Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Stakeholders

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en stakeholder?

En stakeholder refererer til en individuel, gruppe eller organisation, som har en interesse eller ‘stake’ i en organisations handlinger og udfald. Dette begreb dækker over en bred vifte af parter, herunder ejere, investorer, ansatte, kunder, leverandører, statslige enheder, ikke-statslige organisationer (NGO’er) og lokale samfund. 

Stakeholders kan positivt eller negativt påvirke en virksomheds beslutningstagning, resultater og generelle omdømme, gennem deres direkte eller indirekte engagement.

Typer af stakeholdere

Stakeholdere i en virksomhed falder typisk ind under to hovedgrupper: interne og eksterne stakeholdere. Denne opdeling er baseret på deres relation til virksomhedens daglige operationer.

Interne stakeholdere:

Dette omfatter dem, der er direkte involveret i virksomhedens aktiviteter og intern funktion. Eksempler på interne stakeholdere inkluderer:

 • Medarbejdere: De, der arbejder inden for virksomheden, og hvis daglige arbejdsliv er direkte påvirket af virksomhedens politikker og praksis.
 • Ledelse: Gruppen, der træffer strategiske beslutninger og styrer virksomhedens retning og målsætninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksterne stakeholdere:

Disse er ikke direkte involveret i de daglige operationer, men deres interesser er stadig dybt forbundne med virksomhedens præstation og beslutningstagning. Eksempler herpå inkluderer:

 • Kunder: Personer eller virksomheder, der bruger eller forbruger virksomhedens produkter eller tjenester.
 • Leverandører: Virksomheder eller individer, der leverer varer eller tjenester til virksomheden.
 • Offentlige myndigheder: Regeringsinstitutioner og agenturer, der kan stille krav eller pålægge reguleringer på virksomheden.

Stakeholder engagement

Stakeholder engagement er en afgørende proces for virksomheder, der ønsker at sikre bæredygtig vækst og effektiv virksomhedsledelse. Det indebærer en systematisk tilgang til at opbygge relationer med virksomhedens stakeholders ved aktivt at lytte til deres synspunkter, behov og forventninger. Engagementprocessen kan variere i form og omfang afhængigt af virksomhedens størrelse, industri og specifikke stakeholdere, men fælles for dem alle er behovet for åben, ærlig og løbende dialog.

Effektivt stakeholder engagement indebærer flere nøgleaktiviteter:

 • Identifikation/Mapping: Først skal virksomheden identificere hvem dens stakeholders er. Dette kan omfatte interne grupper som ansatte og ledelse, samt eksterne parter som kunder, leverandører, samfund, investorer og regulerende myndigheder.
 • Forståelse og analyse: Derefter bør virksomheden analysere og forstå stakeholders’ forskellige interesser, bekymringer og forventninger. Dette skridt er afgørende for at identificere potentielle risici og muligheder i relation til hver stakeholdergruppe.
 • Kommunikationsstrategi: Udvikling af en klar og effektiv kommunikationsstrategi, der sikrer regelmæssig og meningsfuld interaktion med alle relevante stakeholders.
 • Feedback og handling: Modtage og integrere feedback fra stakeholders i virksomhedens beslutningsprocesser og operationer, hvilket kan bidrage til forbedringer og innovation.

Stakeholder analyse

For at sikre en velinformeret og målrettet tilgang i din virksomhed, er det afgørende at foretage en grundig stakeholder-analyse. 

Dette kan opnås gennem tre essentielle trin:

 • Identificér dine stakeholdere: Start med en brainstorming session for at afdække alle individer og grupper, der påvirkes af din virksomheds aktiviteter eller som har indflydelse på disse. Her kan du også anvende stakeholder mapping. Overvej enhver part, der har en stake i din virksomheds succes, herunder interne og eksterne parter.
 • Prioriter dine stakeholdere: Efter identifikation, rangordne disse stakeholdere baseret på deres magt og interesse i forhold til din virksomhed. Det er vigtigt at anerkende, at nogle stakeholdere kan have større evne end andre til enten at understøtte eller hindre dine initiativer. Prioritering hjælper med at klarlægge, hvem der kræver mest opmærksomhed og ressourcer.
 • Forstå dine nøgle-stakeholdere: Udforsk den mest effektive kommunikationsmetode for dine vigtigste stakeholdere ved at overveje deres motiver, personlige eller økonomiske interesser i din virksomheds succes, og hvilken type information de værdsætter højest.

Stakeholder mapping

Stakeholder mapping er en teknik, der bruges til systematisk at identificere, analysere og prioritere en virksomheds forskellige stakeholders. Dette værktøj hjælper virksomheder med at visualisere relationerne mellem virksomheden og dens forskellige interessenter, samt at forstå de potentielle indvirkninger disse grupper kan have på virksomhedens strategi og daglige drift.

Trin i stakeholder mapping: 

 • Identifikation: Liste alle potentielle stakeholders, herunder både interne og eksterne grupper.
 • Klassificering: Kategorisér stakeholders efter deres relevans og indflydelse på virksomheden. Dette kan gøres ved hjælp af forskellige dimensioner såsom magt, indflydelse, interesse og nærhed.
 • Prioritering: Prioritér stakeholders baseret på deres betydning og den indflydelse, de har på virksomheden. Dette hjælper med at bestemme, hvilke grupper der kræver mere opmærksomhed og ressourcer.
 • Visualisering: Anvend diagrammer eller andet til at skabe et visuelt overblik over stakeholders og deres forhold til virksomheden. Dette kan hjælpe med at illustrere komplekse relationer og gøre det lettere at kommunikere strategier internt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er forskellen mellem stakeholder og shareholder?

Det er væsentligt at forstå forskellen mellem en stakeholder og en shareholder for at navigere korrekt i virksomhedssammenhænge. En shareholder, eller aktionær, er en person der har investeret kapital i virksomheden, og derfor ejer en del af den. Deres engagement er primært finansielt. På den anden side refererer en stakeholder til enhver individ eller gruppe, der har en interesse i virksomheden, som strækker sig ud over blot finansielle aspekter. 

En god huskeregel er, at mens alle shareholders er stakeholders, er det ikke alle stakeholders, der er shareholders. Dette understreger forskellighederne i deres forhold til virksomheden og de varierende interesser, de repræsenterer.

Hvad er stakeholder value og shareholder value?

Begrebet “stakeholder value” refererer til ideen om at skabe værdi for alle virksomhedens stakeholders eller interessenter. Dette inkluderer en bred gruppe af parter såsom medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfundet. Målet er at opnå et optimalt niveau af gavn og udbytte for disse grupper, samtidig med at man stadig sigter efter at maksimere indtjeningen. 

Imødekommelse af stakeholders’ behov kan manifestere sig i forskellige initiativer såsom forbedring af arbejdsforhold, investering i miljøvenlige tiltag og støtte til velgørende organisationer.

På den anden side fokuserer “shareholder value”, også kendt som aktionærværdi på dansk, på at maksimere værdien for virksomhedens aktionærer. Dette ledelsesmæssige perspektiv prioriterer strategiske beslutninger, der fremmer virksomhedens profit og dermed øger afkastet til aktionærerne. Dette kan omfatte strategier som fusioner, frasalg og andre finansielle manøvrer, der har til formål at forøge selskabets markedsværdi og dermed aktiekurs.

Skabelsen af shareholder value kan nogle gange føre til konflikter med andre stakeholders, da et ensporet fokus på profit kan underminere andre parters interesser, eksempelvis når medarbejdertilfredshed lider under strenge budgetrestriktioner.

Det er afgørende for virksomheder at vurdere, hvilken balance mellem stakeholder value og shareholder value der bedst tjener deres langsigtede mål. For virksomheder, der ønsker at forbedre deres omdømme eller goodwill, kan det være fordelagtigt at lægge større vægt på stakeholder-interesser frem for udelukkende at fokusere på aktionærernes behov. Dette balancerede fokus understøtter en holistisk tilgang til virksomhedsstyring, hvor både interne og eksterne stakeholders’ behov tages i betragtning.

Konflikter mellem stakeholders

Konflikter mellem forskellige stakeholders er et almindeligt fænomen i erhvervslivet. Disse konflikter opstår, fordi hver gruppe af stakeholders har sine egne unikke mål, værdier og forventninger til virksomheden. Når disse interesser kolliderer, kan det føre til spændinger og uenigheder, som virksomheden skal håndtere effektivt.

Eksempler på Stakeholder konflikter:

 • Miljøbeskyttelsesgrupper vs. investorer: Miljøgrupper kan kræve, at en virksomhed reducerer sin miljøpåvirkning eller investerer i bæredygtige teknologier. Dette kan være i konflikt med investorer, der fokuserer på kortsigtede finansielle afkast og måske ser sådanne initiativer som en unødig udgift.
 • Medarbejdere vs. ledelsen: Medarbejdere kan ønske højere lønninger og bedre arbejdsvilkår, mens ledelsen kan være fokuseret på at skære omkostninger for at øge virksomhedens rentabilitet.
 • Lokalsamfund vs. virksomhedsudvidelse: Et lokalsamfund kan modstå en virksomheds udvidelsesplaner på grund af potentielle negative effekter såsom støj, trafik og miljøforurening, mens virksomheden søger vækst og udvidelse.

Håndtering af konflikter mellem stakeholdere

 • Det første skridt er at anerkende, at konflikter eksisterer, og forstå baggrunden for hver stakeholdergruppes interesser og bekymringer.
 • Åben og ærlig kommunikation er afgørende for at adressere og løse konflikter. Virksomheder skal etablere klare kommunikationskanaler og platforme, hvor stakeholders kan udtrykke deres synspunkter og bekymringer.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende mægling eller forhandlingsteknikker for at finde en fælles grund. Dette kan involvere kompromiser eller alternative løsninger, der imødekommer de forskellige parters behov.
 • Virksomheder bør overveje alle stakeholders’ interesser, når de træffer beslutninger. Dette kan involvere at udvikle strategier, der forsøger at maksimere fordele og minimere negative påvirkninger for alle involverede parter.
 • Konflikthåndtering er en løbende proces. Virksomheder skal regelmæssigt overvåge stakeholderrelationer og være klar til at justere deres strategier og tilgange, når nye konflikter opstår.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om stakeholders

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En stakeholder er en individuel, gruppe eller organisation, der har en interesse eller indvirkning i en virksomheds handlinger, mål og politikker. Dette kan omfatte et bredt spektrum af parter såsom medarbejdere, kunder, leverandører, investorer, lokalsamfund og reguleringsmyndigheder. Stakeholders kan påvirke eller blive påvirket af virksomhedens aktiviteter på forskellige måder.

Stakeholder value refererer til værdien, som en virksomhed skaber for alle sine stakeholders, ikke kun dens aktionærer. Dette koncept fokuserer på at imødekomme behovene og forventningerne hos en bred gruppe af interessenter, herunder ansatte, kunder og samfundet, ved at sikre positive forhold, understøtte bæredygtighed og bidrage til det fælles bedste.

Mens stakeholder value omfatter værdiskabelse for en bred gruppe af interessenter, fokuserer shareholder value primært på at øge værdien for virksomhedens aktionærer. Shareholder value koncentrerer sig om finansielle afkast og virksomhedens markedspris, mens stakeholder value ser på en bredere vifte af faktorer, herunder sociale, miljømæssige og økonomiske bidrag.

Stakeholder engagement indebærer processer og aktiviteter, som en virksomhed anvender for at kommunikere og interagere med sine stakeholders. Formålet er at forstå deres behov, adressere bekymringer og inkorporere deres input i virksomhedens beslutningstagning. Effektivt engagement fører til stærkere relationer, forbedret tillid og bedre forretningsresultater.

Stakeholder mapping er en proces, hvor virksomheder identificerer, analyserer og prioriterer deres forskellige stakeholders. Dette involverer at klassificere interessenter baseret på deres indflydelse, interesse og magt i forhold til virksomheden. Mapping hjælper med at forstå, hvilke stakeholders der har størst betydning for virksomhedens drift og strategi, og hvordan man bedst kan engagere sig med dem.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: