Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Resultat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et resultat?

Begrebet, resultat, bruges bredt i regnskabsføring og har flere anvendelsesområder. Det kan referere til nettoresultatet af en matematisk beregning, såsom når omkostninger fratrækkes fra omsætningen. Men ofte bruges “resultat” dog i bredere økonomiske sammenhænge – for eksempel som årets resultat eller resultatet af primær drift. “Resultat” er et nøglebegreb inden for regnskab, hvor det indikerer udfaldet af forskellige økonomiske aktiviteter.

Hver gang to tal trækkes fra eller lægges til hinanden, opnås et resultat. Dette resultat kan manifestere sig i mange former inden for et regnskab. Typisk vil der forekomme flere resultater, hvoraf “årets resultat” er blandt de mest kendte, da det både involverer delresultater og den endelige konklusion. Ofte vil “årets resultat” stå alene som det primære resultat. 

Hvad betyder ordet “resultat”?

Ordet “resultat” kan betyde udfaldet, følgerne, eller virkningen af en proces, et forløb, eller en indsats. I en økonomisk kontekst repræsenterer det en virksomheds samlede overskud eller underskud, beregnet som forskellen mellem omkostninger og indtægter. Termen stammer fra det franske ord ‘résultat’, der stammer fra det middelalderlatinske ord ‘resultare’, hvilket betyder ‘at opstå’. Det svarer til det danske “resultere”.

Hvordan kan man bruge et resultat i sin virksomhed?

Resultater er typisk kategoriseret i forskellige kategorier for at opnå et mere detaljeret overblik over en virksomheds indtægter og udgifter. Disse kategorier omfatter driftsresultat, finansielle indtægter og udgifter samt skatteudgifter. Resultatet kan også inkludere ekstraordinære poster eller engangsindtægter og -udgifter, som ikke direkte er relateret til virksomhedens hovedaktiviteter.

Et resultat kan være positivt, hvilket indikerer, at virksomheden har opnået et overskud i den pågældende periode, eller negativt, som indikerer et tab. Dette tal er en vigtig indikator for virksomhedens økonomiske præstation og rentabilitet. Rentabilitet er virksomhedens evne til at forrente den kapital, de har investeret. Det anvendes af investorer, kreditorer, ledelsen, og andre interessenter til at evaluere virksomhedens finansielle sundhed og vækstpotentiale.

Vil du være sikker på, at din virksomheds regnskab og resultat er efter reglerne og står klart, når du skal præsentere dit resultat for eventuelle investorer, kreditorer eller andet? Så kontakt os i Stadsrevisionen. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig. 

Mangler du hjælp i din proces med at præsentere dit resultat?

I Stadsrevisionen tilbyder vi hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er årets resultat?

Årets resultat er en fundamental del af enhver virksomheds årsregnskab. Dette resultat er det endelige opgør, der viser det finansielle udfald af et regnskabsår. Det viser resultatet efter skat. Det er et afgørende tal, da det indikerer virksomhedens faktiske finansielle resultat efter at have betalt alle skattemæssige forpligtelser. Alle virksomhedsledere bør derfor være opmærksomme på omsætning og omkostninger, men også på forholdet mellem disse, da det direkte påvirker årets resultat. Årets resultat kan variere fra at være positivt til negativt, hvilket viser om virksomheden har haft et økonomisk godt eller dårligt år.

Hvad betyder resultat af primær drift?

Resultat af primær drift er en afgørende del af mange virksomheders regnskaber og bruges som et vigtigt nøgletal. Når man beregner resultat af primær drift, ser man på den nettoindkomst, der er tilbage efter alle driftsrelaterede omkostninger er dækket. Dette tal indikerer virksomhedens effektivitet og kan bruges til at vurdere, om virksomheden generelt vil være rentabel efter alle omkostninger og skatter er betalt. Det er derfor en god idé at lave en analyse af ens resultat ift. primær drift for at inde ud af, om virksomheden kører på en økonomisk bæredygtig måde

Hvad er forskellen på resultat og overskud?

Overskud refererer til et positivt resultat i en virksomheds regnskab, der opstår, når omkostningerne trækkes fra omsætningen. I modsætning hertil indikerer et underskud et negativt resultat, hvor omkostningerne overstiger omsætningen. På denne måde repræsenterer overskuddet en profit, og viser et plus på bundlinjen, mens underskud viser et minus. Begreberne overskud og underskud relateres ofte til termer som profit og fortjeneste.

Selvom overskud og resultat bruges forskelligt, kan de godt minde om hinanden. Når en virksomheds resultat er positivt, kan dette beskrives som et overskud, og omvendt betegner et negativt resultat et underskud.+

Det er dog vigtigt at bemærke, at resultatopgørelsen ikke indeholder faktorer som moms, gældsbetalinger eller private udtræk. For en fuldstændig økonomisk forståelse er det derfor nødvendigt at inddrage balancen.

Hvad er balance?

Balancen er et vigtigt element i virksomhedens finansielle rapportering og er en opgørelse over aktiver og passiver. Aktiverne omfatter alt fra driftsmidler som biler og maskiner til tilgodehavender og kontanter. Passiverne, på den anden side, viser hvordan disse værdier er finansieret, herunder gennem både gæld og virksomhedens egenkapital. Balancen er således en omfattende oversigt, der afspejler virksomhedens finansielle status ved periodens afslutning.

Hvad er resultat i et regnskab?

Resultat efter skat refererer til det endelige resultat, en virksomhed opnår efter at alle indtægter og udgifter er afstemt, og skatten er betalt. Dette nøgletal angiver, om en virksomhed har opnået et overskud eller et underskud i løbet af regnskabsåret. Det er en afgørende indikator for virksomhedens økonomiske sundhed og viser resultatet af virksomhedens operationer og finansielle aktiviteter efter alle skattepligtige forpligtelser er opfyldt.

Hvad er resultat før afskrivninger?

Resultat før afskrivninger kaldes også for driftsresultat. Det er et resultat en virksomhed opnår fra forretningen før renter, afskrivninger og lignende omkostninger er trukket fra. Dette resultat viser, hvor meget virksomheden har tjent fra sin primære drift, uden at finansielle og afskrivningsmæssige faktorer tages i betragtning. I praksis identificeres driftsresultatet i regnskabet lige før posteringer af finansielle omkostninger. Det er afgørende for at evaluere den operative effektivitet og er grundlæggende for virksomhedens økonomiske resultater, før de mere komplekse finansielle elementer påvirker det endelige resultat.


Der er mange faktorer at holde styr på, når man skal udregne sit resultat – alt afhængigt af hvilket resultat der skal findes. Har du også svært ved at holde styr på det? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!  

Ønsker du professionel hjælp i din proces med resultater?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed

Hvordan beregner man resultat før finansielle omkostninger?

Man udregner resultatet før finansielle omkostninger ved at fratrække samtlige driftsomkostninger fra virksomhedens driftsindtægter. Driftsomkostninger omfatter udgifter såsom lønudgifter, materialer, vedligeholdelse, og afskrivninger, mens driftsindtægter primært stammer fra salget af virksomhedens varer eller tjenester. 

Resultat før finansielle omkostninger = Driftsindtægter – Driftsomkostninger

Et positivt resultat indikerer, at virksomheden har opnået et overskud fra sine opgaver, før eventuelle finansielle omkostninger som renter og skatter overvejes. Omvendt, hvis resultatet er negativt, afspejler det et tab i virksomhedens primære drift, forud for de finansielle omkostningers indflydelse. Dette tal er centralt for at forstå virksomhedens basale operationelle effektivitet og er afgørende for en dybdegående analyse af virksomhedens økonomiske resultater.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, overskud og resultat er ikke det samme, selvom de ofte hænger sammen. Overskud refererer specifikt til et positivt resultat i et regnskab, det vil sige, når en virksomheds indtægter overstiger dens udgifter. Resultat kan derimod være både positivt og negativt og afspejler den økonomiske præstation, enten som overskud eller underskud, afhængig af virksomhedens driftsresultat efter alle omkostninger er dækket.

I regnskabet refererer resultat til det økonomiske udfald af virksomhedens aktiviteter over en bestemt periode. Dette resultat kan omfatte både nettooverskud og nettounderskud, som beregnes ved at fratrække samtlige omkostninger fra de samlede indtægter. Resultatet giver en indikation af virksomhedens økonomiske sundhed og er afgørende for både ledelse og investorer.

Resultatopgørelsen og balancen er begge vigtige dele af en virksomheds finansielle rapportering, men de har forskellige formål. Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter og det resulterende resultat over en bestemt periode. Det er her, man ser, om virksomheden har opnået et overskud eller et underskud. Balancen derimod viser et øjebliksbillede af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Den viser, hvad virksomheden ejer, skylder, og værdien af egenkapitalen.

Resultat før afskrivninger, ofte kaldet EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), er et nøgletal i finansiel analyse, der viser virksomhedens resultat fra driftsaktiviteter uden at tage højde for renter, skat, afskrivninger og amortisering. Det er en måde at vurdere virksomhedens operationelle præstation på og giver en klar indikation af overskuddet fra driften, før de poster som afskrivninger påvirker resultatet. Dette tal er nyttigt for at sammenligne virksomhedens operationelle effektivitet uafhængigt af finansielle, skattemæssige og regnskabsmæssige beslutninger.4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: