Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Patienterstatningen

Hvis du har oplevet en skade som følge af behandling eller medicin, har du mulighed for at søge om erstatning gennem Patienterstatningen, som træffer beslutninger i sådanne sager. For at være berettiget til erstatning skal bestemte kriterier være opfyldt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er patienterstatningen?

Patienterstatningen er en uafhængig enhed, som har til opgave at træffe beslutninger om, hvorvidt der skal ydes erstatning til patienter, der har lidt skader forårsaget af lægemidler eller under behandling i det danske sundhedsvæsen. Denne vigtige forening opererer under de principper og regler, der er fastsat i klage- og erstatningsloven samt i erstatningsansvarsloven. Formålet med Patienterstatningen er at sikre, at patienter, der utilsigtet kommer til skade i sundhedssystemet, får en retfærdig og objektiv behandling i forhold til deres krav om erstatning.

Patienterstatningens arbejde er essentielt for at opretholde tilliden mellem patienter og sundhedssystemet. Når en patient lider skader som følge af medicinske fejl eller bivirkninger ved lægemidler, træder Patienterstatningen til og vurderer, om der er grundlag for erstatning baseret på de juridiske rammer, der er opstillet i de relevante love. Det er her, Patienterstatningen spiller en kritisk rolle ved at sikre, at skadelidte får den kompensation, de er berettigede til.

I din søgen efter retfærdighed, hvis du har været udsat for en skade i sundhedsvæsenet, er det vigtigt at forstå, hvordan du kan gøre brug af Patienterstatningen. Denne forening ikke alene vurderer sagens omstændigheder nøje, men sikrer også, at alle patienter har adgang til en retfærdig erstatning proces.

Skal du have patienterstatning og har du brug for at sætte alt dit fokus på det, imens du kører din virksomhed? Lad os i Stadsrevisionen stå for din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere på det, du vil. 

Mangler du skræddersyet hjælp til regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kan du modtage patienterstatning?

Muligheden for at få tilkendt erstatning fra Patienterstatningen, når du har lidt skader som følge af sundhedsvæsenets behandling eller efter indtagelse af medicin, afhænger af forskellige specifikke omstændigheder. Der foretages en individuel vurdering for at afgøre, om du er berettiget til erstatning under de gældende regler.

Behandlingsskader:

Hvis du har oplevet en skade under behandling for en sygdom, kan du være berettiget til erstatning fra Patienterstatningen. Erstatning bliver mulig, hvis det er sandsynligt – defineret som mere end 50% sandsynlighed – at skaden er opstået af følgende grunde:

  • Anvendelse af en behandlingsmetode, som en erfaren specialist ville have fravalgt, og hvor en alternativ tilgang ville have forhindret skaden.
  • Hvis der eksisterede en anden ligeværdig behandlingsmetode, som din behandler kunne have valgt, der ikke ville have forårsaget skaden.
  • Skaden skyldes en fejl med det medicinske udstyr.
  • Skaden var en forudsigelig konsekvens af behandlingen, som ikke kunne undgås, men komplikationerne overstiger, hvad der rimeligt kan forventes.

Lægemiddelskader:

Erstatning kan også være en mulighed, hvis du har oplevet fysiske eller psykiske bivirkninger fra medicin. Patienterstatningen yder erstatning, hvis det anses for sandsynligt, at bivirkningerne er forårsaget af lægemidlet. Det er dog essentielt, at skadens alvor overstiger, hvad der rimeligt kan forventes ved medicinens indtagelse. Denne vurdering vil inkludere en afvejning af skadens omfang mod sygdommens alvor og behandlingens nødvendighed.

Betingelser for erstatning:

Inden du søger om erstatning, er det vigtigt at være opmærksom på visse betingelser. Erstatning forudsætter, at lægemidlet er godkendt til markedsføring i Danmark og udleveret lovligt af enten en læge, tandlæge, hospital, apotek eller en autoriseret forhandler af håndkøbsmedicin. Hvis lægemidlet er erhvervet over internettet, skal det være fra et salgssted godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Forståelsen af disse regler og processer er afgørende for din mulighed for at modtage patienterstatning. Hvis du har været udsat for en behandlings- eller lægemiddelskade, kan det være nyttigt at rådføre dig med en fagperson eller advokat, der har speciale i patienterstatningssager, for at sikre, at din sag bliver behandlet korrekt og retfærdigt.

Sådan vurderes din sag

Når din sag skal vurderes af Patienterstatningen, anvendes en række specifikke regler fra klage- og erstatningsloven. Her er en oversigt over nogle af de centrale regler, der spiller en afgørende rolle i vurderingen af, om du er berettiget til erstatning:

  1. Specialistreglen: Denne regel involverer en vurdering fra en erfaren specialist, som skal afgøre, om din skade kunne have været undgået med en anden form for behandling. Hvis specialisten konkluderer, at skaden ikke kunne have været undgået selv med en anderledes indsats fra lægens side, vil du normalt ikke kunne få erstatning. Det er afgørende, at specialisten vurderer, om den faktiske behandling var passende under de givne omstændigheder.
  2. Rimelighedsreglen: Ifølge denne regel kan du ikke modtage erstatning for skader, der anses for at være noget, du “med rimelighed må kunne tåle”. Dette kan omfatte visse komplikationer og bivirkninger, som naturligt følger med behandlingen af en alvorlig sygdom. Denne regel understreger også, at det ikke er rimeligt at lide langvarige eller alvorlige konsekvenser fra behandlinger, der anses for at være rutinemæssige eller mindre indgribende, som fx en behandling med p-piller.
  3. Apparaturreglen: Hvis din skade direkte skyldes fejl ved teknisk apparatur, som fx fejl ved medicinsk udstyr som proteser eller røntgenapparater, har du som udgangspunkt ret til erstatning. Denne regel er relevant, når udstyr fejler og forårsager skader, der ellers kunne have været undgået.

Hvordan beregnes størrelsen på patienterstatningen?

Størrelsen på den erstatning, som tilkendes af Patienterstatningen, fastsættes i henhold til reglerne i erstatningsansvarsloven. Målet med erstatningen er at økonomisk kompensere patienten, således at vedkommende stilles, som om skaden ikke havde fundet sted.

I praksis indebærer dette, at hvis en patient er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil beløbet blive beregnet på grundlag af den faktiske indtægt, patienten ville have haft, hvis de havde været i stand til at arbejde i den pågældende periode. Dette sikrer, at patienten økonomisk set ikke lider tab på grund af den tid, de har været ude af stand til at arbejde.

Når det kommer til erstatning for tab af erhvervsevne, er beløbet ofte højere for yngre patienter, der stadig har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, sammenlignet med ældre patienter, der måske stod over for snarlig pensionering. Dette skyldes, at yngre patienter potentielt går glip af flere års indtægt, hvilket skal afspejles i erstatningen for at sikre, at de økonomisk set ikke stilles dårligere end de ville have været uden skaden.

Det er vigtigt at bemærke, at beregningen også tager højde for andre former for økonomisk tab og immaterielle skader, såsom smerter og gener, tab af livskvalitet, og omkostninger til behandling og pleje, der måske er nødvendige på grund af skaden. Hver situation vurderes individuelt, og alle relevante økonomiske konsekvenser af skaden overvejes for at sikre, at patienten modtager en passende og retfærdig erstatning.

Har du lige nu mere lyst til at bruge tid og energi på din patienterstatning, i stedet for at fokusere på regnskabet og bogføringen i din virksomhed? Lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Kan du anke en afgørelse fra Patienterstatningen?

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, du har modtaget fra Patienterstatningen, har du mulighed for at anke denne til Ankenævnet for Patienterstatningen. Det er vigtigt at bemærke, at denne ankeret ikke kun gælder for dig som patient, men også for det behandlingssted, sagen vedrører. Begge parter har ret til at søge en revision af afgørelsen, hvis de mener, at den oprindelige vurdering ikke har været korrekt.

Når en afgørelse ankes, vil eventuel erstatning ikke blive udbetalt, før Ankenævnet for Patienterstatningen har truffet en ny afgørelse i sagen. Dette skridt er essentielt for at sikre, at alle aspekter af sagen bliver retfærdigt og omhyggeligt vurderet.

Hvis du fortsat er utilfreds efter ankenævnets afgørelse, har du mulighed for at tage sagen videre til de almindelige domstole. Dette er den sidste instans, hvor du kan søge retfærdighed og få en endelig vurdering af din sag. Det er dog vigtigt at overveje omkostningerne og tidsforbruget forbundet med en domstolssag, og det kan være en god idé at rådføre sig med en juridisk rådgiver for at vurdere mulighederne og sandsynligheden for et positivt udfald.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Patienterstatningen

Patienterstatningen dækker økonomisk kompensation for skader opstået som følge af behandling eller medicin inden for det danske sundhedsvæsen. Dette inkluderer behandlingsskader, hvor en anden behandlingsmetode ville have forhindret skaden, skader forårsaget af tekniske fejl med medicinsk udstyr, samt fysiske og psykiske bivirkninger fra medicin, hvor skadens alvor overstiger, hvad der rimeligt kan forventes.

Patienterstatningen udbetales af den uafhængige enhed Patienterstatningen, der vurderer og træffer afgørelser om erstatningsberettigelse under de fastsatte regler i klage- og erstatningsloven samt erstatningsansvarsloven.

Man har ret til erstatning, når det vurderes, at skaden kunne have været undgået ved en anden behandlingsmetode, eller hvis skaden skyldes fejl ved brug af medicinsk udstyr. Derudover er man berettiget til erstatning, hvis bivirkninger af medicin overstiger det rimeligt forventelige, og medicinen er korrekt godkendt og udleveret.

Patienterstatningen finansieres gennem bidrag fra sundhedsvæsenet, herunder hospitaler og andre behandlingsinstitutioner. Disse bidrag er typisk reguleret af offentlige sundhedsbudgetter eller specifikke fondsmidler dedikeret til formålet.

Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, har du mulighed for at anke til Ankenævnet for Patienterstatningen. Anken skal indgives inden for en bestemt frist efter modtagelsen af den oprindelige afgørelse. Skulle ankenævnets afgørelse stadig være utilfredsstillende, kan sagen videreføres til de almindelige domstole for yderligere prøvelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: