Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Uskiftet bo

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo refererer til en situation, hvor en efterlevende ægtefælle vælger ikke at fordele arven til børnene umiddelbart efter den anden ægtefælles død. Dette betyder, at børnene først modtager deres arv, når den efterlevende ægtefælle enten dør, indgår nyt ægteskab, eller beslutter at skifte boet. I praksis betyder uskiftet bo, at man ikke gør boet op i skifteretten med det samme, men i stedet beholder kontrol over boet og dets aktiver. Ved at sidde i uskiftet bo kan den efterlevende ægtefælle fortsætte med at administrere boet som tidligere uden at skulle udbetale arv til øvrige arvinger før tid.

Hvad bruges uskiftet bo til?

Uskiftet bo anvendes ofte som en metode til at bevare økonomisk stabilitet og kontinuitet efter en ægtefælles død. Det giver den efterlevende ægtefælle fuld rådighed over den afdødes formue, indtil et af de betingede scenarier indtræffer, hvilket kan inkludere den efterlevende ægtefælles død, genægteskab, eller en beslutning om at skifte boet. Juridisk set, hvis en ægtefælle arver alt, fordi der ikke er andre arvinger eller formuen er under en bestemt grænse, betragtes det ikke som et uskiftet bo. For samlevende par, der ikke er gift, er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo.

Hvornår har man krav på at sidde i uskiftet bo?

En efterlevende ægtefælle har ret til at vælge uskiftet bo, hvis ægteskabet var baseret på delingsformue, også kendt som formuefællesskab eller fælleseje, og der er fællesbørn involveret. Denne mulighed står også åben, hvis der er særbørn, men kun med deres eller deres værges samt skifterettens godkendelse. Uskiftet bo giver en vis frihed til den efterlevende ægtefælle i forhold til økonomisk disposition uden at skulle konsultere børnene for hver handling. Dette skal dog ske inden for rammerne af arveloven, som sætter grænser for økonomisk disposition for at forhindre misbrug af formuen eller uforholdsmæssigt store gaver, hvilket kan føre til, at børnene kræver boet skiftet.

Valget om at sidde i uskiftet bo kræver nøje overvejelse og forståelse af de juridiske implikationer. Det er vigtigt, at den efterlevende ægtefælle forstår, hvad det indebærer, herunder de økonomiske og juridiske konsekvenser. Den efterlevende ægtefælles handlinger må ikke strække sig ud over, hvad der er tilladt ifølge arveloven, da dette kan medføre krav om skiftning af boet fra andre arvinger.

Ligesom der er mange regler forbundet med uskiftet bo, findes der også mange regler, når man skal lave et udførligt årsregnskab. Har du styr på alle reglerne? Hos Stadsrevisionen prioriterer vi høj effektivitet og nøjagtighed. Vi anerkender betydningen af at levere præcise og ajourførte regnskaber. Vores team, bestående af erfarne revisorer med mindst otte års erfaring, er engageret i at sikre, at dit årsregnskab overholder alle gældende love og regulativer og møder alle deadlines.

Mangler du professionel hjælp til at lave dit årsregnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo?

For at kunne sidde i uskiftet bo, er det nødvendigt at opfylde visse specifikke betingelser.

Krav om formuefællesskab

For at kunne etablere uskiftet bo, skal der eksistere et formuefællesskab mellem dig og din afdøde ægtefælle. Det er ikke muligt at sidde i uskiftet bo under fuldstændigt særeje, som aftales gennem en ægtepagt. Hvis særejet kun dækker en del af formuen, kan der oprettes et delvist uskiftet bo, hvor den del af formuen, der ikke er særeje, kan indgå.

Samtykke fra særbørn

For familier med både fællesbørn og særbørn, er proceduren for at sidde i uskiftet bo forskellig. Hvis du har fællesbørn med din afdøde ægtefælle, er processen relativt simpel og kan ofte håndteres gennem en standardformular og en minimal afgift til skifteretten. I tilfælde af særbørn, er det dog nødvendigt, at disse giver deres samtykke til uskiftet bo. Dette samtykke bør ideelt set indhentes, mens begge ægtefæller er i live, og det er typisk en advokat, der udarbejder disse samtykkeerklæringer.

Længstlevende må ikke være under konkurs og umyndig

Den længstlevende ægtefælle må ikke være under konkurs, da dette ville forhindre vedkommende i at administrere boet ansvarligt. Endvidere er det et krav, at den længstlevende er myndig og ikke under værgemål, for at kunne sidde i uskiftet bo.

Hvad er fordelene ved uskiftet bo?

Uskiftet bo tilbyder adskillige fordele, især for den længstlevende ægtefælle.

Udskydelse af arv

Uskiftet bo tillader den længstlevende ægtefælle at udskyde udbetalingen af arv til afdødes børn. Dette betyder, at arven først fordeles efter den længstlevendes død, genægteskab, eller beslutning om at skifte boet.

Besparelse på omkostninger

Ved at vælge uskiftet bo kan man spare betydelige beløb i advokatomkostninger, som normalt ville være forbundet med behandling af et dødsbo. Generelt er der få eller ingen omkostninger ved at vælge uskiftet bo.

At minimere omkostningerne er ofte fordelagtigt, når man driver en virksomhed. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi ekspertise inden for daglige finansielle aktiviteter som bogføring og lønkørsel, hvilket især kan gavne mindre virksomheder. Ved at betro os med disse vigtige, men tidskrævende opgaver, kan du frigøre værdifulde ressourcer og koncentrere dig om din hovedforretning. Vores effektive processer sikrer nøjagtighed og tidsbesparelser, hvilket sparer dig både tid og penge.

Ønsker du at spare på din virksomhed omkostninger?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for skræddersyet hjælp til lige netop dig.

Fuld rådighed over midlerne

Den længstlevende beholder fuld rådighed over alle midlerne og kan benytte dem til forbrug, rejser eller andre personlige udgifter. Der er stor frihed til at disponere over midlerne, herunder salg af fælleshjem, hvis dette ønskes.

Hvad er ulemperne ved uskiftet bo?

Selvom uskiftet bo tilbyder mange fordele, er der også vigtige ulemper, som bør overvejes nøje.

Begrænsninger ved nyt ægteskab i uskiftet bo

Når du vælger at sidde i uskiftet bo, er det en væsentlig ulempe, at du ikke kan indgå nyt ægteskab uden først at skifte boet. Dette kræver en fordeling af fællesformuen i henhold til arvelovens bestemmelser eller et eventuelt testamente, som kan påvirke den økonomiske situation betydeligt.

Din indtjening indgår i det uskiftede bo

Hvis du sidder i uskiftet bo, vil din fremtidige indtjening også blive en del af det uskiftede bo. Dette betyder, at enhver indkomst du erhverver, potentielt skal deles med børnene, hvis boet bliver skiftet under din levetid, fx ved nyt ægteskab.

Du bliver ansvarlig for din afdøde ægtefælles gældsforpligtigelser

En anden væsentlig ulempe ved uskiftet bo er, at du bliver ansvarlig for eventuelle gældsforpligtelser, som din afdøde ægtefælle efterlader. Dette kan indebære en betydelig økonomisk risiko, hvis den afdøde ægtefælle havde omfattende gæld.

Du vil opleve begrænsninger for at oprette testamente

Når du sidder i uskiftet bo, er der begrænsninger på din evne til at oprette testamente. Eftersom halvdelen af boet tilhører den afdøde ægtefælle, har dine børn ret til ¼ af arven som tvangsarv, hvilket begrænser din mulighed for at disponere over den samlede formue i dit testamente.

Du overtager din ægtefælles skattemæssige stilling

Ved at overtage hele den fælles formue, arver du også den afdøde ægtefælles skattemæssige position. Dette inkluderer eventuel skattegæld samt ret til overskydende skat, hvilket kan have betydelige finansielle konsekvenser for dig.

Der er rådighedsbegrænsninger på fællesformuen

Sidder du i uskiftet bo, er der også begrænsninger på, hvordan du kan disponere over fællesformuen. Du skal undgå misbrug af formuen, og der er restriktioner mod at give store gaver eller foretage andre betydelige økonomiske dispositioner uden om arveforskud.

Hvordan kan man få uskiftet bo?

For at komme til at sidde i uskiftet bo, er processen relativt simpel for ægtefæller uden særbørn. Du skal udfylde en blanket med titlen “Anmodning om hensidden i uskiftet bo”, som kan findes og udfyldes via Domstolenes hjemmeside (www.domstol.dk). Dette dokument skal indsendes til skifteretten sammen med en formueopgørelse, der detaljeret beskriver alle aktiver og passiver. Ved indsendelsen opkræver skifteretten et gebyr på 500 kr.

Ændringer i arveloven i forhold til uskiftet bo

Den seneste ændring af arveloven, som trådte i kraft den 1. januar 2008, medførte vigtige præciseringer vedrørende uskiftet bo, selvom selve konceptet uskiftet bo ikke undergik større ændringer. Ændringerne fokuserede primært på klarlæggelse af, hvilke økonomiske aktiver der kan inkluderes i det uskiftede bo, især med hensyn til pensioner, livsforsikringer og personlige rettigheder.

Pensioner og forsikringer

Ved ændringen blev det specificeret, at visse aktiver ikke længere indgår i det uskiftede bo, når det skal skiftes mens den længstlevende ægtefælle lever. Dette omfatter 1) livsforsikringer og pensionsudbetalinger, som den længstlevende ægtefælle modtager på grund af den førstafdøde ægtefælles bortgang. Disse forventes ikke at være forbrugt og indgår derfor ikke i det uskiftede bo, og 2) en længstlevende ægtefælles egne livsforsikringsordninger samt pensionsrettigheder og lignende rettigheder, som ligeledes ikke indgår i det uskiftede bo ved et eventuelt skifte under den længstlevendes levetid.

Det præciseres dog, at visse udbetalinger fra den længstlevendes egne pensioner m.v. vil indgå i det uskiftede bo fra det øjeblik de udbetales.

De tidligere regler for uskiftet bo

Disse nye regler gælder ikke, hvis den førstafdøde ægtefælle er afgået ved døden før den 1. januar 2008. I disse tilfælde anvendes de tidligere regler, der var gældende før denne dato.

Udbygning af regler mod misbrug

En yderligere ændring i lovgivningen vedrører udbygningen af reglerne til bekæmpelse af misbrug af det uskiftede bo. Med den nye lovgivning kan der nu ske omstødelse af arveforskud og udbetalinger til en begunstiget i en livsforsikring eller lignende ordning, der er finansieret med midler fra boet, hvis beløbet er uforholdsmæssigt stort i forhold til boets samlede formue.

Ansvarsfraskrivelse: Denne ordbogstekst er lavet med henblik på at vejlede og informere og bør og kan ikke erstattes med juridisk rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om uskiftet bo

Reglerne for uskiftet bo er defineret i dansk arveret og tillader den længstlevende ægtefælle at beholde hele boet uden at skulle dele det med de øvrige arvinger umiddelbart efter den første ægtefælles død. Uskiftet bo er særligt relevant, når ægtefæller har fællesbørn, og den længstlevende ønsker at opretholde en stabil økonomisk situation. Det er vigtigt at bemærke, at den længstlevende ægtefælle skal være opmærksom på visse restriktioner, herunder ikke at være under konkurs eller værgemål. Derudover kræves det ofte, at særbørn giver deres samtykke til etableringen af uskiftet bo.

Ja, børn kan nægte uskiftet bo under visse omstændigheder. Hvis der er tale om særbørn (børn som kun er biologiske børn til den afdøde og ikke til den overlevende ægtefælle), skal disse give deres udtrykkelige samtykke til, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Hvis særbørnene vælger at nægte deres samtykke, kan uskiftet bo ikke etableres medmindre alle parter når til enighed eller yderligere juridiske trin tages.

Ved uskiftet bo bliver fordelingen af arven udsat indtil den længstlevende ægtefælles død, genægteskab, eller hvis den længstlevende vælger at skifte boet. I uskiftet bo beholder den længstlevende ægtefælle fuld kontrol over boets aktiver og er ansvarlig for at forvalte formuen på en måde, der ikke skader arvingernes fremtidige arv. Når uskiftet bo ophæves eller den længstlevende dør, fordeles arven i henhold til arvelovens bestemmelser eller eventuelle testamentariske instruktioner.

Uskiftet bo skal skiftes under visse betingelser: hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at gifte sig igen, ved misbrug af formuen eller ved den længstlevende ægtefælles død. I disse tilfælde bliver boet gjort op, og arven fordeles mellem de berettigede arvinger i henhold til lovgivningen eller det eksisterende testamente.

Hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at sælge ejendom, der indgår i uskiftet bo, skal dette normalt ske med samtykke fra arvingerne, medmindre andet er angivet i testamentet eller arvelovgivningen. Dette er for at sikre, at arvingernes interesser beskyttes, og at salget ikke underminerer værdien af deres fremtidige arv. Salg af større aktiver fra uskiftet bo kan kræve godkendelse fra skifteretten, især hvis det potentielt kan påvirke arvens størrelse betydeligt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: