Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skat ved salg af virksomhed

Uafhængigt af motivationen bag salget af en virksomhed, findes der en række skatteregler, som påvirker både sælger og køber. Læs mere om forskellige måder, at overdrage en virksomhed på, samt reglerne for skat ved salg af virksomheden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Overdragelse af virksomhed

Ved overdragelse af en virksomhed, er det vigtigt at kende til de to primære former for overdragelse: aktivoverdragelse og aktieoverdragelse, også kendt som anpartsoverdragelse. I en aktivoverdragelse overføres virksomhedens aktiver til en ny ejer, mens en aktieoverdragelse indebærer salg af ejerskabsandele, såsom anparter i et ApS.

Forståelsen af disse to metoder for overdragelse er vigtig, da de tilbyder forskellige fordele og ulemper for både køber og sælger med hensyn til skattemæssige konsekvenser ved virksomhedssalg.

Aktivoverdragelse

Ved en aktivoverdragelse overfører sælgeren konkrete fysiske elementer som møbler, udstyr, og maskineri. Dette omfatter dog også en bred vifte af elementer, inklusiv immaterielle rettigheder. Når disse aktiver skifter hænder, bliver eventuel profit samt de genvundne afskrivninger genstand for skattepligt. Det er afgørende at forstå, at skat ved overdragelse af en virksomhed primært påvirker det selskab, der står som sælger, og ikke nødvendigvis de individuelle aktionærer eller ejere af dette selskab.

Beskatningen for sælgeren baseres på forskellen mellem aktivernes oprindelige købspris og deres salgspris, en proces kendt som avancebeskatning. Dette skridt i salgsprocessen er afgørende, fordi det afdækker den skattemæssige byrde, der påhviler sælgeren ved realisering af avancer fra salget.

For køberen indebærer køb af aktiver muligheden for afskrivning, forudsat at de erhvervede aktiver kvalificerer sig til afskrivning ifølge gældende afskrivningslovgivning. Dette aspekt gør aktivoverdragelse særligt attraktivt for køberen, da de fleste aktiver er kvalificeret til afskrivning, hvilket kan medføre skattemæssige fordele.

At navigere i landskabet af skat ved salg af virksomhed kræver en grundig forståelse af de regler, der gælder for både aktiv- og avancebeskatning, samt kendskab til de afskrivningsberettigede aktiver ifølge afskrivningsloven. Dette er essentielt for både købere og sælgere, der ønsker at optimere deres skattemæssige situation i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Aktieoverdragelse

En aktie- eller anpartsoverdragelse indebærer en handel med selve ejerskabet af en virksomhed, ikke kun dens aktiver. Dette betyder, at man overtager både rettighederne og forpligtelserne associeret med virksomhedens unikke CVR-nummer.

Denne type virksomhedsoverdragelse er underlagt specifikke skatteregler. Når en privatperson sælger aktier, behandles fortjenesten som almindelig aktieindkomst og beskattes derfor i overensstemmelse hermed. Eventuelle tab ved salg af aktier er fradragsberettigede for den private sælger.

For selskaber, der sælger aktier, er situationen anderledes. I de fleste tilfælde udløser et salg af aktier i en virksomhed ikke skat for det sælgende selskab, hvilket ofte gør aktieoverdragelse til den mest fordelagtige overdragelsesform for sælgeren.

Det er vigtigt at notere, at holdingselskaber, som ønsker at sælge aktier skattefrit, skal have ejet disse aktier over en vis periode før salget kan finde sted. Dette krav er designet til at forhindre oprettelsen af holdingselskaber udelukkende med det formål at udnytte skattefri salgsmuligheder.

Når det kommer til beskatning af aktiegevinster for privatpersoner, anvendes gennemsnitsmetoden. I 2024 bliver aktieindkomster op til 61.000 beskattet med 27%, mens indkomster over dette beløb blev beskattet med 42%. Detaljer om aktiebeskatning er vigtige at forstå for enhver investor eller virksomhedsejer, der overvejer en aktie- eller anpartsoverdragelse, for at sikre korrekt håndtering af skat relateret til salget.

Lad Stadsrevisionen hjælpe dig med at navigere i landskabet af skat ved salg af virksomhed. Kontakt os mellem 8-21 alle ugens dage.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afsløningstidspunktet

Det specifikke tidspunkt for overdragelsen, ofte refereret til som afståelsestidspunktet, spiller en vigtig rolle i forbindelse med skat ved salg af virksomheder. Dette skyldes, at indkomståret, hvor overdragelsen finder sted, kan have markante skattemæssige konsekvenser for både køber og sælger.

I de fleste tilfælde vil skatten ved salg af en virksomhed blive beregnet og betalt i det indkomstår, hvor en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger er etableret, uanset om salget sker gennem aktiv- eller aktieoverdragelse.

Når det kommer til den skattemæssige behandling af salget, er det i store træk irrelevant på hvilket tidspunkt overdragelsen formelt gennemføres. Der kan dog forekomme situationer, hvor dette ikke helt holder stik. For eksempel, i tilfælde af salg af et varelager, vil den skattemæssige værdi ofte først blive fastslået i det øjeblik, køber faktisk overtager lageret.

 

Dette understreger vigtigheden af nøje planlægning og forståelse for timingens indflydelse på skat ved salg af virksomhed. Ved korrekt håndtering kan både køber og sælger optimere de skattemæssige aspekter af transaktionen, hvilket kan have betydelig økonomisk

Værdiansættelse

Udgangspunktet for enhver værdiansættelse er, at den som udgangspunkt skal afspejle markedsprisen. Da værdien har så stor virkning på både køber og sælgers skattemæssige byrder, kan Skattestyrelsen korrigere værdiansættelsen, hvis der findes tilstrækkelig belæg for, at den ikke afspejler den reelle markedspris. Det sker dog yderst sjældent.

Værdiansættelse af en virksomhed kan være svært. Der findes flere forskellige regnemetoder, og der er ikke én, som gør sig gældende for alle virksomheder eller situationer.

Ønsker du ikke at tage del af en værdiansættelse selv, kan du benytte dig af en ekstern vurderingsmand. Ved brug af en vurderingsmand, minimerer du samtidig risikoen for, at Skattestyrelsen underkender den endelige pris.

Grundlaget for enhver værdiansættelse er princippet om, at den skal repræsentere den aktuelle markedspris. På grund af værdiansættelsens betydelige indflydelse på skatteforpligtelserne for både køber og sælger, har Skattestyrelsen beføjelser til at justere værdiansættelsen, hvis der er tilstrækkelig belæg for, at den ikke afspejler den reelle markedspris. Sådanne tilfælde er dog ekstremt sjældne.

At fastsætte værdien af en virksomhed kan være en kompleks opgave. Der findes en række forskellige beregningsmetoder, og ingen enkelt metode er universelt anvendelig for alle virksomhedstyper eller situationer.

Hvis du foretrækker ikke at engagere dig direkte i værdiansættelsesprocessen, kan det være en god idé at anvende en ekstern vurderingsekspert. Ved at gøre dette, reducerer du risikoen for, at Skattestyrelsen vil anfægte den aftalte pris, hvilket igen understreger vigtigheden af skat i processen med virksomhedsværdiansættelse. Brug af en professionel vurderingsmand kan sikre, at værdiansættelsen er retfærdig og i overensstemmelse med markedsvilkårene, hvilket bidrager til en mere gnidningsløs overdragelsesproces og mindsker potentialet for skattemæssige disputter.

Har du brug for hjælp til at værdiansætte din virksomhed?

Kontakt os for professionel rådgivning.

Salg af enkeltmandsvirksomhed eller PMV

Køb og salg af enkeltmandsvirksomheder eller PMV’er er ikke direkte muligt, da disse virksomhedsformer er personligt ejet og derfor tæt bundet til ejeren selv. Disse virksomhedstyper er karakteriseret ved deres personlige tilknytning til ejeren, hvilket gør dem unikke i erhvervslivet.

Til trods for dette, findes der en metode i praksis, hvor ejeren kan vælge at lukke sin enkeltmandsvirksomhed eller PMV. Ved at gøre dette, kan alle virksomhedens aktiver, såsom varelager, hjemmesider med mere, sælges. Dette giver potentielle købere en chance for at etablere en ny virksomhed, der ligner den oprindelige tæt, ved at overtage disse aktiver og eventuelt starte eller fortsætte en lignende forretning.

Det er vigtigt for ejeren, der overvejer at lukke sin enkeltmandsvirksomhed for at sælge aktiverne, at være opmærksom på de personlige konsekvenser, som dette indebærer. Der skal blandt andet tages hånd om afslutning af momsregnskab, udarbejdelse af de endelige regnskaber og andre relevante administrative opgaver.

Det er også værd at bemærke, at når den oprindelige virksomhed formelt lukkes, vil enhver ny virksomhed, der etableres ved at købe de tidligere aktiver, skulle registreres under et nyt CVR-nummer. Denne proces har betydning for skat og andre juridiske forhold, hvilket er vigtigt at overveje i forbindelse med overdragelsen af virksomhedsaktiver.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om skat ved salg af virksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Skatten ved salg af en virksomhed beregnes baseret på den skattepligtige gevinst, som er forskellen mellem salgsprisen og den oprindelige købspris (justeret for eventuelle afskrivninger og forbedringer). Den specifikke beregningsmetode kan variere afhængigt af, om der er tale om aktivoverdragelse eller aktieoverdragelse.

Ja, der er en væsentlig forskel. Ved salg af aktiver bliver gevinsten typisk beskattet som virksomhedsindkomst, mens gevinst ved salg af aktier beskattes som kapitalindkomst for private sælgere og ofte er skattefri for selskaber under visse betingelser.

En enkeltmandsvirksomhed kan ikke sælges som en enhed, men aktiverne kan sælges. Gevinst ved salg af aktiver kan være skattepligtig. Dog kan visse skattefrihedsregler gælde, afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Afståelsestidspunktet kan have betydelige skattemæssige konsekvenser, idet gevinsten eller tabet realiseres i det indkomstår, hvor salget finder sted. Planlægning af salget med hensyn til skattemæssige årsafslutninger kan potentielt optimere skattebyrden.

Det er vigtigt at sikre, at virksomhedsværdiansættelsen afspejler markedsprisen og er baseret på anerkendte metoder. Skattestyrelsen kan justere værdiansættelsen, hvis den vurderes at være urealistisk i forhold til markedsværdien. Det anbefales at have detaljeret dokumentation og eventuelt en ekstern vurderingsrapport for at understøtte værdiansættelsen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: