Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tvangsauktion

Hvis din bolig sælges ved tvangsauktion, kan det medføre betydelige økonomiske og personlige konsekvenser. Læs med for at få en dybdegående forståelse af, hvordan processen med en tvangsauktion udfolder sig, de efterfølgende konsekvenser, og de tiltag man kan tage for at forhindre en tvangsauktion.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er tvangsauktion?

En tvangsauktion opstår, når en person ikke overholder betalingsforpligtelserne for sine lån, specielt når disse lån er sikret med pant i fast ejendom, som f.eks. en bolig. I sådanne situationer kan kreditorer, herunder banken eller finansieringsselskabet, der har lånt penge med sikkerhed i boligen, anmode fogedretten om at sælge boligen gennem en tvangsauktion for at inddrive den skyldige gæld. Ligeledes har SKAT mulighed for at indlede en tvangsauktion, hvis en skyldner ikke betaler sine ejendomsskatter.

Når en bolig sælges på tvangsauktion, sker fordelingen af salgssummen efter en bestemt rækkefølge, hvor den første panthaver i tingbogen modtager betaling først, forudsat at salgssummen dækker det skyldige beløb. Hvis der er flere panthavere, og salgssummen tillader det, vil de efterfølgende panthavere få udbetalt deres andele. Denne proces sikrer, at kreditorerne får dækket så meget af deres tilgodehavende som muligt fra salget.

Ejendomme solgt på tvangsauktion ofte opnår en lavere pris end markedsprisen, hvilket kan resultere i, at nogle panthavere ikke får det fulde beløb, de er berettiget til. I nogle tilfælde kan panthavere ende med at modtage meget lidt eller intet af deres tilgodehavende. Når en tvangsauktion er afsluttet, og ejendommen er solgt, bliver de resterende kreditorer fjernet fra tingbogen, og de mister dermed deres ret til pant i ejendommen.

At deltage i eller blive ramt af en tvangsauktion kan have alvorlige finansielle konsekvenser, både for den tidligere ejer og for kreditorerne. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan processen med tvangsauktion fungerer, og hvilke rettigheder og forpligtelser både skyldnere og kreditorer har i forbindelse med tvangsauktioner.

Du kan undgå at ende i en tvangsauktion ved at have styr på din økonomi. Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes.

Har du brug for professionel hjælp til at holde styr på din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor og hvordan annonceres tvangsauktioner?

Tvangsauktioner over fast ejendom kræver omfattende offentliggørelse og annonceres bredt for at sikre gennemsigtighed og mulighed for deltagelse. En nødvendig del af proceduren for en tvangsauktion er, at den skal annonceres i Statstidende senest 14 dage før selve auktionen finder sted. Annoncen indeholder vigtige detaljer som tid og sted for tvangsauktionen samt vigtige oplysninger om den pågældende ejendom.

Ud over annoncering i Statstidende bliver tvangsauktioner også markedsført på flere online portaler. Disse inkluderer:

Statstidende.dk, hvor interesserede parter kan finde detaljerede oplysninger om tvangsauktioner.

Tvangsauktioner.dk, der specialiserer sig i at liste og detaljere kommende tvangsauktioner.

Itvang.dk, en platform dedikeret til tvangsauktioner, der tilbyder omfattende information om hver ejendom.

Boliga.dk og Boligsiden.dk, hvor potentielle købere kan søge efter ejendomme på tvangsauktion og få vigtige oplysninger om hver enkelt.

Ansvaret for at sikre, at tvangsauktionen bliver korrekt annonceret, påhviler den person eller enhed, der har anmodet om tvangsauktionen. Det er afgørende, at disse annonceringskrav bliver nøje fulgt for at opretholde lovens krav og sikre, at alle interesserede købere har en fair chance for at deltage i tvangsauktionen. Dette bidrager til en mere åben og retfærdig proces, hvor tvangsauktioner af fast ejendom bliver tilgængelige for et bredt publikum.

Hvordan forløber en tvangsauktion?

Processen for en tvangsauktion begynder, når en kreditor, også kendt som rekvirenten, indgiver en begæring til fogedretten. Efter begæringen bliver man indkaldt til et vejledningsmøde i fogedretten, hvor man modtager rådgivning om, hvordan man potentielt kan undgå tvangsauktionen.

Fogedretten kan også beslutte at tildele skyldneren en advokat, hvis det vurderes nødvendigt. Denne advokat skal assistere skyldneren i at udforske muligheder for at afværge en tvangsauktion ved at forhandle med kreditorerne. Det er vigtigt at bemærke, at kreditorerne ofte er interesserede i at undgå tvangsauktionen, da det kan medføre økonomiske tab for dem, især hvis skyldneren ikke er i stand til at afbetale sine gældsposter.

Hvis skyldneren og kreditorerne kan enes om en løsning, såsom at give skyldneren mere tid til at sælge ejendommen på det frie marked eller ved at acceptere et delvist afkald på deres krav, kan dette give skyldneren mulighed for at undgå restgæld. Hvis forhandlingerne ikke fører til en afværgelse af tvangsauktionen, annonceres den både i Statstidende og ofte i dagspressen.

I forberedelsen til tvangsauktionen skal man tillade mindst én fremvisning af ejendommen. Hvis man ikke giver adgang, kan fogedrettens repræsentant tilkalde en låsesmed for at sikre adgang. Det anbefales at facilitere disse fremvisninger så gnidningsfrit som muligt, da en højere salgspris på tvangsauktionen kan reducere skyldnerens eventuelle restgæld.

Hvis skyldneren mener, at det højeste bud ved den første tvangsauktion er utilfredsstillende, har man ret til at anmode om en anden auktion inden for fire uger. Det er almindeligt at denne ret benyttes, da en anden auktion ofte kan resultere i et højere bud. Hvis der ikke opnås et højere bud ved den anden auktion, tildeles ejendommen til budgiveren fra den første auktion.

Efter tvangsauktionen afregnes fogedretten med kreditorerne, og alle pant i ejendommen slettes fra tingbogen. Skulle der stadig være udestående gæld, bliver skyldneren personligt ansvarlig for denne. Efter auktionen kan den nye ejer kræve, at den tidligere ejer fraflytter ejendommen, om nødvendigt med assistance fra fogedret og politi.

Hvem kan byde på en tvangsauktion?

Tvangsauktioner er offentlige arrangementer, hvor enhver interesseret køber kan deltage og byde på ejendomme. Dette betyder, at alle, der møder op til en tvangsauktion, har mulighed for at afgive bud. Det åbne og offentlige format sikrer, at processen er transparent og tilgængelig for alle interesserede parter.

Hvis du selv er forhindret i at deltage personligt på en tvangsauktion, er der flere muligheder for at afgive bud. Du kan vælge at lade en advokat repræsentere dig og byde på dine vegne under tvangsauktionen. Dette kan være en fordel, da advokaten kan rådgive om budgivningsstrategi og juridiske aspekter ved købet.

Alternativt kan du give en skriftlig fuldmagt til en pålidelig person, som så kan byde for dig på tvangsauktionen. Det er vigtigt, at denne fuldmagt er klart formuleret, så der ikke opstår tvivl om din repræsentants bemyndigelse til at handle på dine vegne.

Deltagelse i en tvangsauktion giver både individuelle købere og erhvervsdrivende mulighed for at købe ejendomme, ofte til en reduceret pris sammenlignet med markedsværdien. Forberedelse og forståelse af reglerne for tvangsauktioner er vigtig for at sikre, at processen forløber glat for alle involverede parter.

Hæfter man stadig for sin gæld efter en tvangsauktion?

Når en ejendom sælges på tvangsauktion, kan det ofte resultere i, at den tidligere ejer stadig står tilbage med en betydelig gæld. Ifølge gældende lovgivning har gæld, der ikke er blevet fuldt indfriet gennem salget på en tvangsauktion, en forældelsesfrist på 10 år. Efter denne periode bliver gælden normalt forældet og dermed slettet fra registrene.

Det er dog almindeligt, at kreditorerne søger at udsætte denne forældelsesfrist for at bevare muligheden for at inddrive hele eller dele af gælden. For at forlænge forældelsesfristen kræver det, at gælden enten anerkendes af gældstageren, enten skriftligt eller mundtligt, eller ved retslige skridt såsom en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten.

Når forældelsesfristen afbrydes, starter der en ny forældelsesperiode, som igen løber i op til 10 år. Denne afbrydelse og fornyelse af forældelsesfristen er en vigtig mekanisme for kreditorer, da den tillader dem at forfølge gældsinddrivelse over en længere periode, selv efter en tvangsauktion har fundet sted.

Deltagelse i en tvangsauktion løser altså ikke nødvendigvis alle økonomiske problemer for en gældstager, og det er afgørende at være opmærksom på de potentielle fortsatte økonomiske forpligtelser efter en tvangsauktion.

Konsekvenser ved tvangsauktion

Når en bolig sælges på tvangsauktion, er det ofte forbundet med alvorlige økonomiske konsekvenser for skyldneren. En almindelig følge af en tvangsauktion er, at skyldneren står tilbage med en restgæld. Denne restgæld opstår, fordi salgsprisen på boligen under en tvangsauktion sjældent dækker hele det skyldige beløb til banken eller andre kreditorer. Skyldneren kommer derfor til at hæfte personligt for det resterende beløb, som ikke er blevet indfriet gennem salget.

Denne situation kan yderligere kompliceres, da skyldneren kan risikere at blive registreret i RKI, hvilket er et register over dårlige betalere. At være registreret i RKI kan have store konsekvenser, da det vil gøre det betydeligt sværere at optage nye lån, opnå kredit eller starte økonomiske aftaler, hvilket yderligere kan forværre personens finansielle situation.

Derfor er det i enhver skyldners bedste interesse at undersøge alle tilgængelige muligheder for at undgå en tvangsauktion. Dette kan inkludere at søge rådgivning hos økonomiske eksperter, forhandle med kreditorer om en revideret afbetalingsplan, eller i nogle tilfælde at sælge ejendommen på det frie marked før en tvangsauktion finder sted. Ved at tage proaktive skridt kan skyldneren potentielt undgå de økonomiske og personlige udfordringer, som følger med en tvangsauktion.

Står din virksomhed brug for professionel hjælp til at få styr på økonomien?

Kontakst Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredsgaranti.

Hvordan undgås en tvangsauktion?

At stå over for en tvangsauktion kan være en skræmmende udsigt, ofte forårsaget af uforudsete personlige omstændigheder som arbejdsløshed, skilsmisse eller andre økonomiske vanskeligheder, der gør det svært at opfylde de økonomiske forpligtelser til tiden. Når man står i en situation, hvor man ikke kan betale sine renter og afdrag, er det afgørende at handle proaktivt for at undgå en tvangsauktion.

Banker og realkreditinstitutter er generelt interesserede i at finde løsninger udenom fogedretten, fordi en tvangsauktion kan medføre tab for både kreditor og skyldner. Derfor er det anbefalelsesværdigt at tage direkte kontakt til dine kreditorer, hvis du oplever finansielle vanskeligheder. Ved at forklare din situation og vise en vilje til at finde en løsning, kan man potentielt undgå, at ejendommen ender på en tvangsauktion.

Det er også vigtigt at ikke ignorere rykkerbreve eller andre kommunikationer fra kreditorer. En åben dialog kan føre til alternative aftaler som f.eks. reviderede betalingsplaner eller midlertidige lettelser, der kan hjælpe skyldneren med at navigere gennem økonomiske udfordringer uden at miste din ejendom.

Kan en tvangsauktion aflyses?

Ja, det er muligt at aflyse en tvangsauktion. Hvis skyldneren indfrier den misligholdte terminsbetaling, der oprindeligt fik en kreditor (rekvirenten) til at begære tvangsauktionen, kan man stoppe processen helt op til det tidspunkt, hvor de første bud afgives i fogedretten. Dette giver en værdifuld mulighed for at undgå de mange konsekvenser, der følger med en tvangsauktion.

Når en tvangsauktion afværges, er det vigtigt at være opmærksom på, at skyldneren vil være ansvarlig for at dække de omkostninger, som ellers ville have været pålagt auktionsvinderen. Disse omkostninger omfatter blandt andet rekvirentens advokatomkostninger og udgifterne til at annoncere tvangsauktionen i både dagspressen og Statstidende. Omkostningerne kan variere betydeligt afhængigt af, hvor langt processen er skredet frem, og kan være mellem 30.000 og 40.000 kr. eller mere. Det er dog muligt at reducere disse omkostninger betydeligt, hvis skyldneren formår at afbryde processen tidligt.

At aflyse en tvangsauktion kan være en finansiel byrde, men det kan også være en værdifuld mulighed for skyldneren for at bevare sin ejendom og undgå de negative konsekvenser af en tvangsauktion, såsom registrering i dårlige betaler-registre og tab af hjem. Det anbefales kraftigt, at man handler hurtigt og kommunikerer åbent med kreditorerne for at minimere både omkostninger og skade.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tvangsauktion

Når en ejendom går på tvangsauktion, initieres dette af en kreditor, der søger at inddrive udestående gæld ved at sælge ejendommen. Processen starter med en begæring til fogedretten, og ejendommen annonceres offentligt for at sikre bred deltagelse og transparens. Ejendommen sælges til højestbydende under auktionen, og salgsprisen anvendes til at dække gælden. Hvis salget ikke dækker hele gælden, kan skyldneren stadig hæfte for restgælden.

En tvangsauktion indledes af en kreditor ved indgivelse af en begæring til fogedretten. Der afholdes et vejledningsmøde, hvor skyldneren får mulighed for at diskutere og potentielt forhindre auktionen. Ejendommen annonceres i Statstidende og andre medier, og der arrangeres en eller flere offentlige fremvisninger af ejendommen. Auktionen foregår i retten, hvor budgivning finder sted, og den højeste budgiver vinder ejendommen.

Efter en tvangsauktion anvendes salgsprisen til at afbetale gælden til kreditorerne i prioriteret rækkefølge. Hvis salgsprisen ikke er tilstrækkelig til at dække hele gælden, forbliver restgælden, som skyldneren fortsat hæfter for. Denne gæld har en forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at gælden kan forældes, hvis den ikke aktivt genopfriskes eller anerkendes af skyldneren.

Varigheden af en tvangsauktion i retten kan variere betydeligt, men selve auktionsdelen, hvor budgivningen foregår, kan være afsluttet på en enkelt dag. Hele processen fra den indledende begæring til fogedretten til selve auktionen kan strække sig over flere måneder, afhængigt af kompleksiteten af sagen og hvor hurtigt alle lovkravene og forberedelserne bliver gennemført.

Køb på tvangsauktion kan potentielt tilbyde besparelser, da ejendomme ofte sælges til en pris under markedsprisen. Den præcise besparelse kan variere afhængigt af ejendommens tilstand og interesse fra andre budgivere. Det er dog vigtigt at bemærke, at der også er risici forbundet, såsom ukendte ejendomsdefekter eller juridiske spørgsmål, der ikke er blevet fuldt oplyst før auktionen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: