Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse udarbejdes for at skabe en klar forståelse af pengestrømmene ind og ud af en virksomhed. Dette sker gennem registrering af indbetalinger og udbetalinger over et helt år. Det er værd at bemærke, at ikke alle virksomheder er forpligtede til at lave en årlig pengestrømsopgørelse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af en pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er et værdifuldt værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at få indblik i sin økonomiske tilstand. Denne opgørelse fokuserer på virksomhedens cash flow, det vil sige de penge, som strømmer ind og ud over et år. 

Denne opgørelse er en nøgleindikator for virksomhedens likviditet, og den giver en præcis indikation af virksomhedens evne til at afvikle sin gæld til kreditorer og håndtere kortfristede økonomiske forpligtelser.

Udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse

For at skabe en pengestrømsopgørelse, skal man kategorisere og opgøre virksomhedens pengestrømme indenfor tre primære områder: Driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Disse opgøres ved starten (primo) og slutningen (ultimo) af en defineret periode.

  • Driftsaktiviteter omfatter pengestrømme fra virksomhedens daglige drift, såsom handel med varer, lønudbetalinger og marketingomkostninger. Disse kan beregnes enten direkte eller indirekte.
  • Investeringsaktiviteter involverer pengestrømme fra virksomhedens investeringer, eksempelvis anskaffelse og salg af aktiver som maskiner og udstyr.
  • Finansieringsaktiviteter dækker over pengestrømme relateret til langsigtede finanseringskilder, som lån, udbyttebetalinger og gældsafvikling.

Efter at have opgjort pengestrømmene fra disse tre kategorier, finder man nettopengestrømmen ved at fratrække udbetalingerne fra indbetalingerne.

Den direkte metode

Anvendelsen af den direkte metode til udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse resulterer i en dybdegående og detaljeret fremstilling af virksomhedens økonomi. Denne metode involverer en nøjagtig opsummering af alle faktiske ind- og udbetalinger i en given periode. Den baserer sig på en gennemgang af virksomhedens bankkontobevægelser, hvor hver transaktion kategoriseres efter dens oprindelse – det være sig driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter.

Med denne metode får du et klart billede af, hvorfra virksomheden modtager sine indtægter (f.eks. fra kunder) og til hvem pengene går (som leverandører og medarbejdere). Denne detaljerede gennemgang sikrer en omfattende forståelse af, hvordan pengene strømmer gennem virksomheden.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den direkte metode kan være tidskrævende, især i virksomheder med et stort antal transaktioner. For mindre virksomheder med færre pengestrømme kan den direkte metode være særlig nyttig, da den giver et detaljeret overblik over hver enkelt økonomisk bevægelse. I modsætning hertil kan større virksomheder med omfattende transaktionsvolumener finde det mere hensigtsmæssigt at anvende den indirekte metode, som giver et bredere overblik med mindre detaljeringsgrad.

Den direkte metode er altså ideel for dem, der ønsker en dybdegående analyse af deres virksomheds finansielle aktiviteter, men det kræver en større investering i tid og ressourcer.

Har du brug for hjælp til at analysere din virksomheds finansielle aktiviteter?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Den indirekte metode

Den indirekte metode til udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse tilbyder et mere overordnet syn på virksomhedens økonomi. Denne tilgang baserer sig på interaktionen mellem resultatopgørelsen og balancen, men anvender stadig den samme kategorisering som den direkte metode, det vil sige driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

I den indirekte metode starter du med resultatopgørelsen, der viser indtægter og udgifter for en bestemt periode. Nettoresultatet fra denne opgørelse danner grundlaget for yderligere beregninger i pengestrømsopgørelsen.

Det næste skridt er at undersøge og justere for ikke-likvide elementer, som er angivet i resultatopgørelsen. Disse kan omfatte afskrivninger eller nedskrivninger på anlægsaktiver. Selvom disse poster ikke umiddelbart påvirker kontantbeholdningen, har de indirekte effekter på virksomhedens likviditet og skal derfor justeres for at give et mere præcist billede.

Derefter vender man blikket mod balancen for at identificere ændringer med likviditetsmæssige konsekvenser. Dette inkluderer ændringer i debitor- og kreditorbeholdninger, køb eller salg af aktiver, og afvikling af gæld. Disse ændringer afspejler de faktiske kontante bevægelser i virksomheden og er afgørende for en præcis pengestrømsopgørelse.

Efter at have foretaget alle nødvendige justeringer og inkluderet relevante data fra balancen, kan du beregne den samlede nettoændring i kontantbeholdningen for perioden. Denne tilgang giver et mere generelt overblik over, hvordan kontanter bevæger sig gennem virksomheden, og er især nyttig i større virksomheder med komplekse finansielle strukturer.

Den indirekte metode er populær for sin effektivitet og evne til hurtigt at give et overblik over virksomhedens finansielle status, især når det gælder større virksomheder med mange transaktioner.

Krav om udarbejdelse af pengestrømsopgørelse

Det er primært virksomheder i regnskabsklasserne C og D, som er forpligtede til at udarbejde en pengestrømsopgørelse som en del af deres årsregnskab. Selvom det ikke er et krav for alle, vælger mange virksomheder frivilligt at udarbejde en sådan opgørelse.

Desuden er det ofte sådan, at långivere og investorer kræver en pengestrømsopgørelse, når der ansøges om finansiering. Derfor kan det være fordelagtigt at udarbejde en pengestrømsopgørelse, specielt hvis man søger ekstern finansiering til sin virksomhed.

Hvad viser en pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse tilbyder en detaljeret og omfattende indsigt i en virksomheds økonomiske stilling. Denne opgørelse klassificerer pengestrømme baseret på virksomhedens driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter gennem et regnskabsår. I hver af disse kategorier vil specifikke kilder til pengestrømmen blive detaljeret. For eksempel falder køb og salg af anlægsaktiver ind under kategorien driftsaktiviteter.

Anvendelsen af en pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er afgørende for at opnå et realistisk overblik over en virksomheds økonomiske tilstand, især i forbindelse med investeringer og værdiansættelse af virksomheder. Den spiller en central rolle i økonomisk analyse og anvendes til at evaluere en virksomheds evne til at generere likviditet, udbetale udbytte, og afvikle gæld.

Desuden er pengestrømsopgørelsen et vigtigt redskab til at forudsige fremtidige pengestrømme i virksomheder, hvilket er nyttigt for realistisk budgetlægning.

Forskellen mellem pengestrømsopgørelse og resultatopgørelse

Pengestrømsopgørelsen og resultatopgørelsen tilbyder forskellige perspektiver på en virksomheds økonomi. Mens pengestrømsopgørelsen fokuserer på virksomhedens likviditet og solvens ved at vise de faktiske pengestrømme inden for en bestemt periode, fremhæver resultatopgørelsen virksomhedens evne til at generere indtjening. I modsætning til pengestrømsopgørelsen, som baseres på faktiske transaktioner, bygger resultatopgørelsen på periodiseringer, hvor indtægter og udgifter registreres, når de er optjent eller faktureret, uafhængigt af den faktiske pengeoverførsel.

Har du styr på de lovgivningsmæssige krav til årsregnskabet?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad siger loven om pengestrømsopgørelser?

Ifølge lovgivningen er det ikke et universelt krav, at alle virksomheder skal udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse. Dog har virksomheder mulighed for at vælge at udarbejde en, især hvis de ser værdi i at præsentere deres cash flow for investorer eller potentielle långivere. Det er specifikt virksomheder inden for regnskabsklasserne C og D, der er lovmæssigt forpligtede til at udarbejde en pengestrømsopgørelse årligt.

Fordele ved at inkludere en pengestrømsopgørelse i regnskabet

Inklusionen af en pengestrømsopgørelse i virksomhedens regnskab bidrager til et mere fuldstændigt og præcist billede af virksomhedens cash flow. I modsætning til en resultatopgørelse, som inkluderer alle indtægter inden for et år uafhængigt af deres betalingsstatus, tager en pengestrømsopgørelse højde for kun de faktiske pengebevægelser. Dette giver en mere realistisk forståelse af virksomhedens faktiske likviditet og økonomiske sundhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Pengestrømsopgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En pengestrømsopgørelse analyserer den finansielle bevægelse i en virksomhed ved at fokusere på cashflow – det vil sige, hvad der er blevet brugt, og hvad der er kommet ind.

Nej, kun virksomheder i regnskabsklasserne C og D er forpligtede til at udarbejde en pengestrømsopgørelse som en del af deres årsregnskab. Andre virksomheder kan dog vælge at gøre det frivilligt, især da långivere og investorer ofte kræver det ved ansøgning om finansiering.

Pengestrømsopgørelsen fokuserer på virksomhedens likviditet og solvens ved at vise de faktiske pengestrømme i en bestemt periode, mens resultatopgørelsen fremhæver virksomhedens evne til at generere indtjening. Resultatopgørelsen baserer sig på periodiseringer og registrerer indtægter og udgifter, når de er optjent eller faktureret, uafhængigt af faktiske pengeoverførsler.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: