Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Konkursbo

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et konkursbo?

Konkursbo er et centralt begreb inden for insolvensretten. Det opstår, når en person eller virksomhed indleder en konkursbehandling. I denne proces bliver alle aktiver og passiver, som er tilknyttet den insolvente enhed, overført til en ny, selvstændig juridisk person – kaldet et konkursbo. Denne proces indledes, når en skyldner, det vil sige en person eller virksomhed, ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, som kan omfatte regninger, husleje, og andre gældsposter. En vigtig detalje her er, at enten skyldneren selv eller en af deres kreditorer kan anmode skifteretten om at erklære skyldneren konkurs.

Hvad er en kurator?

En kurator, typisk en kvalificeret advokat, udpeges af skifteretten for at styre hele processen omkring et konkursbo. I tilfælde hvor det er et selskab, der erklæres konkurs, overtager kuratoren rollen som selskabets ledelse. Kuratorens hovedansvar er at beskytte kreditorernes interesser. Dette indebærer en grundig gennemgang og sikring af konkursboets aktiver for at forhindre, at disse bliver solgt eller bortskaffet ulovligt, hvilket kunne skade kreditorernes muligheder for at få opfyldt deres krav. En sådan handling kan inkludere at ændre låsene på et varelager for at forhindre yderligere adgang fra skyldnerens side.

Kurators næste skridt er at sælge disse aktiver. Salget er afgørende for at skabe et provenu, som kan bruges til at dække kreditorernes krav så retfærdigt som muligt. Kuratoren spiller også en vigtig rolle i at informere alle relevante parter om konkursen, så kreditorerne kan anmelde deres krav i konkursboet.

Efterfølgende foretager kuratoren en fordringsprøvelse, hvor de enkelte krav vurderes for at fastslå, om de er legitime og skal dækkes af konkursboets midler. Det er almindeligt, at kreditorerne kun modtager en delvis betaling – kendt som dividende – af deres samlede krav.

Yderligere er det kuratorens pligt at undersøge årsagerne til konkursen. Dette omfatter en vurdering af, om ledelsen i det konkursramte selskab kan holdes ansvarlig for eventuelle skadelige dispositioner, der kan føre til ledelsesansvar eller konkurskarantæne. En del af denne undersøgelse inkluderer en gennemgang af konkursboets bogføring og økonomiske transaktioner for at afdække eventuelle handlinger, der har forværret kreditorernes retsstilling før konkursdekretet blev afsagt, kendt som omstødelsesundersøgelser.

Behandlingen af et konkursbo

Konkursbehandlingen af et konkursbo er en nøje reguleret proces, hvis hovedformål er at sikre en retfærdig og ligelig behandling af alle kreditorer. Denne proces forhindrer favorisering af enkelte kreditorer og sikrer, at alle parter bliver tilgodeset på den bedst mulige måde. Når et konkursbo håndteres, er kurators første skridt at opgøre og vurdere boets aktiver (værdier) og passiver (gæld). Dette inkluderer en forsøgsvis realisering (salg) af konkursboets aktiver, så der genereres midler til at dække kreditorernes krav.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Behandling af en virksomheds konkursbo

I tilfælde af en virksomhedskonkurs omfatter konkursboet typisk alle virksomhedens værdier, som kan realiseres. Dette indebærer, at alt fra virksomhedens inventar til immaterielle aktiver som varemærker og patenter kan sælges for at indfri virksomhedens gæld. Målet er at maksimere provenuet, som så anvendes til at tilbagebetale kreditorerne så effektivt som muligt.

Behandling af en privatpersons konkursbo

Når det drejer sig om konkursbehandling af en privatperson, er der visse undtagelser i kraft af trangsbeneficiet, også kendt som skyldnerens udtagelsesret. Denne lovmæssige bestemmelse er designet til at beskytte skyldneren og dennes husstand mod at miste essentielle ejendele nødvendige for at opretholde en beskeden levefod. F.eks. kan skyldnerens lønindtægt, som er afgørende for familiens husholdning, være undtaget fra udlæg. Ligeledes kan hverdagsartikler som køkkeninventar, hvidevarer og almindeligt indbo ofte undtages fra at indgå i konkursboet.

Derudover er der regler, der beskytter skyldnerens boligforhold; almindelige leje- og andelsboliger er typisk undtaget fra udlæg, hvilket giver en vis boligsikkerhed for skyldneren og familien. Når det gælder gæld, der er opstået i forbindelse med skyldnerens erhverv eller uddannelse, undtages genstande med en værdi under 3000 kroner fra at indgå i konkursboet.

Det er vigtigt at bemærke, at trangsbeneficiet ikke omfatter fast ejendom. Luksuriøse boliger, herunder dyrere andelsboliger, kan blive underlagt tvangsauktion for at bidrage til afviklingen af skyldnerens gæld.

Formålet med konkursbehandling

Konkursbehandlingen er en fundamental proces i økonomisk lovgivning, som tjener til at afvikle en skyldners økonomiske forhold på en retfærdig og systematisk måde. Denne afvikling sker gennem en række skridt, hvor kurator spiller en central rolle. Kuratoren er ansvarlig for at sælge konkursramtes aktiver – dette kan inkludere varelager, driftsmidler, anlægsaktiver, køretøjer, ejendomme, og andre aktiver med økonomisk værdi. Samtidig har kurator til opgave at inddrive eventuelle tilgodehavender, skyldneren måtte have.

Salget af disse aktiver samt inddrivelsen af gæld resulterer i det, der betegnes som den samlede konkursmasse. Denne masse inkluderer både skyldnerens formue før konkursen og de midler, der akkumuleres under konkursbehandlingen. Disse midler anvendes efterfølgende til at dække kreditorernes krav, som er blevet anmeldt og godkendt i konkursboet, i overensstemmelse med konkurslovens principper om lighed og retfærdighed.

Konkursordenen

Konkursordenen er en væsentlig del af konkursprocessen, da den fastlægger, hvordan kreditorer prioriteres. Ikke alle kreditorer er ligestillede, og derfor er der fastlagt en specifik rækkefølge for betaling:

  • I første omgang betales omkostningerne til konkursens indtræden og behandling – dvs. retsafgifter, kurator etc.
  • Herefter betales rimelige omkostninger i forbindelse med forgæves redningsforsøg – fx til advokaters forsøg på rekonstruktion.
  • Dernæst betales lønkrav og feriepenge mv. Lønmodtagere får dog lønnen udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, så de ikke skal vente på konkursbehandlingen. Lønmodtagernes Garantifond rejser i stedet kravet mod konkursboet.
  • Dernæst betales skyldige afgifter til staten, som leverandører ellers har pligt til at betale (fx punktafgifter på sukker, spiritus etc.).
  • I sidste klasse kommer ubetalte regninger og andre almindelige tilgodehavender, som ikke er betalt efter reglerne ovenfor.
  • Hvis der stadig er penge, når alle de tidligere klasser i konkursordenen er betalt, så betales først renter, som er løbet på kravene i løbet af konkursbehandlingen, og herefter bøder og evt. gaveløfter.

 

Inden for hver klasse får kreditorerne en procentvis andel af deres tilgodehavende, også kendt som dividende. Kun når alle kreditorer i en klasse er fuldt betalt, flyttes betalingen til næste klasse. Desuden, vil gæld der er sikret med pant, fortsat have dette pant.

Anmeldelse af krav i konkursbo

Når du står overfor en situation, hvor en kunde er erklæret konkurs og du har ubetalte fakturaer, er det afgørende at handle hurtigt for at sikre dine interesser. Her er en trin-for-trin guide til at gøre dit krav gældende i et konkursbo:

  • Få styr på beløbet: Det første skridt er at opgøre det nøjagtige beløb, du er skyldig. Dette inkluderer hovedstolen samt eventuelle påløbne renter indtil konkursbegæringens dag. Dette kan involvere gennemgang af ubetalte fakturaer og andre relevante finansielle dokumenter.
  • Kontakt kurator: Derefter skal du hurtigst muligt kontakte kuratoren for konkursboet. Dette kan gøres via Statstidendes hjemmeside, hvor du kan finde kurator ved at søge på din kundes CVR-nummer eller firmanavn.
  • Overhold fristen: Det er vigtigt at være opmærksom på fristen for at gøre krav gældende, som typisk er fire uger fra datoen for konkursbekendtgørelsen. Vedhæft nødvendig dokumentation for dit krav, såsom fakturaer, lønsedler eller købsaftaler.
  • Hvis fristen overskrides: Hvis du ikke når at gøre dit krav gældende inden fristens udløb, er der stadig muligheder. Du kan potentielt nå det før det afsluttende møde i Skifteretten, hvor konkursboet gøres endeligt op. Tidspunktet for dette møde varierer, men hvis der er aktiver i boet, afholdes mødet ofte ikke før seks måneder efter konkursbegæringen.

Tidsrammen for konkursbehandling

Varigheden af en konkursbehandling kan variere betydeligt, da det afhænger af det specifikke selskabs omstændigheder. En sag med få kreditorer og enkle, letomsættelige værdier kan kurator typisk afslutte hurtigt. Imidlertid kan en sag med mange kreditorer og komplekse værdier, der er vanskelige at vurdere og sælge, tage væsentligt længere tid. Denne variation i tidsramme afspejler kompleksiteten og de unikke udfordringer, der kan opstå i forbindelse med afviklingen af et konkursbo.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er en juridisk foranstaltning, der har til formål at forhindre personer, som har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, i at lede selskaber i en bestemt periode, ofte tre år. Dette sker typisk efter en virksomhed har været en del af et konkursbo, og retten har fundet, at de pågældende personer har deltaget i handlinger, der anses for væsentligt skadelige for virksomhedens økonomi. Dog er der undtagelser: En person med konkurskarantæne kan stadig lede virksomheder, hvor vedkommende hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Hvem kan få konkurskarantæne?

Konkurskarantæne tildeles af domstolene og er baseret på personens rolle i forbindelse med en konkurs. Karantænen kan idømmes til dem, der har haft en aktiv rolle i ledelsen af et selskab, og hvor deres handlinger har ført til eller bidraget til selskabets konkurs.

Interessant nok er det ikke kun personer, der sidder i ledelsen på tidspunktet for konkursbegæringen, der kan blive pålagt en konkurskarantæne. Også tidligere ledelsesmedlemmer, der har forladt selskabet op til et år før konkursbegæringen, kan blive holdt ansvarlige. Dette sikrer, at personer, som har bidraget til selskabets dårlige økonomiske tilstand, men som måske har forladt selskabet før selve konkursen, også kan blive holdt ansvarlige for deres handlinger.

Konkurskarantænen fungerer som en vigtig mekanisme til at beskytte økonomiske systemer og andre virksomheder mod skadelig forretningspraksis. Det fungerer også som en advarsel til andre i ledelsesroller om at udøve ansvarlig forretningsførelse og undgå risikable eller uforsvarlige beslutninger, der kan føre til et selskabs inddragelse i et konkursbo.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Konkursbo

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et konkursbo opstår, når en person eller virksomhed tages under konkursbehandling. Det er en selvstændig juridisk person bestående af alle formuegenstande knyttet til den insolvente person eller virksomhed. Konkursboet omfatter både aktiver og passiver og bliver administreret af en kurator med det formål at afvikle skyldnerens økonomiske forhold og tilgodese kreditorerne.

Behandlingen af et konkursbo indebærer, at kurator opgør og realiserer (sælger) boets aktiver for at skabe en konkursmasse. Dette kan inkludere salg af varelager, driftsmidler, ejendomme og inddrivelse af tilgodehavender. Konkursmassen anvendes til at dække kreditorernes krav i henhold til konkurslovens ligelighedsprincip.

Konkurskarantæne er en retslig foranstaltning, der forbyder en person, der har deltaget i groft uforsvarlig forretningsførelse i et konkursramt selskab, fra at lede et selskab i en bestemt periode, typisk tre år. Denne karantæne kan pålægges af domstolene og gælder for personer, der har været en del af ledelsen op til et år før selskabets konkurs.

For at anmelde et krav i et konkursbo skal du først opgøre det beløb, du er skyldig. Derefter skal du kontakte kuratoren via Statstidendes hjemmeside og søge på din kundes CVR-nummer eller firmanavn. Kravet skal anmeldes indenfor en frist på fire uger fra konkursbekendtgørelsen og skal ledsages af relevant dokumentation, såsom fakturaer eller købsaftaler.

Varigheden af en konkursbehandling varierer afhængigt af det enkelte selskabs omstændigheder. For selskaber med få kreditorer og letomsættelige aktiver kan processen være relativt hurtig. For selskaber med mange kreditorer og komplekse aktiver, der er vanskelige at vurdere og sælge, kan processen tage væsentligt længere tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: