Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Innovation

Innovation refererer til processen med at omdanne en idé til en praksis, der tilfører værdi. Det interessante ved innovation er, at den ikke er begrænset af sin skala eller impact og ikke nødvendigvis behøver at introducere noget fuldstændig nyt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan defineres innovation?

Innovation involverer transformationen af en idé til en anvendelig praksis, der tilfører værdi. Det bemærkelsesværdige ved innovation er dets dynamiske natur; det spænder over forskellige størrelser og intensiteter og kræver ikke nødvendigvis et radikalt skift. Så, hvad indebærer innovation præcist? Det beskrives som implementeringen af nye ideer, der bryder med tidligere metoder og praksisser og fremmer værdiskabelse inden for kerneområderne af en organisation.

Denne beskrivelse af innovation er fremherskende i det akademiske landskab, særligt inden for studiet af offentlig innovation.

Radikal og inkrementel innovation

Spektret af innovation er bredt og diversificeret, karakteriseret ved varierende grader af omfang og effekt. Nogle innovationer er radikale, repræsenterende gennembrud eller helt nye initiativer på nationalt plan eller specifikke sektorer. På den anden side findes der mindre, afgrænsede innovationer, der finder sted på lokalt niveau. Der er også inkrementelle innovationer, som udfolder sig gradvist over tid, byggende på og forbedrende eksisterende praksisser. Ikke desto mindre, uanset deres skala eller omfang, kategoriseres alle disse som innovationer.

Integration af ny og eksisterende viden

Selvom innovationer ofte forbindes med et brud med tidligere praksisser, er det ikke ensbetydende med, at de altid repræsenterer noget aldrig før set. Faktisk kan innovation ofte være en fusion af ny og eksisterende viden. Det er ikke usædvanligt for innovationer at trække på inspiration fra initiativer inden for andre institutioner, sektorer eller endda internationale kontekster. Kernen i innovation ligger i, hvordan forskellige elementer af viden integreres og anvendes på innovative måder eller inden for nye rammer, for at skabe værdi.

Eksempel

Et konkret eksempel på en sådan innovation er oprettelsen af et nattilbud til socialt udsatte kvinder. I dette projekt har lederen og teamet bag initiativet taget en strategisk tilgang til at udforme de fysiske og operationelle strukturer. Deres mål har været at skabe optimale betingelser for kvinderne for at tiltrække dem til nattilbuddet, som tilbyder professionel støtte og rådgivning. Arbejdsmetoderne er blevet udformet i samråd med eksisterende hjemløsetilbud og er blevet infunderet med en klar ambition om at tilbyde et miljø, der er både åbent og sikkert, hvor kvinderne kan opholde sig uden risiko for overgreb. Dette markerer et tydeligt brud med praksis i mange eksisterende tilbud og er en integreret del af det nye tilbuds formelle målsætning. Ledelsen har, i samarbejde med medarbejderne, fusioneret erfaringer fra andre tilbud med tilbuddets formelle mål og egne professionelt baserede ideer og ambitioner, hvilket har resulteret i et effektivt og velfungerende program for den tilsigtede målgruppe.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Innovationens værdiskabelse

Innovationer måler deres sande potentiale i den værdi, de skaber, ud over at blive bragt til live fra ideer. Værdiskabelse, inden for institutionens centrale områder, er et uundværligt aspekt af innovation.

Værdibegrebet er mangfoldigt for at favne et bredt spektrum af initiativer og arbejdsfelter inden for den offentlige sektor. Innovationers mål kan variere fra at forbedre effektiviteten og kvaliteten af institutionelle tjenester, realisere økonomiske besparelser, udvikle værdineutrale løsninger, til at fremme demokratisk, social og æstetisk-kunstnerisk værdi.

Ofte er værdiskabelse multifacetteret og fremkommer i forskellige former gennem udfoldelsen og implementeringen af innovative løsninger. For at illustrere dette, lad os overveje et hypotetisk eksempel med en organisatorisk innovation i et plejehjem. Her anvendes innovation til at forbedre arbejdseffektiviteten samtidig med, at det skræddersyr tjenester til at imødekomme beboernes specifikke ønsker og behov, hvilket i sidste ende forhøjer den sociale værdi og kvaliteten af omsorgen, som opleves af beboerne.

Innovationens skyggesider

Innovation er ikke en ufejlbarlig proces og kan lejlighedsvis føre til negative udfald for både borgere og medarbejdere, eksempelvis i form af et langvarigt fald i kvaliteten af tjenester og arbejdsforhold. I lyset af de offentlige institutioners særegne etiske forpligtelse over for borgerne og det bredere samfund er det afgørende, at både ledere og medarbejdere engagerer sig i kontinuerlige dialoger om etiske overvejelser. De skal nøje vurdere de potentielle fordele og risici, som foreslåede innovationer kan medføre, før de træder i kraft.

Desuden er post-implementation evaluering en uundværlig del af innovationsprocessen. Det er essentielt at vurdere eventuelle negative effekter og værditab, der måtte opstå som følge af innovationen. En omhyggelig vurdering af balancen mellem innovationens fordele og ulemper er afgørende for at sikre, at værdiskabelsen optimeres, mens potentielle skadevirkninger minimeres.

Fokus på strategisk, ledelsesdrevet innovation

Strategisk, ledelsesdrevet innovation er blevet udråbt som en eftertragtet metode til at fremme offentlig innovation. Der er en tiltagende vægt på betydningen af større, radikale innovationer, med topledelsen i centrum for at drive og styre innovationsprocessen. Ledere opfordres til at tænke i stor skala og tage alternative tilgange. De har desuden beføjelser til at navigere i de komplekse aspekter af økonomi, legitimitet og andre kritiske faktorer, der er afgørende for udvikling og implementering af innovative ideer.

Men denne fremhævede opmærksomhed på strategisk, ledelsesdrevet innovation kan ofte overskygge de mindre, men betydningsfulde innovationer, der opstår i hverdagen. Disse hverdagsinnovationer, som ofte er initieret og drevet af mellemledere, teamledere og almindelige medarbejdere, spiller en væsentlig rolle i den løbende fornyelse og forbedring af offentlige tjenester og systemer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Oversete innovationer

Oversete innovationer er ofte dem, der initieres og implementeres af medarbejdere og underordnede ledere i deres hverdagsrutiner. Disse initiativer bliver ofte ikke anerkendt som innovationer i traditionel forstand, men snarere betragtet som en integreret del af den daglige arbejdsgang. Det er tiltag, der gør arbejdsprocesserne mere strømlinede, effektive og i nogle tilfælde også mere engagerende og underholdende.

Selvom disse innovationer typisk er mere begrænsede i omfang, bør deres potentiale ikke undervurderes. Med den rette næring og støtte kan disse hverdagsinnovationer udvikle sig og udvide deres rækkevidde, hvilket i sidste ende kan have en betydelig indvirkning på hele organisationen. Det understreger vigtigheden af at anerkende og værdsætte disse oversete innovationer for at fremme en kultur for kontinuerlig forbedring og vækst inden for organisationen.

Skillelinjen mellem forandring og innovation

Det er en fejlagtig antagelse, at innovation udelukkende refererer til større, strategisk planlagte tiltag, der overvåges af en central styregruppe. Innovation spænder i virkeligheden over et bredere spektrum, inklusive mindre, inkrementelle og ofte oversete initiativer, der spirer frem i organisationens yderste lag. Men hvordan differentieres disse mere begrænsede, gradvise og oversete innovationer fra almindelig forandring? Og hvordan skiller de sig ud fra kompetent og engageret arbejdsudførelse? Er betegnelsen “innovation” berettiget i disse tilfælde?

Sådanne spørgsmål repræsenterer et vedvarende dilemma inden for studiet af innovation og i forvaltningen og anvendelsen af innovative processer. Den centrale differentiator, ud fra et forskningsperspektiv, er, at innovationer uundgåeligt indebærer et brud med eksisterende praksis. De introducerer noget nyt inden for organisationen og bidrager til at skabe værdi i forhold til de centrale opgaver og mål.

Dette skaber en tydelig grænse mellem innovation og simpel forandring eller forbedring. Selvom forandring kan være en integreret del af arbejdsprocessen, transcenderer innovation dette koncept ved at inkorporere en væsentlig transformation, der bidrager til organisatorisk fornyelse og værdiskabelse.

Opmærksom ledelse

For at maksimere potentialet af forskellige innovationsinitiativer i den offentlige sektor og for at drage fuld fordel af de kreative ideer, der opstår blandt ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, er det afgørende for en leder at skabe et miljø, der fremmer innovation på tværs af alle niveauer i organisationen. Dette skal adressere de konstante krav om forbedringer i effektivitet, kvalitet og diversitet af tjenester.

En integreret del af denne proces er lederens fokus på de ofte oversete hverdagsinnovationer. Det kræver en strategisk bevidsthed og evne til at anerkende værdien af disse mindre, upåagtede innovationer. Ledere bør ikke kun være opmærksomme på disse innovationers eksistens, men også forstå, hvordan de bidrager til organisationen, hvordan de kan understøttes og udvikles yderligere, og hvordan de kan danne grundlag for større, strategiske innovationer.

Ved at inkorporere denne tilgang kan ledere skabe en dynamisk og responsiv organisation, der er i stand til kontinuerligt at innovere, tilpasse sig og vokse i takt med skiftende krav og muligheder i det omgivende miljø. Dette understreger nødvendigheden af en opmærksom ledelsesstil, der værdsætter og fremmer innovation på alle niveauer i organisationen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Innovation

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Innovation defineres af processen med at udvikle en idé, der transformere måden, vi udfører specifikke opgaver på. Det er ikke nok blot at have en lysende idé. Innovationens kerne ligger i dens transformation til en praktisk anvendelse, der bidrager med værdi. Det er i denne fase af realisering og værdiskabelse, at en idé transcenderer til at være sandt innovativ. 

Innovativ tænkning indebærer mere end bare evnen til at koncipere kreative idéer. Det centrale element i at tænke innovativt er transformationen af disse idéer til praktisk anvendelige løsninger, der resulterer i ægte værdiskabelse. I denne kontekst transcenderer innovationen konceptstadiet og bliver manifesteret i tangibel form, der bidrager positivt til den omgivende kontekst.

Radikal innovation refererer til gennembrud og helt nye initiativer, ofte på nationalt plan eller inden for specifikke sektorer, mens inkrementel innovation indebærer gradvise forbedringer og udviklinger af eksisterende praksisser over tid. Begge typer bidrager til det bredere spektrum af innovation.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: