Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lejeloven

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er lejeloven?

Lejeloven er officielt kendt som “Lov om leje”. Det er en vigtig juridisk ramme i Danmark, der dækker lejeaftaler for beboelseslejemål, herunder private boligudlejninger, parcelhuse og ejerlejligheder. Denne lov inkluderer også blandede lejemål og klubværelser, men den regulerer ikke almene boliger, erhvervslejemål eller sommerhuse, når disse udlejes til ferie- og fritidsformål. Lejeloven fastsætter regler og standarder for både private og almene boligudlejninger, sikrer, at både lejere og udlejere efterlever de fastlagte bestemmelser i lejeloven. Lejeloven er opdelt i forskellige afsnit, som behandler både de ældre og nyere regler, hvilket vil blive uddybet yderligere.

Lejeloven omfatter ikke ubebyggede arealer som landbrugsjord, frie parkeringspladser eller bådpladser. “Leje” defineres som brugen af en ejendom mod betaling, typisk i form af penge. Dette betyder, at brugen af et lejemål uden traditionel betaling ikke falder ind under lejeloven. Desuden gælder lejeloven også for lejeaftaler, hvor huslejen betales forud for flere måneder ad gangen, og lejeloven er gældende, uanset om lejeren er en fysisk person eller en juridisk entitet som en virksomhed.

Hvad er lejelovens formål?

Lejelovens hovedformål er at beskytte lejeren. Loven sætter specifikke grænser for, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje, og sikrer, at huslejen passer til lejemålets værdi. Lejeloven fastlægger, at der maksimalt kan opkræves tre måneders husleje som depositum. Derudover skal der føres et særligt varmeregnskab. Loven specificerer også reglerne for vedligeholdelse af lejemålet og dækker de udgifter, der er forbundet med eventuelle forbedringer.

Hvad er de ældre regler fra lejeloven?

Lejelovens gamle regler gælder for lejeaftaler indgået før 1. juli 2015. Disse regler omfatter flere elementer:

Ind- og fraflytningssyn: Det er frivilligt for udlejeren at afholde syn ved lejers ind- og fraflytning.

Istandsættelse: Udlejer har ret til at kræve, at boligen istandsættes på lejers bekostning.

Huslejestigninger: Disse reguleres gennem trappeleje, hvor huslejen stiger årligt med en fastsat procentsats.

Opsigelse af lejemål: Udlejer kan ikke opsige lejemålet, medmindre der foreligger grov misligholdelse af lejeaftalen.

Inkludering af sommerhuse og fritidshuse: Heriblandt gælder loven også for eksempelvis kolonihaver.

Hvad er de nye regler i lejeloven?

Med indgåelsen af lejeaftaler efter 1. juli 2015, trådte de nye regler i lejeloven i kraft. Disse ændringer adresserer flere centrale aspekter af lejeforholdet:

Ind- og fraflytningssyn: Lejeloven kræver nu, at udlejeren afholder ind- og fraflytningssyn og udleverer en skriftlig rapport herom til lejeren. Dette sikrer dokumentation og klarhed over boligens tilstand ved lejemålets start og afslutning.

Istandsættelse af lejemålet: Ifølge de nye regler i lejeloven, kan en udlejer kun forlange, at lejemålet bringes i normal stand, ikke mere omfattende renoveringer uden omkostninger for lejeren.

Vedligeholdelsespligt: Lejeloven fastslår, at vedligeholdelse af lejemålet primært er udlejers ansvar, og at dette skal ske løbende. Aftaler om indvendig vedligeholdelse kan indgås, men de skal respektere lejerens rettigheder og være rimelige.

Huslejestigning: Justeringer i huslejen ifølge lejeloven skal nu følge nettoprisindekset, tilladende kun årlige justeringer baseret på generelle økonomiske prisstigninger. Den tidligere praksis med trappeleje er afskaffet.

Opsigelse af lejeaftale: Lejeloven giver nu udlejer ret til at opsige lejeaftalen med et års varsel, hvis udlejer selv skal anvende boligen.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af husleje: Ifølge lejeloven kan Huslejenævnet vurdere og forhåndsgodkende huslejen for et gebyr, som i 2024 er på 596 kroner.

Fritids- og sommerhuse: Disse er ikke længere omfattet af de gældende regler i lejeloven, hvilket fjerner tidligere usikkerhed om deres status.

Skal man betale skat af lejeindtægter?

Ifølge lejeloven og skattemyndighederne, afhænger beskatningen af lejeindtægter af udlejningens omfang. Ved delvis udlejning, såsom kortvarige perioder under 12 måneder eller udlejning af et enkelt værelse, skal der kun betales skat af det beløb, der overstiger bundfradraget. Ved hel udlejning, dvs. udlejning af hele boligen i mere end et år, gælder andre skattemæssige regler, som lejeloven også påpeger.

Processen med at gennemskue sine skatteforhold og danne et overblik kan være problematisk. I Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere – skal du være en af dem?

Er du klar til professionel hjælp til en skatteanalyse af din virksomhed?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan fastsættes huslejen?

Lejeloven specificerer, at huslejens størrelse ikke alene bestemmes af udlejer. Den skal baseres på objektive kriterier som boligens beliggenhed og alder. For boliger opført efter 1991 tillader lejeloven, at udlejer og lejer frit kan aftale huslejen. For ældre boliger skal huslejen enten fastsættes efter omkostningsbestemt leje eller ud fra boligens værdi, afhængigt af den specifikke kommunes regler.

Hvad er vedligeholdelsespligten ifølge lejeloven?

I henhold til lejeloven bærer udlejer det overordnede ansvar for boligens vedligeholdelse. Det er dog almindeligt, at lejekontrakten placerer ansvaret for den indvendige vedligeholdelse på lejer, mens udlejer håndterer den udvendige vedligeholdelse. Dette inkluderer faste installationer som opvaskemaskiner, mens personlige apparater som mikrobølgeovne ligger uden for udlejers ansvarsområder.

Hvem har ansvaret ved beskadigelse af boligen ifølge lejeloven?

I henhold til lejeloven er det afgørende for ansvarsfordelingen ved beskadigelse af boligen, om skaden skyldes almindelig slitage eller uforsigtig omgang med ejendommen. Hvis skaden er opstået før lejerens indflytning, som f.eks. en defekt stikkontakt, ligger ansvaret for reparationen hos udlejeren. Hvis skaderne dog skyldes ændringer eller installationer foretaget af lejeren, bærer lejeren ansvaret. Dette inkluderer situationer, hvor skaderne er et direkte resultat af lejerens handlinger eller de handlinger, som lejerens gæster foretager.

Eksempel på håndtering af beskadigelse

Lad os antage, at Mark har udlejet sin lejlighed til Martha. Martha kommer til at ødelægge en gulvklinke ved uforsigtigt at kaste noget tungt, som beskadiger klinken. Selv uden intention om skade er Martha ansvarlig for reparationen, da hun handlede uforsvarligt. Hvis skaden derimod var forårsaget af almindelig slid, som f.eks. en klinke der brækker på grund af alder, ville ansvaret for reparationen være Marks ifølge lejeloven.

Har lejer krav på depositum ifølge lejeloven?

Lejeloven tillader udlejere at kræve et depositum som økonomisk sikkerhed, hvilket kan anvendes til at dække omkostninger ved istandsættelse efter lejerens fraflytning. Lejere skal dog være opmærksomme på, at tilbagebetalingen af depositummet ikke er garanteret, da det afhænger af boligens tilstand ved fraflytningen. Størrelsen på depositummet kan være op til tre måneders husleje, hvilket skal specificeres i lejekontrakten. Ved en eventuel huslejestigning har udlejer ret til at justere depositummet, så det fortsat svarer til tre måneders husleje. I tilfælde af fremleje kan udlejer alternativt kræve en bankgaranti eller en indbetaling til en særskilt deponeringskonto som sikkerhed.

Hvad er reglerne for opsigelse af lejekontrakt ifølge lejeloven?

I lejeloven står det, at opsigelse af lejemål skal følge vilkårene i lejekontrakten. For en tidsbegrænset lejekontrakt ophører lejemålet automatisk ved periodens udgang, og udlejer kan kun opsige lejemålet før tid, hvis der foreligger særlige grunde. For kontrakter uden tidsbegrænsning kan udlejer generelt ikke opsige lejemålet, medmindre der forekommer grov misligholdelse fra lejerens side. Lejere, der ønsker at opsige en tidsubegrænset lejekontrakt, har typisk en opsigelsesperiode på tre måneder ifølge lejeloven.

Hvad er reglerne for udlejning af værelser ifølge lejeloven?

Når du overvejer at udleje et værelse i din bolig, er det vigtigt at kende til bestemmelserne i lejeloven vedrørende f.eks. køkkenfaciliteter, da dette påvirker opsigelsesvarslet betydeligt. Ifølge lejeloven, hvis værelset ikke inkluderer et selvstændigt køkken, kan udlejer opsige lejekontrakten med kun én måneds varsel. Modsat, hvis værelset har et selvstændigt køkken, anses det for at være en selvstændig boligenhed, hvilket forlænger udlejers opsigelsesvarsel til ét år. For lejere er standard opsigelsesvarslet for et værelse uden eget køkken én måned, og for værelser med eget køkken tre måneder. Både vedligeholdelse, beskadigelse og reglerne om depositum følger de samme linjer i lejeloven, uanset om der udlejes et enkelt værelse eller en hel bolig. Huslejen for et værelse skal fastsættes baseret på det lejedes værdi, hvilket kan sammenlignes med tilsvarende værelser i samme geografiske område.

Hvad er reglerne for fremleje i henhold til lejeloven?

Lejeloven giver lejer mulighed for at fremleje deres bolig, kendt som fremleje, under visse betingelser. Generelt kan en bolig fremlejes i op til to år, hvis lejers fravær er midlertidigt og relateret til faktorer som udstationering, studieophold, sygdom eller lignende, og fremlejen er tiltænkt boligbrug og ikke erhvervsmæssigt brug. Udlejer kan imidlertid modsætte sig en fremleje, hvis ejendommen indeholder færre end 13 lejligheder, eller hvis antallet af personer i fremlejen overstiger antallet af værelser i boligen. Ansvaret for eventuelle skader forvoldt af fremlejetageren ligger hos den oprindelige lejer, som kan videreformidle eventuelle erstatningskrav til fremlejetageren. Disse krav kan trækkes fra fremlejetagerens depositum eller fra en særskilt deponeringskonto. 

Der er mange krav at leve op til, når det handler om lejeloven. Det samme gælder dit regnskab – f.eks. ud fra årsregnskabsloven. Har du styr på alle kravene til din virksomheds regnskab? Det har vi i Stadsrevisionen. I Stadsrevisionen har vi revisorer med branchespeciale og +8 års erfaring, der kan hjælpe dig med bl.a. årsregnskab og selvangivelse.

Ønsker du skræddersyet hjælp til at få styr på kravene til bl.a. dit årsregnskab?

Kontakt os – en af Danmarks hurtigst voksende – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Hvad er fravigelse af lejelovens bestemmelser?

Lejeloven tillader udlejere at fravige visse bestemmelser ved udarbejdelse af lejekontrakter, men ikke alle. Ifølge lejeloven er det eksempelvis ikke tilladt at pålægge lejeren ansvaret for udvendig vedligeholdelse. Det er vigtigt at eventuelle særlige aftaler, som fraviger lejelovens standardregler, tydeligt fremgår af lejekontraktens § 11 under ‘særlige vilkår’.

Hvad er reglerne for en uopsigelig lejekontrakt ifølge lejeloven?

I lejeloven defineres en uopsigelig lejekontrakt som en aftale, hvor hverken udlejer eller lejer har mulighed for at opsige lejeaftalen inden for en bestemt periode. Det er vigtigt at bemærke, at en uopsigelig aftale aldrig må pålægges ensidigt af udlejer. Sådanne aftaler skal altid være rimelige og gensidigt aftalt mellem parterne for at være gyldige ifølge lejeloven. Dette sikrer, at ingen af parterne står i en urimeligt bundet situation uden gensidig accept.

Hvad er 2 års-reglen og dens misforståelser i lejeloven?

En almindelig misforståelse omkring lejeloven er den såkaldte “2 års-regel”. Mange tror fejlagtigt, at en lejer skal have boet i lejemålet i mindst to år for at opnå beskyttelse mod opsigelse. I realiteten eksisterer denne regel dog ikke i lejeloven. Fra lejeaftalens start er lejemålet som standard uopsigelig, medmindre andet er specificeret i lejeloven. Udlejere har meget begrænsede muligheder for at opsige lejeaftaler, uafhængigt af lejetidens længde.

Hvad er reglen for ugifte samlevende ifølge lejeloven?

Der findes dog en specifik “2 års-regel” i lejeloven for ugifte samlevende. Hvis du har boet sammen med din samlever i mere end to år, har du ret til at forblive i boligen, selv hvis I går fra hinanden, og selvom du ikke er nævnt på lejekontrakten. Denne regel gælder specifikt for samlevende par og ikke for venner, uanset lejetidens varighed sammen. Dette understreger lejelovens mål om at beskytte boligstabiliteten for par, mens venner ikke nyder samme beskyttelse under denne del af loven. Den almindelige forståelse af “2 års-reglen” som en universel regel er derfor en myte og ikke understøttet af lejeloven.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om lejeloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ifølge lejeloven er dine rettigheder som lejer omfattende og designet til at beskytte dig i dit lejeforhold. Lejeloven sikrer, at din husleje er rimelig og står i forhold til boligens tilstand og markedsværdi. Du har ret til at bo i en bolig, der er vedligeholdt og sikker. Lejeloven garanterer også, at du har ret til privatliv, hvilket betyder, at udlejer skal varsle dig, før de besøger din bolig. Derudover har du ret til at klage over forhold, der ikke lever op til aftalen, og at få depositum tilbage, forudsat at du afleverer boligen i god stand.

Lejeloven gælder i hele Danmark og regulerer forholdet mellem lejere og udlejere af beboelseslejemål. Dette inkluderer lejligheder, huse og værelser, der udlejes som bolig. Lejeloven dækker dog ikke erhvervslejemål, almene boliger, sommerhuse udlejet til ferieformål eller andre ikke-beboelsesmæssige lejemål. Hovedformålet med lejeloven er at sikre retfærdige og stabile boligforhold for lejere.

Lejeloven fastsætter klare regler for opsigelse af lejeaftaler. Generelt er en lejeaftale uopsigelig fra begge parters side, medmindre andet er aftalt eller omstændigheder tillader det, som beskrevet i lejeloven. Udlejer kan kun opsige en lejer under visse betingelser, såsom grov misligholdelse af lejeaftalen eller hvis udlejer selv har brug for boligen. Som lejer har du normalt en opsigelsesperiode på tre måneder, men dette kan variere afhængigt af hvad der står i din kontrakt.

Lejeloven giver lejer mulighed for at fremleje sin bolig under visse betingelser. Fremleje er tilladt, hvis det er tydeligt, at lejers fravær er midlertidigt, som for eksempel i tilfælde af udstationering eller studieophold. Fremleje skal altid være til boligbrug og ikke erhverv. Udlejer kan modsætte sig en fremlejeaftale, hvis der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, eller hvis antallet af personer i boligen overstiger antallet af værelser. Ifølge lejeloven skal eventuelle aftaler om fremleje specificeres i lejekontrakten.

Lejeloven fastslår, at udlejer er ansvarlig for den udvendige og strukturelle vedligeholdelse af lejemålet, mens lejer ofte står for den indvendige vedligeholdelse. Dette kan dog variere, afhængigt af hvad der er aftalt i lejekontrakten. Lejeloven sikrer, at lejemålet er i en stand, der er sund og sikker for beboelse ved lejemålets start, og at eventuelle nødvendige reparationer udføres hurtigt og effektivt af udlejer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: