Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Partnerselskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et partnerselskab?

Et partnerselskab, ofte refereret til som et kommanditaktieselskab, er en fascinerende blanding af et aktieselskab og et kommanditselskab/interessentskab. Dette selskab karakteriseres ved sin sammensætning af mindst to typer deltagere:

 • Kommanditaktionærerne: Disse aktionærer investerer i kommanditaktier og nyder fordel af begrænset hæftelse. De risikerer kun deres investerede kapital.
 • Komplementaren: Mindst én komplementar er nødvendig, som hæfter med sin personlige formue. For at omgå denne personlige hæftelse, kan et anpartsselskab strategisk anvendes som komplementar. Dette setup tillader partnerselskabet at opnå den begrænsede hæftelse, som er karakteristisk for et anpartsselskab, hvilket betyder, at risikoen begrænses til den indskudte kapital, selv hvis gældsforpligtelser overstiger overskuddet.

Hvis en fysisk person agerer som komplementar i stedet for et anpartsselskab, hæfter denne med sin personlige formue, hvilket potentielt kan indebære risiko for personlige ejendele som hus og bil.

Partnerselskaber deler de samme skattemæssige fordele som interessentskaber, og er skattemæssigt gennemsigtige. Dette indebærer, at beskatningen foregår på ejerniveau og ikke indenfor selve selskabet.

Fordele ved at etablere et partnerselskab

Stiftelse af et partnerselskab kommer med en række fordele, der kombinerer det bedste fra to verdener: interessentskabets skattemæssige fordele og aktieselskabets begrænsede hæftelse. Dette gør et partnerselskab til en attraktiv mulighed for mange virksomheder, især dem i opstartsfasen, der forventer underskud. Således tilbyder partnerskabet en unik fordel, hvor ejere kan modregne eventuelle underskud i andre indkomstkilder.

Når det kommer til kapitalkrav, skal potentielle stiftere af et partnerselskab være opmærksomme på, at der kræves et indskud på minimum 400.000 kr., hvilket er i tråd med kravene for etablering af et aktieselskab. En interessant mulighed er imidlertid at opdele denne startkapital. Det er muligt at nedsætte indskuddet til 25 %, altså 100.000 kr., med en plan for, hvordan resten skal indbetales. Denne betalingsstruktur skal tydeligt angives i stiftelsesdokumentet, hvilket giver en fleksibilitet i forhold til kapitalbehovet ved opstart.

Guide til stiftelse af et partnerselskab

For at stifte et partnerselskab, er det essentielt at følge en række regler og formaliteter. Disse regler sikrer, at alle relevante oplysninger er korrekt dokumenteret, især i vedtægterne og stiftelsesdokumentet. Her er de nøglepunkter, der skal inkluderes:

 • Ejeroplysninger: Det er vigtigt, at fulde navne og bopælsadresser på alle selskabsdeltagere er medtaget. Hvis en deltager er et selskab, skal dets CVR-nummer oplyses.
 • Oplysninger om kapital: Stiftelsesdokumentet skal tydeligt angive, om og hvor meget kapital hver deltager indskyder. Hvis det fulde indskud ikke betales ved opstart, skal der være en klar plan for, hvordan og hvornår den resterende kapital indbetales. For indskud i form af aktiver, er det nødvendigt at inkludere en vurdering af disse aktivers værdi.
 • Komplementarens Indflydelse: Dokumentet skal specificere komplementarens økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser inden for selskabet.

Det er stærkt anbefalet at engagere en advokat til at assistere med stiftelsesprocessen, da der kan være komplekse juridiske krav, der varierer fra andre selskabsformer. En advokat vil sikre, at alle nødvendige oplysninger er præcise og i overensstemmelse med lovgivningen. Dette er afgørende for at sikre, at partnerselskabet stiftes korrekt og lovligt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke krav stilles til vedtægterne i et partnerselskab?

Ligesom i et aktieselskab, skal vedtægterne i et partnerselskab opfylde visse standardkrav. Der er dog tilføjede krav specifikke for partnerselskaber. Dette inkluderer klare retningslinjer for forholdet mellem kommanditister og komplementarer, som skal være tydeligt beskrevet i vedtægterne. Desuden er det obligatorisk for ejere af et partnerselskab at inkludere betegnelser som “partnerselskab”, “kommanditaktieselskab”, eller “P/S” i virksomhedens navn, hvilket også gælder eventuelle binavne.

Årsregnskab i et partnerselskab

Et årsregnskab, der følger reglerne i årsregnskabsloven, skal udarbejdes og indsendes til Erhvervsstyrelsen af alle partnerselskaber. Dette regnskab skal dække en 12-måneders periode, som oftest følger det almindelige kalenderår.

Ledelsen i et partnerselskab

Partnerselskaber tilbyder to hovedtyper af ledelsesstrukturer:

 • Kombination af bestyrelse og direktion: I denne model er det bestyrelsens opgave at håndtere den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen er ansvarlig for den daglige drift.
 • Direktion med tilsynsråd: Alternativt kan ledelsen bestå af en direktion, som varetager både den strategiske og daglige ledelse, suppleret af et tilsynsråd, der overvåger ledelsens handlinger.

Disse valgmuligheder giver partnerselskaber fleksibilitet til at vælge en ledelsesstruktur, der passer bedst til deres specifikke behov og virksomhedens størrelse.

Skatteforhold i et partnerselskab: Ingen selskabsbeskatning

I modsætning til aktie- og anpartsselskaber betragtes et partnerselskab ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Dette betyder, at partnerselskabet er undtaget fra direkte selskabsbeskatning. I stedet sker beskatningen individuelt for kommanditaktionærerne og komplementaren, baseret på deres respektive andele af selskabets resultat.

Den skattemæssige behandling for hver deltager afhænger af deres personlige skattestatus. Dette indebærer også, at der ikke skal betales skat af udbetalt udbytte. Både overskud og underskud beskattes direkte hos de enkelte deltagere, baseret på deres andel af driftsresultatet. Dette gør det muligt at fordele resultatet uafhængigt af den specifikke ejerstruktur.

Når det kommer til afskrivninger på anlægsaktiver, fordeles disse ligeledes efter den enkelte ejerandels størrelse. Kapitalgevinster, som skyldes genvundne afskrivninger, samt avancer eller tab på anlægsaktiver, beskattes også proportionalt i forhold til ejerandelene.

Anvendelse af virksomhedsskatteordningen i partnerselskaber

Fysiske personer, der er deltagere i et partnerselskab, har muligheden for at benytte virksomhedsskatteordningen. Dette indebærer, at hver deltager skal indregne sin egen andel af partnerselskabets skattemæssige resultat i deres personlige skatteopgørelse.

Da kommanditaktionærer kun hæfter med den kapital, de har indskudt, er der visse begrænsninger i forhold til skattemæssige fradrag, specielt ved underskud. Skattemæssige fradrag kan i princippet ikke overstige det faktiske økonomiske tab, en kommanditaktionær lider. For at håndtere dette anvendes en fradragskonto, ligesom i et kommanditselskab.

Hvis en kommanditaktionærs fradragskonto viser et negativt beløb indenfor et givent indkomstår, vil det principielt ikke være muligt at foretage skattemæssige afskrivninger på aktiver, der indgår i partnerselskabet. Dog er der en undtagelse til denne regel: hvis der foreligger et uudnyttet overskud, som overstiger det negative beløb på fradragskontoen, kan der laves af- og nedskrivninger svarende til dette overskud.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke fordele er der ved et partnerselskab?

Valget af et partnerselskab som selskabsform kan medføre adskillige fordele i forhold til andre selskabsformer som aktieselskaber. Blandt disse fordele er:

 • Begrænset økonomisk hæftelse: Ligesom i almindelige selskaber, er den økonomiske hæftelse i et partnerselskab begrænset, hvilket giver en øget finansiel sikkerhed for deltagerne.
 • Kreditværdighed: Et minimumskrav på 100.000 kr. ved stiftelsen styrker partnerselskabets kreditværdighed.
 • Skattefordele: Da et partnerselskab ikke anses som et selvstændigt skattesubjekt, åbner det op for fordelagtige muligheder i beskatningen.
 • Lovregulering: Partnerselskaber er reguleret af selskabsloven, hvilket giver en velkendt og klar lovgivningsmæssig ramme.
 • Fleksibilitet i vedtægter: Der er større frihed til at tilpasse vedtægterne i et partnerselskab sammenlignet med andre selskabsformer.

Denne sammensætning af fordele har medført en stigning i populariteten af partnerselskaber. Tidligere var denne selskabsform mindre almindelig, men ændringer i lovgivningen har gjort det mere attraktivt at etablere og drive et partnerselskab.

Selvom partnerselskabet oprindeligt var tiltænkt iværksættere, har flere erhvervsgrupper, herunder revisorer, ejendomsmæglere, og advokater, fundet fordele i at organisere deres virksomhed som et partnerselskab. Denne udvikling understreger partnerselskabets alsidighed og tiltrækningskraft på tværs af forskellige erhvervsområder.

Fordele opvejer ulemperne i de fleste tilfælde

Partnerselskabet præsenterer en række fordele, især når det kommer til indskudt selskabskapital og de gunstige skatteforhold for ejerne. Dog er partnerselskabet ikke så udbredt som andre selskabsformer, hvilket kan være en ulempe, afhængigt af den specifikke branche, hvor din virksomhed opererer. Overordnet set opvejer fordelene dog de begrænsede ulemper, der er forbundet med partnerselskabet.

Partnerselskaber er underlagt selskabsloven, hvilket kræver, at de har både en direktion og en bestyrelse, på samme måde som aktieselskaber. Desuden skal der offentliggøres en revideret årsrapport. Selvom partnerselskaber og aktieselskaber deler flere fællestræk, kan partnerselskabet i mange tilfælde være den fordelagtige løsning. Det er endda muligt at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab ved at ændre vedtægterne.

Vedtægterne i et partnerselskab skal klart definere retsforholdet mellem de fuldt ansvarlige deltagere og kommanditaktionærerne. Dette sikrer, at magtforholdet mellem komplementaren og kommanditisten er tydeligt specificeret og gennemsigtigt.

Er et partnerselskab den rigtige løsning?

Beslutningen om, hvorvidt et partnerselskab er den rigtige løsning, afhænger af en række komplekse faktorer, som ikke altid er lette at afgøre alene. Det kræver ofte en grundig vurdering, ofte i samråd med en erfaren selskabsadvokat, der kan hjælpe med at afklare fordele og ulemper i forhold til den specifikke virksomheds behov og mål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Partnerselskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et partnerselskab, også kendt som et kommanditaktieselskab og forkortet som P/S, repræsenterer en kombination af to selskabsformer: aktieselskab og kommanditselskab. Tidligere blev denne selskabsform kaldt et kommanditaktieselskab.

Ved oprettelsen af et partnerselskab kræves det, at du har en kapital på 400.000 kr. til rådighed. Denne kapital kan enten være i form af likvide midler eller andre værdier.

Ejerskabet i et partnerselskab er fordelt mellem komplementarer og kommanditister. For at stifte et partnerselskab kræves mindst en komplementar og mindst en kommanditist.

At deltage i et partnerselskab kan give dig adgang til skattemæssige fordele. Du har mulighed for at benytte fradrag og afskrivninger direkte i din personlige indkomst, samtidig med at du undgår personlig hæftelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: