Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lukke virksomhed - Din håndbog til at afslutte en virksomhed | Skat, moms & mere

Står du på et punkt i din karriere som forretningsindehaver, hvor du overvejer at lukke virksomheden for at begynde på et nyt afsnit? Der kan være flere grunde til dette skridt, og uafhængigt af motivet eller den specifikke type virksomhed har vi kompileret al nødvendig viden, der gør dig i stand til sikkert og effektivt at lukke din virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Luk virksomhed

At lukke en virksomhed involverer en række trin, du skal være opmærksom på for at sikre, at alle nødvendige aspekter er afsluttet korrekt. Det handler ikke blot om at nedlægge virksomhedens CVR-nummer. Det er essentielt at afklare skatterelaterede spørgsmål og afslutte eventuelle udeståender med Skattestyrelsen, herunder moms og tilpasning af forskudsopgørelsen.

Det er en integreret del af processen, at lukke virksomheden formelt, gennem de relevante offentlige kanaler, og sikre dokumentation for afslutningen. Afhængigt af virksomhedens natur og struktur kan processen variere. Uanset om du står over for at lukke en enkeltmandsvirksomhed, et ApS eller et IVS, er vi her for at guide dig gennem de nødvendige trin.

I det følgende afsnit vil vi uddybe, hvordan du anmelder lukning af virksomhed til Erhvervsstyrelsen, og de følgende afsnit vil adressere specifikationerne for de forskellige typer virksomheder.

Anmeld afslutning af virksomhed gennem Erhvervsstyrelsen

For at lukke din virksomhed officielt, er det Erhvervsstyrelsen, du skal henvende dig til. Herfra vil du modtage dit ophørsbevis, der fungerer som den definitive bekræftelse på din virksomheds afslutning. I forbindelse med dette skridt skal du sikre dig, at du fortsat har adgang til virksomhedens digitale postkasse, og at alle forhold omkring Skattekontoen er afklaret og opdateret. Det er afgørende, at du har et komplet overblik over alle indberetninger, opkrævninger, og ind- og udbetalinger, før du går videre med at lukke virksomheden.

Efter at have gennemgået og verificeret alle disse detaljer, er næste skridt at foretage selve afslutningen via Erhvervsstyrelsen’s selvbetjeningsløsning. Her vil du blive guidet igennem processen for at lukke virksomheder, hvor det kan være nødvendigt at vedlægge specifikke erklæringer, afhængig af din virksomheds specifikke kategori og struktur.

Lukning af enkeltmandsvirksomhed – samt andre personligt ejede virksomheder

Før du går i gang med at lukke en personligt ejet virksomhed, herunder en enkeltmandsvirksomhed, er det afgørende at sørge for fortsat adgang til virksomhedens digitale postkasse. Uden denne adgang kan essentielle dokumenter og bilag gå tabt, og disse kan ikke genskabes, når virksomheden er blevet lukket.

Som ejer af en sådan virksomhed har du typisk adgang til virksomhedens digitale postkasse via dine personlige informationer og private MitID, særligt hvis din private e-Boks er koblet til erhvervsdelen.

Når du har bekræftet, at disse adgangspunkter er sikrede, er du parat til at begynde processen med at lukke virksomheden. Dette er relevant, uanset om du ejer en enkeltmandsvirksomhed, en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller et interessentskab (I/S).

Keep a close connection to the business world

Checkliste til afslutning af personligt ejede virksomheder

Der er specifikke trin, som alle ejere af personligt ejede virksomheder skal følge, når tiden kommer til at lukke virksomheden. Overholdelse af tidsfrister for disse trin er kritisk.

Foruden de punkter, der er anført nedenfor, er det også afgørende at opbevare alle regnskaber og bilag i minimum fem år efter at virksomheden er ophørt, som påkrævet af loven.

 • Myndighederne skal informeres om virksomhedens lukning
 • Momsen skal gøres op og afsluttes
 • Virksomhedsresultatet på forskudsopgørelsen skal justeres
 • Skatteregnskabet og oplysningsskemaet skal være i orden

Afslut virksomheden

Når du har sikret dine adgangsrettigheder, er næste skridt at afslutte virksomheden via virk.dk. Som en del af denne proces skal du angive en specifik ophørsdato, hvilket refererer til datoen for virksomhedens faktiske lukning. Denne dato behøver ikke nødvendigvis at være den aktuelle dato. På den fastsatte ophørsdato er det afgørende, at du sørger for, at virksomheden afmeldes fra alle relevante registre. Moms og A-skat er typisk de registreringer, du skal sørge for at afmelde.

Skal vi hjælpe dig med at lukke din virksomhed, så det gøres korrekt?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afslutning af moms

Det er nødvendigt at indberette og afregne moms til og med den valgte ophørsdato for virksomheden. Hvis virksomheden ikke har haft økonomisk aktivitet, og du ikke har beholdt varer eller driftsmidler i den angivne periode, kan du ofte indberette en saldo på 0 kroner, hvilket kaldes en nulindberetning. Hvis der derimod er solgt eller beholdt varer eller driftsmidler, vil beregningen af din moms afhænge af forskellige faktorer. I sådanne tilfælde anbefales det at konsultere Skattestyrelsens specifikke vejledning omkring dette emne.

Juster forskudsopgørelsen

Efter at have gennemført lukningen af din enkeltmandsvirksomhed, er det essentielt, at du justerer din forskudsopgørelse for at sikre, at du betaler det korrekte skattebeløb. Det indebærer bl.a. at opdatere virksomhedsresultatet på forskudsopgørelsen.

Skatteregnskabet og oplysningsformularen

Den sidste del i processen for at lukke en personligt ejet virksomhed består af to vigtige opgaver.

Først skal du udarbejde et skatteregnskab for at fastslå virksomhedens endelige resultat. Dette regnskab skal omfatte perioden fra 1. januar til den dato, hvor din virksomhed officielt lukker. Resultatet skal inkludere fortjeneste eller tab på varer eller ejendele, du enten har taget ud af virksomheden eller solgt til andre.

Derudover er det nødvendigt at rapportere dette resultat på oplysningsskemaet. Dette skridt kan dog først fuldføres året efter, at virksomheden er blevet lukket. Fristen er normalt den 1. juli, men kan og er før blevet udskudt på grund af uforudsete omstændigheder.

Ophør af virksomhedsordningen og beskatning af akkumuleret overskud

Virksomhedsordningen, også kendt som virksomhedsskatteordningen, er en valgfri beskatningsmetode tilgængelig for ejere af personligt ejede virksomheder.

Når du lukker din virksomhed, er vilkårene for at benytte virksomhedsordningen ofte ikke længere opfyldt, især hvis din beskatning tidligere er foregået i henhold til kapitalafkastordningen eller personskattelovens regler. Så med at lukke en virksomhed kommer typisk også afslutningen på virksomhedsordningen.

Beskatning af det akkumulerede overskud på kontoen er et krav. Du har dog muligheden for at udskyde denne beskatning til det følgende indkomstår, hvis du vælger at fortsætte med at anvende virksomhedsordningen indtil afslutningsåret. For at gøre dette skal virksomhedens finanser og din personlige økonomi fortsat være adskilt regnskabsmæssigt, hvis virksomhedsordningen skal anvendes gennem hele året.

Der er to metoder til at lukke et IVS

At lukke et IVS kan ske på to måder. Det bedste valg for dig vil afhænge af virksomhedens størrelse og iværksætterselskabets kompleksitet.

Sådan lukkes et IVS:

 • Ved hjælp af en betalingserklæring
 • Gennem frivillig (solvent) likvidation

Med en betalingserklæring bekræfter du, at al virksomhedens gæld er betalt. Denne erklæring skal underskrives af alle kapitalejerne. En frivillig likvidation er en beslutning, der træffes på en generalforsamling og tager normalt længere tid end processen med en betalingserklæring. Flere detaljer om disse to metoder vil blive præsenteret i det følgende afsnit.

Afslutning af ApS – din vejledning

Når du skal lukke et ApS, er der to måder, hvilket svarer til de valgmuligheder, der også er gældende for et IVS – enten via en betalingserklæring eller gennem frivillig likvidation. Det optimale valg afhænger af anpartsselskabets størrelse og kompleksitet. Uddybende information om disse to muligheder findes i afsnittene herunder.

Her er en oversigt over de generelle skridt, du skal tage for at lukke et ApS:

 • Afmeld alle forpligtelser
 • Afslut moms
 • Indhent en § 216-erklæring
 • Udfærdig en betalingserklæring (hvis dette er din valgte metode)
 • Indsend dokumentation til Erhvervsstyrelsen

Disse trin sikrer, at alle formaliteter og krav er opfyldt i forbindelse med en ordentlig afslutning af dit ApS.

Afmelding af forpligtelser

Det indledende skridt i processen for at lukke virksomheden involverer afmelding af alle dine forpligtelser. Dette inkluderer moms, A-skat, AM-bidrag, ATP, lønsum, punktafgifter og så videre. Denne afmelding kan nemt og hurtigt håndteres via Virk.dk. Dette trin er afgørende for at sikre, at alle finansielle og juridiske forpligtelser er blevet ordentligt afsluttet og rapporteret.

Afslut moms

Som en del af afslutningsprocessen for din virksomhed er det afgørende, at alle økonomiske forpligtelser bliver afviklet. Dette indebærer, at du skal indberette og afregne enhver udestående moms ved lukning af virksomheden. Det sikrer, at du ikke har nogen resterende gæld til Skattestyrelsen, når virksomheden er fuldstændigt afsluttet. Det er et kritisk skridt for at undgå fremtidige komplikationer og sikre, at alle finansielle anliggender er afsluttet korrekt.

Anmodning om § 216-erklæring

Det er nødvendigt at anmode Skattestyrelsen om en § 216-erklæring, selvom dette ikke nødvendigvis skal gøres øjeblikkeligt. Indenfor en måned efter at virksomheden er lukket, skal anmodningen dog være foretaget. Denne erklæring tjener som en officiel dokumentation, der bekræfter, at der ikke er udestående skatte- og afgiftskrav i selskabet. Det er et essentielt skridt for at bekræfte, at alle finansielle forhold er blevet afklaret og afsluttet korrekt.

Lav betalingserklæring

Som tidligere nævnt skal betalingserklæringen underskrives af alle selskabets kapitalejere. Denne erklæring er nødvendig for at tjene som officiel dokumentation for, at al selskabets gæld er afviklet, og at selskabet dermed er opløst og ophørt. Det er et ufravigeligt krav for at sikre, at alle økonomiske forpligtelser er blevet ordentligt afsluttet i overensstemmelse med loven.

Indsend dokumentationen

Til sidst er det afgørende at indsende både betalingserklæringen og § 216-erklæringen til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk. Dette skal gøres senest to uger efter, at du har modtaget § 216-erklæringen fra Skattestyrelsen. Det er en vigtig procedure, som du skal være opmærksom på, for at sikre en korrekt og fuldstændig afslutning af selskabet.

Betalingserklæring – Personlig, solidarisk og ubegrænset ansvar

For at afslutte et selskab ved hjælp af en betalingserklæring, skal kapitalejerne afgive en erklæring, der bekræfter, at al gæld er afviklet, og at beslutningen om at opløse selskabet eller bringe dets operationer til ophør er truffet.

Erklæringen skal underskrives af samtlige kapitalejere for at være gyldig. Derfor er det kun muligt at lukke virksomheden via en betalingserklæring, hvis der ikke er nogen udestående gæld, herunder forpligtelser overfor kreditorer eller ubetalte skatter og afgifter.

Når et selskab afsluttes med en betalingserklæring, er ejernes ansvar personligt, solidarisk og ubegrænset. Dette betyder, at hvis det på et senere tidspunkt opdages, at der var udestående gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for selskabets opløsning, vil ejerne være personligt ansvarlige for denne gæld. Det er dog en forudsætning, at gælden eksisterede på tidspunktet, hvor betalingserklæringen blev underskrevet.

Frivillig likvidation

Som tidligere nævnt, er frivillig likvidation en anden mulighed for at lukke dit selskab. Denne metode tager generelt længere tid og er mere kompleks end proceduren med en betalingserklæring.

Frivillig likvidation vælges, når selskabet er i stand til at afvikle alle sine økonomiske forpligtelser – med andre ord, når selskabet er solvent. Beslutningen om at gå denne vej skal vedtages på en generalforsamling, hvor en likvidator vælges. Likvidatoren har ansvaret for at lede likvidationsprocessen og håndtere de opgaver, der følger med at afvikle selskabet.

Under likvidationsprocessen har kreditorer mulighed for at fremsætte eventuelle krav, og selskabet kan fortsat udføre aktiviteter som at udbetale løn til medarbejdere. Efter at likvidationen er fuldført, er ejerne ikke personligt ansvarlige for eventuel uopdaget gæld, der ikke var kendt på tidspunktet for selskabets lukning.

Påbegynd den frivillige likvidation

Igangsætning af den frivillige likvidation indledes på Virk.dk. Her skal du indsende referatet fra den generalforsamling, hvor beslutningen om likvidation blev truffet. Det er afgørende, at referatet tydeligt angiver, at der er taget beslutning om at indlede den frivillige likvidation.

Efterfølgende skal denne beslutning offentliggøres for at informere eventuelle kreditorer, der så har mulighed for at fremføre deres krav til den valgte likvidator. Dette trin er afgørende for at sikre, at alle udestående økonomiske forhold bliver adresseret korrekt i likvidationsprocessen.

Anskaffelse af skattekvittance

En skattekvittance fungerer som dit bevis for, at alle gæld til det offentlige er blevet betalt. For at anmode om en skattekvittance, skal du inkludere flere dokumenter i din ansøgning. Du kan finde den fuldstændige liste over nødvendige dokumenter på Skattestyrelsens hjemmeside. Det er et kritisk skridt for at verificere, at alle skatteforpligtelser er opfyldt, før virksomheden lukkes officielt.

Afsluttende likvidationsregnskab

Der er nødvendigt at udarbejde et afsluttende likvidationsregnskab, som skal godkendes på en afsluttende generalforsamling. Denne godkendelsesproces kan tidligst finde sted tre måneder efter, at likvidationsprocessen er blevet indledt. På dette tidspunkt anbefales det også, at selskabet formelt afmelder alle sine forpligtelser. Dette omfatter moms, A-skat, AM-bidrag, ATP, lønsum, punktafgifter og så videre, for at sikre, at alle finansielle og lovmæssige forpligtelser er blevet fuldt ud opfyldt og afsluttet.

Endeligt ophør/virksomhedsopløsning

Senest to uger efter godkendelsen af det afsluttende likvidationsregnskab, skal likvidatoren indberette det endelige ophør af virksomheden på Virk.dk. Likvidationsregnskabet og protokollen fra den afsluttende generalforsamling skal vedhæftes som dokumentation. Dette markerer det officielle og endelige ophør af virksomheden, og sikrer at alle nødvendige trin og procedurer er fulgt korrekt i likvidationsprocessen.

Husk at indhente en erklæring fra Skattestyrelsen ved lukning

Det er vigtigt, uanset din virksomhedstype, altid at indhente en erklæring fra Skattestyrelsen, når du lukker din virksomhed. Denne erklæring fungerer som din dokumentation og bevis for, at der ikke er udestående restskat eller andre økonomiske forpligtelser i forbindelse med virksomhedens ophør.

For selskaber, der lukkes med en betalingserklæring, kan en § 216 erklæring anvendes. Denne erklæring bekræfter, at der ikke er nogen uafklarede skatte- eller afgiftsforhold i selskabet ved dets lukning.

I tilfælde af virksomhedslukning gennem frivillig likvidation vil en skattekvittance fungere som den nødvendige erklæring. Dette dokument er dit officielle bevis for, at alle skattemæssige og økonomiske forpligtelser er blevet opfyldt, og at selskabet kan ophøre uden udestående forpligtelser.

Er der meget at huske? Lad os hjælpe dig med at lukke din virksomhed.

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Du kan ikke lukke et firma med gæld på almindelig vis

Hvis din virksomhed har gæld, er det ikke muligt at lukke den på den almindelige måde. I sådanne tilfælde skal virksomheden enten tvangsopløses eller erklæres konkurs, hvis den er insolvent og ikke i stand til at afvikle sin gæld over for kreditorerne. Denne proces kan være mere kompleks og tidskrævende, og der er også en risiko for, at du personligt kan blive holdt ansvarlig for virksomhedens gæld.

Vil du lukke en enkeltmandsvirksomhed med gæld?

Det er ikke muligt at lukke en enkeltmandsvirksomhed med gæld uden at tage hånd om de økonomiske forpligtelser. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du personligt ansvar for virksomhedens gæld, hvilket er et væsentligt aspekt at overveje.

Dette personlige ansvar betyder, at eventuelle udestående gæld til kreditorer skal afvikles, før virksomheden kan lukkes ordentligt. I modsat fald er konkurs den uundgåelige vej, hvilket bringer en række yderligere konsekvenser med sig. En konkurs af din enkeltmandsvirksomhed kan også medføre en personlig konkurs, givet det personlige hæfte, der er associeret med denne virksomhedsstruktur.

Derfor er det afgørende at overveje virksomhedens finansielle position og tage de nødvendige skridt til at afvikle gæld, inden du overvejer at lukke en enkeltmandsvirksomhed.

Avanceopgørelse ved lukning af virksomhed

Hvis du har realiseret en fortjeneste eller lidt et tab på aktiver, som du har taget ud af virksomheden eller solgt – for eksempel driftsmidler eller varer – er det nødvendigt at udarbejde en avanceopgørelse.

Avanceopgørelsen ved lukning af virksomhed fungerer som et supplement til det tidligere nævnte skatteregnskab. Det er en opgørelse, der detaljeret beskriver og kvantificerer fortjeneste eller tab på virksomhedens aktiver. Dette dokument er relevant for det skatteår, hvor virksomheden lukkes, og skal præcist opgøre værdien af disse transaktioner for at sikre korrekt skattemæssig behandling.

Du har muligvis ret til dagpenge efter selvstændig virksomhed

Hvis du lukker din selvstændige virksomhed og ender uden en indkomst, kan du potentielt være berettiget til dagpenge. For at være kvalificeret, skal du være medlem af en a-kasse og opfylde enten indkomst- eller beskæftigelseskravet for at modtage dagpenge. Hvis din selvstændige virksomhed var en bijob, kan du være berettiget til, hvad man kalder supplerende dagpenge.

Men at være medlem af en a-kasse er ikke det eneste kriterium. Der er en række andre faktorer, der påvirker din berettigelse til dagpenge, baseret på indkomst- og beskæftigelseskrav. Indkomstkravet er ofte baseret på det skattemæssige overskud fra din tidligere virksomhed samt indkomst fra lønarbejde. Beskæftigelseskravet er fokuseret på antallet af arbejdstimer, med specifikke krav afhængigt af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

Vi anbefaler, at du konsulterer din a-kasse for at vurdere din berettigelse til dagpenge. De kan give specifikke oplysninger om, hvorvidt du opfylder de nødvendige kriterier for at modtage dagpenge efter at have afsluttet din selvstændige virksomhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Lukning af virksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Processen for at lukke en virksomhed varierer baseret på virksomhedstypen. Der er visse trin, som skal følges, uafhængigt af hvilken type virksomhed og lukningsmetode du vælger. Det er essentielt at forstå de specifikke procedurer og krav, der er associeret med at lukke netop din virksomhedstype for at sikre en glat og lovlig overgang.

Det er ikke muligt at lukke en virksomhed med tilbagevirkende kraft. Når du deklarerer virksomhedens lukning, skal du angive en specifik ophørsdato. Dette betyder, at virksomhedens lukning formelt registreres fra den dato, du angiver, og ikke fra en tidligere dato. Det er vigtigt at være opmærksom på denne detalje for at undgå misforståelser og sikre, at alle formaliteter håndteres korrekt i forbindelse med virksomhedens lukning.

Formålet med en regnskabsanalyse er at skaffe en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske helbred baseret på centrale nøgletal. Internt kan den hjælpe med at spotte områder, der trænger til forbedring, mens den eksternt kan være nyttig for potentielle investorer eller købere. Med en sådan analyse kan man afdække, hvad der driver virksomhedens fortjeneste og cashflow – eller finde ud af, hvor disse drivere potentielt kunne komme fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: