Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten fungerer som den centrale institution, der administrerer processen for tinglysning over hele landet. Her er det muligt at tinglyse elementer som skøder, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. Få yderligere indsigt i tinglysning og de opgaver, som tinglysningsretten varetager, herunder.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer tinglysning?

Tinglysning refererer til den officielle registrering af forskellige rettigheder, herunder ejerskab, lån og pant, som offentligt anerkendes. Det er en metode til at beskytte disse rettigheder, så det klart er fastlagt, hvem der retmæssigt ejer eller har rettigheder over en given ejendom eller genstand. For eksempel, når din bolig er tinglyst, kan din nabo ikke gøre krav på ejerskabet af dit hjem. Der er flere metoder til at tinglyse dokumenter, og en populær metode er via digital tinglysning, som forenkler processen betydeligt.

Tinglysningsrettens rolle og funktion

Tinglysningsretten, beliggende i Hobro, er en omfattende domstol, der blev etableret i september 2009, og som opererer på nationalt plan. Med et hold af 110 professionelle er tinglysningsretten ansvarlig for at facilitere og administrere enhver form for tinglysning i Danmark. De er ligeledes ansvarlige for at overvåge og styre tinglysningsportalen tinglysning.dk. 

I en æra, hvor digitaliseringen er fremherskende, behandles størstedelen af tinglysningerne, nærmere bestemt 80%, automatisk, mens tinglysningsretten personligt håndterer de resterende 20%. Dette understreger den teknologiske innovation og effektivitet, som nu er integreret i tinglysningsprocessen.

Tinglysningsrettens ansvarsområder

En af de primære funktioner hos tinglysningsretten er at håndtere tinglysning af digitale dokumenter, der er relateret til forskellige aktiver som fast ejendom, køretøjer, andelsboliger, ægtepagter og så videre. Den tager også hånd om de dokumenter, som ikke automatisk kan gennemgå tinglysningsprocessen.

Derudover tilbyder tinglysningsretten vejledning til brugerne om alle aspekter af tinglysning, inklusive de nødvendige trin for at gennemføre processen, de forskellige typer dokumenter, der kan tinglyses, og de specifikke tidspunkter for at gøre det.

Tinglysningsretten har også ansvaret for at kontrollere de rettigheder, der tinglyses. Dette indebærer en undersøgelse af, om alle betingelser for tinglysning er opfyldt for de enkelte dokumenter. For eksempel, når det kommer til tinglysning af pantebreve, sikrer tinglysningsretten, at den korrekte prioritetsstilling for panterettigheder er angivet. Denne kontrol af dokumenter kan også udføres, hvis et pantebrev anmeldes for at være i konflikt med oplysningerne i tingbogen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan tinglyser jeg mine dokumenter?

For at tinglyse dine dokumenter er der flere tilgængelige metoder. En af de almindelige metoder er at opsøge en advokat eller mægler, der kan assistere dig i processen og sikre, at dine dokumenter bliver tinglyst korrekt. Alternativt kan du selv foretage den digitale tinglysning. For at gøre dette skal du besøge tinglysning.dk og logge ind med dit NemID. Herefter kan du udfylde dine tinglysningsdokumenter ved at følge de trin, som er angivet i deres vejledning.

Bekræftelsen på, at dit dokument er tinglyst korrekt, modtager du, når tinglysningsretten sender et svar via deres tinglysningssystem. Når dette skridt er fuldført, vil dit dokument typisk være synligt i tingbogen, hvilket bekræfter, at tinglysningen er gennemført med succes.

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften?

Det er vigtigt at være klar over, at der ofte pålægges en afgift ved tinglysning af dokumenter, kendt som tinglysningsafgiften. Denne afgifts størrelse kan variere og afhænger af den specifikke type dokument, der skal tinglyses.

For pant i fast ejendom og lignende 

For eksempel, hvis du vil tinglyse pant i fast ejendom, skal du betale en fast afgift på 1.850 kr. plus 1,5% af det beløb, der er sikret ved pantet. For andre dokumenter, som ægtepagter, er afgiften flad og beløber sig til 1.850 kr.

Sådan kan omkostningerne varierer afhængig af, hvilken type transaktion eller rettighed der tinglyses, og det er vigtigt at kende til disse nuancer, når man navigerer i tinglysningsprocessen og tinglysningsretten.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad indebærer tinglysning?

Tinglysning er processen, hvor ejerskab, lån og pant offentligt registreres for at bekræfte og beskytte rettigheder. Denne registrering omfatter:

  • Fast ejendoms rettigheder, såsom ejendomsret (via skøder), pant (via pantebreve etc.), retsforfølgning (udlæg, konkurs etc.) samt begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter, etc.).
  • Rettigheder relateret til køretøjer som biler og campingvogne, inklusive ejendomsforbehold, pant (pantebreve, etc.), retsforfølgning (udlæg, konkurs, etc.), og dødsfald, men ej ejendoms- og brugsrettigheder.
  • Rettigheder over en andel i en andelsboligforening, eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller boliganpartsselskab, dækket af Tinglysningslovens kapitel 6 b, som pant (pantebreve, etc.) og retsforfølgning (udlæg, konkurs, etc…), men ikke ejendoms- og brugsrettigheder.
  • Rettigheder over en virksomheds aktiver og fremtidige anskaffelser (virksomhedspant), rettigheder over løsøre og ægtepagter.

Når et dokument er tinglyst, er rettighedshaverens krav beskyttet mod efterfølgende rettigheder, der modsiger den eksisterende rettighed. For eksempel, når en ejendom sælges, tinglyses skødet for at beskytte købers rettigheder. Dette beskytter køberen i tilfælde af at sælgeren forsøger at sælge ejendommen igen, pantsætte ejendommen, eller hvis sælgers kreditorer forsøger at udlægge ejendommen. Tinglysning er også afgørende for en kreditor, der yder lån mod pant i fast ejendom, for at sikre prioritetsstilling over for andre ikke-tinglyste panterettigheder.

Hvorfor er tinglysning essentiel?

Uden tinglysning af købers ret til en ejendom, ifølge tingbogen, forbliver sælger den registrerede ejer. Dette betyder, at tredjeparter, der ikke er opmærksomme på salget, kan indgå aftaler med sælger om ejendommen i god tro. Sælgers kreditorer kan også foretage udlæg i ejendommen, hvis adkomsten stadig er tinglyst på sælger.

Selvom en købsaftale stadig er gyldig uden tinglysning, skaber det et vindue, hvor andre parter kan underminere købers rettigheder. Dette er særligt vigtigt i forhold til sælgers kreditorer, da de ikke behøver at være i god tro om, at ejendommen allerede er solgt, for at kunne foretage udlæg i den. Derimod skal andre aftaleerhververe være i god tro, dvs. ikke være opmærksomme på, at ejendommen allerede er solgt, når de etablerer ret over den.

Derfor kan køber stå over for risikoen for at miste ejendommen, hvis sælger går konkurs, eller hvis hans kreditorer foretager udlæg i ejendommen på grund af et krav mod sælger, hvis køber ikke har fået tinglyst sin ret. Tinglysning er altså et afgørende skridt for at beskytte købers rettigheder og sikre, at ejendommen formelt og juridisk overføres til køber.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Tinglysningsretten

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Tinglysning er processen med officielt at registrere rettigheder som ejerskab, lån og pant. Det sikrer klarhed om ejerskab og beskytter ejerens rettigheder mod uautoriserede krav. Digital tinglysning er en populær og simpel metode til at udføre denne registrering.

Tinglysningsretten i Hobro administrerer og faciliterer alle tinglysninger i Danmark og styrer tinglysningsportalen tinglysning.dk. 80% af tinglysningerne behandles automatisk takket være digitalisering, mens de resterende 20% håndteres personligt af rettens medarbejdere.

Du kan tinglyse dine dokumenter ved hjælp af en advokat eller mægler, eller gøre det selv digitalt på tinglysning.dk med dit NemID. Du får bekræftelse på korrekt tinglysning, når tinglysningsretten sender et svar, og dit dokument vil derefter fremgå af tingbogen.

Tinglysningsafgiften beregnes baseret på typen af det dokument, der skal tinglyses, og kan variere. Afgiften er ofte en fast sats, men kan også være procent baseret afhængig af dokumentets natur.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: