Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Koncernregnskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab kombinerer finansielle data for både modervirksomheden og dennes dattervirksomheder i en koncernstruktur. Dette regnskab fremstilles, som om alle virksomhederne er en enkelt enhed, hvilket giver et klart billede af den samlede økonomiske situation og udvikling for hver af de individuelle virksomheder inden for koncernen.

I dette koncernregnskab sammensættes lignende indtægter, udgifter, aktiver og forpligtelser post for post. Visse poster bliver imidlertid udeladt.

Hvad er en koncern?

En koncern refererer til en organisation, der administrerer og koordinerer økonomi og forretningsstrategier for en gruppe af selvstændige selskaber. I denne struktur har koncernen overordnet kontrol og ledelse over både moderselskabet og de tilknyttede datterselskaber.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Elimineringer i koncernregnskabet

Under konsolideringsprocessen i et koncernregnskab, er det essentielt at udelukke (eliminere) gentagne posteringer og interne transaktioner mellem selskaberne i koncernen.

De specifikke poster, der skal elimineres, omfatter:

  • Tilgodehavender og forpligtelser, der opstår internt mellem de konsoliderede virksomheder.
  • Indtægter og udgifter genereret gennem transaktioner inden for koncernen.
  • Gevinster og tab, der opstår som resultat af interne koncerntransaktioner.

Disse elimineringer i koncernregnskabet er reguleret og defineret under årsregnskabslovens § 120.

Årsregnskabslovens fritagelsesbestemmelser for koncernregnskaber

Ifølge årsregnskabsloven er modervirksomheder generelt forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab, men loven indeholder også specifikke undtagelser.

Fritagelse fra koncernregnskab kan gælde i følgende tilfælde:

  • For mindre koncerner
  • For underkoncerner
  • For erhvervsdrivende moderfonde med kun ét datterselskab

Mindre koncerner:

Der er etableret fire regnskabsklasser (A-D) i loven, og mindre koncerner, der ikke overskrider grænserne for regnskabsklasse B, kan være fritaget for at udarbejde et koncernregnskab. Grænserne der ikke må overskrides inkluderer:

  • En nettoomsætning på højst 89 millioner kroner.
  • En balancesum på maksimalt 44 millioner kroner.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på højst 50.

For at vurdere, om en koncern overholder disse størrelseskrav, kan man enten sammenlægge tallene for alle koncernens virksomheder (husk at foretage elimineringer), eller man kan sammenlægge tallene for alle koncernens selskaber uden elimineringer og derefter øge nettoomsætningen og balancesummen med 20%.

Underkoncerner:

En modervirksomhed, der er del af en underkoncern, kan undgå at udarbejde et koncernregnskab, hvis denne underkoncerns regnskaber er inkluderet i koncernregnskabet for den overordnede modervirksomhed.

Erhvervsdrivende moderfonde:

En erhvervsdrivende moderfond, der kun har ét datterselskab, kan fritages for at udarbejde et koncernregnskab, såfremt datterselskabet ikke har løbende tilgodehavender, og der ikke er stillet sikkerhed for disse. Fritagelsen gælder dog ikke, hvis datterselskabet selv har et eller flere datterselskaber.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad kendetegner en koncern?

I modsætning til en enkeltstående virksomhed, består en koncern af et moderselskab og et eller flere datterselskaber. Denne gruppe af virksomheder er karakteriseret ved en magtstruktur, hvor moderselskabet har kontrol over datterselskaberne, både i økonomiske og operationelle spørgsmål.

Typisk ejer moderselskabet over halvdelen af stemmeberettigede kapitalandele i datterselskabet, hvilket giver det en afgørende indflydelse i beslutningsprocesserne. Det er dog ikke en fast regel; der kan være situationer, hvor moderselskabet har beslutningsmagten over datterselskabet gennem en aftale, selv uden at eje en majoritet af kapitalandelene. Dette viser, at ejerskabet af kapitalandele ikke altid er afgørende for magtfordelingen i en koncernstruktur.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Koncernregnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et koncernregnskab samler finansielle data fra både moderselskabet og dets datterselskaber for at give et samlet overblik over den økonomiske situation og udvikling i hele koncernen, som om alle virksomhederne var en enkelt enhed.

Under konsolideringen elimineres interne tilgodehavender og forpligtelser, indtægter og udgifter fra transaktioner inden for koncernen, samt gevinster og tab fra interne koncerntransaktioner.

Årsregnskabsloven tillader fritagelse for koncernregnskaber for mindre koncerner der ikke overskrider visse størrelsesgrænser, underkoncerner hvis regnskaber er inkluderet i et overordnet koncernregnskab, og erhvervsdrivende moderfonde med kun ét datterselskab, under visse betingelser.

En koncern består af et moderselskab og et eller flere datterselskaber under moderselskabets kontrol. Moderselskabet har typisk over halvdelen af stemmeberettigede kapitalandele i datterselskabet, hvilket giver det væsentlig indflydelse i beslutninger, selvom ejerskabsstrukturen kan variere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: