Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Incoterms

Det er essentielt for din virksomhed at forstå handelsbetingelserne relateret til fragt, risiko og forsikring, når du handler internationalt for at undgå misforståelser. Incoterms udgør et sæt standardiserede leveringsklausuler, som kan anvendes til at klargøre disse forhold.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Incoterms?

Incoterms er et standardiseret sæt af handelsbetingelser, specifikt leveringsklausuler, der anvendes globalt i internationale handelsaftaler mellem virksomheder. De er designet til at hjælpe virksomheder med at definere ansvar og forpligtelser vedrørende levering af varer på tværs af landegrænser. 

Incoterms fastlægger klart hvem (køber eller sælger) der bærer omkostningerne for fragt, hvem der er ansvarlig for risikoen for skader eller tab af varerne, samt hvem der skal tegne forsikring under transporten. Disse betingelser specificerer også præcist, på hvilket tidspunkt disse ansvarsområder skifter fra sælgeren til køberen, for at undgå misforståelser og tvister.

Her er de hovedpunkter, som Incoterms dækker i deres klausuler:

  • Fastlæggelse af tidspunktet for overdragelse af betalingsansvaret for fragten fra sælger til køber.
  • Bestemmelse af, hvornår ansvaret for betaling af eventuel forsikring skifter hænder.
  • Definering af det præcise leveringspunkt for de transporterede varer.
  • Afgørelse af, hvem der har ansvaret for at laste og losse godset.
  • Specificering af det øjeblik, hvor risikoen for skade eller tab af varerne overgår fra sælgeren til køberen.
  • Oplysning om reklamationsfristen, forældelsesfristen og eventuelle begrænsningsbeløb.

Incoterms tilbyder dermed en vigtig ramme for at sikre klarhed og retfærdighed i internationale handelsaftaler, hvilket er afgørende for en smidig og effektiv grænseoverskridende handel.

Er du ved at finde ud af Incoterms og har brug for at slippe blikket fra dit regnskab og bogføring? Så lad os i Stadsrevisionen stå for dit regnskab og bogføring, så du kan fokusere på dette. 

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt os i Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad regulerer Incoterms

Incoterms, forkortelsen for “International Commercial Terms”, regulerer primært ansvarsfordelingen mellem køber og sælger i internationale handelstransaktioner. Her er nogle af de nøgleområder, som Incoterms dækker:

Risikoovergang: Incoterms definerer det præcise tidspunkt, hvor risikoen for varer, herunder risikoen for tab eller beskadigelse, overgår fra sælger til køber. Dette er centralt i international handel, da det klargør, hvem der bærer risikoen på forskellige stadier af transporten.

Leveringssted: Klausulerne specificerer det nøjagtige punkt inden for leveringsprocessen, hvor varerne anses for leveret fra sælger til køber. Dette punkt markerer også ofte, hvor ansvaret for omkostninger og risici skifter hænder.

Fragt- og forsikringsomkostninger: Incoterms angiver, hvem der er ansvarlig for at betale for transporten af varerne og omkostningerne dertil. De dækker også, hvem der skal tegne og betale for forsikringen under forskellige dele af transporten.

Told og afgifter: Nogle Incoterms, såsom DDP (Delivered Duty Paid), specificerer, at sælgeren er ansvarlig for at betale alle toldafgifter og importgebyrer. Andre klausuler kræver, at køberen håndterer disse omkostninger.

Til trods for deres omfattende anvendelse i at regulere transport og levering, dækker Incoterms ikke alle aspekter af en handelsaftale. Her er hvad de ikke inkluderer:

Betalingsbetingelser: Incoterms omhandler ikke, hvornår og hvordan betaling for varerne skal foretages.

Garantier og produktansvar: Klausulerne inkluderer ikke garantier for varens kvalitet eller tilstand.

Misligholdelse af kontrakten: Incoterms definerer ikke konsekvenserne ved eller håndtering af kontraktbrud ud over risiko og levering.

Det er derfor vigtigt, at handelsaftaler også omfatter klare betingelser for disse aspekter gennem supplerende salgs- og leveringsbetingelser eller en omfattende handelskontrakt, for at sikre, at alle potentielle spørgsmål og tvister er dækket.

Leveringsklausuler i Incoterms

Incoterms inkluderer 11 forskellige leveringsklausuler, der kan anvendes som standardregler i internationale handelsaftaler. Hver klausul har særlige bestemmelser om omkostninger, risici og forsikringer, hvilket gør det muligt for virksomheder at vælge den mest passende til deres specifikke behov. Her følger en kort oversigt over disse klausuler:

EXW – EX WORKS 

Ved EXW overgår både fragtomkostningerne og risikoen for godsets beskadigelse fra sælger til køber, når godset er gjort tilgængeligt på sælgers lager eller fabrik. Sælger har minimal risiko, og det anbefales, at køber dækker forsikringen fra dette punkt.

FCA – FREE CARRIER

Under FCA-klausulen overgår fragtomkostninger, risiko og forsikringsansvar fra sælger til køber, når godset overleveres til den fragtfører, køber har valgt. Risikoovergangen finder sted, uanset om leveringen sker ved sælgers facilitet eller et andet sted.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP  

Kun anvendelig ved søfragt, hvor sælger overgiver godset ved kajen tæt på skibet, og køber overtager alle omkostninger og risici derfra.

FOB – FREE ON BOARD

Ligeledes for søfragt, hvor sælger bærer alle omkostninger og risici indtil godset er ombord på skibet. Herefter overgår risikoen og yderligere omkostninger til køber.

CFR – COST AND FREIGHT 

Igennem søfragt betaler sælger fragten til bestemmelseshavnen, men risiko og forsikringsomkostninger overgår til køber så snart godset er ombord på skibet.

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

Anvendes også kun ved søfragt. Her dækker sælger både fragt og forsikring, men risikoen overgår til køber, når godset er lastet på skibet.

CPT – CARRIAGE PAID TO  

Sælger betaler fragtomkostninger til et aftalt leveringssted, men risiko og forsikringsomkostninger overgår til køber ved overlevering til den første fragtfører.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO 

Sælger dækker fragt og forsikring til det aftalte leveringssted. Forsikringen skal overholde ICC’s (A)-klausuler, og risikoen overgår, når godset overleveres til fragtføreren.

DAP – DELIVERED AT PLACE

Sælger betaler fragt og forsikring til et specifikt leveringssted, men køber tager over, når godset er ulosset og tilgængeligt.

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED  

Her står sælger for både fragt og forsikring, og overgiver risikoen til køber når godset er losset på det aftalte leveringssted.

DDP – DELIVERED DUTY PAID  

Sælger dækker alle omkostninger inklusiv afgifter og gebyrer til og med leveringsstedet. Risikoovergangen sker, når godset er ulosset og klar til køber.

Disse klausuler er afgørende for at sikre klarhed og forudsigelighed i internationale handelstransaktioner, idet de præcist definerer, hvornår og hvor ansvar og omkostninger overgår fra sælger til køber.

Har du brug for at sætte dit fokus på Incoterms i stedet for dit regnskab eller bogføring? Så lad os i Stadsrevisionen stå for det imens. Vi har +23 revisorer, bogholdere og rådgivere og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig. 

Ønsker du professionel hjælp med dit regnskab eller bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvorfor skal jeg anvende Incoterms?

Standardisering: Incoterms udgør et sæt standardiserede regler, som er bredt anerkendt og forstået globalt. Dette gør det lettere at forhandle og indgå aftaler med handelspartnere fra forskellige lande, da begge parter forstår betingelserne på samme måde.

Klarhed og forudsigelighed: Incoterms klarlægger nøjagtigt, hvornår og hvor ansvaret for varerne overgår fra sælger til køber. Dette inkluderer ansvar for fragt, forsikring og risiko for tab eller skade. Med denne klarhed reduceres risikoen for misforståelser og konflikter.

Tidsbesparelse: Ved at anvende de allerede etablerede Incoterms, sparer virksomheder tid ved ikke at skulle forhandle og formulere specifikke leveringsbetingelser for hver enkelt handelstransaktion. Dette strømliner processen og gør det hurtigere og mere effektivt at afslutte handelsaftaler.

Juridisk sikkerhed: Incoterms tilbyder en form for juridisk sikkerhed ved at være internationalt anerkendte og ofte indarbejdet i nationale og internationale handelslove. Dette kan beskytte virksomheder i tilfælde af tvister, da retten vil have klare retningslinjer at forholde sig til baseret på de anvendte Incoterms.

Risikostyring: Ved at specificere præcist, hvornår risikoen overgår fra sælger til køber, hjælper Incoterms virksomheder med effektivt at styre risikoen forbundet med transport af varer. Dette er især vigtigt ved international handel, hvor varerne skal transporteres over lange afstande og gennem forskellige jurisdiktioner.

Samlet set bidrager Incoterms til at gøre international handel mere tilgængelig og mindre risikabel, hvilket understøtter en mere glidende og sikker handelsoplevelse for både købere og sælgere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Incoterms

Incoterm står for “International Commercial Term”. Det er en del af en serie af prædefinerede kommercielle regler, der bruges i internationale handelskontrakter for at klargøre nøgleaspekter såsom transport, risici, og omkostningsfordeling mellem køber og sælger.

Formålet med Incoterms er at give en standardisering af handelsbetingelser globalt, hvilket hjælper handelspartnere fra forskellige lande med at forstå hinandens forpligtelser tydeligt. De reducerer misforståelser og juridiske tvister ved at definere nøjagtigt, hvornår ansvar og omkostninger overgår fra sælger til køber, og hvordan risiko for tab eller skade på varer håndteres.

Der er 11 forskellige Incoterms, som hver især definerer specifikke ansvarsområder og omkostninger mellem køber og sælger i forbindelse med levering af varer i internationale handelsaftaler.

DAP står for “Delivered At Place”. Under denne Incoterm leverer sælgeren varerne til et af køberen specificeret sted, og står for alle omkostninger og risici indtil levering undtagen told og andre afgifter. Risikoovergangen og ansvarsfordeling for losning ligger hos køberen.

Incoterms adskiller sig ved at fokusere specifikt på levering, omkostninger og risikoovergang i forbindelse med transport af varer. De dækker ikke andre handelsaspekter såsom betalingsbetingelser, varens kvalitet, kontraktmæssige rettigheder ved misligholdelse eller intellektuel ejendomsret. Disse aspekter skal håndteres separat i en handelsaftale for at sikre en omfattende dækning af alle relevante forhold.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: