Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revalidering

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er revalidering?

Revalidering tilbyder vigtig støtte til personer, hvis arbejdsevne er væsentligt nedsat, og som ikke længere kan udføre deres job på grund af fysiske, psykiske eller sociale barrierer. Formålet med revalidering er at facilitere den hurtigst mulige genindtræden på arbejdsmarkedet gennem en kombination af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp.

I processen med revalidering lægges der vægt på et tæt samarbejde med den enkelte, for at sikre, at de erhvervsrettede tiltag er skræddersyet til individets specifikke behov og situation. Revalideringsforløbet kan inkludere en række forskellige komponenter, herunder:

 • Virksomhedspraktik: En mulighed for at opnå praktisk erfaring i et realistisk arbejdsmiljø.
 • Undervisning og kurser: Tilegnelse af nye færdigheder eller opdatering af eksisterende kompetencer gennem målrettede kurser og uddannelser.
 • Optræning eller oplæring på offentlige og private virksomheder: Hands-on oplæring, der forbereder til specifikke jobfunktioner.
 • Uddannelse: Formel uddannelse der kan hjælpe med at kvalificere til nye arbejdsområder.
 • Hjælp til at starte selvstændig virksomhed: Støtte og rådgivning til dem, der ønsker at blive selvstændige.

Revalidering er designet til at sikre, at individer, som står over for udfordringer i deres professionelle liv, får nødvendig hjælp til at genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet eller omskoling til nye karriereveje. 

Hvem kan få revalidering?

For at være berettiget til revalidering er der specifikke kriterier, du skal opfylde. Disse kriterier sikrer, at revalideringen rettes mod de personer, hvor der er størst sandsynlighed for, at indsatsen vil resultere i arbejde og selvstændig økonomisk forsørgelse. Nedenfor er de vigtigste betingelser for at modtage revalidering:

 • Nedsat arbejdsevne: Du skal have en væsentlig og dokumenteret nedsættelse af din arbejdsevne, som gør det vanskeligt for dig at udføre dit nuværende job eller finde nyt arbejde under normale omstændigheder.
 • Potentiale for arbejdsmarkeds genindtræden: Det skal være realistisk, at revalideringen vil øge dine chancer for at opnå hel eller delvis selvforsørgelse gennem arbejde. Dette indebærer en vurdering af, hvorvidt de planlagte revalideringsaktiviteter vil kunne forbedre din situation specifikt med henblik på beskæftigelse.
 • Ingen modtagelse af andre tilbud: Du må ikke være i gang med eller modtage andre beskæftigelsestilbud, såsom ordinær uddannelse, job med løntilskud, eller være i virksomhedspraktik. Revalidering er målrettet dem, der ikke har andre umiddelbare muligheder for at forbedre deres arbejdsmæssige situation gennem eksisterende tilbud.

Disse betingelser er sat for at sikre, at revalidering bliver tildelt dem, der har mest brug for denne type støtte, og hvor der er et klart potentiale for, at indsatsen kan føre til konkret og varig forbedring af den enkeltes arbejdsmarkedstilknytning. 

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Processen for at opnå revalidering

At opnå revalidering starter med en grundig vurdering foretaget af din kommune. Kommunen afgør, baseret på en individuel vurdering, om revalidering er den mest passende indsats for dig, eller om andre tiltag som eksempelvis et ressourceforløb ville være mere hensigtsmæssigt.

Udarbejdelse af en jobplan: 

 • For at påbegynde denne proces, skal du i samarbejde med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan. Denne plan vil indeholde detaljer om den type arbejde, du ønsker at udføre, de tiltag, der vil hjælpe dig med at nå dine arbejdsmål, og en tidsplan for dit forløb. En klar og målrettet jobplan er afgørende for at skitsere vejen frem og sikre, at alle nødvendige skridt bliver taget.

Forrevalidering:

 • En vigtig del af processen er forrevalideringen. Dette skridt omfatter en arbejdsprøvning, hvor du får mulighed for at teste dine evner i forskellige arbejdsfunktioner. Arbejdsprøvningen kan finde sted på en arbejdsplads, men kan også involvere ophold på en højskole, deltagelse i undervisning på 8./9. klasses niveau, eller en periode i virksomhedspraktik. Hovedformålet med disse aktiviteter er at vurdere din jobparathed og afklare, hvilke typer af job der kunne være relevante for dig.

Revalideringsydelse i 2024

Revalideringsydelsen er en økonomisk støtte givet til personer, der deltager i et revalideringsforløb. Ydelsens størrelse varierer afhængigt af flere faktorer, herunder din alder, din boligsituation, og om du har børn eller specifikke behov på grund af psykisk sygdom. Herunder kan du se de forskellige satser for revalideringsydelsen i 2024, baseret på din situation:

 • 30 år eller ældre: Kr. 20.373 pr. måned
 • Under 30 år og forsørger eget barn i dit hjem: Kr. 20.373 pr. måned
 • 25 år eller ældre med forsørgelsespligt over ikke hjemmeboende børn: Kr. 16.382 pr. måned
 • 25 år eller ældre uden forsørgelsespligt over for børn: Kr. 12.326 pr. måned
 • Under 25 år, gravid og mere end 12 uger henne: Kr. 12.326 pr. måned
 • Under 25 år og udeboende: Kr. 7.945 pr. måned
 • Under 25 år og hjemmeboende: Kr. 3.834 pr. måned
 • Under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt over ikke hjemmeboende børn: Kr. 16.382 pr. måned
 • Under 25 år og psykisk syg og udeboende: Kr. 12.326 pr. måned

Det er vigtigt at bemærke, at revalideringsydelsen er skattepligtig, og størrelsen af ydelsen påvirkes ikke af din ægtefælles indkomst eller formue. 

Varighed af revalidering

Revalideringsprocessen er designet til at være så effektiv som muligt, med målet om at du kan gennemføre forløbet og vende tilbage til arbejdsmarkedet i løbet af kort tid. Dog kan du maksimalt modtage revalideringsydelse i op til fem år. Denne periode er sat for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til både uddannelse og praktik, som kan være nødvendige for at opnå de nødvendige færdigheder og kompetencer til at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Forrevalideringsperioden

Det er vigtigt at bemærke, at den indledende fase af revalideringen, kendt som forrevalidering, ikke tæller med i de fem år. I forrevalideringsperioden vil du fortsætte med at modtage den ydelse, du allerede får, såsom dagpenge eller kontanthjælp. Dette trin omfatter typisk vurdering og afklaring af dine kompetencer og arbejdsevne, som kan omfatte arbejdsprøvning og andre afklarende tiltag.

Efter revalidering

Hvis du efter de fem år ikke er i stand til at opnå arbejde og blive selvforsørgende, har du mulighed for at undersøge andre former for støtte. Disse kan inkludere dagpenge, hvis du er berettiget, eller kontanthjælp. Alternativt kan et fleksjob være en mulighed, hvis din arbejdsevne stadig er begrænset, og du har brug for en mere fleksibel arbejdsordning.

Denne tilgang sikrer, at revalideringen ikke kun er en midlertidig løsning, men en bæredygtig vej til langvarig beskæftigelse eller, hvor nødvendigt, fortsat støtte gennem andre systemer.

Revalidering i forbindelse med graviditet, barsel og adoption

Når du deltager i et revalideringsforløb og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption, modtager du revalideringsydelse i stedet for de sædvanlige barselsdagpenge. Dette sikrer, at din økonomiske støtte fortsætter uafbrudt, selvom du tager en pause fra revalideringsaktiviteterne for at fokusere på din nye familie.

Forlængelse af revalideringsperioden

Interessant nok tillader reglerne for revalidering en forlængelse af både den fastsatte uddannelsestid og den 5-årige revalideringsperiode. Dette sker med den lovbestemte fraværsperiode, som du afholder i forbindelse med barsel. Dette betyder, at den tid, du er på barsel, ikke vil tælle med i den samlede varighed af dit revalideringsforløb. Formålet hermed er at give dig mulighed for at fuldføre dit forløb uden at miste værdifuld tid på grund af familiemæssige forpligtelser.

Denne tilgang understreger vigtigheden af fleksibilitet og støtte under revalidering, specielt i livets overgangsperioder som graviditet og adoption. Det sikrer, at du ikke står over for et valg mellem at fortsætte din professionelle udvikling og at være til stede i vigtige familiemomenter.

Vi i Stadsrevisionen står klar til at hjælpe dig med dit regnskab eller bogføring. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab, så kontakt os i dag for hjælp. 

Mangler du skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os i dag for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse vedrørende revalidering eller anden administrativ beslutning, har du ret til at indgive en klage. Her er processen du skal følge:

 • Indgive en klage: Du skal sende din klage til kommunen inden for 4 uger fra den dato, hvor du modtog afgørelsen. Det er vigtigt at gøre dette rettidigt for at din klage skal kunne behandles.
 • Kommunens genvurdering: Når kommunen modtager din klage, har de 4 uger til at gennemgå sagen og genvurdere deres oprindelige afgørelse. I denne periode kan de enten vælge at ændre afgørelsen baseret på din klage eller fastholde den oprindelige beslutning.
 • Videreformidling til Ankestyrelsen: Hvis kommunen beslutter at fastholde deres afgørelse, vil de sende din klage videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er den højeste administrative klageinstans og vil tage en endelig beslutning i sagen.

Det er vigtigt at følge disse skridt og være opmærksom på tidsfristerne, da overskridelse af klagefristen normalt vil medføre, at du mister din ret til at få sagen genoptaget.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Revalidering

Revalidering er en støtteform rettet mod personer, hvis arbejdsevne er væsentligt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Formålet er at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt gennem erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp.

Nej, revalidering er ikke det samme som et ressourceforløb. Ressourceforløb er ligeledes rettet mod personer med begrænsninger i arbejdsevnen men kan omfatte bredere og mere varierede støtteforanstaltninger og varer typisk længere end revalidering.

Du kan være berettiget til revalidering, hvis du har en væsentlig nedsat arbejdsevne, og det vurderes realistisk, at revalideringen kan forbedre dine chancer for beskæftigelse. Du må ikke være i gang med eller modtage andre beskæftigelsestilbud som ordinær uddannelse eller job med løntilskud.

Revalideringsydelsen varierer baseret på din alder og situation. For eksempel modtager personer på 30 år eller ældre 20.373 kr. pr. måned, mens personer under 25 år og hjemmeboende får 3.834 kr. pr. måned. Ydelsen er tilpasset forskellige livssituationer og er skattepligtig.

Revalideringsydelsen er uafhængig af en eventuel ægtefælles indkomst og formue. Detaljer om hvad der præcist kan modregnes i revalideringsydelsen er ikke specifikt nævnt, men typisk vil andre former for indkomst eller ydelser, der dækker det samme behov som revalideringsydelsen, kunne føre til modregning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: