Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kurator

En kurator har ansvaret for at beskytte kreditorernes interesser under en konkursbehandling. Det vil sige, at denne professionelle vogter over de økonomiske krav fra individer eller virksomheder, som er blevet tilgodehavende på grund af en andens insolvens.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer kurator rollen?

Kurator rollen er central i en konkursbehandlingen, hvor personen med denne titel har til opgave at administrere og repræsentere kreditorernes interesser. Dette omfatter både virksomheder og enkeltpersoner, som står til at miste finansielle midler på grund af en skyldners betalingsophør.

Når en privatperson erklæres konkurs, er det kuratorens opgave at vurdere og håndtere de aktiver, som skyldneren besidder på tidspunktet for konkursdekretets udstedelse. Kuratoren skal også gennemgå og afklare gyldigheden af krav stillet af kreditorerne præcis på denne dato. Aktiver og forpligtelser, der eventuelt opstår efter dette tidspunkt, hører normalt ikke under konkursbehandlingen og vil fortsat være skyldnerens ansvar.

Kuratorens funktioner

En kurators arbejdsområde er omfattende og kan variere betydeligt afhængig af flere faktorer, herunder om det drejer sig om en virksomheds eller enkeltpersons konkurs, virksomhedens størrelse, og om virksomheden stadig er operationel med medarbejdere eller er en ikke-aktiv virksomhed med begrænsede aktiver.

I alle konkursbehandlinger skal en kurator grundlæggende:

  • Identificere og beskytte aktiver for at forhindre at de disponeres af andre parter. Dernæst skal kuratoren effektuere salget af disse aktiver til deres maksimale markedspris.
  • Offentliggøre konkursbehandlingen for at give kreditorer mulighed for at indgive deres krav og, efter kurators evaluering, potentielt modtage en del af provenuet fra de solgte aktiver til dækning af deres krav.
  • Undersøge konkursens årsag, inklusiv vurdering af virksomhedens ledelse eller den konkursramte persons handlinger, for at afgøre eventuelt ansvar og om der har været uforsvarlig ledelse.
  • Vurdere om der har været overtrædelser af konkurslovens ligestillingsprincip og, i bekræftende tilfælde, vurdere muligheden for at anlægge sag om omstødelse for at bringe værdier tilbage i boet til fordeling blandt kreditorerne.
  • Rådgive skifteretten om hvorvidt der har været groft uforsvarlig ledelse, som kan føre til konkurskarantæne for ledelsen.

Efter konkursdekretet overtager kuratoren virksomhedens ledelse, hvilket betyder, at kuratoren har fuld beslutningsret over den konkursramte virksomheds anliggender.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kuratorernes repræsentative rolle

En kurator står ikke til tjeneste for enkelte kreditorer, men er derimod ansat til at repræsentere og beskytte samtlige kreditorers rettigheder og interesser.

Hvad er fordelene ved en kurator?

Det neutrale ståsted, som en kurator indtager, sikrer, at der ikke favoriseres individuelle kreditorer. Lovgivningen tilkendegiver en kurator for at styre salget af aktiver og evalueringen af krav netop fordi det kan være problematisk for den ledelse eller person, hvis handlinger har ført til konkursen, at foretage et objektivt salg og vurdering. Dette skyldes vanskeligheden ved at skulle bedømme egne handlinger og ansvar i tiden op til konkursdekretets udstedelse uden interessekonflikter.

Hvordan udvælges en kurator?

Valget af en kurator foretages typisk af skifteretten. Denne proces er baseret på anbefalinger fra de primære kreditorer, der har ret til at foreslå deres foretrukne kandidat til rollen som kurator.

Selvom det ikke er et formelt krav, at en kurator skal have bestemte uddannelsesmæssige kvalifikationer, så vil skifteretten altid bekræfte, at den udpegede kurator besidder den nødvendige erfaring og kompetence. Det er også essentielt, at kuratoren er velanset og har en uangribelig omdømme i forvaltningen af kuratoropgaver.

Hvad koster det at anvende en kurator?

Honoraret for en kurator bestemmes af den skifteret, som står for udpegelsen. Ved fastsættelsen af honorarets størrelse tager skifteretten højde for flere faktorer:

  • Den mængde arbejde, der er udført
  • Konkursboets karakter
  • Det ansvar, der følger med kurators opgaver
  • De resultater, der er opnået under de aktuelle forhold.

Forventningen er, at en kurator, der effektivt sælger aktiver til fordelagtige priser og som med en stringent tilgang afviser overvurderede krav, sikrer at de legitime fordringer fra kreditorer bliver dækket hurtigst muligt, vil modtage et større honorar end en kurator, der ikke gør en lige så ihærdig indsats eller opnår tilsvarende resultater.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan finansieres en kurators arbejde?

Som en overordnet regel er det indtægterne fra salg af konkursboets aktiver, der finansierer kurators honorar, hvilket i praksis betyder, at det er kreditorerne, der indirekte betaler for kurator arbejdet gennem deres krav i boet.

Hvis det ved udvælgelsen af kurator er usikkert, om der er aktiver i boet, som kan realiseres til en værdi, der overstiger kurators minimumshonorar, er det op til anmoderen om konkursbehandlingen – enten skyldneren selv, en kreditor, en offentlig myndighed eller en organisation med udeståender – at stille en garanti for dækning af udgifterne til kuratoren.

Kurator og hans rolle i konkurskarantæne

Under en konkursbehandling vil kuratoren også vurdere, om der er belæg for at påbegynde en konkurskarantæne for dig eller andre i ledelsen. Dette sker gennem en grundig undersøgelse initieret af kuratoren, hvis han anser det for nødvendigt.

Afgørelsen om konkurskarantæne ligger dog hos skifteretten, som træffer den endelige beslutning baseret på kuratorens indgående undersøgelse. For at blive pålagt konkurskarantæne, skal det bevises, at du har drevet virksomheden på en groft uforsvarlig måde.

Men hvad indebærer en konkurskarantæne så for dig? Det indebærer, at du i karantæneperioden er udelukket fra at indgå i virksomhedens ledelse. Det vil sige, at du ikke kan påtage dig personligt eller ubegrænset økonomisk ansvar for virksomhedens forpligtelser. Desuden er det som hovedregel ikke muligt for dig at stifte en ny virksomhed med et CVR-nummer, mens karantænen står på.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kurator

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En kurator er en fagperson udpeget til at varetage en retfærdig fordeling af aktiver i konkurstilfælde, sikrende at restværdier fordeles korrekt mellem kreditorer.

I situationer hvor en entitet erklærer konkurs, er kuratorens opgave at administrere og distribuere den konkursramte virksomheds eller persons aktiver.

Der findes ingen specifik uddannelse for at blive kurator inden for konkurs håndtering. Typisk vil erfarne advokater blive valgt til at udfylde kuratorrollen.

Betalingen for en kurators tjenester stammer fra den konkursramte, som kuratoren repræsenterer. Efter afsluttet opgave indsender kuratoren en detaljeret tids- og aktivitetsrapport til skifteretten for godkendelse og afregning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: