Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overarbejde

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er overarbejde?

Overarbejde refererer til arbejdstimer, der ligger ud over en medarbejders normale arbejdstid, som oftest er fastlagt i en ansættelseskontrakt. Dette omfatter timer ud over den almindelige arbejdsdag, kendt som overtimer. Kompensation for overarbejde varierer; nogle medarbejdere modtager afspadsering eller ekstra løn, mens andre ikke modtager direkte kompensation. 

Udtrykket “overarbejdspukkel” beskriver situationer, hvor overarbejde ikke er kompenseret.

Overarbejde kan opstå af flere årsager, herunder mangel på arbejdskraft, sygdom, ferieperioder, sæsonudsving eller uventede store ordrer. Det er vigtigt at skelne mellem overarbejde og interessetimer. Interessetimer involverer frivilligt, ulønnet arbejde, der drives af faglig interesse eller viden, og er ikke en del af den aftalte arbejdstid.

I Danmark er den gennemsnitlige arbejdsuge typisk 37 timer, dog kan dette variere over en måned. Overarbejde kan også anvendes som argument for højere løn ved lønforhandlinger, da det demonstrerer en medarbejders villighed til at yde ekstra indsats og bidrage til virksomhedens succes.

Grænser og regulering af overarbejde

Arbejdstidsdirektivet fastsætter grænser for, hvor mange timer en medarbejder må arbejde dagligt og ugentligt. I gennemsnit må en medarbejder ikke arbejde mere end 48 timer om ugen over en periode på fire måneder. Der er også krav om hvileperioder, hvor medarbejderen ikke er på arbejde. Rådighedsvagter kan i visse tilfælde betragtes som arbejdstid.

For meget overarbejde kan være ulovligt og kan resultere i, at arbejdsgiveren skal betale godtgørelse til medarbejderen. Denne godtgørelse starter ofte ved 25.000 kroner, men kan variere afhængigt af omstændighederne. Arbejdsgivere bør derfor være opmærksomme på lovgivningen og sikre, at overarbejde håndteres korrekt for at undgå juridiske konsekvenser.

Forskellen mellem merarbejde og overarbejde

Selvom begreberne “merarbejde” og “overarbejde” ofte forveksles, dækker de over forskellige situationer på arbejdsmarkedet. Merarbejde er relevant for deltidsansatte, som arbejder mere end deres aftalte arbejdstimer, men stadig inden for grænsen af en normal 37-timers arbejdsuge. 

F.eks., hvis en medarbejder er ansat til 25 timer om ugen og arbejder 30 timer i en given uge, er de ekstra fem timer kategoriseret som merarbejde. Overarbejde derimod gælder for medarbejdere med en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen, hvor alt arbejde ud over disse 37 timer betragtes som overarbejde.

Er du usikker på, hvordan du skal håndtere overarbejde korrekt? Lad vores eksperter guide dig.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Retten til at afvise overarbejde

Medarbejdere kan afvise overarbejde, men dette kræver en gyldig og god grund, især hvis overarbejdet har været varslet i god tid. Ved overarbejde planlagt med kort varsel, behøver grunden for afslag ikke at være lige så gyldig og god. Uden en acceptabel grund kan afvisning af mer- eller overarbejde betragtes som arbejdsvægring, hvilket i værste fald kan føre til bortvisning. 

Derudover er der fastsat grænser for, hvor meget overarbejde man kan blive pålagt. I løbet af en fire-måneders periode må gennemsnittet af arbejdstimer ikke overstige 48 timer om ugen. Denne begrænsning gælder også for frivilligt overarbejde og er et resultat af EU-direktiver.

Hvis du er usikker på reglerne omkring overarbejde, kan det være en god idé at søge rådgivning.

Nøglefakta om arbejdstidsloven:

  1. Arbejdstidslovens regler gælder for alle lønmodtagere, undtagen dem i transportsektoren, kendt som mobile lønmodtagere.
  2. Fire-måneders perioden for beregning af arbejdstimer kan falde når som helst på året, men skal udgøre fire sammenhængende måneder.
  3. Selv mindre overtrædelser af arbejdstidsreglerne kan resultere i godtgørelse fra arbejdsgiverens side.
  4. Frivillig accept af ekstra arbejde kan påvirke størrelsen af en eventuel godtgørelse, men ændrer ikke arbejdsgiverens overordnede ansvar.
  5. Perioder med betalt ferie eller sygeorlov indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige antal arbejdstimer.
  6. En afskediget lønmodtager kan stadig gøre krav på godtgørelse for overskridelse af 48-timers grænsen. Hvis denne regel er overtrådt, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale godtgørelse.

Korrekt varsling af overarbejde

Når det drejer sig om overarbejde, er det vigtigt, at varslingen heraf sker rettidigt. Ideelt set bør varsling af overarbejde finde sted senest dagen før, det forventes at skulle udføres. I tilfælde hvor en medarbejder kaldes tilbage til arbejde uden forudgående varsel, efter at have forladt arbejdspladsen, kan der være berettigelse til et overarbejdstillæg på 100% for de timer, der arbejdes under disse omstændigheder.

Definitionen af en funktionær

At være funktionær indebærer at være underlagt særlige regler for ansættelsesforholdet. Dog er der ikke specifikke love for betaling af overarbejde for funktionærer; sådanne detaljer skal typisk aftales individuelt ved ansættelsen. 

Man kan enten have en aftalt funktionærstatus eller opnå denne automatisk. 

For at være automatisk funktionær skal tre kriterier opfyldes: Udførelse af reelt funktionærarbejde, en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, og at være i et tjenesteforhold. 

Funktionærarbejde er defineret i funktionærlovens § 1 og indebærer typisk at være underlagt en arbejdsgivers instrukser og adlyde dennes ordre som en ansat i en virksomhed.

11-timers hviletidsreglen

Arbejdsgivere har forpligtelser overfor deres medarbejdere, som er fastsat i dansk lovgivning og arbejdsmiljøloven. Dette omfatter ikke kun den tidligere nævnte 48-timers regel, men også 11-timers reglen, som er en del af EU’s arbejdsdirektiv. Denne regel sikrer, at medarbejdere har ret til mindst 11 timers sammenhængende hviletid uden for arbejdet i løbet af et døgn (24 timer), hvilket begrænser den maksimale arbejdstid til 13 timer i et døgn. 

Der kan dog være særlige undtagelser, som gælder i tilfælde af force majeure, arbejde hjemmefra, eller for personer i ledende stillinger med særligt ansvar. Det er både ulovligt at arbejde for meget og ikke at overholde kravet om tilstrækkelig hviletid mellem arbejdsperioder.

Kompensation og lønvilkår for overarbejde

Ikke alle medarbejdere er berettigede til lønudbetaling for overarbejde. Ofte forventes det, at overarbejde kompenseres med afspadsering, hvor afspadsering defineres som fritid, der afholdes i stedet for arbejde, som en form for kompensation for det udførte overarbejde. For medarbejdere, hvis arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, er der typisk fastsatte satser for overarbejdstillæg. Dette indebærer ofte et 50% tillæg for de første tre timer af overarbejdet, og derefter et 100% tillæg for yderligere overarbejdstimer. På søn- og helligdage kan dette tillæg ligge på 100% fra den første overarbejdstime.

Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke vilkår i den relevante overenskomst for at forstå de præcise rettigheder og satser for løn under overarbejde. Løn for overarbejde skal være tydeligt angivet i ansættelseskontrakten. Hvis din kontrakt ikke indeholder specifikke betingelser for overarbejde, har du som udgangspunkt ikke krav på ekstra betaling for overarbejde, da dette antages at være inkluderet i din ordinære løn, hvilket betegnes som overarbejde uden løn.

I nogle tilfælde vælger arbejdsgivere at belønne overarbejde med en ekstraordinær bonus, især når medarbejderen ikke har formel ret til overarbejdsbetaling. Sådanne bonusser er engangsudbetalinger, der gives under særlige omstændigheder og bør aftales skriftligt med klart definerede mål. Hvis en bonus udbetales årligt, anses den for at være en del af den faste løn og skal derfor angives i ansættelseskontrakten eller i et tillæg hertil. 

For at undgå at bryde reglerne og stå over for uventede konsekvenser, er det en god idé at søge professionel rådgivning omkring overarbejde. 

Systematisk overarbejde

Systematisk overarbejde er en specifik type af overarbejde, som anvendes til midlertidigt at øge en virksomheds produktionskapacitet. Denne form for overarbejde er relevant i situationer, hvor en virksomhed oplever svingende produktionsbehov og derfor har brug for at udvide antallet af arbejdstimer i en given periode. En vigtig forudsætning for systematisk overarbejde er behovet for en midlertidig forøgelse af arbejdstimerne ud over de normale, for eksempel ved at øge en standard arbejdsuge fra 37 til 42 timer.

Det er væsentligt at bemærke, at systematisk overarbejde ofte betragtes som tvunget overarbejde. Arbejdsgivere kan dog ikke indføre systematisk overarbejde uden først at have forhandlet om variabel ugentlig arbejdstid. Der er specifikke krav til omfanget og planlægningen af dette tvungne overarbejde. For eksempel, kan den ugentlige arbejdstid maksimalt øges til 42 timer, og overarbejdet kan ikke overstige én time pr. dag. Dette arbejde skal også være i tilknytning til medarbejderens normale arbejdstid.

Varsling af systematisk overarbejde skal ske minimum fire kalenderdage før ugens start, hvor overarbejdet skal udføres. Hvis overarbejdet planlægges til en mandag, skal medarbejderne informeres senest onsdagen ugen forinden. Arbejdsgiveren skal også angive den ønskede varighed af systematisk overarbejde, dog med en maksimal grænse på 12 måneder.

I forbindelse med systematisk overarbejde er medarbejderne berettiget til fuld overtidsbetaling samt afspadsering. Det er vigtigt, at afspadsering af det systematiske overarbejde inden for en 12-måneders periode afholdes i samme periode. Overarbejde, der udføres inden for denne tidsramme, kan således ikke overføres eller akkumuleres til en efterfølgende periode.

Skatteforhold vedrørende udbetaling af overarbejdstimer og fradrag

Når du modtager betaling for overarbejdstimer, er det vigtigt at være opmærksom på, at A-skat skal betales af disse indtægter. Med en stigning i indtægt fra overarbejde bliver det endnu mere essentielt at holde din forskudsopgørelse opdateret for at undgå skattesmæk. Hvis din årsindkomst ændrer sig markant, er det en god idé generelt at justere din forskudsopgørelse.

Derudover findes der muligheder for at trække visse udgifter fra i forbindelse med overarbejde. Dette gælder dog primært, hvis du ikke har mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde, eller hvis overarbejdet er en integreret del af dit normale arbejdsmønster.

Pension og overarbejde

Generelt set indgår overarbejde ikke i beregningen af pension. Det er normalt kun de timer, der er fastsat i din ansættelseskontrakt, som tæller med i pensionen. For deltidsansatte, som er pensionsberettigede, vil betalt merarbejde derimod ofte være pensionsgivende. Hvis du er usikker på, hvordan overarbejde påvirker din pension, kan det være en god idé at rådføre dig med din HR-afdeling.

For yderligere information om, hvordan overarbejde påvirker pension og andre arbejdsrelaterede forhold, anbefales det at konsultere din ansættelseskontrakt eller relevante overenskomster. 

Få skræddersyet rådgivning om overarbejde og undgå juridiske komplikationer.

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Feriepenge i forbindelse med over- og merarbejde

For fuldtidsansatte gælder det som regel, at de ikke modtager feriepenge for overarbejde. Dette princip gælder ofte også for deltidsansatte. Timelønnede medarbejdere optjener derimod feriepenge af hele deres løn, herunder også overarbejdstimer.

Du har muligheden for at vælge mellem feriegodtgørelse (12% af lønnen) og ferie med løn. Hvis du har haft meget over- eller merarbejde i løbet af et kalenderår, kan det være fordelagtigt at vælge feriegodtgørelse frem for løn under ferie. Det er dog altid en god idé at rådføre sig med en tillidsmand eller fagforening for at vurdere, hvad der er mest fordelagtigt i din situation.

Modregning i dagpenge ved overarbejde

Tidligere blev overarbejde modregnet i dagpenge, især hvis du havde arbejdet mere end 37 timer om ugen i de tre måneder op til ledighed. Denne praksis med “overskydende timer” er nu afskaffet. Dog, hvis du modtager både overarbejde og dagpenge i samme måned, vil overarbejdet stadig blive modregnet. Overarbejde tæller i den måned, det er udført i, så hvis du for eksempel stopper midt i en måned og har overarbejde, vil dette blive trukket fra i dine dagpenge.

Disse regler gælder også for timelønnede, og retten til supplerende dagpenge justeres tilsvarende i den aktuelle måned. Det kan derfor være fordelagtigt at planlægge udbetaling af overarbejde og fratrædelse ved månedens udgang, afhængigt af dine individuelle omstændigheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om overarbejde

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Overarbejde er arbejde, der udføres ud over den normale, aftalte arbejdstid som defineret i en ansættelseskontrakt. Det sker typisk, når en fuldtidsansat arbejder mere end den standardiserede 37-timers arbejdsuge.

Merarbejde vedrører deltidsansatte, der arbejder mere end deres aftalte timer, men inden for en 37-timers uge. Overarbejde henviser til arbejde ud over en fuldtidsansats normale 37-timers arbejdsuge.

Ja, det er muligt at sige nej til overarbejde, men det kræver en gyldig grund, særligt hvis overarbejdet er varslet i god tid. Ved overarbejde med kort varsel kan grunden for afslag være mindre stringent.

Ikke nødvendigvis. Overarbejde kan kompenseres med afspadsering eller ekstra løn, afhængig af ansættelsesvilkårene og gældende overenskomster. Hvis overarbejde ikke er specificeret i ansættelseskontrakten, kan det være inkluderet i den almindelige løn.

Generelt indgår overarbejde ikke i pensionsberegninger. Dette gælder især for fuldtidsansatte, mens betalt merarbejde for deltidsansatte ofte er pensionsgivende. Vedrørende feriepenge optjener timelønnede feriepenge af hele deres løn, inklusive overarbejdstimer. For fuldtids- og deltidsansatte gælder det som regel, at de ikke modtager feriepenge for overarbejde.

Tidligere blev overarbejde modregnet i dagpenge, men denne praksis er ændret. Nu modregnes overarbejde kun i dagpenge, hvis det falder inden for samme måned som dagpengemodtagelsen. Hvis man modtager dagpenge og overarbejde i samme måned, vil overarbejdet blive trukket fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: