Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Proportionalitetsprincippet

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er proportionalitetsprincippet?

Proportionalitetsprincippet er en grundlæggende retsgrundsætning, der spiller en central rolle i administrationen af retfærdighed og lovgivning. Dette princip kræver, at myndigheder, når de træffer beslutninger eller iværksætter foranstaltninger, skal prioritere den mindst indgribende løsning, som stadig er effektiv til at opnå det ønskede mål. Det vil sige, at den valgte handling ikke kun skal være passende og nødvendig for at nå målet, men også skal være forholdsmæssig, dvs. i et rimeligt forhold til de konsekvenser eller den indvirkning, den har.

For at forstå proportionalitetsprincippet yderligere, kan vi se på eksemplet med sanktioner over for en ansat. Her skal straffen eller sanktionen, der gives til en ansat for en overtrædelse, være rimelig og proportional med forseelsens alvorlighed. Dette betyder, at en mindre forseelse ikke skal medføre en overdreven straf, og omvendt skal alvorlige overtrædelser adresseres med tilsvarende alvorlige sanktioner.

Proportionalitetsprincippet anvendes bredt i mange forskellige sammenhænge. Det er et væsentligt element i offentlig administration, juridiske afgørelser og i fastsættelsen af politikker og regler. Ved at sikre, at beslutninger og foranstaltninger er proportionalitet, opretholdes en balance mellem nødvendigheden af at regulere eller gribe ind og beskyttelsen af individets rettigheder og friheder.

Proportionalitetsprincippet inden for Skattestyrelsen

Proportionalitetsprincippet spiller en væsentlig rolle i Skattestyrelsens arbejde og beslutningsprocesser. Dette princip understreger, at i situationer hvor Skattestyrelsen skal gribe ind, må de ikke anvende mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt. Hvis en mindre indgribende løsning er tilstrækkelig til at opnå det ønskede mål, skal denne foretrækkes. Dette sikrer, at ethvert indgreb ikke kun er egnet til formålet, men også står i et rimeligt forhold til det.

Denne tilgang er forankret i retssikkerhedslovens § 2, som specificerer, at tvangsindgreb kun er tilladt, når mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige, og at sådanne indgreb skal være proportionale i forhold til deres formål. Dette princip finder anvendelse i forvaltningsmyndighedernes handlinger, såsom ved beslutningen om at iværksætte kontrolbesøg eller andre ikke-strafferetlige tvangsindgreb.

Databeskyttelsesforordningens artikel 5 integrerer også proportionalitetsprincippet. Ifølge denne artikel, når personoplysninger behandles, skal de indsamlede oplysninger være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige i forhold til de formål, de behandles for. Dette sikrer en afbalanceret tilgang til databeskyttelse.

Ligeledes stiller Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 krav om proportionalitet i indgreb. Dette indebærer, at ethvert indgreb skal være egnet og nødvendigt for at nå det tilsigtede mål og skal være forholdsmæssigt. Her kræves en konkret vurdering af hensynet til det offentliges behov for information i forhold til indvirkningen på den enkelte skattepligtiges privatliv.

Forarbejderne til skattekontrolloven indeholder eksempler på anvendelsen af proportionalitetsprincippet, selvom disse ikke er udtømmende. Det er vigtigt at overveje proportionalitet, væsentlighed og nødvendighed i hver enkelt handling i en kontrolsag.

Eksempel på anvendelse:

Et illustrativt eksempel på anvendelsen af proportionalitetsprincippet i Skattestyrelsens arbejde er beslutningen om at gennemføre et kontrolbesøg. Her kan Skattestyrelsen kun træffe beslutning om at iværksætte et kontrolbesøg, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis indgrebet er proportionalt med formålet med indgrebet. Dette sikrer en retfærdig og afbalanceret tilgang i skatteforvaltningen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Proportionalitetsprincippet og andre principper ved offentligt udbud

Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet spiller en afgørende rolle i offentlige udbud. Dette princip indebærer, at de krav en offentlig indkøber stiller, skal være egnede, nødvendige og stå i et rimeligt forhold til det ønskede mål af udbuddet. Formuleret i udbudsdirektivet, skal kravene for at kvalificere sig til en offentlig kontrakt være relevante og proportionale i forhold til kontraktens genstand. Det kan lyde komplekst, men i praksis sikrer det en retfærdig og afbalanceret tilgang til kontrakttilbud.

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandlingsprincippet sikrer, at offentlige indkøbere ikke må forskelsbehandle virksomheder, der byder på et udbud, uden saglig begrundelse. Dette princip kræver, at ensartede forhold behandles ens, og at forskellige forhold ikke behandles ensartet. Selvom dette kan virke forvirrende, er det essentielt for at sikre, at alle tilbud vurderes lige. En offentlig indkøber er dog ikke forpligtet til at sænke kravene til en ydelse, selv hvis kun få virksomheder kan opfylde disse krav.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Gennemsigtighedsprincippet

Gennemsigtighedsprincippet er kernen i offentligt udbud og fremmer åbenhed omkring processen. Det sikrer, at virksomheder har mulighed for at udtrykke interesse i at levere den efterspurgte vare eller tjeneste. Indkøberen skal i udbudsmaterialet klart beskrive, hvad der ønskes købt, og hvilken proces der anvendes. Dette giver virksomhederne adgang til alle relevante oplysninger om kontrakten, inden de afgiver et bud. Gennemsigtighed indebærer også, at virksomheder, som deltager i et udbud, skal kunne vurdere, om ordregiveren har overholdt de fastsatte processer, kriterier og metoder, der er angivet i udbudsmaterialet.

Disse principper, især proportionalitetsprincippet, sikrer en retfærdig, gennemsigtig og effektiv proces i offentlige udbud, hvilket bidrager til en sund konkurrence og optimal udnyttelse af offentlige midler.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om proportionalitetsprincippet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Proportionalitetsprincippet er en retsgrundsætning, der sikrer, at offentlige myndigheder og institutioner ikke træffer mere indgribende beslutninger end nødvendigt. Det kræver, at enhver handling eller foranstaltning skal være egnet, nødvendig og stå i et rimeligt forhold til det ønskede mål. Dette princip spiller en vigtig rolle i forskellige sammenhænge, herunder offentlig administration, juridiske afgørelser, og i fastsættelsen af politikker og regler.

I Skattestyrelsen anvendes proportionalitetsprincippet til at sikre, at de foranstaltninger, der træffes i skattekontrollen, er rimelige og passende. Dette omfatter beslutninger som at iværksætte kontrolbesøg eller andre tvangsindgreb. Principperne sikrer, at disse indgreb kun gennemføres, når mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige, og at de står i rimeligt forhold til målet med kontrollen.

Under offentlige udbudsprocesser sikrer proportionalitetsprincippet, at de krav, som en offentlig indkøber stiller, er relevante og proportionale i forhold til kontraktens genstand. Dette betyder, at kravene til virksomheder, der ønsker at kvalificere sig til en offentlig kontrakt, skal være egnede og nødvendige for at opnå det tilstræbte formål, og ikke mere indgribende end nødvendigt.

Proportionalitetsprincippet er essentielt i forvaltningsretten, da det bidrager til retfærdighed og rimelighed i offentlige myndigheders beslutninger og handlinger. Det sikrer, at enhver foranstaltning truffet af en myndighed er berettiget og ikke overdrevet i forhold til det formål, den tjener. Dette princip styrker retssikkerheden og beskytter borgernes rettigheder ved at forhindre urimelige eller unødvendigt strenge foranstaltninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: