Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Trækprocent

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Processen bag trækprocent

Trækprocenten dannes af SKAT på grundlag af medarbejderens forskudsopgørelse, som tager højde for tidligere indkomstårs data og medarbejderens egne oplysninger. Ændringer i medarbejderens økonomiske forhold, såsom køb af bolig, ændringer i civilstatus eller betydelige lønændringer, kan medføre ændringer i forskudsopgørelsen. Når SKAT beregner trækprocenten, inkluderes faktorer som A-indkomst, bopælskommune, og eventuelt medlemskab af Folkekirken. Disse oplysninger reflekteres på medarbejderens skattekort, som arbejdsgiveren bruger ved lønudbetaling. Hvis en medarbejder ændrer sin forskudsopgørelse, opdateres skattekortet automatisk, og eventuelle ændringer i trækprocenten føres ind i arbejdsgiverens lønsystem.

Hvad består trækprocenten af?

En trækprocent består af flere elementer, herunder bundskat, topskat, kommuneskat, sundhedsbidrag og eventuel kirkeskat for medlemmer af Folkekirken. Bundskat og topskat går til staten, mens sundhedsbidraget bidrager til finansieringen af sundhedsvæsenet. Det er vigtigt at bemærke, at trækprocenten alene ikke direkte angiver den faktiske skattebyrde for en person. For eksempel kan man ikke udregne den præcise skatteprocent ved blot at anvende trækprocenten på bruttolønnen, da der først trækkes personfradrag og andre fradrag. Ligeledes kan man ikke blot lægge AM-bidragsprocenten til trækprocenten for at få et nøjagtigt billede af den samlede skatteprocent.

Integrering af trækprocenten i lønberegningen

I processen med lønberegning spiller trækprocenten en afgørende rolle, men før den kommer i anvendelse, skal en række andre vigtige beregninger foretages. Det første skridt er beregningen af ATP-bidrag baseret på medarbejderens bruttoløn. Dernæst er det nødvendigt at trække bidrag til eventuelle arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fra lønnen. Det er væsentligt at bemærke, at skatten for disse pensionsindbetalinger først opkræves, når pensionen udbetales til medarbejderen. Efter dette, skal arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag), som ofte betegnes som en bruttoskat, afregnes. Når disse fradrag er foretaget, anvendes medarbejderens personfradrag, hvorefter det beløb, der er tilbage, er grundlaget for anvendelsen af trækprocenten. For eksempel, hvis trækprocenten er 38%, skal 38% af dette restbeløb betales i A-skat.

Hvis du administrerer løn via et lønsystem, behøver du ikke bekymre dig om detaljerne i disse beregningssekvenser eller om den præcise værdi af den enkelte medarbejders trækprocent. Når medarbejderens skattekort er indhentet og integreret i lønsystemet, foregår alle beregninger automatisk og i den korrekte rækkefølge. Dette sikrer en effektiv og nøjagtig lønberegning, hvor trækprocenten spiller en central rolle i den endelige skatteafregning for hver enkelt medarbejder.

For at sikre korrekte og effektive lønberegninger er det afgørende at forstå processen bag trækprocenten. At have styr på økonomien er afgørende for enhver virksomhedsejer, men det kan være svært at holde styr på det hele alene. Med Stadsrevisionens lønsystem integrerer vi problemfrit trækprocenten i lønberegningen, hvilket fjerner bekymringen om komplekse beregninger og sikrer præcis skatteafregning for hver medarbejder.

Få hjælp til din lønberegning i dag, så du kan fokusere på din virksomheds vækst.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er et personfradrag?

Personfradrag er et vigtigt element i beregningen af din skattepligtige indkomst. Dette fradrag repræsenterer det beløb af din løn, som er fritaget for skat. Der findes flere typer skattefradrag, herunder personfradrag, rentefradrag, servicefradrag og kørselsfradrag. Størrelsen på dit personfradrag, som er en del af disse fradrag, varierer individuelt og er afgørende for, hvor meget du ender med at få udbetalt efter skat. Disse fradrag kan ses på din forskudsopgørelse.

I 2023 er personfradragets størrelse afhængig af din alder: For personer over 18 år er personfradraget 48.000 kr., mens det for personer under 18 er 38.400 kr. Dette betyder, at indtægter op til 48.000 kr. er skattefri for voksne. Derudover har alle lønmodtagere også et beskæftigelsesfradrag, som i 2023 er på 10,65% af lønnen, op til maksimalt 45.600 kr. Dette fradrag beregnes før AM-bidraget trækkes fra din løn, og det reducerer effektivt den skattepligtige indkomst sammen med trækprocenten.

Hvad er et skattekort?

Et skattekort er et afgørende dokument i beregningen af din skattepligtige indkomst og dermed din trækprocent. Skattekortet omfatter frikort, hovedkort og bikort, hver med sin specifikke anvendelse i skatteberegningen. Skattekortet er essentielt for at fastlægge, hvor meget skat du skal betale af din indkomst. Forskellen mellem frikort, hovedkort og bikort er vigtig at forstå, da det bestemmer, hvilket kort du skal bruge i forskellige arbejds- og indkomstsituationer.

Hvis du ikke har et skattekort, kan det skyldes, at du er ny på arbejdsmarkedet eller skifter fra at være selvstændig erhvervsdrivende til lønmodtager. I sådanne tilfælde kan et skattekort oprettes gennem SKATs Tast Selv-service. Det er vigtigt at have et opdateret skattekort, da det sikrer korrekt beregning af trækprocenten og dermed en nøjagtig skatteafregning.

Skattekort og forskudsopgørelse

Din forskudsopgørelse fungerer som et estimat over din indtægt for det kommende år. Denne opgørelse er grundlaget for SKATs beregning af din trækprocent og andre relevante skatteforhold. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de indtastede oplysninger på din forskudsopgørelse og din faktiske indkomst, kan det resultere i, at du enten skal betale ekstra skat ved årets udgang eller får overskydende skat tilbage. Det er essentielt at gennemgå din forskudsopgørelse regelmæssigt for at sikre, at den afspejler din reelle økonomiske situation og for at bekræfte, at du har et gyldigt skattekort. Disse tjek kan nemt foretages via SKATs Tast Selv-service.

Har du brug for yderligere hjælp med trækprocenter?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Frikort

Et frikort benyttes, når din årlige indkomst forventes at ligge under en specifik grænse, som angivet på din forskudsopgørelse. Ofte er det unge i studiejob, der anvender frikort, da deres indtægt typisk ikke overstiger det skattefrie maksimum. Med et frikort opkræver arbejdsgiveren ikke skat, indtil beløbsgrænsen er nået, og det kan anvendes hos flere arbejdsgivere. Det er vigtigt at huske, at selv med et frikort, betales der stadig 8% i AM-bidrag. Overskrider du frikortets grænse, skal du overgå til brug af hoved- eller bikort.

Hovedkort

Dit hovedkort er tilknyttet din primære arbejdsgiver og inkluderer dit personfradrag, som i 2023 er 46.700 kr. for personer over 18 år og 36.900 kr. for dem under 18. Når du har tjent over dit skattefrie personfradrag, begynder du at betale skat baseret på den trækprocent, der er angivet på din forskudsopgørelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Trækprocent

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Trækprocenten er den procentdel af en medarbejders løn eller overførselsindkomst, der skal betales i skat til staten. Den er en vigtig del af skatteberegningen og påvirker, hvor meget en person får udbetalt efter skat. Trækprocenten fastlægges af SKAT baseret på oplysninger fra medarbejderens forskudsopgørelse.

Trækprocenten beregnes af SKAT ud fra den enkelte medarbejders forskudsopgørelse. Denne opgørelse tager højde for tidligere indkomstår samt medarbejderens aktuelle økonomiske forhold, såsom lønændringer, køb af fast ejendom eller ændringer i civilstatus. Denne procent anvendes derefter til at bestemme, hvor meget der skal trækkes i skat fra medarbejderens løn.

Trækprocenten bestemmer, hvor stor en del af din løn der skal betales i skat. Før trækprocenten anvendes, fratrækkes forskellige beløb såsom ATP-bidrag, pensionsindbetalinger og AM-bidrag fra din bruttoløn. Derefter anvendes trækprocenten på det resterende beløb for at beregne det beløb i A-skat, du skal betale.

Hvis dine økonomiske forhold ændres, for eksempel ved lønstigning eller ændret civilstatus, skal dette opdateres i din forskudsopgørelse. En ændring i forskudsopgørelsen vil medføre en ny beregning af trækprocenten. Dette sikrer, at den mængde skat, du betaler, afspejler dine aktuelle forhold.

Dit skattekort, som inkluderer oplysninger om trækprocenten, udarbejdes baseret på din forskudsopgørelse. Skattekortet anvendes af arbejdsgiveren til at beregne, hvor meget der skal trækkes i skat fra din løn. Det indeholder detaljer som trækprocenten og personfradraget, hvilket er afgørende for korrekt beregning af den skat, du skal betale.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: