Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indtjening

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er indtjening?

Indtjening spiller en central rolle i vurderingen af en virksomheds sundhed og succes. Det er et af de vigtigste nøgletal, der indikerer, om din virksomhed performer godt. Indtjening refererer overvejende til nettoindkomsten, hvilket betyder, at det er det beløb, der er tilbage, når alle variable udgifter er fratrukket. Med andre ord er indtjening den profit, der genereres enten kvartalsvis eller årligt.

Forståelse af indtjeningsevne

Indtjeningsevne er et udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der omdannes til overskud i regnskabet. Det er også en måde at analysere den dybere tilstand af virksomhedens indtjening på.

En dybdegående undersøgelse af indtjeningsevnen involverer ofte en række nøgletal. Disse tal giver indsigt i, hvordan omsætningen fordeles og hvad der i sidste ende resulterer i overskud.

Når du beregner nøgletal for indtjeningsevnen, er det afgørende at sammenligne dem med relevante benchmarks. Uden denne sammenligning er nøgletallene mindre informative. Ved at fortolke dem kan du identificere faktorer, der påvirker tallene, og træffe beslutninger, der kan forbedre din virksomheds indtjening.

I denne sammenhæng kan det være nyttigt at sammenligne indtjeningsevnen med tidligere års nøgletal eller med konkurrenters tal. Det vigtigste er, at sammenligningen er relevant for din virksomheds situation.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Yderligere nøgletal for analyse af indtjeningsevnen

For en grundig analyse af indtjeningsevnen er der adskillige nøgletal, der kan inddrages. De mest almindelige nøgletal inkluderer:

  • Indtjeningsbidrag
  • Overskudsgrad
  • Bruttoavanceprocent
  • Dækningsgrad
  • Indekstal

Nedenfor finder du en hurtig gennemgang af formlerne for disse nøgletal, som er essentielle i vurderingen af indtjeningsevnen. En mere detaljeret forklaring af indtjening og indtjeningsevne er tilgængelig længere nede på siden.

Formel for overskudsgrad: Overskudsgrad (OG) = (Resultat af primærdrift / Omsætning) * 100

Formel for bruttoavanceprocent: Bruttoavanceprocent (BA%) = (Bruttofortjeneste / Omsætning) * 100

Formel for dækningsgrad: Dækningsgrad (DG) = (Dækningsbidrag / Omsætning) * 100

Formel for indekstal: Indekstal = (Årets tal / Basisårets tal) * 100

Formel for indtjeningsbidrag: Indtjeningsbidrag = Bruttofortjeneste – Andre eksterne omkostninger – Personaleomkostninger

Hvad er indtjeningsbidrag?

Indtjeningsbidraget er teknisk set ikke et nøgletal, men snarere en post, du ofte vil finde i et regnskab. Dette bidrag er væsentligt at overveje, fordi det giver en klar indikation af, hvor meget der er tilbage af virksomhedens indtægter, efter at alle variable omkostninger er fratrukket, men før faste omkostninger som afskrivninger, renter og skat er medregnet.

For at få en dybere forståelse af udviklingen i virksomhedens indtjening, er det imidlertid vigtigt at kigge nærmere på de nøgletal, der direkte relaterer sig til indtjening. Disse nøgletal kan give et mere detaljeret billede af, hvor effektivt virksomheden omdanner sine indtægter til rentabelt overskud.

Hvad er overskudsgraden?

Overskudsgraden er et centralt nøgletal for at vurdere en virksomheds indtjeningsevne. Den giver et konkret billede af, hvor stor en andel af omsætningen, der bliver til overskud efter alle driftsomkostninger er dækket.

Idealvis bør overskudsgraden være så høj som muligt. En opadgående tendens i overskudsgraden over tid signalerer en positiv udvikling i virksomhedens evne til at omdanne omsætning til indtjening.

Når du sammenligner din overskudsgrad med en konkurrents, indikerer en højere overskudsgrad, at en større del af din omsætning bliver omdannet til indtjening i forhold til konkurrenten.

Fortolkning af overskudsgraden er ret ligetil. For eksempel, en overskudsgrad på 7 % betyder, at for hver 100 kroner der omsættes, genereres der 7 kroner i indtjening, efter at driftsomkostningerne er fratrukket.

Hvad er bruttoavanceprocent?

Bruttoavanceprocenten er et nøgletal, der er yderst relevant for at vurdere en virksomheds indtjeningsevne. Dette tal viser, hvor stor en del af omsætningen der er tilbage som bruttoavance, efter at udgifterne til vareforbrug er fratrukket.

Det er ideelt, at bruttoavanceprocenten er så høj som mulig. En stigning i bruttoavanceprocenten over tid indikerer, at virksomheden øger sin fortjeneste på de solgte produkter eller ydelser. Det er også nyttigt at sammenligne denne procent med en konkurrents for at vurdere din relative position i markedet. Højere bruttoavanceprocent sammenlignet med konkurrenterne er en fordel.

Når det kommer til fortolkningen af bruttoavanceprocenten, betyder for eksempel en procent på 40 %, at der for hver 100 kroner omsat, er en bruttoavance på 40 kroner tilbage, efter at vareforbruget er trukket fra.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er dækningsgraden?

Dækningsgraden er et nøgletal, der ligner bruttoavanceprocenten, men det giver en dybere indsigt i regnskabet. Dækningsgraden inkluderer overvejelser af ekstra faktorer såsom variable salgsomkostninger.

Derfor giver dækningsgraden et mere detaljeret billede af, hvor stor en del af omsætningen der bliver til indtjening, når der er taget højde for både vareforbrug og variable omkostninger som salgsomkostninger.

Fortolkning af dækningsgraden er ret direkte. For eksempel, en dækningsgrad på 20 % betyder, at for hver 100 kroner omsat, er der et dækningsbidrag på 20 kroner. Dette tal er et vigtigt mål for, hvor effektivt virksomheden er til at generere indtjening efter fradrag af visse variable omkostninger.

Hvordan bruger man indekstal i regnskabet?

Indekstal er et vigtigt redskab i regnskabsanalyse, da de illustrerer udviklingen i forskellige regnskabsposter over tid. Ved at bruge indekstal kan du for eksempel spore ændringer i omsætningen over flere år. Denne metode gør det lettere at identificere de faktorer, der påvirker indtjeningen positivt eller negativt.

Du kan segmentere dine indekstal på forskellige måder. Det kan være nyttigt at sammenligne indekstal for omsætning med indekstal for variable omkostninger. En anden tilgang kan være at sammenligne indekstal for omsætning med kapacitetsomkostninger i regnskabet.

Lad os sige, du beregner indekstal for 2022 med 2021 som basisår. Hvis indekstallet for omsætningen i 2022 er 120, betyder det, at omsætningen er steget med 20 % fra 2021 til 2022. Denne fortolkning kan anvendes på alle indekstal, hvad enten det gælder omsætning eller omkostninger. For eksempel, et indekstal på 110 for vareforbruget i 2022 indikerer en stigning på 10 % i vareforbrug fra 2021 til 2022.

Fordelen ved at beregne indekstal er, at det giver indsigt i, hvorfor indtjeningen og overskudsgraden har udviklet sig som de har. En situation, hvor omsætningen stiger mere end omkostningerne, er typisk positiv. Dette giver dig mulighed for at sammenligne udviklingen i forskellige omkostningskategorier med omsætningsvæksten, for at forstå det samlede billede bedre.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Indtjening

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Indtjening er det beløb, en virksomhed har tilbage som profit efter fradrag af alle variable udgifter, og det er et nøgleindikator for virksomhedens sundhed og succes. Denne indtjening opgøres typisk kvartalsvis eller årligt.

For at analysere en virksomheds indtjeningsevne er det vigtigt at inddrage nøgletal som indtjeningsbidrag, overskudsgrad, bruttoavanceprocent, dækningsgrad og indekstal. Disse nøgletal giver indsigt i, hvordan virksomheden omdanner omsætning til overskud.

Indekstal anvendes til at spore og analysere ændringer i regnskabsposter over tid, som f.eks. omsætningsudviklingen. De hjælper med at identificere faktorer, der påvirker indtjeningen og overskudsgraden, ved at sammenligne ændringer i omsætning og omkostninger år for år.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: