Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Værgemål

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er værgemål?

Værgemål er en ordning, hvor en person, på grund af helbredsmæssige årsager, ikke er i stand til at varetage egne økonomiske og personlige anliggender, og derfor får tildelt en værge til at handle på sine vegne. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og udpeger en værge til at bistå den pågældende person.

I de fleste tilfælde forbliver personen myndig og har stadig ret til at handle selv og stemme ved valg. Dog kan det i visse situationer være nødvendigt at beskytte personen mod udnyttelse eller ufordelagtige økonomiske dispositioner. I sådanne tilfælde kan personens økonomiske retlige handleevne blive helt eller delvist frataget.

Bliver en persons retlige handleevne helt frataget, betyder det, at personen bliver umyndiggjort og ikke længere kan indgå gyldige økonomiske aftaler, optage lån eller lignende. Kun værgen kan træffe sådanne beslutninger. Umyndiggørelse medfører også tab af stemmeret ved valg til Folketinget, men personen kan stadig stemme ved kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til Europaparlamentet.

Hvis den retlige handleevne fratages delvist, forbliver personen myndig, men kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler inden for de specifikke områder, hvor handleevnen er frataget. Personen bevarer dog sin stemmeret ved valg til Folketinget. Det er domstolene, der træffer afgørelse om helt eller delvist fratagelse af den retlige handleevne, mens Familieretshuset kan behandle ansøgninger om ændring eller ophævelse af en sådan fratagelse.

Hvad er værgemålsloven?

Værgemålsloven er en lov, der fastlægger reglerne omkring værgemål. Den regulerer blandt andet de forskellige former for værgemål, der findes, betingelserne for at en voksen kan blive underlagt et værgemål, og værgens pligter. Hovedprincippet i værgemålsloven er, at der altid skal foretages en individuel vurdering af, hvor stort behovet for en værge er hos den enkelte. På den måde sikres det, at værgemålet tilpasses personens specifikke behov.

Ligesom der findes en lov, der regulerer værgemål, er der også love, der styrer bogføring og årsregnskaber. Har du styr på bogføringsloven og årsregnskabsloven? Det har vi hos Stadsrevisionen!

Skal vi tage hånd om dine regnskaber og sikre, at alt overholder loven?

Vores revisorer har over 8 års erfaring!

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er samværgemål?

Samværgemål er en ordning, hvor en person får støtte til at træffe beslutninger vedrørende sin private økonomi. Dette værgemål dækker kun økonomiske forhold. For at kunne indgå i et samværgemål skal personen samarbejde med værgen, og derfor være i stand til at indgå i et sådant samarbejde. Det er personen selv, der skal ansøge om et samværgemål, og ansøgningen sendes til Familieretshuset.

Hvem kan komme under værgemål?

Personer, der på grund af deres helbred ikke kan handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, kan komme under værgemål. I sådanne situationer er det nødvendigt, at en værge handler på personens vegne. Familieretshuset er den myndighed, der iværksætter værgemål. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, før en person kan få tildelt en værge. Disse omfatter helbredsmæssige betingelser samt et reelt behov for værgemål.

Hvem kan søge om værgemål?

Følgende kan ansøge om værgemål, samt om ændring eller ophævelse af et værgemål:

  • Personen selv
  • Ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre nære pårørende
  • Værgen, en særlig værge eller en skifteværge
  • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende med fremtidsfuldmægtigen
  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsrådet
  • Politidirektøren

Værgemålets formål og omfang

Formålet med værgemål er at sikre, at personer, der ikke selv kan varetage deres interesser, får den nødvendige hjælp og beskyttelse. 

Der findes forskellige typer af værgemål, som kan tilpasses den enkelte persons behov:

Økonomisk værgemål: Her hjælper værgen med at administrere økonomiske forhold og specifikke aktiver.

Personligt værgemål: Dette værgemål dækker personlige forhold, hvor værgen hjælper med bestemte personlige anliggender.

Fratagelse af retlig handleevne: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen yderligere ved at fratage den retlige handleevne helt eller delvist. Dette betyder, at personen bliver umyndiggjort og ikke længere kan indgå gyldige økonomiske aftaler, optage lån osv. Kun værgen kan træffe sådanne beslutninger. Hvis en persons fulde retlige handleevne fratages, mister de stemmeretten til Folketinget, men bevarer stemmeretten til kommunal- og regionsrådsvalg samt valg til Europaparlamentet. Hvis fratagelsen kun gælder specifikke forhold, bevares stemmeretten til Folketinget.

Værgemålsloven sikrer, at hvert værgemål tilpasses den enkelte persons behov, således at de får den bedst mulige støtte og beskyttelse i deres dagligdag.

Hvem kan udpeges som værge?

I de fleste tilfælde vil en pårørende blive udpeget som værge. Hvis der ikke er nogen pårørende, der kan, vil eller er i stand til at påtage sig opgaven, vil Familieretshuset i stedet udpege en professionel værge. Denne professionelle værge kan f.eks. være en advokat eller revisor.

Tilsyn med værge

Når en person får beskikket en værge, fører Familieretshuset tilsyn med værgens arbejde. Hvis du har grund til at klage over værgen, kan du rette henvendelse til Familieretshuset. Værgen kan miste sin beskikkelse, hvis vedkommende misbruger sin stilling, viser sig uegnet til opgaven eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den, der er under værgemål.

Ikke alle klager fører til, at værgen fratages beskikkelsen. Familieretshuset vurderer, om der er alvorlige forhold, der berettiger til en sådan handling.

Hvad sker der, når du har klaget?

Når Familieretshuset modtager en klage, videresender de den til værgen, så værgen er opmærksom på klagen og dens indhold. Værgen får mulighed for at komme med bemærkninger til klagen. Hvis du ikke selv er under værgemål, vil du ikke modtage en afgørelse fra Familieretshuset, da du ikke er part i sagen. Du vil dog få besked, når sagen er afsluttet, og om klagen har resulteret i udpegning af en ny værge.

I visse tilfælde kan det oplyste i klagen være af en karakter, der ikke medfører yderligere undersøgelse. Familieretshuset vil informere dig, hvis de ikke foretager yderligere handling.

Hvem får vederlag?

Kun professionelle værger modtager vederlag for deres arbejde. Dette vederlag betales som udgangspunkt af den person, der er under værgemål, og beløbet fastsættes af Familieretshuset.

Værgens opgaver og pligter

Værgens primære opgave er at varetage interesserne for den person, der er under værgemål. Værgen handler på personens vegne inden for de områder, som værgemålet omfatter. Ved et økonomisk værgemål skal værgen sørge for, at personens indtægter og formue anvendes til gavn for personen.

Familieretshuset fører tilsyn med værgen, hvilket betyder, at visse handlinger kræver godkendelse fra Familieretshuset. Værgen skal også føre regnskab over sin administration af personens indtægter og formue. Dette tilsyn sikrer, at værgens arbejde udføres korrekt og i overensstemmelse med loven, således at den værgedes interesser altid beskyttes.

Hos Stadsrevisionen er vi altid fokuserede på at varetage vores klienters interesser. Vi er din lokale revisor, dedikeret til at støtte netop din virksomhed. Med over 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, kan du være sikker på at være i gode hænder.

Har du brug for hjælp til daglig bogføring?

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan assistere dig!

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om værgemål

For at få værgemål, skal personen på grund af helbredsmæssige udfordringer være ude af stand til at tage vare på sine egne økonomiske og personlige anliggender. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt, at en værge træder til og handler på personens vegne.

Når en voksen er under værgemål, betyder det, at personen ikke selv kan varetage sine økonomiske eller personlige forhold. Et standard værgemål fratager ikke personen sin retlige handleevne, og vedkommende forbliver myndig. Værgemålet kan dække alle eller nogle af personens økonomiske og personlige forhold.

Man har brug for en værge, hvis man lider af en sindssygdom (inklusive svær demens), er psykisk udviklingshæmmet, eller har en anden alvorlig helbredsmæssig svækkelse, der forhindrer en i at træffe beslutninger selv. Der skal også være et aktuelt behov for en værge til at bistå med de nødvendige beslutninger.

Værgens primære opgave er at varetage den værgedes interesser. Værgen skal handle på vegne af personen i de anliggender, som værgemålet dækker. Værgens beføjelser er dog ikke ubegrænsede og skal altid tjene den værgedes bedste.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: