Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kapitalværdi

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kapitalværdi?

Kapitalværdi, ofte kendt som nutidsværdi, refererer til den nuværende værdi af de indtægter, som et aktiv vil generere i fremtiden. Det er essentielt at forstå, at kapitalværdien er det samme som aktivets nuværende markedsværdi.

For at vurdere en investerings levedygtighed, kan du beregne kapitalværdien. Hvis nettoindbetalingerne i nutidsværdi er større end eller lige med det beløb, der investeres, betragtes investeringen som værende rentabel.

Det er vigtigt at huske, at betalinger modtaget på forskellige tidspunkter skal justeres for at kunne sammenlignes. Det indebærer at beløb, der modtages i dag, skal akkumulere renter for at blive sammenlignelige med fremtidige beløb. En lavere rente resulterer generelt i en højere kapitalværdi.

Kapitalværdimetoden og beregning af kapitalværdi

Flere metoder kan anvendes for at afgøre, om en investering er fordelagtig. Disse inkluderer kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, metoden for intern rentefod, og tilbagebetalingsmetoden.

Lad os eksempelvis undersøge, om købet af en maskine er rentabelt. Vi antager et forrentningskrav på 9% årligt, maskinens pris på 150.000 kroner, og en forventet årlig indtjening på 120.000 kroner i to år. Den matematiske opstilling af dette scenarie ser således ud:

– 150.000 +  120.000 / (1 + 0,09)1 + 120.000 / (1 + 0,09)2  = 61.093,33 kroner

Dette regnestykke viser en positiv kapitalværdi, hvilket indikerer, at investeringen i maskinen kan betale sig. Bemærk, at denne beregning er forenklet og ikke medregner eventuel scrapværdi.

Tilbagediskontering

Nutidsværdien, også kendt som kapitalværdien, er den aktuelle værdi af en række fremtidige indtægter og udgifter, når man tager højde for renten. Denne beregning bruges til at evaluere, om en investering er økonomisk forsvarlig, og til at sammenligne forskellige investeringsmuligheder.

Tilbagediskontering indebærer at justere fremtidige indtægter og udgifter til deres nuværende værdi. Dette tager højde for faktorer som inflation og afkastkrav, hvilket betyder, at 100 kr. om to år ikke har samme værdi som 100 kr. i dag.

Investeringen med den højeste nutidsværdi anses som regel for at være den mest fordelagtige rent økonomisk. 

Nutidsværdien kan også anvendes til at beregne den fremtidige omkostning af et problem, som for eksempel i miljørelaterede sager. Her kan man beregne de fremtidige omkostninger ved forurening og sammenligne dem med udgifterne til at begrænse forureningen i dag.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anvendelse af nutidsværdi i kapitalværdiberegninger

Nutidsværdien repræsenterer den nuværende værdi af fremtidige pengestrømme, som for eksempel ydelser på et lån, omregnet til dagens pengeværdi. Dette hjælper en virksomhed med at få et klart billede af de forventede omkostninger ved lånet, hvor faktorer som fremtidig inflation er inkluderet.

Nutidsværdien spiller en afgørende rolle, når virksomheder skal bestemme, om en investering er rentabel. Den bruges også til at fastsætte priser på værdipapirer som obligationer og aktier, hvilket giver investorer et realistisk grundlag for at vurdere deres potentielle afkast og risici.

Beregning af nutidsværdien

For at beregne nutidsværdien af en investering, skal du tilbagediskontere de forventede indtægter eller udgifter. Dette gøres ved først at beregne diskonteringsfaktoren og derefter multiplicere denne faktor med de forventede indtægter eller udgifter for hver periode.

Diskonteringsfaktoren findes ved at tage kalkulationsrenten og opløfte den i minus antallet af perioder, der skal diskonteres.

Formlen for diskonteringsfaktoren er som følger: 

Diskonteringsfaktor = (renten+1)- antal perioder.

Eksempel på beregning af nutidsværdien

Antag at du har en investering, der løber over 4 år, med en kalkulationsrente på 15%. Du skal derfor foretage fire separate beregninger:

– År 1: (0,15+1)-1 = 0,8695

– År 2: (0,15+1)-2 = 0,7561

– År 3: (0,15+1)-3 = 0,6575

– År 4: (0,15+1)-4 = 0,5718

Hvis forventningen til omsætningen er 200.000 kr. hvert år, beregnes nutidsværdien af betalingerne ved at gange 200.000 med diskonteringsfaktoren:

– År 1: 0,8695 x 200.000 = 173.900 kr.

– År 2: 0,7561 x 200.000 = 151.220 kr.

– År 3: 0,6575 x 200.000 = 131.500 kr.

– År 4: 0,5718 x 200.000 = 114.360 kr.

Den samlede nutidsværdi for investeringen bliver således: 

173.900 + 151.220 + 131.500 + 114.360 = 570.980 kr.

Beregning af Kapitalværdien:

Hvis investeringen har kostet 400.000 kr., vil kapitalværdien blive beregnet som:

570.980 kr – 400.000 kr = 170.980 kr.

Da kapitalværdien er positiv, indikerer det, at investeringen er lønsom.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Renters rente forklaret

Renters rente er et finansielt fænomen, som kan betragtes som en snebold, der vokser sig større og større, jo længere den ruller ned ad bjerget. Det sker, når rente tilskrives et indlån eller udlån, og denne rente derefter genererer yderligere rente.

Her er et eksempel for at illustrere princippet:

Antag, at du har et beløb, som tilskrives rente årligt. Første år får beløbet en rentetilskrivning på 3%. I det andet år beregnes renten ikke kun på det oprindelige beløb, men på det oprindelige beløb plus den rente, der blev tilskrevet i det første år. Dette betyder, at andet års rentetilskrivning bliver beregnet på et højere beløb end i det foregående år, da renten fra det første år er inkluderet i beregningsgrundlaget.

Dette princip medfører, at beløbets vækst accelererer over tid, da hver rentetilskrivning bygger videre på den tidligere. Renters rente er derfor en kraftfuld faktor i væksten af investeringer og opsparinger over lange perioder.

Eksempel på renters rente:

Dette eksempel illustrerer fint, hvordan renters rente fungerer. Ved at investere 50.000 kr. i aktier med en årlig rente på 7%, oplever du en eksponentiel vækst i din investering. Dette sker fordi hver årlige rentetilskrivning bliver lagt til hovedstolen, hvilket betyder, at du tjener rente på renten. Her er, hvordan det ser ud over tre år:

  1. År: Investeringen starter med 50.000 kr. og vokser med 7%, hvilket fører til en værdi på 53.500 kr. (50.000 kr. x 1,07).
  1. År: Nu beregnes 7% rente på det nye beløb på 53.500 kr., hvilket giver 57.245 kr. (53.500 kr. x 1,07).
  2. År: I det tredje år beregnes renten på 57.245 kr., hvilket resulterer i 61.252 kr. (57.245 kr. x 1,07).

Som tiden går, og denne proces gentages år efter år, vokser beløbet mere markant på grund af effekten af renters rente. Dette princip er en af de mest kraftfulde mekanismer i investering og opsparing over tid, og det er afgørende at forstå dette, når man vurderer og beregner kapitalværdien af en investering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kapitalværdi

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kapitalværdi, også kendt som nutidsværdi, er den nuværende værdi af fremtidige indtægter fra et aktiv. Den hjælper med at vurdere en investerings rentabilitet. Hvis nutidsværdien af nettoindbetalinger overstiger investeringsbeløbet, anses investeringen for at være rentabel. Rentefoden spiller en vigtig rolle her, da en lavere rente øger kapitalværdien.

Nutidsværdien omregner fremtidige pengestrømme, som ydelser på et lån, til deres nuværende værdi, hvilket er nyttigt for virksomheder til at vurdere forventede omkostninger under hensyntagen til fremtidig inflation. Den spiller en central rolle i vurderingen af investeringers rentabilitet og bruges til prisfastsættelse af værdipapirer, såsom obligationer og aktier, for at hjælpe investorer med at bedømme potentielle afkast og risici.

Renters rente er når rente tilskrives et beløb, og denne rente genererer yderligere rente over tid. For eksempel, hvis du har et beløb med en årlig rentetilskrivning på 3%, vil andet års rente blive beregnet på både det oprindelige beløb og den rente, der blev tilføjet det første år. Dette fører til, at beløbets vækst accelererer over tid, hvilket gør renters rente til en vigtig faktor i væksten af investeringer og opsparinger over længere perioder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: