrevisionen er vi ikke kun dine rådgivere; vi er dine partnere.

Book et møde for at lære mere om dine muligheder og hvordan vi kan hjælpe med at opnå den mest optimale løsning for din virksomhed.

Group of young creative people in smart casual wear discussing business shaking hands together.