Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Honorar

Modtagelse af honorar sker ofte, når du varetager en specifik arbejdsopgave, der er karakteriseret ved at være af enkeltstående natur og med en afgrænset varighed. Honorar udbetales som regel i situationer, hvor opgaven ikke er en del af en løbende ansættelse. Det er dit ansvar at indberette og afregne skat af det modtagne honorar, hvilket gør det essentielt at være fuldt indforstået med de gældende skatteregler vedrørende honorarskat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition af honorar

Honorar refererer til den betaling, man modtager for at have udført et bestemt stykke arbejde. Det er særligt anvendt i kontekster, hvor arbejdet består af en isoleret opgave eller et specifikt projekt, såsom opgaver udført af konsulenter eller freelancere, der honoreres for deres indsats.

Begrebet “honorar” anvendes typisk i situationer, hvor der ikke foreligger en traditionel ansættelse med de dertilhørende faste lønninger, regelmæssige lønsedler, og ansættelseskontrakter. At modtage eller udbetale et honorar placerer således individet udenfor den normale ramme af lønmodtagere, uden et standard arbejdsgiver-ansat forhold.

I mange tilfælde har personen, der modtager honoraret, et hovederhverv eller fast ansættelsesforhold, men engagerer sig også i mindre projekter på siden – som eksempelvis foredrag – hvorfra de modtager honorar. For modtageren vil honoraret typisk klassificeres som B-indkomst.

Udbetaling af honorar

Når du som virksomhedsejer ansætter en freelancer til opgaver som f.eks. opsætning af hjemmeside, eller hyrer en ekspert til at afholde en workshop, indebærer dette ofte en proces med honorarafregning.

I de tilfælde, hvor den hyrede ikke opererer under eget firma med CVR-nummer (hvor de normalt ville udstede en faktura for deres ydelser), foregår udbetalingen af honorar direkte til personen. Dette indebærer minimalt administrativt arbejde for dig i form af at beregne og fratrække beløb for AM-bidrag samt A- eller B-skat. Dit ansvar er blot at indberette det udbetalte bruttobeløb til SKAT under modtagerens personnummer.

For dig, der modtager honoraret, ligger ansvaret for at angive indtægten til SKAT på dine skuldre. Honoraret betragtes normalt som B-indkomst, hvilket betyder, at du skal betale både arbejdsmarkedsbidrag og skat af beløbet, ligesom ved almindelig lønindkomst. Den relevante skattebetaling er her B-skat. Afhængigt af honorarets andel af din samlede indkomst, findes der forskellige fremgangsmåder for indberetning og betaling af skat. Det er vigtigt at sætte sig ind i SKATs vejledninger for korrekt håndtering af honorarskat.

Beskatning af honorar

Når du som arbejdsgiver står for udbetalingen af et honorar, adskiller processen sig væsentligt fra den traditionelle lønudbetaling. Du behøver ikke at forholde dig til beskatningsregler, skattekort og lignende detaljer i samme grad. Din hovedopgave er simpelthen at indberette det udbetalte beløb til SKAT under modtagerens personnummer. Efterfølgende er det op til honorarmodtageren selv at håndtere beskatningen af det modtagne beløb. Dette forenkler din administrative byrde betydeligt, da det fjerner nødvendigheden af at navigere i komplekse skatteregler for hver enkelt udbetaling.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af honorar

Fastlæggelsen af et honorars størrelse er en proces, der ikke følger en fast formel, men snarere er åben for forhandling mellem den, der yder tjenesten, og den, der modtager den. Prisen for arbejdet er i sidste ende op til den udførende at bestemme, hvilket betyder, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvad køberen er villig til at betale for ydelsen.

En generel retningslinje er dog, at et honorar bør være omkring 2,5 gange højere end den gennemsnitlige timeløn for lignende arbejde under et traditionelt ansættelsesforhold. Dette tager højde for, at honoraret ikke blot er betaling for selve arbejdet, men også skal kompensere for de yderligere omkostninger og fordele, som normalt ville være inkluderet i en fastansættelse, såsom feriepenge, pension, og forsikringer. Dette princip hjælper med at sikre, at freelancere og andre, der arbejder på honorarbasis, modtager en fair kompensation, der reflekterer den fulde værdi af deres arbejde og de ekstra byrder, der følger med ikke at være fastansat.

Hvad betyder ordet honorar?

Ordet “honorar” stammer fra det latinske ord “honorarium”, som igen er afledt af “honor”, hvilket oversættes til “hæder” på dansk. Dette oprindelige betydningslag antyder, at et honorar ikke blot er en finansiel kompensation for udført arbejde, men også bærer en anerkendelse eller værdighed overfor den, der modtager betalingen. Det indikerer en form for respekt eller værdsættelse af individets bidrag eller tjeneste, hvilket understreger den ære og anerkendelse, der er forbundet med at modtage et honorar.

Hvor meget må jeg modtage i honorar?

Som honorarmodtager har du ofte en stor grad af frihed til selv at fastsætte din pris for den ydelse, du leverer, hvilket kan sammenlignes med dynamikken for selvstændige erhvervsdrivende. Dette giver dig mulighed for at kræve en højere betaling end det, som måske tilbydes for lignende arbejde inden for et ansættelsesforhold. Årsagen til den højere pris er, at du som honorarmodtager typisk bliver valgt på grund af dine specifikke færdigheder og ekspertise, og at du selv afholder alle omkostninger forbundet med at levere ydelsen, såsom materialeomkostninger, rejseudgifter og andre udgifter.

Det skal dog nævnes, at i nogle fag og brancher kan honorarer være standardiserede eller forudbestemte. Et eksempel på dette kan være honorarer til censorer ved eksamener på uddannelsesinstitutioner som gymnasier og universiteter, hvor satserne ofte er fastlagt på forhånd. Disse forudbestemte satser sikrer en ensartethed og retfærdighed i betalingen for disse specifikke opgaver. Så selvom der generelt er frihed til at fastsætte honorarer, kan der altså være visse begrænsninger eller vejledende retningslinjer inden for bestemte områder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Moms af honorar

Når det kommer til moms og honorarer, er situationen lidt mere indviklet. I momslovgivningen anerkendes “honorarmodtagere” ikke som en separat kategori; loven skelner kun mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dette betyder, at personer, der modtager honorarer, i momsmæssig forstand behandles som selvstændige erhvervsdrivende. Som følge heraf falder de under bestemmelserne i momsloven og/eller lønsumsafgiftsloven.

Som selvstændig erhvervsdrivende bliver du momspligtig, hvis dit honorarindtægt over en 12-måneders periode overstiger 50.000 kr. før skat. Ligger dine honorarindtægter under denne grænse, er du ikke påkrævet at opkræve eller afregne moms.

Momsregistrerede honorarmodtagere skal indberette deres moms via Skattestyrelsens TastSelv Erhverv, hvor de afregner både købs- og salgsmoms. Det er vigtigt at bemærke, at selv hvis dine indtægter fra honorarer overstiger 50.000 kr., kan der være situationer, hvor du ikke er momspligtig. Dette gælder typisk for aktiviteter som undervisning eller kunstnerisk virksomhed. Eksempler på professioner, der ofte ikke er momspligtige, inkluderer:

  • Foredragsholdere
  • Journalister
  • Forfattere
  • Bloggere
  • Musikere
  • Skuespillere

Der er dog undtagelser inden for disse grupper, og i nogle tilfælde kan der være krav om betaling af lønsumsafgift. Hvis du er usikker på din momspligtige status, eller hvilke regler der gælder for netop din situation, anbefales det at tage kontakt til Skattestyrelsen for vejledning.

Honorarløn, når du får dagpenge eller SU

Når du modtager honorarløn samtidig med, at du er berettiget til dagpenge eller SU, er der specifikke regler, som du skal være opmærksom på for ikke at påvirke din ret til disse ydelser negativt. Det er vigtigt at indberette din indtjening korrekt for at sikre, at den bliver modregnet i din udbetaling på en retfærdig måde.

For dagpenge modtagere:

Hvis du er på dagpenge og modtager honorarløn, skal du indberette denne indkomst på dit dagpengekort. Det særlige her er, at du ikke skal angive antallet af timer, du har arbejdet for honoraret. I stedet anvendes en fast sats fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at omregne dit honorar til arbejdstimer. Denne sats justeres årligt, og for eksempel i 2024, er satsen sat til 277,76 kr. Din indtjening deles med denne sats for at finde frem til, hvor mange timer din indtjening svarer til, og disse timer vil derefter blive modregnet i dine dagpenge.

For SU modtagere:

Som modtager af SU skal du også være opmærksom på, hvordan honorarindtægter påvirker din SU. SU-systemet opererer med et såkaldt fribeløb, hvilket er det maksimale beløb, du må tjene ved siden af din SU, uden at det påvirker din uddannelsesstøtte. Fribeløbet er reguleret på årsbasis, hvilket betyder, at du godt kan have måneder, hvor du tjener mere end det månedlige fribeløb, så længe din samlede indtjening ikke overstiger det årlige fribeløb. Størrelsen på dit fribeløb afhænger af, om du er på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og de specifikke satser for fribeløb kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Det er afgørende, at du holder styr på din indtjening og sikrer dig, at du indberetter den korrekt, så du ikke uforvarende mister din ret til dagpenge eller SU. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indberette din indtjening, eller hvordan reglerne præcist påvirker din situation, kan det være en god idé at søge vejledning hos din A-kasse eller SU-kontor.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Honorar skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et honorar er en engangsbetaling for specifikke tjenester eller arbejde, ofte brugt i freelance eller kreative brancher.

Ved udbetaling af honorar er arbejdsgiverens primære ansvar at indberette det udbetalte beløb til SKAT under modtagerens personnummer. Dette forenkler den administrative proces, da arbejdsgiveren ikke skal håndtere beskatningsregler eller skattekort. Efter indberetningen er det honorarmodtagerens ansvar at håndtere beskatningen af det modtagne beløb.

Honorarmodtagere betragtes som selvstændige erhvervsdrivende i momsmæssig forstand og skal derfor momsregistreres, hvis deres indtægter fra honorarer overstiger 50.000 kr. før skat over en 12-måneders periode. Ligger indtægterne under denne grænse, er de ikke påkrævet at opkræve eller afregne moms. Det er vigtigt at undersøge specifikke regler, da visse professioner kan være undtaget fra momspligt. Ved tvivl bør man kontakte Skattestyrelsen for vejledning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: