Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Interessentskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et interessentskab?

Interessentskab er en virksomhedsform, der er karakteriseret ved at have mindst to ejere, kendt som interessenter. Disse interessenter kan være både fysiske personer og juridiske personer som selskaber. En markant fordel ved interessentskabet er dets fravær af minimumskrav til selskabskapitalen, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for iværksættere. Især for dem, der måske ikke har de påkrævede 40.000 kr. til etablering af et anpartsselskab (ApS), er interessentskabet en ideel løsning. Dette tillader iværksættere at starte deres virksomhed uden en stor initial investering og potentielt spare op til senere at omdanne interessentskabet til et ApS, hvilket medfører fordele som begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse indebærer, at ejerne ikke personligt står til ansvar for virksomhedens gæld, hvilket øger sikkerheden betydeligt.

Grundlæggende krav og regulativer for interessentskaber

Interessentskaber er reguleret under lovgivningen om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvilket indebærer specifikke krav og forpligtelser. For eksempel skal en virksomhed, der drives som et interessentskab, overholde bogføringsloven. 

De overordnede krav til interessentskaber inkluderer:

 • Minimum to ejere, der kan være fysiske eller juridiske personer.
 • Personlig og solidarisk hæftelse for ejerne, hvilket betyder, at de er fælles ansvarlige for virksomhedens forpligtelser.
 • Ingen fastsatte krav om minimumskapital ved etablering.
 • Fritagelse fra at aflægge årsrapport, hvis mindst én af ejerne er en fysisk person.
 • Krav om at aflægge årsrapport, hvis alle ejerne er juridiske personer.

Disse regler og vilkår gør interessentskabet til en fleksibel og tilgængelig virksomhedsform for mange, især inden for iværksættermiljøet, hvor startkapital kan være en begrænsning.

Processen for at stifte et interessentskab

At stifte et interessentskab er en relativt enkel proces, da det hverken kræver vedtægter, stiftelsesdokument eller lignende. Dog, i visse tilfælde er en interessentskabskontrakt nødvendig, særligt for registrering af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen. En anden vigtig detalje er, at der ikke skal indbetales nogen selskabskapital for at etablere et interessentskab.

Hvis du ønsker at dit interessentskab skal være momspligtigt og derfor have et CVR-nummer, kræver det registrering hos Erhvervsstyrelsen. Hvis dit interessentskab derimod ikke skal betale moms eller du ikke ønsker et CVR-nummer, er registrering hos Erhvervsstyrelsen ikke nødvendig. I sådanne tilfælde etableres interessentskabet gennem en simpel aftale mellem ejerne om at indgå i et samarbejde.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ejerhæftelse i et interessentskab

Når du er ejer i et interessentskab, indebærer det en personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse for selskabets gæld. Dette betyder, at hver interessent står personligt ansvarlig for hele virksomhedens gæld.

At hæfte “personligt” betyder, at interessenterne kan blive påkrævet at betale virksomhedens gæld med deres personlige formue. Dette kan have alvorlige konsekvenser, såsom at miste personlige ejendele, hvis virksomheden ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser.

Med “ubegrænset og solidarisk hæftelse” betyder det, at hver ejer er ansvarlig for hele gælden, også hvis de andre ejere ikke kan betale. Dette lægger en yderligere risiko på interessenterne, da de potentielt kan blive holdt ansvarlige for deres medejerens del af gælden.

På grund af denne risikofyldte hæftelsesstruktur i et interessentskab, er det essentielt at vælge sine forretningspartnere med omhu. En veludarbejdet interessentskabskontrakt kan være afgørende for at beskytte personlige aktiver og for at definere klare retningslinjer for det økonomiske ansvar mellem interessenterne.

Udarbejdelse af en interessentskabskontrakt

Det er stærkt anbefalet at udarbejde en interessentskabskontrakt i et interessentskab for at forebygge potentielle uenigheder mellem interessenterne. En sådan kontrakt danner grundlaget for et effektivt og konfliktfrit samarbejde ved at fastlægge klare retningslinjer og regler. 

Typisk vil en interessentskabskontrakt omfatte detaljer om:

 • Arbejdsforpligtelser og -områder for hver interessent.
 • Fordeling af virksomhedens overskud og underskud.
 • Retningslinjer for sygdom, fravær og ferie.
 • Processer for nye interessenter, der træder ind, og dem, der træder ud af interessentskabet.

Erhvervsstyrelsen tilbyder en standard skabelon, som kan bruges som udgangspunkt for at udarbejde en sådan kontrakt.

Fordele og ulemper ved interessentskaber

Interessentskaber har både fordele og ulemper, som bør overvejes grundigt før stiftelse:

Fordele:

 • Ledelsesstruktur: Der er ingen krav til dannelse af en direktion eller bestyrelse, hvilket forenkler drift og ledelse.
 • Selskabskapital: Ingen formelle krav til stiftelseskapital gør interessentskaber til en økonomisk tilgængelig virksomhedsform.
 • Skattemæssige fordele: Eventuelle underskud i virksomheden kan trækkes fra i de personlige indkomstskatter.
 • Fleksibilitet i omdannelse: Interessentskabet kan skattefrit omdannes til andre selskabsformer, som for eksempel et ApS.

Ulemper:

 • Konfliktpotentiale: Få regler og retningslinjer kan føre til interne konflikter mellem ejerne.
 • Hæftelsesrisiko: Ejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset, hvilket kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser.
 • Udfordringer i kapitalfremskaffelse: På grund af hæftelsesstrukturen kan det være vanskeligt at tiltrække investorer eller optage lån.
 • Usikkerhed omkring intellektuelle ejendomsrettigheder: Der kan være uklarheder omkring ejerskab af intellektuelle rettigheder som hjemmesider, billeder, tekster og apps.

Skatteforhold i interessentskaber

I et interessentskab beskattes indkomsten typisk som personlig indkomst for hver enkelt ejer, men der er mulighed for at anvende ordninger som virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Vigtigt at notere er, at det er ejerne af interessentskabet, der beskattes, og ikke selve interessentskabet som en enhed. Dette understreger nødvendigheden af at være grundigt informeret om de økonomiske implikationer ved at stifte et interessentskab. Uden en solid forståelse for økonomien og de relevante regler kan man risikere at komme i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Derfor kan det være klogt at konsultere en advokat for at få klarhed over de juridiske og økonomiske aspekter af at etablere et interessentskab.

Lønudbetaling i interessentskaber

Når det kommer til løn i et interessentskab, fungerer det meget lig en enkeltmandsvirksomhed. Overskuddet fra virksomheden fordeles mellem ejerne, og hver ejer betaler skat af sin andel af overskuddet. Dette sker løbende gennem forskudsopgørelsen ved at angive forventet overskud, og det endelige resultat rapporteres i det årlige oplysningsskema. Lønnen til ejerne udbetales som private hævninger fra virksomhedens overskud.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvorfor oprette et interessentskab?

En af de primære fordele ved et interessentskab (I/S) er dets enkelthed i stiftelsen. Et I/S kan ejes af både fysiske og juridiske personer, men kræver mindst to ejere. Oprettelsen af et I/S er særligt fordelagtig, hvis man ønsker at starte en virksomhed med en partner og samtidig undgå de mere omfattende krav, som er forbundet med anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Interessentskaber er særligt velegnede til mindre virksomheder, hvor der ikke er behov for strenge formelle krav og forpligtelser. Dog bør man overveje muligheden for at samle kapital til et kapitalselskab for at undgå personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse.

Lukning af et interessentskab

Processen for at lukke et I/S er relativt enkel og indebærer primært at udfylde en ophørsblanket hos Erhvervsstyrelsen. De mere komplekse juridiske aspekter omfatter beslutninger omkring fordeling af virksomhedens aktiver, såsom fast ejendom, maskiner og betalingsrettigheder, samt fordeling af eventuel gæld mellem interessenterne. Disse forhold er ofte angivet i interessentskabskontrakten. Det er også essentielt, at interessenterne afmelder interessentskabet fra CVR-registret ved ophør. I denne forbindelse kan det være fornuftigt at søge rådgivning fra en advokat for at sikre en korrekt afvikling af interessentskabet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om interessentskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et interessentskab (I/S) er en virksomhedsform, hvor mindst to ejere, kaldet interessenter, driver en virksomhed sammen. Interessenterne kan være både fysiske og juridiske personer. Interessentskabet er kendetegnet ved, at der ikke er krav om en bestemt selskabskapital ved stiftelse, hvilket gør det til en populær virksomhedsform blandt iværksættere.

For at stifte et interessentskab, skal der være mindst to ejere. Der er ikke krav om vedtægter eller stiftelsesdokument, men det anbefales at udarbejde en interessentskabskontrakt for at definere ejernes rettigheder og forpligtelser. Hvis interessentskabet skal være momspligtigt, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer.

I et interessentskab hæfter ejerne personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens gæld. Dette betyder, at hver enkelt ejer kan holdes ansvarlig for hele virksomhedens gæld, og kreditorer kan gøre krav på ejernes personlige formue, hvis virksomheden ikke kan betale sine forpligtelser.

Fordelene ved et interessentskab inkluderer ingen krav om startkapital, enkel stiftelse, og at underskud kan fratrækkes i personlig indkomstskat. Ulemperne omfatter personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse for gæld, potentielle konflikter mellem ejerne grundet færre formelle regler, og vanskeligheder med at tiltrække investorer eller optage lån på grund af hæftelsesstrukturen.

For at lukke et interessentskab, skal ejerne udfylde en ophørsblanket hos Erhvervsstyrelsen. Derudover skal der tages stilling til fordelingen af virksomhedens aktiver og gæld. Det anbefales at konsultere en advokat for at navigere de juridiske aspekter af lukningen, herunder afmelding fra CVR-registret og korrekt fordeling af eventuelle aktiver og gæld.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: