Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overenskomst

Overenskomst er en fælles aftale om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en overenskomst?

En overenskomst refererer til en samlet aftale vedrørende løn og ansættelsesforhold, der er aftalt mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening, hvilket er grundlaget for arbejdsrelationer. I nogle tilfælde kan en overenskomst også etableres direkte mellem en specifik virksomhed og en fagforening. Fagforeningen fungerer som repræsentant og forhandler for medarbejderne, og varetager deres interesser og rettigheder. Det er mere almindeligt, at en arbejdsgiverorganisation, i stedet for individuelle virksomheder, tager ansvaret for at forhandle og fastlægge overenskomsten, som ofte er tilpasset til en bestemt branche. Et eksempel er Dansk Industri, en arbejdsgiverorganisation der har etableret et væld af overenskomster, omkring 200 i alt, for at tilgodese forskellige sektorers unikke behov og krav.

Overenskomster er ofte forankret i de grundlæggende principper og regler, der er udstukket i hovedaftaler. Disse hovedaftaler udgør fundamentet, hvorpå de specifikke overenskomster er bygget, og de omhandler regler og retningslinjer for håndtering af konflikter, strejker og lock-outs. Disse aftaler er resultatet af forhandlinger mellem arbejdsgiverforeninger og fagforbund, som er koalitioner af flere fagforeninger, herunder FH (tidligere kendt som LO). Således spiller hovedaftalerne en kritisk rolle i at forme indholdet og konteksten af hver enkelt overenskomst.

Hvilke elementer er inkluderet i en overenskomst?

En overenskomst specificerer et sæt minimumsbetingelser, der skal opfyldes for alle medarbejdere, som er omfattet af aftalen. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, betaling for overarbejde og tillæg, løn under barsel og andre former for orlov, sygdom, efteruddannelse samt vilkår for opsigelse.

Som arbejdsgiver, der er bundet af en overenskomst, er det en forudsætning, at medarbejdernes vilkår ikke kan være dårligere end det, der er fastlagt i overenskomsten. Imidlertid er der mulighed for at tilbyde bedre betingelser til den enkelte medarbejder. Hvis dette er tilfældet, skal det tydeligt angives i den pågældende medarbejders ansættelseskontrakt. Dermed fungerer overenskomsten som en baseline, der sikrer, at alle medarbejdere mindst modtager de garantier og rettigheder, der er angivet i aftalen.

Hvem er omfattet af en overenskomst?

Cirka 75 procent af danske lønmodtagere er beskyttet af vilkårene i en overenskomst, og inden for den offentlige sektor er samtlige medarbejdere ansat under en sådan aftale. For en arbejdsgiver er der adskillige fordele ved at være en del af en overenskomst. Dette omfatter etablering af en struktureret og veldefineret ramme for grundlæggende arbejdsvilkår, hvilket minimerer behovet for kontinuerlige diskussioner og forhandlinger om disse aspekter. Yderligere kan medlemskab af en arbejdsgiverforening tilbyde værdifulde ressourcer såsom rådgivning og support i forbindelse med spørgsmål eller udfordringer relateret til ansættelsesret. Således bidrager overenskomster til en mere strømlinet og effektiv håndtering af arbejdsforhold og -vilkår for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan etablerer en arbejdsgiver en overenskomst?

Som arbejdsgiver er der tre primære veje til at etablere en overenskomst. Først kan du personligt indgå en virksomhedsoverenskomst direkte med en fagforening, der tilpasser sig din virksomheds specifikke behov og vilkår. Alternativt er det muligt at tiltræde en eksisterende overenskomst, som allerede er blevet forhandlet og fastsat mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening. Denne tilgang tilbyder en standardiseret løsning, der ofte benyttes af flere virksomheder inden for samme branche. Endelig har du også muligheden for at blive medlem af en arbejdsgiverforening, der repræsenterer og forhandler overenskomster på vegne af deres medlemmer, hvilket kan være relevant for dit specifikke forretningsområde og dermed sikre, at dine interesser og behov bliver varetaget.

Tilfælde hvor overholdelse af overenskomsten er obligatorisk

Der findes scenarier, hvor du som arbejdsgiver er forpligtet til at overholde betingelserne i en relevant overenskomst, selv uden direkte at have indgået eller tiltrådt den pågældende aftale. Dette er tilfældet, når du har elever, medarbejdere i løntilskud eller personale i fleksjob ansat. Disse medarbejdergrupper har ret til at arbejde under vilkår, der som minimum opfylder standarderne fastsat i den gældende overenskomst. Dette er en beskyttelsesforanstaltning, der sikrer, at disse medarbejdere nyder de rettigheder og beskyttelse, der er stipuleret i overenskomsten.

Hvordan udformes en overenskomst?

Overenskomster gennemgår forhandlinger og bliver revideret med jævne mellemrum, typisk hvert andet, tredje eller fjerde år. Konflikt, såsom strejker eller lock-outs, er kun et potentiale i perioden, hvor en overenskomst er under fornyelse, og forhandlingerne har ramt et dødpunkt. Udenfor disse forhandlingsperioder hersker der “fredstid”, hvor arbejdsforholdene fortsætter under de eksisterende overenskomstvilkår. Arbejdstagere kan ty til strejker som et middel til at presse for bedre vilkår, mens arbejdsgivere har mulighed for at iværksætte lock-outs.

Historien om overenskomster i Danmark strækker sig langt tilbage og er integreret i den såkaldte danske model på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om at definere arbejdsvilkår gennem forhandlinger, i modsætning til statens fastsættelse af disse vilkår, som er tilfældet i nogle andre lande. Dette koncept stammer fra Septemberforliget i 1899, som markerede indgåelsen af den første hovedaftale og lagde grundlaget for den nuværende praksis med forhandling af overenskomster i Danmark.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke regler fastsætter en overenskomst?

En overenskomst omfatter en række regler, som ofte er skræddersyet til de unikke krav og behov inden for den branche, den tjener. Da overenskomster har en fastsat udløbsdato, er det nødvendigt at indgå en opdateret aftale før udløbet af den nuværende. Typisk dækker en overenskomst vilkår og regler inden for følgende nøgleområder:

  • Arbejdstid: Bestemmelser vedrørende den normale arbejdsuge, skiftehold, pauser og hviletid.
  • Løn: Fastlæggelse af mindsteløn, lønskalaer, tillæg og bonusstrukturer.
  • Ferie: Politikker og rettigheder vedrørende ferie, feriebetaling og offentlige helligdage.
  • Overarbejde: Regler for overarbejdstimer, kompensation og grænser for overarbejde.
  • Pension: Bidrag, planer og vilkår for medarbejdernes pensionsordninger.
  • Barselsvilkår: Retten til orlov, løn under barsel og rettigheder i forbindelse med forældreorlov.

Disse elementer udgør kernen i de fleste overenskomster og sikrer, at medarbejderne beskyttes, og deres rettigheder opretholdes, mens arbejdsgiverne også har en klar ramme at operere indenfor.

Hvad sker der, hvis overenskomsten ikke efterleves?

Hvis enten arbejdsgiveren eller arbejdstagerne ikke overholder betingelserne i en overenskomst, klassificeres dette som et brud på overenskomsten. Dette kan opstå, hvis en arbejdsgiver tilbyder løn, der er lavere end det, der er fastsat i overenskomsten, eller hvis arbejdstagere indleder en uretmæssig arbejdsstandsning eller strejke.

I mange tilfælde kan uoverensstemmelser og konflikter løses gennem dialog og forhandling mellem parterne i overenskomsten. Dog, hvis en løsning ikke kan opnås, og konflikten vedvarer, vil sagen typisk blive henvist til Arbejdsretten for officiel vurdering og afgørelse. I Arbejdsretten vurderes sagen objektivt for at bestemme den passende løsning og eventuelle sanktioner for brud på overenskomstens vilkår

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Overenskomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En overenskomst er en aftale om løn og arbejdsvilkår, aftalt mellem en arbejdsgiverorganisation og en fagforening, eller direkte mellem en virksomhed og en fagforening. Den fastlægger grundlæggende arbejdsvilkår, med hovedaftaler som det underliggende fundament. Disse aftaler forhandles og revideres periodisk for at sikre retfærdige og aktuelle arbejdsbetingelser.

Omkring 75% af danske lønmodtagere og alle i den offentlige sektor er dækket af en overenskomst. Det tilbyder en struktureret ramme for arbejdsvilkår, reducerer kontinuerlige forhandlinger og giver adgang til ressourcer som rådgivning gennem arbejdsgiverforeninger.

Ved brud på en overenskomst, som når en arbejdsgiver underbetaler eller arbejdstagere strejker uretmæssigt, kan konflikter ofte løses gennem dialog. Hvis ingen løsning findes, vil sagen gå til Arbejdsretten for afgørelse og mulige sanktioner.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: