Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Købsmoms

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er moms?

Moms, en forkortelse for meromsætningsafgift, er en central økonomisk faktor i både salg og køb af varer og tjenesteydelser. Denne afgift, som er udbredt i erhvervslivet, pålægges typisk varer og serviceydelser i Danmark. For at forstå momsens dynamik, er det væsentligt at anerkende, at de fleste virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende er momsregistrerede, hvilket er en forudsætning for lovlig handel med varer eller tjenesteydelser.

Hvad Inkluderer moms?

Momsen, som er en obligatorisk afgift i Danmark, beregnes ud fra værdien af de solgte varer eller tjenesteydelser. Standarden i Danmark er en momsafgift på 25% tilføjet en vares pris. Virksomheder har et ansvar for at indberette både den moms, de opkræver ved salg (salgsmoms), og den moms, de betaler ved køb af varer (købsmoms). Dette system sikrer en gennemsigtig og retfærdig økonomisk proces. Vigtigt at notere er, at visse sektorer som bankvirksomhed, forsikring og uddannelse typisk er undtaget fra moms.

Hvad er købsmoms?

Købsmoms, også kendt som indgående moms, er den moms, en virksomhed betaler ved køb af varer eller tjenesteydelser. Denne afgift er afgørende for virksomheders økonomi, idet de kan trække købsmomsen fra ved deres momsindberetning til SKAT. Det er imidlertid vigtigt at forstå, at fuldt momsfradrag primært er muligt i forbindelse med videresalg eller når indkøbte varer bruges direkte i virksomhedens drift.

Når en virksomhed investerer i produkter eller tjenesteydelser til produktion eller service, kan denne indbetalte købsmoms potentielt refunderes fra SKAT. Denne refusion er en del af virksomhedens periodiske momsindberetning og skal overholde specifikke momsfrister.

I Danmark er der generelt to typer moms, som erhvervsdrivende og bogholdere ofte støder på: indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Det er sjældent, at købsmomsen er lavere end salgsmomsen, hvilket betyder, at virksomheder ofte skal betale moms til SKAT. Dette scenarie indikerer typisk en sund økonomisk status for virksomheden.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er salgsmoms?

Udgående moms, ofte omtalt som salgsmoms, er en essentiel afgift, som virksomheder i Danmark pålægger ved salg af varer og tjenesteydelser. Denne moms er en procentdel af salgsprisen, som betales af den endelige forbruger og spiller en afgørende rolle i virksomhedens økonomiske cyklus. 

Virksomheder skal omhyggeligt indberette denne momsafgift som en del af deres regelmæssige momsafregning til skattemyndighederne.

Momsfradrag

Momsfradrag er en vigtig del af virksomhedsdriften, da det tillader virksomheder at reducere deres momsbyrde. For at kvalificere sig til momsfradrag, skal virksomheden have både kvitteringen eller fakturaen for købet samt have købt varen eller tjenesteydelsen fra en momsregistreret virksomhed i Danmark. Dette fradrag kan anvendes på diverse omkostninger såsom vareforbrug, husleje med moms, arbejdstøj eksklusivt brugt på arbejdspladsen, revisionsudgifter og værktøj. En detaljeret liste over fradragsberettigede udgifter er tilgængelig på SKATs hjemmeside.

Begrænsninger i fradrag af indgående moms (salgsmoms)

Der er dog visse begrænsninger i, hvilke udgifter der tillader fradrag af købsmoms. Udgifter som private køb, personalegoder, og huslejer uden moms er eksempler på omkostninger, hvor købsmomsen ikke kan trækkes fra. Grunden til dette er, at sådanne udgifter ikke anses for at være direkte relateret til virksomhedens drift fra SKATs perspektiv. Eksempelvis betragtes personalegoder ikke som en nødvendig driftsudgift.

Desuden er der specifikke ydelser og varer, som er fritaget for moms, og derfor indeholder disse ikke moms på fakturaerne. Dette omfatter blandt andet undervisning, ejendomssalg og sundhedsbehandlinger, som alle tilhører sektorer, der traditionelt er momsfritagede. Det betyder, at disse ydelser og varer ikke bidrager til virksomhedens købsmoms, som kan fratrækkes.

Momsberegning

Momsen, et vigtigt element i prissætningen af varer og tjenesteydelser, udgør typisk 25% af prisen eksklusiv moms i Danmark. For at forstå momsens indflydelse på den samlede pris, er det essentielt at mestre beregningen af priser både inklusiv og eksklusiv moms. Dette er særligt relevant, når man overvejer aspekter som købsmoms i forretningsmæssig sammenhæng.

Beregning af prisen eksklusiv moms

For at finde prisen eksklusiv moms fra den samlede pris, skal du anvende en simpel matematisk formel. Ved at multiplicere den fulde pris med 0,80, får du prisen uden moms. Denne beregning er afgørende, når man skal forstå og håndtere købsmoms korrekt. 

For eksempel, hvis en vare koster 187,5 kr. inklusiv moms, beregner du prisen eksklusiv moms således: 187,5 kr. * 0,80 = 150 kr. 

Dette giver en klar forståelse af, hvad du reelt betaler for varen før moms.

Beregning af prisen inklusiv moms

Når du skal beregne prisen inklusiv moms, er processen lige så ligetil. Start med prisen uden moms og multiplicer den med 1,25. Dette giver dig den totale pris, der skal betales, inklusiv den 25% momsafgift. 

For eksempel, hvis en vare koster 150 kr. eksklusiv moms, beregnes prisen inklusiv moms således: 150 kr. * 1,25 = 187,5 kr. 

Denne formel er essentiel for at forstå den totale udgift, herunder købsmomsen, som både virksomheder og forbrugere skal håndtere.

Indgående moms i dagligdagen

I daglig tale omtaler virksomhedsejere ofte købsmoms som noget, der kan “trækkes fra” eller “spares” i forbindelse med køb af produkter til virksomheden. Når de siger dette, betyder det ikke, at de undgår at betale den fulde pris for et produkt. I stedet refererer de til, at den betalte købsmoms for produktet kan inkluderes i virksomhedens momsregnskab som en del af den indgående moms. Dette betyder, at købsmomsen fra købte varer eller tjenester kan modregnes i den salgsmoms, som virksomheden skylder SKAT fra salg af egne produkter eller ydelser.

Hvad er et momsregnskab?

Et momsregnskab er en detaljeret opgørelse, der sporer en virksomheds momsrelaterede transaktioner over en bestemt periode. Dette omfatter både indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Momsregnskabet afgør, hvor meget en virksomhed skal betale i moms til skattemyndighederne eller modtage i form af refusion. 

Momsregnskabet dokumenterer: 

  • Køb: Indgående moms på indkøbte varer og tjenester.
  • Salg: Udgående moms på solgte varer og tjenester til kunder.
  • Beregnet moms: Forskellen mellem indgående og udgående moms, som bestemmer, om virksomheden skal betale moms eller modtage en refusion.
  • Refusioner: Hvis den indgående moms er højere end den udgående moms, kan virksomheden kvalificere sig til en momsrefusion.

Indberetning af momsregnskabet

Frekvensen af momsregnskabets indberetning afhænger af virksomhedens omsætning. Generelt gælder: 

  • Årlig omsætning på 0-5 millioner kroner: Momsregnskabet indberettes halvårligt til Skattestyrelsen.
  • Årlig omsætning på 5-50 millioner kroner: Indberetning sker kvartalsvis.
  • Årlig omsætning over 50 millioner kroner: Momsregnskabet indberettes månedligt.

Hvis en virksomhed har mere udgående end indgående moms, skal den betale differencen til Skattestyrelsen. Omvendt, hvis der er mere indgående moms, modtager virksomheden en betaling fra Skattestyrelsen. En virksomhed er momspligtig, når dens årlige indtægter overstiger 50.000 kr., og indberetningsfrekvensen varierer baseret på den enkelte virksomheds indtjening.

Momsregler i EU og globalt

Når du som momsregistreret virksomhed engagerer dig i handel med virksomheder i andre lande, indtræder du i et komplekst system af momsregler. Disse regler kan variere betydeligt og ofte tillade undtagelser fra standardmomsen, især i EU-sammenhæng. At forstå disse regler er afgørende for korrekt håndtering af købsmoms i en international kontekst.

EU-salg og momsangivelse

Ved salg til andre EU-lande skal særlige rubrikker på momsangivelsen udfyldes. Disse rubrikker er dedikeret til at dokumentere transaktioner med varer og ydelser inden for EU, såvel som salg til lande udenfor EU. På momsangivelsen findes disse rubrikker typisk nederst, betegnet som rubrik a, b og c. Det er vigtigt at udfylde disse nøjagtigt for at sikre compliance med EU’s momsregler.

Køb fra EU og internationale virksomheder

Når du køber varer og ydelser fra virksomheder i EU og globalt, er det vigtigt at indtaste disse transaktioner i de relevante salgsmoms-rubrikker øverst på din momsangivelse. Disse køb skal inkluderes som en del af din købsmoms. For eksempel, hvis du køber en vare fra en EU-virksomhed for 1.000 kroner, skal du beregne og angive 250 kroner i feltet for moms af varekøb fra udlandet (både EU og lande udenfor EU). Denne beløbspost skal derefter tilføjes til din samlede købsmoms.

Det interessante i denne proces er, at det ofte ender med at være et nulsumsspil, hvor den betalte moms hverken resulterer i en betaling eller refusion. Denne balancegang i momsberegningen understreger vigtigheden af nøjagtig og omhyggelig håndtering af købsmoms i forbindelse med international handel.

Skattestyrelsens rolle i momskontrol

En central opgave for Skattestyrelsen er at sikre, at virksomheder i Danmark indberetter og betaler den korrekte moms rettidigt. Dette arbejde omfatter en særlig opmærksomhed på de virksomheder, der enten ikke overholder fristerne for momsindberetning eller fejlagtigt angiver momsen. For at håndtere disse udfordringer har Skattestyrelsen iværksat en målrettet kontrolindsats, der supplerer den almindelige momskontrol. Denne indsats fokuserer især på virksomheder, der med vilje forsøger at undgå at overholde momsreglerne.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Digital udsøgning og kontrol

Skattestyrelsen benytter sig af avancerede digitale udsøgninger for at identificere potentielle risikovirksomheder. Disse udsøgninger kombinerer risikoanalyse og vurdering af virksomhedernes evne og vilje til at indberette og betale korrekt moms og skat. Efter denne udsøgningsproces sammenligner Skattestyrelsen virksomhedernes regnskaber med deres momsangivelser for at sikre, at der er sket en korrekt afregning af moms, herunder købsmoms.

Håndtering af fejl og overtrædelser

I tilfælde af fejl i både moms- og skatteangivelser, håndterer Skattestyrelsen disse samtidigt. Kontrollen har vist, at fejl i virksomhedernes momsindberetninger ofte skyldes mangelfuld bogføring eller fejlagtige momsangivelser. Disse fejl kan være ubevidste, som f.eks. misforståelser af reglerne, eller bevidste, hvor virksomheder med overlæg forsøger at unddrage sig momsafregningen.

Det er ikke ualmindeligt, at fejlene er alvorlige nok til at medføre bøder eller endda politianmeldelser, som i ekstreme tilfælde kan føre til fængselsstraffe. I mindre alvorlige tilfælde kan der blive tale om opkrævninger for manglende betaling af moms.

Fokus på enkeltmandsvirksomheder

Skattestyrelsen har observeret et højt antal fejl i momsangivelser, specielt blandt enkeltmandsvirksomheder. Derfor fokuserer de på virksomheder med høj risiko og væsentlige fejl for at rette så mange fejl som muligt. Denne tilgang er en del af Skattestyrelsens indsats for at sikre korrekt håndtering af moms, især købsmoms, og bidrager til en mere retfærdig og effektiv skatteadministration.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Købsmoms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Købsmoms, også kendt som indgående moms, refererer til den moms, som en virksomhed betaler, når den køber varer eller tjenesteydelser. Denne form for moms er en integreret del af virksomhedens økonomi, da den kan trækkes fra i virksomhedens samlede momsregnskab. Når en virksomhed køber et produkt eller en service, der er relevant for dens drift, pålægges prisen en moms, som senere kan modregnes mod virksomhedens salgsmoms, hvilket er den moms, virksomheden opkræver fra sine kunder.

Købsmoms beregnes som en procentdel af købsprisen på varer og tjenesteydelser. I Danmark er denne procentdel almindeligvis 25%. For at beregne købsmomsen tager man prisen på varen eller tjenesteydelsen før moms og multiplicerer med momssatsen. F.eks., hvis en virksomhed køber en vare til en pris af 1.000 kr. uden moms, vil købsmomsen være 250 kr. (1.000 kr. * 25%). Den samlede pris inklusiv moms vil derfor være 1.250 kr.

I et momsregnskab er det vigtigt nøje at dokumentere al købsmoms. Dette inkluderer at registrere alle indkøb, der har medført moms, og angive den betalte moms som indgående moms. Denne indgående moms kan så modregnes mod den udgående moms, som er den moms, virksomheden opkræver ved salg. Hvis den indgående moms overstiger den udgående, kan virksomheden være berettiget til en momsrefusion fra skattemyndighederne.

Ved international handel, især med EU-lande, gælder særlige regler for købsmoms. Når en dansk virksomhed køber varer eller tjenesteydelser fra udlandet, skal købsmomsen registreres i virksomhedens momsregnskab ligesom ved indenlandske køb. For disse internationale køb skal virksomheden selv beregne og indtaste købsmomsen i det relevante felt i momsregnskabet. Dette kræver en grundig forståelse af de gældende momsregler i både Danmark og det pågældende land.

Korrekt indberetning af købsmoms er afgørende. Hvis en virksomhed fejler i denne proces, kan det føre til signifikante fejl i momsregnskabet, som kan blive opdaget under Skattestyrelsens kontrol. Fejlagtig håndtering af købsmoms kan resultere i forskellige konsekvenser, herunder bøder og opkrævninger for manglende betaling. I mere alvorlige tilfælde kan det føre til politianmeldelser og potentielt fængselsstraf, især hvis fejlen er bevidst og anses for skatteunddragelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: