Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overenskomst

En overenskomst refererer til en kollektiv kontrakt indgået mellem arbejdsgivere og deres ansatte. Denne aftale definerer vilkår som minimumsløn, lønforhøjelser, pensionsordninger, arbejdstimer og adgang til uddannelse. Cirka 80% af danskerne er omfattet af sådan en overenskomst.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af overenskomst i Danmark

I Danmark refererer begrebet ‘overenskomst’ til en vigtig, frivillig aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening, der sætter rammerne for arbejdsforholdene inden for en given sektor. Disse aftaler er afgørende, da der ikke findes en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Derfor spiller overenskomsten en nøglerolle i at fastsætte mindstelønnen samt andre arbejdsvilkår.

Overenskomster dækker omkring 80% af lønmodtagerne i Danmark, hvilket illustrerer deres omfattende indflydelse. Overenskomsternes indhold varierer betydeligt afhængigt af faget og arbejdstypen, men de indeholder typisk bestemmelser om løn, arbejdstid, og regelmæssige lønsamtaler.

En standard dansk overenskomst vil ofte indeholde detaljerede regler om følgende:

 • Løn og lønstigninger: Sikrer retfærdige lønvilkår og progression.
 • Pension: Opsparing til medarbejdernes fremtid.
 • Arbejdstid: Definitioner på ugentlig arbejdstid, overarbejde, og tillæg.
 • Opsigelsesvarsel: Vilkår for opsigelse for både arbejdsgiver og arbejdstager.
 • Ferie og fravær: Ret til feriefridage, barsel og forældreorlov.
 • Uddannelse: Muligheder for kurser og videreuddannelse.
 • Tillidsrepræsentanter og lærlingeordninger: Understøtter arbejdspladsens sociale struktur.

Den danske arbejdsmarkedsmodel, ofte kaldet ‘Den Danske Model’, er baseret på frivillige aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere. Den omfatter også A-kasser og dagpengeordninger, som er integrerede dele af arbejdsmarkedet. Denne model sikrer en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, kendt som “flexicurity”, og understøtter en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der hjælper arbejdstagere med at blive opkvalificeret efter behov.

Næsten alle offentligt ansatte i Danmark er dækket af en overenskomst, og omkring 75% af de ansatte i den private sektor nyder godt af disse aftaler. Overenskomsterne er ikke bare begrænsede til store fagforbund, men dækker bredt forskellige sektorer, hvilket sikrer arbejdsforholdene for de fleste danske arbejdstagere.

Overenskomster er essentielle for at opretholde fair arbejdsforhold og sikre, at både lønmodtagere og arbejdsgivere har en fælles forståelse af arbejdsvilkårene. De spiller en central rolle i at forme fremtidens arbejdsmarked i Danmark og sikre, at arbejdsforholdene er både retfærdige og konkurrencedygtige.

Fordelene ved overenskomst

Overenskomst i Danmark er mere end blot en aftale; den er fundamentet for et stabilt og retfærdigt arbejdsmiljø, som gavner både lønmodtagere og arbejdsgivere. Ved at indgå i en overenskomst sikres en række fordele, som fremmer både arbejdstagerens og arbejdsgiverens interesser. Her er en uddybning af de typiske fordele ved en overenskomst.

Økonomiske og arbejdsrelaterede fordele

Bedre løn og aftalte lønstigninger:

 • Overenskomster sikrer ofte lønmodtagere en konkurrencedygtig startløn samt regelmæssige lønstigninger, som er aftalt på forhånd.

Højere pensionssats:

 • Arbejdsgiveren bidrager typisk mere til pensionsopsparingen, hvilket sikrer en økonomisk tryg alderdom.

Forbedrede arbejdstidsregler:

 • Inkluderer klare aftaler om betaling for overarbejde og tillæg, hvilket sikrer fair kompensation for ekstra arbejde.

Uddannelse og personaleudvikling

Uddannelse og kurser:

 • Overenskomster giver ofte rettigheder til og understøttelse af efteruddannelse og professionel udvikling.

Fritvalgskonto:

 • En fleksibel konto, der kan bruges til forskellige formål som uddannelse, pension, eller ekstra ferie.

Arbejdsliv og fritid

Ekstra feriedage:

 • Mange overenskomster tillader mere ferie end de lovbefalet 5 uger, hvilket giver bedre work-life balance.

Betalt fri på helligdage:

 •  Inklusiv jul, nytår og arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj.

Sundhed, sikkerhed og familie

Støtte til seniorer og personer med nedsat arbejdskraft:

 • Tilpassede arbejdsforhold, der understøtter et inkluderende arbejdsmiljø.

Forbedret arbejdsmiljø:

 • Overenskomster sætter ofte standarder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Mulighed for fravær ved barsel og sygdom:

 • Garanteret fravær med økonomisk sikkerhed under familieforøgelse eller sygdom.

Organisatoriske fordele

Ro og orden på arbejdspladsen:

 • Overenskomster bidrager til klare retningslinjer og forventninger, som fremmer en harmonisk arbejdsplads.

Selvom en virksomhed ikke er dækket af en overenskomst, kan det godt være, at ansættelsesvilkårene alligevel matcher eller overgår dem, som er specificeret i en overenskomst. Det er dog overenskomsten, der sikrer disse rettigheder og goder er standardiserede og formelt anerkendte, hvilket er med til at skabe tryghed og forudsigelighed for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Hvor mange er medlem af en fagforening?

I Danmark har medlemstallet i de danske fagforeninger været stigende siden 2013, hvilket generelt antyder en stigning i antallet af arbejdstagere dækket af overenskomster, selvom det ikke direkte korrelerer med medlemskabet i fagforeningerne. Her er en detaljeret opdeling af medlemstal fra 2019 til 2022:

Samlet medlemstal for fagforeninger:

2019: 1,872,708 medlemmer

2020: 1,896,029 medlemmer

2021: 1,903,704 medlemmer

2022: 1,914,972 medlemmer

Fordeling efter Hovedorganisationer: 

 • FH Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH):

2019: 1,091,530

2020: 1,063,584

2021: 1,048,623

2022: 1,063,249

 • Ledernes Hovedorganisation:

2019: 108,369

2020: 110,726

2021: 112,316

2022: 114,048

 • AC – Akademikernes Centralorganisation (AC):

2019: 262,197

2020: 292,683

2021: 302,626

2022: 314,025

 • Uden for Hovedorganisationerne:

2019: 410,612

2020: 429,036

2021: 440,139

2022: 423,650

Medlemskab fordelt på køn:

 • Mænd:

2022: 937,468 medlemmer

Største gruppe indenfor FH: 473,203 medlemmer

 • Kvinder:

2022: 977,504 medlemmer

Største gruppe indenfor FH: 590,046 medlemmer

Disse tal indikerer en fortsat stærk tilslutning til fagforeningerne i Danmark, hvilket understreger fagforeningernes rolle i at forhandle og opretholde overenskomster, der sikrer rettigheder og fordele for deres medlemmer. For yderligere historiske data og trends kan Danmarks Statistik konsulteres, da de regelmæssigt opdaterer oversigten over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.

OK-Overenskomster og OK-Fagforeninger

Betegnelsen “OK-fagforening” refererer til de fagforeninger, der forhandler og indgår overenskomster. Dette omfatter alle medlemsforbund, som er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), samt andre relevante organisationer. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle fagforeninger i Danmark forhandler overenskomster, hvilket adskiller OK-fagforeningerne fra andre typer af fagforeninger.

Hvad er en OK-Overenskomst?

En OK-overenskomst, hvor “OK” står som forkortelse for overenskomst, er en aftale forhandlet og indgået af en OK-fagforening. Dette specificeres ofte for at understrege, at overenskomsten er resultatet af fagforeningsforhandlinger, der sikrer bestemte standarder og vilkår for de ansatte. Disse overenskomster spiller en afgørende rolle i at definere arbejdsbetingelser som løn, arbejdstid, pension, og andre arbejdsrelaterede rettigheder.

Terminologi i overenskomstverdenen

 • OK21: Dette betegner overenskomsten, der blev forhandlet og trådte i kraft i 2021.
 • OK-forhandling: En forkortelse for overenskomstforhandling, der refererer til selve processen, hvor fagforeninger og arbejdsgiverforeninger mødes for at diskutere og aftale de nye vilkår for overenskomsten.

OK-fagforeningernes rolle er central i at opretholde et godt arbejdsmiljø og sikre, at arbejdstagernes rettigheder og vilkår løbende bliver forbedret gennem kollektive forhandlinger. Disse overenskomster sikrer ikke kun retfærdige lønninger og arbejdsforhold, men også at arbejdstagerne har en stemme i form af deres fagforening, som kan repræsentere og forsvare deres interesser i arbejdslivet.

Lokale aftaler vs. kollektive overenskomster

I det danske arbejdsmarked er der forskellige niveauer af overenskomster, hver med sit specifikke formål og anvendelsesområde. Forståelsen af disse forskelle er afgørende for at værdsætte, hvordan arbejdsvilkår bliver forhandlet og implementeret på forskellige niveauer inden for en branche eller virksomhed.

Kollektive overenskomster

En kollektiv overenskomst er en bred, overordnet aftale, der dækker alle de grundlæggende arbejdsvilkår inden for et specifikt fag eller branche. Denne type overenskomst kan sammenlignes med Grundloven, idet den sætter de universelle vilkår og danner rammerne for arbejdsforholdene og eventuelle konflikter. Kollektive overenskomster forhandles typisk mellem fagforeninger og arbejdsgiverforeninger eller store arbejdsgivere og sikrer en grundlæggende standard for løn, arbejdstid, pensionsbidrag og andre vigtige arbejdsforhold.

Lokale aftaler

På den anden side står de lokale aftaler, som tilpasses de specifikke forhold på en enkelt virksomhed. Disse aftaler, også kendt som virksomhedsoverenskomster, indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en anden talsperson for medarbejderne. Mens de lokale aftaler kan tilbyde mere skræddersyede løsninger til specifikke virksomhedsbehov, må de ikke indeholde vilkår, der er dårligere end dem, som er fastsat i den overordnede kollektive overenskomst. Dette sikrer, at alle arbejdstagere mindst opnår de standarder, som fagforeningen har forhandlet sig frem til.

Tiltrædelsesoverenskomster

Der er også tilfælde, hvor en virksomhed, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, ønsker at tilslutte sig en eksisterende kollektiv overenskomst. Dette kaldes en tiltrædelsesoverenskomst. Denne proces giver virksomheder, der står udenfor de formelle arbejdsgiverforeninger, mulighed for at tilbyde deres ansatte de samme eller lignende vilkår som dem, der findes i den relevante brancheoverenskomst.

Individuelle aftaler

Endelig er der individuelle aftaler, som kan indgås direkte mellem en medarbejder og en arbejdsgiver. Disse aftaler er dog underlagt overenskomsternes og fagforeningernes kontrol, da de ikke må konflikte med de vilkår, der er fastsat i den kollektive overenskomst. Fagforeningen kan underkende individuelle aftaler, der strider mod overenskomsten, for at sikre retfærdighed og ensartede vilkår.

Samlet set fungerer disse forskellige typer af overenskomster sammen for at skabe et fleksibelt, men også beskyttende system, der tager højde for både de brede og de mere specifikke behov på arbejdsmarkedet.

Hvis overenskomsten ikke overholdes

Når en overenskomst ikke bliver overholdt, opstår der, hvad der betegnes som et overenskomstbrud. Dette kan involvere enten en eller begge af de parter, der har indgået overenskomsten. Håndteringen af sådanne sager falder under Arbejdsretten i Danmark, som er specialiseret i netop arbejds- og overenskomst relaterede tvister.

Processen i arbejdsretten

Hurtig sagsbehandling:

 • Arbejdsretten er kendt for sin effektivitet og behandler sager betydeligt hurtigere end almindelige civile domstole. Dette sikrer en hurtigere løsning på konflikter relateret til arbejdsmarkedsforhold, hvilket er afgørende for at opretholde stabilitet og retfærdighed på arbejdspladsen.

Krav om fællesmøde:

 • Før en sag kan bringes for Arbejdsretten, er det et krav, at parterne i overenskomsten har afholdt et fællesmøde for at forsøge at løse tvisten internt. Dette trin tjener til at fremme dialog og måske finde en mindelig løsning uden retslig indgriben.

Hvem kan anlægge sag?:

 • Kun de parter, der direkte er involveret i overenskomsten, dvs. fagforeningen og arbejdsgiverforeningen, har ret til at anlægge sag ved Arbejdsretten. Enkelte lønmodtagere eller arbejdsgivere kan ikke selv anlægge sag, medmindre de er uorganiserede arbejdsgivere, der selvstændigt har indgået en overenskomst.

Ingen appel:

 • Afgørelser truffet af Arbejdsretten kan ikke appelleres til de civile domstole. Arbejdsretten er den eneste domstol på sit område, og dens afgørelser er derfor endelige. Dette understreger den særlige status og autoritet, som Arbejdsretten har i det danske retssystem, når det kommer til arbejdsmarkedets regler og overenskomster.

At sikre overholdelse af overenskomster er essentielt for et velfungerende arbejdsmarked, hvor både arbejdsgivere og ansatte kan regne med, at aftalte vilkår efterleves. Overenskomstbrud kan skabe væsentlige forstyrrelser og konflikter på arbejdspladsen, og derfor er Arbejdsrettens rolle central i at opretholde orden og retfærdighed inden for arbejdsmarkeds reguleringen.

Der er mange ting at holde styr på inden for en overenskomst. Har du brug for at vi står for dit regnskab eller bogføring imens du får styr på dette? Vi i Stadsrevisionen har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab.

Mangler du skræddersyet hjælp?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overenskomstforhandlinger: Nøgleprocessen i opdatering af arbejdsvilkår

Overenskomstforhandlinger er en tilbagevendende og central del af arbejdsmarkedets dynamik i Danmark. Disse forhandlinger er nødvendige, da hver overenskomst har en bestemt udløbsdato, hvilket kræver regelmæssig fornyelse og opdatering af aftalens vilkår.

Processen for overenskomstforhandlinger:

Når en overenskomst nærmer sig sin udløbsdato, indledes der forhandlinger om en ny aftale. Disse forhandlinger er afgørende, da de sætter standarderne for arbejdsvilkårene, herunder løn, arbejdstid, pension og tiltag mod social dumping. Repræsentanter for både lønmodtagere og arbejdsgivere deltager i disse forhandlinger.

Sektordelt forhandling:

Forhandlinger om overenskomster foregår separat for offentligt og privat ansatte. Dette betyder, at timingen for når overenskomstforhandlinger finder sted, kan variere betydeligt mellem de to sektorer. Typisk er det industrien, der først indgår nye overenskomster, som kan danne præcedens for andre sektorer.

Vigtige overenskomster: 

To af de mest betydningsfulde overenskomster på det danske arbejdsmarked er Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse overenskomster sætter ofte standarden for mindsteløn og andre væsentlige arbejdsvilkår. Forhandlingerne om disse overenskomster foregår mellem en sammenslutning af fagforbund, der repræsenterer lønmodtagerne, og Dansk Industri, som er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening.

Rolle af forligsmanden: 

Hvis der opstår uenigheder, som ikke kan løses direkte mellem parterne under overenskomstforhandlingerne, træder forligsmanden til. Forligsmanden har til opgave at mægle mellem parterne og foreslå løsninger. Dette sker gennem møder i Forligsinstitutionen, hvor der arbejdes på at finde fælles grund og sikre en aftale, der kan accepteres af begge sider.

Denne forhandlingsproces er ikke blot afgørende for de direkte involverede parter, men spiller også en vigtig rolle i at opretholde den generelle stabilitet og retfærdighed på arbejdsmarkedet. Overenskomstforhandlinger sikrer, at arbejdsvilkår fortsat er tilpasset de skiftende økonomiske og sociale forhold, og at arbejdstagernes rettigheder og interesser fortsat er beskyttede.

Hvor ofte er der overenskomstforhandlinger?

Frekvensen af overenskomstforhandlinger varierer. Der eksisterer ingen universel regel for varigheden af en overenskomst, og derfor kan perioden for, hvor længe en aftale er gyldig, variere. Normalt varer en overenskomstperiode mellem to og tre år, men længden kan ændre sig baseret på de specifikke aftaler, der nås under forhandlingerne.

Forstå dine rettigheder som ansat uden overenskomst

At være ansat uden en overenskomst indebærer visse udfordringer og muligheder, når det kommer til dine arbejdsvilkår og rettigheder. Når du ikke er dækket af en overenskomst, betyder det, at du selv skal forhandle dig til de fordele og rettigheder, som overenskomstdækkede medarbejdere automatisk nyder godt af. For nogle kan denne fleksibilitet være en fordel, men generelt er medarbejdere uden overenskomst ofte dårligere stillet end deres overenskomstdækkede kolleger.

Beskyttelse under funktionærloven: 

Selv uden en overenskomst er det ikke helt det vilde vesten. Hvis du arbejder i den private sektor, er du typisk beskyttet af funktionærloven. Denne lov sikrer dig grundlæggende rettigheder såsom:

 • Rettigheder ved opsigelse
 • Løn under sygdom

Disse beskyttelser fungerer som et sikkerhedsnet, selv i fraværet af en overenskomst.

Rettigheder du ikke automatisk har uden en overenskomst:

Som ansat uden overenskomst har du ikke automatisk ret til følgende:

 • Betaling for overarbejde og tillæg for nat- og weekendarbejde
 • Ekstra feriefridage
 • Betalt fri på barnets første sygedag
 • Løn under barsel
 • Betalt fri på dage som juleaften, nytårsaften, den 1. maj, og grundlovsdag
 • Pensionsbidrag

Disse goder er ikke sikrede, men du kan potentielt forhandle dem ind i din ansættelseskontrakt. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er et krav, at din arbejdsgiver skal tilbyde disse fordele, og der er ingen fastsatte regler for mindsteløn i Danmark.

Forhandling af ansættelseskontrakten: 

Når du er ansat uden en overenskomst, er det essentielt at være proaktiv og forhandle de bedst mulige vilkår. Det anbefales kraftigt at få en professionel, som f.eks. en advokat eller en fagforeningsrepræsentant, til at gennemgå din ansættelseskontrakt, før du underskriver den. Dette sikrer, at du forstår alle betingelser og er klar over, hvilke yderligere rettigheder eller fordele du eventuelt kunne forhandle dig til.

Ved at være godt informeret og forberedt kan du navigere i arbejdsmarkedet uden en overenskomst og sikre, at dine arbejdsvilkår er så favorable som muligt.

Forståelse af rettigheder til løn under sygdom for timelønnede uden overenskomst

Som timelønnet medarbejder uden overenskomst er din ret til løn under sygdom ikke automatisk garanteret. Retten til sygeløn afhænger af de specifikke vilkår, der er aftalt i din ansættelseskontrakt, eller hvis du er ansat under en funktionærkontrakt.

Løn under sygdom for timelønnede: 

Hvis du er timelønnet og ikke er dækket af en overenskomst, har du som udgangspunkt ikke ret til løn under sygdom. I sådanne tilfælde kan du i stedet være berettiget til sygedagpenge under visse betingelser:

 • Du skal have været ansat i virksomheden i mindst 8 uger.
 • Du skal have arbejdet minimum 74 timer i disse 8 uger.

Disse krav skal være opfyldt for at kvalificere sig til sygedagpenge, som tilbydes af det offentlige som en del af det sociale sikkerhedsnet.

Funktionærers rettigheder: 

Hvis du derimod er ansat som funktionær, hvilket typisk omfatter arbejde på kontor eller inden for handel, har du ret til at modtage din normale løn under sygdom. Dette gælder selv i fravær af en overenskomst. For funktionærer omfatter sygelønnen også eventuelle faste tillæg, der er en del af din lønpakke.

Funktionærstatus defineres ikke af jobtitlen, men snarere af de faktiske arbejdsopgaver, du udfører. Dette betyder, at dine specifikke arbejdsopgaver afgør, om du klassificeres som funktionær.

Grundlæggende om ansættelseskontrakter for ikke-funktionærer uden overenskomst

Når du er ansat uden en overenskomst, og du ikke er klassificeret som funktionær, er det din ansættelseskontrakt, der er nøgleelementet i definitionen af dine arbejdsvilkår og rettigheder. Denne kontrakt er afgørende, da den skal overholde både ansættelsesbevisloven og anden relevant lovgivning.

Indholdet af ansættelseskontrakten: 

En ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer uden overenskomst vil typisk indeholde nøjagtige oplysninger om:

 • Arbejdsbeskrivelse: Klart definerede jobopgaver og ansvarsområder.
 • Løn: Detaljer om lønniveau, eventuelle tillæg og betalingsfrekvens.
 • Arbejdstider: Fastlagte arbejdstimer, herunder start- og sluttider samt pauser.
 • Ferie: Oplysninger om ferierettigheder i overensstemmelse med ferieloven, som sikrer minimum 5 ugers ferie.

Det er vigtigt at sikre, at din kontrakt ikke indeholder vilkår, der er dårligere end de, som er beskyttet af gældende lov. For eksempel, ifølge ferieloven, har alle ret til mindst fem ugers ferie, uanset hvad der måtte stå i en ansættelseskontrakt.

Lovgivningsmæssig beskyttelse: 

Alle fastansatte har ret til en ansættelseskontrakt. Dette er en rettighed sikret under ansættelsesbevisloven, som skal sikre, at både arbejdsgiver og arbejdstager har en klar forståelse af ansættelsesvilkårene. Kontrakten må ikke indeholde vilkår, der er i strid med lovgivningen.

Mindsteløn og arbejdstider: 

For ikke-funktionærer uden en overenskomst er der ingen lovmæssige krav om mindsteløn eller fastsatte grænser for ugentlige arbejdstimer. Dette betyder, at løn og arbejdstider bør forhandles og klart specificeres i ansættelseskontrakten. Detaljer om hvordan lønninger fastsættes uden overenskomst, kan findes i yderligere ressourcer under “Løn med og uden overenskomst”.

Ressourcer og skabeloner: 

For at støtte både arbejdsgivere og ansatte i processen med at oprette gyldige og retfærdige ansættelseskontrakter, tilbydes der skabeloner, som kan hentes og tilpasses specifikke behov. Disse skabeloner er designet til at sikre, at alle nødvendige og lovmæssige elementer er inkluderet.

Det er stærkt anbefalet at gennemgå og forstå alle aspekter af din ansættelseskontrakt før underskrift. Overvej også at søge juridisk rådgivning for at sikre, at dine rettigheder er fuldt beskyttede i din ansættelseskontrakt.

Forstå opsigelsesvarsler uden overenskomst

Når du er ansat uden at være dækket af en overenskomst eller ikke er omfattet af funktionærloven, er det særligt vigtigt at være opmærksom på vilkårene i din ansættelseskontrakt. Herunder falder også reglerne om opsigelse, som kan variere betydeligt, afhængigt af hvad du har forhandlet dig frem til.

I tilfælde, hvor der ikke er en overenskomst eller dækning af funktionærloven, er der ingen standardregler for opsigelse. Det betyder, at opsigelsesvarslet og vilkårene for en opsigelse skal være klart angivet i din ansættelseskontrakt. Det er afgørende at disse detaljer er tydeligt specificerede for at undgå misforståelser og sikre begge parters rettigheder ved en eventuel opsigelse.

Opsigelse som funktionær: 

Hvis du er ansat som funktionær, gælder der særlige regler for opsigelsesvarsel, selv hvis du ikke er dækket af en overenskomst. Varigheden af opsigelsesvarslet afhænger af din anciennitet i virksomheden:

 • Ansat op til 5 måneder: 1 måneds varsel
 • Ansat i 2 år og 9 måneder: 3 måneders varsel
 • Ansat i 5 år og 8 måneder: 4 måneders varsel
 • Ansat i 8 år og 7 måneder: 5 måneders varsel
 • Ansat i mere end 8 år og 7 måneder: 6 måneders varsel

Disse varslingsperioder sikrer, at du som funktionær har en vis beskyttelse ved opsigelse, baseret på din tid i virksomheden.

Prøvetidsopsigelser: 

For ansættelser, der omfatter en prøveperiode, typisk de første tre måneder, er opsigelsesvarslet ofte kortere. Standarden for denne periode er et opsigelsesvarsel på 14 dage, men også her er det essentielt, at det er specificeret i ansættelseskontrakten.

Aftale om længere varsel: 

Det er muligt at aftale et længere opsigelsesvarsel end de angivne minimumsperioder. Dette skal dog aftales mellem dig og din arbejdsgiver og klart fremgå af din ansættelseskontrakt. En sådan aftale kan give ekstra sikkerhed og forudsigelighed for både arbejdstager og arbejdsgiver.

For at sikre, at dine rettigheder er beskyttede, er det vigtigt at få gennemgået og forstået alle aspekter af din ansættelseskontrakt, især de dele, der handler om opsigelse. Overvej at konsultere med en juridisk rådgiver for at sikre, at dine vilkår er retfærdige og i overensstemmelse med gældende lov.

Barselsrettigheder uden overenskomst

Når du er ansat uden at være dækket af en overenskomst, kan det påvirke dine barselsrettigheder betydeligt. Her er det vigtigt at forstå, hvordan lovgivningen og din ansættelseskontrakt spiller sammen for at sikre dine rettigheder under barsel.

Grundlæggende barselsrettigheder: 

Ifølge Barselsloven har du ret til at være fraværende fra arbejde i forbindelse med graviditet og barsel, selv uden en overenskomst. Denne ret giver dig mulighed for at tage orlov, men den sikrer ikke automatisk løn under barsel, medmindre dette er særskilt aftalt.

Barselsdagpenge: 

Som alternativ til løn kan du være berettiget til barselsdagpenge, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav fastsat i Barselsloven. Disse dagpenge er ment som en økonomisk støtte under din barselsorlov, og detaljerne omkring din ret til disse ydelser bør tydeligt fremgå af din ansættelseskontrakt.

Kontraktmæssige aftaler om barsel: 

Det er muligt, at din arbejdsgiver kan tilbyde dig barsel med løn, selvom dette ikke er en del af en overenskomst. For at sikre denne rettighed, er det afgørende at få det indskrevet i din ansættelseskontrakt under ansættelsesforløbet. Dette kan omfatte betalt orlov ved barnets første sygedag og omsorgsdage, hvis dette forhandles på plads.

Særlige regler for funktionærer: 

Hvis du er ansat som funktionær, gælder der særlige regler under Funktionærloven. Som funktionær har du ret til halv løn under barsel, som betales af din arbejdsgiver. Dette gælder fra fire uger før den forventede fødsel og fortsætter i op til 14 uger efter fødslen. Denne rettighed er en vigtig del af funktionærlovens beskyttelse og bør ligeledes afspejles i din ansættelseskontrakt.

Vigtigheden af en klar ansættelseskontrakt: 

For alle ansatte uden overenskomst er det essentielt at have en klar og detaljeret ansættelseskontrakt, der nøjagtigt beskriver vilkår relateret til barsel og andre relevante ansættelsesforhold.

Pension uden overenskomst

I Danmark er pension ikke lovbestemt, hvilket betyder at arbejdsgivere ikke er forpligtede til at indbetale til en pensionsordning for deres ansatte, medmindre dette er aftalt gennem en kollektiv overenskomst. Her er en guide til, hvad det betyder for dig som ansat uden overenskomst, og hvordan du kan sikre din fremtidige økonomiske sikkerhed.

Manglende lovkrav om pension: 

Da der ikke findes en lovbestemt minimum pension i Danmark, afhænger din ret til en arbejdsgiverfinansieret pension af de aftaler, der er indgået mellem arbejdsgivere og ansatte. Uden en overenskomst er der ingen automatisk ret til pension, hvilket gør det ekstra vigtigt at være opmærksom på din ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiveres frivillige pensionstilbud: 

Selvom det ikke er et krav, vælger mange arbejdsgivere alligevel at tilbyde pension til ansatte uden overenskomst. Dette kan ses som en del af en samlet kompensationspakke, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Når en arbejdsgiver tilbyder pension, skal følgende detaljer være klart angivet i din ansættelseskontrakt:

 • Berettigelse til pension
 • Beregningsgrundlaget for pensionen
 • Bidragets størrelse fra både dig og arbejdsgiveren
 • Den specifikke pensionsordning, der indbetales til

Det er vigtigt, at disse oplysninger er klare og forståelige, så du præcist ved, hvad du kan forvente med hensyn til din pension.

Alternativer og frivillige indbetalingsordninger: 

Hvis din arbejdsgiver ikke tilbyder en pensionsordning, eller hvis du ønsker at supplere den ordning, du allerede har, kan du overveje en frivillig pensionsindbetalingsordning. Mange finansielle institutioner tilbyder pensionsprodukter, hvor du selv kan indbetale og dermed øge din pensionsopsparing. 

For at få mere information om mulighederne for selv at bidrage til en pensionsordning, kan du kontakte din virksomheds HR-afdeling eller en uafhængig finansiel rådgiver. De kan give vejledning om, hvilke pensionsmuligheder der passer bedst til dine behov og finansielle situation.

Vigtigheden af proaktiv planlægning:

At sikre din pension er en vigtig del af din finansielle fremtidsplanlægning. Uden en fastlagt pensionsordning er det afgørende, at du selv tager skridt til at planlægge for din pensionering, hvad enten det er gennem private besparelser, investeringer eller en kombination af flere forskellige pensionsopsparinger.

At forstå og forhandle din pensionsdækning fra starten af dit ansættelsesforhold er afgørende, især hvis du ikke er dækket af en overenskomst. Dette sikrer, at du er bedre forberedt til at opbygge en tilstrækkelig pensionsopsparing, der kan støtte dig i dine senere år.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på at få styr på det med en overenskomst? Lad os i Stadsrevisionen stå for dit regnskab eller bogføring, så du kan fokusere på det, du vil.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Forståelse af lønstrukturer med og uden overenskomst

Lønninger kan variere betydeligt på tværs af forskellige faggrupper og individuelle arbejdspladser. Disse forskelle skyldes en række faktorer, herunder krav til medarbejdere, jobfunktioner og individuelle lønforhandlinger. Når det kommer til lønfastsættelse, spiller overenskomster en væsentlig rolle, men også uden en overenskomst kan medarbejdere opnå konkurrencedygtige lønninger.

Løn under overenskomst: 

For medarbejdere dækket af en overenskomst fastsættes en mindsteløn, som fungerer som et løngulv. Det betyder dog ikke, at medarbejdere ikke kan tjene mere end denne sats; mange opnår højere lønninger gennem lønforhandlinger. Disse forhandlinger finder ofte sted under medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller dedikerede lønsamtaler, hvor der også kan forhandles om andre kompensationselementer såsom pension og ferie.

Det er generelt observeret, at medarbejdere dækket af en overenskomst ofte opnår højere lønninger sammenlignet med deres kolleger, der udfører samme type arbejde uden en sådan aftale.

Udfordringer uden overenskomst: 

Medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst, står over for forskellige udfordringer. De har typisk ikke krav på lønreguleringer og lønforhandlinger som en del af deres ansættelsesvilkår. Dette betyder, at uden en klar aftale i ansættelseskontrakten har de ikke automatisk ret til afspadsering eller betaling for overarbejde og arbejde i weekender.

Desuden fastsættes regler for arbejdstid ofte i overenskomster. Uden en sådan aftale kan arbejdsgivere kræve, at ansatte arbejder mere end det almindelige 37-timers arbejdsuge, potentielt til en lavere løn. Det er derfor afgørende for ansatte uden overenskomst at have en detaljeret og klart defineret ansættelseskontrakt, som nøje specificerer betingelser for løn, arbejdstid, og yderligere godtgørelser.

Forhandling af ansættelsesvilkår: 

Selvom du er ansat uden en overenskomst, er det stadig muligt at forhandle din løn og andre ansættelsesvilkår. Det er vigtigt at gå ind i disse forhandlinger med en klar forståelse af industriens standarder og hvad dine kolleger i lignende positioner modtager. Vær forberedt og overvej at søge rådgivning eller støtte fra professionelle, som kan hjælpe med at sikre, at din kontrakt er fair og konkurrencedygtig.

Forståelse af mindsteløn i Danmark uden overenskomst

I Danmark er der ikke fastsat en generel lovbestemt mindsteløn, hvilket betyder, at lønniveauer i stor grad kan variere, især hvis du ikke er dækket af en overenskomst eller omfattet af funktionærloven. Dette kan have signifikante konsekvenser for både mindreårige og voksne arbejdere.

Løn uden overenskomst: 

For ansatte uden overenskomst er der ingen formel nedre grænse for, hvad lønnen skal være. Dette gælder uanset alder, hvilket stiller unge under 18 år i en særlig sårbar position, ligesom det gælder voksne arbejdere. Her er et eksempel fra servicefaget, hvor lønniveauet varierer:

 • Under 18 år: Der er ikke fastsat en mindsteløn for ungarbejdere uden overenskomst. Dog kan lønnen i servicefag for ungarbejdere være op til 82,25 kroner.
 • Over 18 år: Voksne uden overenskomst i servicefaget havde pr. 1. marts 2021 en almindelig løn på 131,75 kroner pr. time.

Disse tal illustrerer, at lønnen uden en overenskomst ofte er lavere end den, der ville være gældende under en overenskomst. Det er vigtigt at bemærke, at disse satser er eksempler fra servicefaget og kan variere mellem forskellige brancher.

Mindsteløn med overenskomst: 

Mindstelønnen for ansatte med overenskomst varierer mellem brancher. Fagforeninger forhandler typisk frem til et lønniveau, der skal sikre medlemmerne en rimelig kompensation baseret på jobtypen og branchens standarder. Arbejdsgiverforeningen KA har lavet en oversigt over mindsteløn i forskellige brancher, hvilket kan være en nyttig ressource for at forstå lønstrukturen i forskellige sektorer.

Vigtigheden af at forstå din lønsituation: 

Hvis du er ansat uden en overenskomst, er det særligt vigtigt at være opmærksom på din lønsituation. Det anbefales at forhandle din løn ved ansættelsen og sikre, at alle lønaftaler tydeligt fremgår af din ansættelseskontrakt. Dette kan hjælpe med at undgå potentielt urimelige lønninger og sikre, at du modtager en retfærdig betaling for dit arbejde.

Desuden kan det være nyttigt at sammenligne lønniveauer i din branche og overveje, om det kunne være fordelagtigt at blive medlem af en fagforening, som kan bistå med at forhandle løn og andre arbejdsvilkår på dine vegne. At have adgang til opdaterede løndata kan styrke din position i lønforhandlinger og bidrage til en mere sikker økonomisk fremtid.

Betalt frokostpause: En sjældenhed i det private

I Danmark er konceptet med betalt frokostpause ikke udbredt i det private erhvervsliv. Selvom det kan synes som en mindre detalje, har det faktisk markante økonomiske implikationer for de ansatte, der nyder denne fordel.

Betalt frokostpause og lønnedgang: 

Når en arbejdsgiver fjerner en betalt frokostpause, kan det reelt betragtes som en lønnedgang på cirka 7%. Dette skyldes, at medarbejdere, der tidligere blev kompenseret for denne pause, nu må arbejde længere for at opnå samme løn. Det stiller med andre ord højere krav til medarbejderens arbejdstid uden ekstra kompensation.

Offentlige vs. private sektorer: 

Betalt frokostpause er næsten udelukkende et fænomen i den offentlige sektor, hvor det er en del af mange overenskomster. Da stort set alle offentligt ansatte er dækket af en overenskomst, nyder flertallet af disse arbejdstagere godt af denne ordning. I kontrast er det kun omkring 6% af de privatansatte, som har betalt frokostpause, eksklusiv de privatiserede virksomheder, som tidligere var offentligt ejede. Hvis man inkluderer disse virksomheder, stiger tallet til omkring 10%.

Implikationer for privatansatte: 

For medarbejdere i det private, hvor en betalt frokostpause ikke er standard, betyder det, at de skal indhente den halve time frokost på et andet tidspunkt i løbet af dagen. Dette forlænger effektivt deres arbejdsdag, hvilket kan påvirke deres arbejdslivsbalance og generelle arbejdsbelastning.

Overvejelser for fremtiden: 

Disse forskelle mellem offentlige og private sektorer i forhold til betalt frokostpause understreger vigtigheden af at være klar over de specifikke vilkår og betingelser, der er forbundet med en ansættelse. For privatansatte kan det være værd at forhandle om inklusion af betalt frokostpause, eller i det mindste forstå konsekvenserne af dens fravær, når man vurderer et jobtilbud.

Det er værd at holde sig for øje, at hver lille komponent i en ansættelsesaftale, såsom en betalt frokostpause, kan have betydelig indvirkning på den samlede kompensation og arbejdsvilkår.

Sådan tjekker du om en virksomhed har overenskomst

At finde ud af, om en virksomhed har en overenskomst, kan være afgørende for at forstå dine arbejdsrettigheder og -vilkår. Her er en guide til, hvordan du kan finde denne information gennem forskellige kilder.

Online ressourcer og hjemmesider: 

Specifikke hjemmesider fra fagforeninger:

 • 3F: Har etableret hjemmesiden okforhold.dk, hvor du kan søge efter virksomheder, der har en overenskomst med 3F. Dette er en nyttig ressource, især hvis du arbejder inden for industri, byggeri, transport eller service.

   

 • Dansk Erhverv: Tilbyder en oversigt over alle overenskomster, de forhandler. Denne oversigt kan være nyttig for at forstå det bredere landskab af overenskomster inden for handel og service.
 • Dansk Journalistforbund: Har en oversigt over gældende overenskomster på medie- og kommunikationsområdet tilgængelig på deres hjemmeside.

Kontakt fagforbund direkte:

 • Hvis du ønsker information om en specifik virksomhed, kan det være en god idé at kontakte det relevante fagforbund. Eksempelvis, hvis du arbejder i detailhandel, kontor eller på et lager, kan du kontakte HK Handel for yderligere oplysninger.

Interne virksomhedsressourcer: 

Personalehåndbog: Mange virksomheder inkluderer oplysninger om deres overenskomststatus i personalehåndbogen. Dette kan være et godt sted at starte, hvis du allerede er ansat og ønsker at få et overblik over din arbejdsplads’ aftaler.

Oversigt over fagforbund: 

På hjemmesiden eller i informationsskrivelse fra dit fagforbund kan du ofte finde en detaljeret oversigt over, hvilke brancher og virksomheder de dækker. Disse ressourcer giver ikke kun indsigt i eksisterende overenskomster men også værdifuld information om de rettigheder og fordele, der følger med overenskomstaftalerne.

Hvorfor det er vigtigt at vide: 

Forståelsen af, om din virksomhed har en overenskomst, kan have stor betydning for dine arbejdsforhold. Overenskomster sikrer ofte bedre løn, arbejdsvilkår og beskyttelse på arbejdspladsen sammenlignet med ikke-overenskomstdækkede stillinger. Derudover kan det give dig en forståelse for, hvordan du og dine kollegaer kan forhandle eller om nødvendigt kræve bedre vilkår.

Hvis du er i tvivl om din virksomheds status, eller hvis du ønsker at forbedre dine arbejdsvilkår, kan det være en god idé at rådføre dig med en fagforening. De kan tilbyde støtte og vejledning i forhold til dine specifikke arbejdsforhold.

Sådan finder du overenskomster for specifikke fag og faggrupper

I Danmark dækkes en bred vifte af fag og faggrupper af forskellige overenskomster, hver forhandlet og administreret af diverse fagforbund og brancheorganisationer. Med den store variation og specifikation i overenskomster kan det virke uoverskueligt at finde den rette for dit specifikke fag eller uddannelse. Her er nogle tips til, hvordan du kan navigere i denne søgning.

Søgning på internettet: 

En af de mest direkte metoder til at finde en overenskomst for et bestemt fag er at bruge internettet:

 • Google Søgning: En simpel Google-søgning kan være meget effektiv. For eksempel, hvis du er ingeniør og leder efter din specifikke overenskomst, kan du indtaste søgeord som “ingeniør overenskomst” for at finde relevante resultater. Dette kan lede dig direkte til de fagforbund eller organisationer, der håndterer overenskomster for ingeniører.

Fagforeningers og brancheorganisationers websites: 

Mange fagforbund og brancheorganisationer har omfattende websites, hvor de tilbyder information om de overenskomster, de forhandler:

 • Direkte Links: Hvis du allerede kender til det fagforbund eller den organisation, der typisk repræsenterer dit arbejdsområde, kan du besøge deres officielle hjemmeside direkte. Her kan du ofte finde en sektion dedikeret til overenskomster eller arbejdsvilkår.

Fagforeningens ressourcer: 

Hvis du er medlem af en fagforening, har du også adgang til yderligere ressourcer:

 • Medlemsinformation: Fagforeninger tilbyder ofte detaljeret medlemsinformation, der kan hjælpe dig med at forstå din overenskomst. Medlemskab giver også adgang til personlig vejledning og støtte i forhold til fortolkning af overenskomster.
 • Rådgivning: Fagforeninger har eksperter klar til at hjælpe med spørgsmål om overenskomster og arbejdsforhold generelt. De kan tilbyde vejledning specifikt tilpasset dit fagområde.

Overenskomster for specifikke brancher: 

Det er vigtigt at forstå, at mens nogle overenskomster dækker bredt, er andre mere specifikke og målrettede mod særlige fagområder. Dette betyder, at to personer arbejdende inden for samme generelle branche kan være dækket af meget forskellige overenskomster afhængigt af deres specifikke roller og ansvar.

Betydningen af at forstå din overenskomst: 

At have en klar forståelse af din overenskomst er essentielt for at sikre, at dine arbejdsvilkår og rettigheder er beskyttede. Hvis du er usikker på din overenskomst eller dine arbejdsforhold, kan det være en god idé at søge rådgivning og støtte fra din fagforening eller en arbejdsretsekspert.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Overenskomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening, der fastsætter arbejdsvilkår som mindsteløn, lønforhøjelser, pensionsordninger, arbejdstid, og adgang til uddannelse for medarbejderne inden for en bestemt branche eller virksomhed.

Man har en overenskomst, når man er ansat i en virksomhed, der er dækket af en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og en fagforening. Dette indebærer, at arbejdsforholdene og rettigheder er forhandlet og fastsat gennem denne aftale.

Ja, det er lovligt at arbejde uden overenskomst i Danmark. Selvom mange arbejdere er dækket af overenskomster, er der ingen juridisk forpligtelse for virksomheder til at indgå en sådan, medmindre de er medlem af en arbejdsgiverforening, der kræver det.

En standard dansk overenskomst vil ofte indeholde regler om løn og lønstigninger, pension, arbejdstid inklusiv overarbejde og tillæg, opsigelsesvarsler, ferie og fravær, muligheder for uddannelse og kurser, samt vilkår for tillidsrepræsentanter og lærlinge.

For at finde ud af, om en virksomhed har overenskomst, kan du søge på specifikke hjemmesider som 3F’s okforhold.dk, kontakte relevante fagforbund direkte, eller undersøge virksomhedens personalehåndbog, hvis du allerede er ansat.

 

At være dækket af en overenskomst sikrer ofte bedre løn, mere sikre pensionsordninger, klare arbejdstidsregler, betaling for overarbejde, rettigheder til uddannelse, og bedre arbejdsmiljøstandarder sammenlignet med ikke-overenskomstdækkede arbejdsforhold.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: