Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Handelsvirksomhed

En handelsvirksomhed er en type virksomhed, der specialiserer sig i indkøb og videresalg af varer. Disse varer sælges enten direkte til forbrugerne eller til andre virksomheder. Handelsvirksomheder spiller en central rolle i forsyningskæden, da de bidrager til at varer når fra producenter til slutbrugere effektivt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en handelsvirksomhed? Forskellige typer virksomheder forklaret

I erhvervslivet kan virksomheder klassificeres i hovedkategorier baseret på deres primære funktioner: handelsvirksomheder, servicevirksomheder og produktionsvirksomheder. Hver type spiller en unik rolle i økonomien, men her vil vi fokusere på, hvad en handelsvirksomhed er og dens funktioner.

Handelsvirksomheder: Brobyggere i markedsøkonomien

En handelsvirksomhed er en virksomhed, der primært beskæftiger sig med køb og salg af varer uden selv at producere dem. Disse virksomheder køber varer fra producenter eller andre leverandører og sælger dem videre, enten til forbrugerne eller til andre virksomheder. Dette gør handelsvirksomheder til kritiske mellemled i forsyningskæden, hvor de tilfører værdi ved at gøre produkter tilgængelige for slutbrugere og andre virksomheder. De hjælper med at sikre, at varer distribueres effektivt fra producent til forbruger, hvilket er afgørende for både økonomisk vækst og forbrugertilfredshed.

To primære typer af handelsvirksomheder

Handelsvirksomheder kan yderligere opdeles i to hovedtyper baseret på deres kundegrundlag og operationsstil:

Engrosvirksomheder: Disse virksomheder opererer ved at købe varer i store partier direkte fra producenter eller autoriserede distributører og sælge dem videre i mindre mængder til detailvirksomheder eller andre erhvervsdrivende. Engroshandlere spiller en væsentlig rolle i at holde omkostningerne nede og opretholde en stabil forsyning af varer i markedet.

Detailvirksomheder: I modsætning til engrosvirksomheder, der handler med andre virksomheder, sælger detailhandelsvirksomheder direkte til den endelige forbruger. De køber varer fra engrosvirksomheder eller producenter og sælger dem i mindre mængder til forbrugere. Detailvirksomheder er ofte de sidste led i forsyningskæden og er afgørende for at sikre, at forbrugerne har nem adgang til en bred vifte af produkter.

Ved at forstå, hvad en handelsvirksomhed er og dens rolle inden for forskellige markedsstrukturer, kan vi bedre værdsætte den afgørende funktion, de udfører i både lokaløkonomier og den globale økonomi.

Skal en handelsvirksomhed lave regnskab? Forstå regnskabs kravene

I Danmark skal alle typer virksomheder, herunder handelsvirksomheder, opretholde en nøjagtig og opdateret bogføring. Dette er essentielt for ikke kun at overholde lovgivningen, men også for effektivt at styre virksomhedens økonomi.

Grundlaget for regnskabsføring i handelsvirksomheder

En handelsvirksomhed skal regelmæssigt føre et driftsregnskab, der giver ejere og interessenter et klart billede af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Dette regnskab hjælper med at overvåge indtægter, udgifter og generel finansiel performance løbende. Driftsregnskabet danner grundlag for både årsregnskabet og skatteregnskabet, hvilket er afgørende for korrekt finansiel rapportering og skatteplanlægning.

Momshåndtering og årsregnskab

Hvis din handelsvirksomhed er momsregistreret, kræves der også et specifikt momsregnskab. Dette integreres ofte med det almindelige driftsregnskab og skal opdateres periodisk for at overholde momsindberetningskravene. 

Årsregnskabet, som skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, er en mere formel og detaljeret præsentation af virksomhedens finansielle tilstand ved årets afslutning. Det giver et fuldstændigt billede af virksomhedens indtægter, udgifter og formue og er afgørende for både interne og eksterne stakeholdere.

Komponenter i et regnskab

Et typisk regnskab for en handelsvirksomhed vil indeholde:

 • Resultatopgørelse: Dette dokument viser virksomhedens indtægter og udgifter over en bestemt periode, og det kan præsenteres enten artsopdelt eller funktionelt afhængigt af virksomhedens præferencer.
 • Balance: Balancen giver et øjebliksbillede af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et specifikt tidspunkt.
 • Kontoplan: En oversigt over konti brugt i bogføringen, hvilket er vigtigt for organisering og kategorisering af finansielle transaktioner.

At føre detaljeret regnskab er ikke blot en lovpligtig opgave, men også en nøglekomponent i effektiv virksomhedsstyring og strategisk planlægning for enhver handelsvirksomhed. Ved at sikre præcis og rettidig bogføring kan handelsvirksomheder optimere deres finansielle strategier og opretholde sund drift.

Forståelse af værdikæden i en handelsvirksomhed

Værdikæden er et essentielt værktøj til at beskrive og analysere de forskellige aktiviteter i en virksomhed, hvilket oprindeligt blev anvendt i forbindelse med produktionsvirksomheder. Imidlertid er konceptet lige så relevant for handelsvirksomheder, hvor det hjælper med at identificere områder for optimering og værdiskabelse.

Anvendelse af værdikæden i handelsvirksomheder

Selvom grundstrukturen i værdikæden er designet med produktionsvirksomheder for øje, kan den tilpasses for at passe til den unikke natur af handelsvirksomheder. Ved at tilpasse værdikæden kan handelsvirksomheder effektivt kortlægge og forbedre deres driftsprocesser og interaktioner med både leverandører og kunder.

Primære aktiviteter i handelsvirksomhedens værdikæde

I en handelsvirksomheds værdikæde er de primære aktiviteter afgørende for at drive forretningen og skabe værdi:

 • Indkøb og lager: Denne aktivitet omfatter alt fra indkøb af varer til varemodtagelse og lagerstyring. Effektive processer her sikrer, at virksomheden har de nødvendige varer på lager og kan håndtere statusoptællinger korrekt for at undgå overskud eller mangel på lager.
 • Marketing: Marketingaktiviteterne spiller en afgørende rolle i en handelsvirksomhed ved at omfatte prissætning, promotion og branding af virksomheden samt dens produkter. En veludviklet marketingstrategi sikrer, at produkterne positioneres effektivt på markedet og opfylder kundernes forventninger og behov.
 • Salg og service: Dette inkluderer styring af salgsteamet, uddannelse af salgspersonalet, og at sikre en fremragende kundeservice. Desuden omfatter det logistik og transport af varer til kunderne, hvilket er vitalt for at opretholde en høj kundetilfredshed og effektiv levering af produkter.

Støtteaktiviteter: Styrkelse af værdikæden

Ud over de primære aktiviteter understøttes værdikæden af støtteaktiviteter som teknologiudvikling, human resource management og infrastruktur. Disse aktiviteter er fundamentale for at sikre, at de primære processer fungerer optimalt og bidrager til virksomhedens samlede effektivitet og konkurrenceevne.

Ved at forstå og optimere disse elementer af værdikæden kan handelsvirksomheder ikke alene forbedre deres interne operationer, men også styrke deres position på markedet. En veltilpasset værdikæde er derfor central for enhver handelsvirksomheds evne til at skabe og bevare værdi i en konkurrencepræget økonomi.

Er du klar til professionel hjælp indenfor din handelsvirksomhed?

Kontakt os for skræddersyet, certificeret hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forstå forsyningskæden i en handelsvirksomhed

Forsyningskæden, eller supply chain, er en afgørende komponent i hvordan produkter transporteres fra produktion til forbrugeren. Denne proces er ikke kun vital for produktionsvirksomheder men spiller også en central rolle i handelsvirksomhedernes operationer. Ved at kortlægge og optimere forsyningskæden kan handelsvirksomheder sikre effektivitet, reducere omkostninger og forbedre kundetilfredsheden.

Eksempel på en forsyningskæde i en handelsvirksomhed

Mens strukturen af en forsyningskæde kan variere betydeligt fra den ene virksomhed til den anden, afhængigt af en række faktorer såsom produkttype, markedsplacering og forretningsmodel, findes der typiske trin, som mange forsyningskæder vil omfatte. Her er et eksempel på, hvordan en vares rejse fra produktion til slutforbruger kan se ud:

Fabrik → Engrosvirksomhed → Kundebutikker → Slutforbruger

Optimering af forsyningskæden

Effektiv håndtering af forsyningskæden er kritisk for en handelsvirksomheds succes. Dette kan inkludere strategier for at minimere omkostningerne, forbedre leveringstiderne, sikre produktkvalitet og øge kundetilfredsheden. Ved at investere i teknologier som f.eks. lagerstyringssystemer eller avancerede logistikløsninger kan handelsvirksomheder forbedre deres forsyningskædeeffektivitet markant.

I en globaliseret verden, hvor konkurrencen er intens, og kundernes forventninger er høje, er forståelsen og optimeringen af forsyningskæden afgørende. For handelsvirksomheder betyder en velorganiseret forsyningskæde ikke kun omkostningsbesparelser, men også muligheden for at skabe en stærkere markedsposition og opbygge langvarige kunderelationer.

Hvad betyder distributionskanaler for en handelsvirksomhed?

Producenter af varer vælger ofte ikke at sælge deres produkter direkte til forbrugerne. I stedet anvender de distributionskanaler som distributører, grossister, detailforhandlere, salgsagenter, eller online platforme til at formidle deres produkter til markedet. Disse kanaler fungerer som brobyggere, der sikrer, at varerne når fra producent til den endelige bruger effektivt. Ved at udnytte disse forskellige kanaler, kan producenter udvide deres rækkevidde og sikre, at deres produkter bliver tilgængelige for en bredere målgruppe.

Effektivitetsforbedring med organisationsdiagrammer i handelsvirksomheder

Organisationsdiagrammet i en handelsvirksomhed er et værktøj, der kan spille en nøglerolle i at skabe overblik over firmaets struktur. Det hjælper med at klarlægge, hvem der har ansvaret for de forskellige funktioner inden for virksomheden, hvordan disse ansvarsområder er organiseret, og hvordan informations- og kommandostrømmene flyder mellem de forskellige niveauer og afdelinger. Dette visualiseringsværktøj kan dermed være afgørende for både intern kommunikation og effektiv beslutningstagning.

Designet af et organisationsdiagram varierer afhængigt af virksomhedens størrelse, kultur og industri. Typisk placeres ledelsen øverst i diagrammet for at illustrere hierarkiet og den overordnede styringsstruktur. Under ledelsen kan diagrammet opdele virksomheden i forskellige afdelinger som f.eks. salg og marketing, indkøb, lagerstyring osv., hvilket gør det lettere at forstå, hvordan opgaver og ansvar er fordelt.

Udarbejdelsen af et organisationsdiagram giver flere fordele. Det fremmer en bedre forståelse af virksomhedens struktur blandt medarbejderne og kan være en stor hjælp i onboarding-processen for nye ansatte. Derudover kan det identificere redundanser og potentielle områder for effektivisering samt fremme samarbejdet mellem afdelinger ved at gøre det klart, hvem der skal samarbejde om bestemte projekter eller opgaver.

Forståelse af bruttofortjeneste i handelsvirksomheder

Bruttofortjenesten repræsenterer det beløb, en handelsvirksomhed står tilbage med fra sin omsætning, når omkostningerne til varekøb er fratrækkes. Dette nøgletal er afgørende for virksomheder, da det giver et indblik i, hvor effektivt de forvalter deres primære aktiviteter – indkøb og salg af varer.

Lad os tage et praktisk eksempel med en tøjbutik for at illustrere konceptet med bruttofortjeneste: Forestil dig, at du ejer butikken og køber tøj fra en producent. Når du sælger disse varer videre i din butik, vil forskellen mellem salgsprisen og dine indkøbspriser udgøre din bruttofortjeneste. Dette tal er vitalt, fordi det ikke kun viser din virksomheds evne til at generere profit på dets kerneaktiviteter men også danner grundlaget for yderligere økonomisk analyse og planlægning.

Bruttofortjenesten er derfor et nøglemål for effektiviteten i en handelsvirksomheds drift, da den direkte afspejler, hvor godt virksomheden er til at tilføje værdi gennem sit valg af indkøbte varer og deres efterfølgende salg.

Implementer en kontoplan for effektiv regnskabsstyring i din handelsvirksomhed

At benytte en kontoplan er fundamentalt for præcis regnskabsføring og for at opnå en omfattende økonomisk indsigt i din handelsvirksomhed. Denne plan giver en detaljeret liste over konti anvendt i virksomheden for diverse udgifter som lønudbetalinger, telekommunikations omkostninger, lejeudgifter blandt andet. 

Med en kontoplan ved hånden, bliver forberedelsen af årsregnskabet betydeligt mere overskueligt, idet den tilbyder en fuldstændig opdeling af virksomhedens anvendte konti. Desuden er kontoplanen et uundværligt værktøj gennem året for nøjagtig beregning af skatter og moms.

Opstilling af et resultatbudget for din handelsvirksomhed

I en handelsvirksomhed er et resultatbudget et væsentligt værktøj til vurdering af forventede økonomiske resultater, opdelt efter indtægts- og udgiftskategorier. Dette budget er også ideelt til kontinuerlig økonomisk overvågning. Når du udarbejder et resultatbudget, foretager du en prognose baseret på antagede indtægter og udgifter, hvilket er en kritisk del af den økonomiske strategi.

Udarbejdelse af en resultatopgørelse for din handelsvirksomhed er essentiel

At fremstille en resultatopgørelse er en nødvendighed i din handelsvirksomhed, hvilket giver et indblik i virksomhedens finansielle performance over en given periode, ofte for et regnskabsår. Resultatopgørelsen kan enten være artsopdelt eller funktionsopdelt. Det er almindeligt for handelsvirksomheder at foretrække den artsopdelte model, som klassificerer indtægter og udgifter efter deres natur, såsom vareomkostninger og lønninger. 

Dette giver mulighed for en præcis opdeling af de økonomiske transaktioner. Alternativt, i en funktionsopdelt model, bliver omkostningerne inddelt efter deres funktion i virksomheden, som eksempelvis kan omfatte salgs- og administrationsomkostninger, hvilket tilbyder et alternativt syn på virksomhedens udgifter.

Din artsopdelte resultatopgørelse kan for eksempel organiseres på følgende måde:

Nettoomsætning

 • Vareforbrug

Bruttofortjeneste

 • Personaleomkostninger
 • Andre omkostninger

Resultat før afskrivninger

 • Afskrivninger

Resultat af primær drift

 • Finansielle omkostninger
 • Finansielle omkostninger

Resultat før skat

 • Skat af årets resultat

Årets resultat

Du skal udarbejde en balance for din handelsvirksomhed

Det er nødvendigt også at oprette en balance for din virksomhed. Formålet med balancen er at opregne virksomhedens aktiver og passiver. Aktiver refererer til de værdier, som virksomheden besidder, mens passiver udgør det, virksomheden skylder.

Balancen kan præsenteres på to forskellige måder:

 • Kontoform: I denne form præsenteres egenkapitalen først, efterfulgt af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.
 • Beretningsform: I denne form præsenteres kortfristet gæld først, efterfulgt af langfristet gæld og til sidst egenkapitalen.

Vigtige nøgletal for en handelsvirksomhed

Forståelse af nøgletal i en handelsvirksomhed er essentiel for at vurdere den økonomiske sundhed og udvikling. Nøgletal giver et klart overblik over, om din handelsvirksomhed bevæger sig i en positiv eller negativ retning, og er afgørende for effektiv beslutningstagning. I dette afsnit vil vi dykke dybere ned i, hvilke nøgletal der er kritiske for en handelsvirksomhed og hvordan de kan anvendes til at optimere virksomhedens præstationer.

For enhver handelsvirksomhed er det vigtigt at holde øje med specifikke nøgletal, der kan indikere både kort- og langsigtede tendenser i virksomhedens økonomi. Disse omfatter:

 • Likviditetsgrad: Måler virksomhedens evne til at opfylde sine kortfristede forpligtelser og er afgørende for at sikre, at virksomheden kan fortsætte sin daglige drift uden økonomiske hindringer.
 • Omsætningshastighed: Dette nøgletal er kritisk for at forstå, hvor effektivt virksomheden omsætter lager til salg, hvilket er særligt relevant i en handelsvirksomhed.
 • Bruttofortjeneste: Giver indsigt i, hvor profitabel virksomhedens kernedrift er, før andre omkostninger tages i betragtning.
 • Nettofortjeneste: Den ultimative indikator for, hvor effektivt virksomheden drives, efter alle omkostninger er trukket fra indtægterne.

Variable omkostninger i en handelsvirksomhed

Variable omkostninger i en handelsvirksomhed ændrer sig i takt med virksomhedens aktivitetsniveau. For eksempel, i en webshop vil udgifter til fragt variere afhængigt af antallet af ordrer. Disse omkostninger inkluderer typisk:

 • Fragt og distribution: Omkostninger til levering af varer til kunder, som kan fluktuerer baseret på salgsvolumen.
 • Direkte materialeomkostninger: Omkostninger til indkøb af de varer, der sælges, hvilket direkte påvirkes af salgsaktiviteterne.

Kapacitetsomkostninger i en handelsvirksomhed

Kapacitetsomkostninger, ofte kendt som faste omkostninger, inkluderer udgifter, der ikke ændrer sig månedligt, uanset virksomhedens salg. Disse er fundamentale for at opretholde virksomhedens operationelle kapacitet:

 • Lønninger: Fast løn til ansatte, der sikrer, at virksomheden har det nødvendige personale til at drive forretningen.
 • Leje af lokaler: Udgifter til fysisk plads, som er nødvendig for at opbevare lager og drive virksomhedens operationer.
 • Inventar og udstyr: Investeringer i nødvendigt udstyr og inventar, som understøtter den daglige drift.

Sådan udnytter du bidragskalkulationer i din handelsvirksomhed

Bidragskalkulationer er essentielle værktøjer, der anvendes til at udregne dækningsbidrag for enkelte varer eller ydelser i din handelsvirksomhed. Dækningsbidraget viser det beløb, din virksomhed tjener på en vare eller ydelse, efter at alle variable omkostninger er fratrukket. 

Formlen, der anvendes til at beregne dækningsbidraget, er simpel: Omsætning minus variable omkostninger. For at udføre denne beregning, starter du med at fastlægge varens indkøbspris. Til denne pris skal du tillægge eventuelle yderligere omkostninger forbundet med indkøbet af varen, såsom emballage og fragt. Disse omkostninger varierer afhængigt af forskellige faktorer og betegnes derfor som variable.

Når du har samlet alle disse variable omkostninger, får du den samlede variable pris for varen. Med denne information kan du nu beregne varens dækningsbidrag, hvilket giver et klart billede af, hvor meget hver vare bidrager til virksomhedens økonomi efter dækning af de variable omkostninger.

Sådan afspejler indtjeningsevnen økonomien i din handelsvirksomhed

Indtjeningsevne er en kritisk indikator for den økonomiske sundhed i din handelsvirksomhed, da den viser, hvor stor en del af omsætningen der konverteres til faktisk overskud. Dette nøgletal er væsentligt for at forstå din virksomheds finansielle stilling. Indtjeningsevnen er især værdifuld, fordi den ikke blot viser det totale salg, men fokuserer på det overskud, som virkeligt genereres efter alle omkostninger er dækket.

Handelsvirksomheder og deres lagerhåndtering

I handelsvirksomheder er opbevaring af færdigvarer essentielt for driftseffektivitet. Disse virksomheder koncentrerer sig primært om salg af færdigvarer og adskiller sig fra produktionsvirksomheder, som også opbevarer råvarer og halvfabrikata. 

Typisk har handelsvirksomheder et centralt varelager, hvor de opbevarer produkter klar til salg. Lagerets størrelse og kompleksitet kan variere. Større virksomheder kan have omfattende lagerfaciliteter, mens mindre butikker måske kun anvender den lagerplads, der er tilgængelig på salgsstedets hylder. Uanset omfang, er et godt organiseret lager afgørende for hurtig håndtering af kundeordrer og effektiv lagerstyring.

Effektiv lagerhåndtering er vital for handelsvirksomheder, da det både forbedrer kundetilfredshed og minimerer omkostninger. Ved at tilpasse lagerstrategier efter markedsbehov kan virksomheder forblive konkurrencedygtige og håndtere skiftende efterspørgsler effektivt.

Forskellen mellem servicevirksomheder og handelsvirksomheder

Servicevirksomheder og handelsvirksomheder opererer med forskellige forretningsmodeller og genererer indtægter på distinkte måder. 

Servicevirksomheder fokuserer på at levere immaterielle ydelser, der kan dække alt fra håndværksmæssige opgaver som murerarbejde til personlige tjenester som hårklipning. Disse ydelser kan også omfatte større offentlige services leveret af eksempelvis skoler, politi og sygehuse. En nøglekomponent for servicevirksomheder er deres evne til at møde kundernes behov gennem direkte serviceudførelse, uden at skulle indkøbe eller lagre fysiske varer.

På den anden side har vi handelsvirksomheder, som køber fysiske varer fra producenter for efterfølgende at sælge dem videre, enten til forbrugere eller til andre virksomheder. De investerer ofte i omfattende lagring og logistiksystemer for at kunne håndtere og distribuere varer effektivt, men de producerer ikke selv disse varer.

Skal vi også hjælpe din handelsvirksomhed?

Kontakt os for skræddersyet, professionel hjælp alle ugens dage mellem 8-21 (også weekenden)

Forskellen mellem produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder

Produktionsvirksomheder adskiller sig markant fra både service- og handelsvirksomheder. De har egne produktionsfaciliteter, hvor de fremstiller de varer, de sælger. Dette indebærer hele processen fra bearbejdning af råmaterialer til fremstilling af færdige produkter. Disse produkter kan enten sælges direkte til forbrugerne eller gennem handelsvirksomheder.

Handelsvirksomheder, derimod, fungerer primært som mellemmænd, der køber produkter fra produktionsvirksomheder og sælger dem videre. De har ikke egen produktion, men fokuserer på indkøb, lagring og distribution af varer produceret af andre. Dette skaber en klar skelnen mellem de to virksomhedstyper, hvor hovedforskellen ligger i, hvor produkterne kommer fra og hvordan de når forbrugeren.

Forskel mellem handelsvirksomheder og detailvirksomheder

Handelsvirksomheder kan opdeles i to hovedkategorier: engrosvirksomheder og detailvirksomheder, som hver har forskellige forretningsmodeller og målgrupper.

Engrosvirksomheder:

Engrosvirksomheder køber varer i store mængder og sælger dem videre primært til andre virksomheder, ikke til private forbrugere. Dette kaldes B2B (business-to-business) salg. Engroshandel fokuserer på at levere produkter til detailbutikker eller andre engrosvirksomheder.

Detailvirksomheder:

Detailvirksomheder handler direkte med den endelige forbruger, sælger varer i mindre mængder egnet til individuelt forbrug. Disse virksomheder kan købe deres varer fra engrosvirksomheder eller direkte fra producenter og er ofte det sidste led i forsyningskæden.

Sammenfattende handler forskellen mellem engros- og detailvirksomheder om, hvem deres målgruppe er: andre virksomheder eller private forbrugere.

Oversigt over danske handelsvirksomheder

Danmark er hjemsted for en bred vifte af handelsvirksomheder, som varierer betydeligt i størrelse og rækkevidde. Fra store internationale firmaer med adskillige butikker til mindre, lokale aktører, spænder spektret af handelsvirksomheder bredt.

Her er nogle fremtrædende eksempler på handelsvirksomheder i Danmark:

 • Coop Trading – Kendt for sit omfattende netværk af dagligvarebutikker og er en af de største spillere på det danske marked.
 • Stark Group – En førende leverandør af byggematerialer, som betjener både professionelle håndværkere og private gør-det-selv-personer.
 • T. Hansen Gruppen – Tilbyder et bredt udvalg af autoreservedele og tilbehør, betjener både professionelle og amatører inden for bilvedligehold.
 • Neas Energy – Specialiseret i energihandel og -management, arbejder med energimarkederne både nationalt og internationalt.
 • PWT Holding – Opererer inden for tekstilbranchen og leverer tøj til både det danske og internationale markeder.
 • Monjasa – Beskæftiger sig med global handel af marinebrændstof, spiller en væsentlig rolle i den internationale skibsfart.
 • Semco Maritime – En ingeniør- og entreprenørvirksomhed specialiseret i energisektoren, inklusive olie, gas og vedvarende energi.

Disse virksomheder illustrerer bredden og dybden i den danske handelssektor, som er vital for landets økonomi. De understreger også diversiteten i de produkter og tjenester, som tilbydes af handelsvirksomheder i Danmark.

Hvad er en B2B-handelsvirksomhed?

B2B-handelsvirksomheder, også kendt som engrosvirksomheder, handler primært med andre virksomheder frem for direkte med forbrugerne. De køber varer i store mængder og videresælger dem til andre virksomheder, som f.eks. detailbutikker eller industrier.

Danmark er hjemsted for flere betydningsfulde B2B-handelsvirksomheder:

 • Sanistål – Leverer produkter til bygge- og industribranchen.
 • SuperGros – Distribuerer dagligvarer til detailkæder og uafhængige butikker.
 • Brdr. Dahl – Specialiseret i VVS- og industriprodukter.
 • A&O Johansen – Engrossalg af byggematerialer.

Disse virksomheder er vitale for forsyningskæder, understøtter økonomisk vækst og infrastruktur i flere brancher.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Handelsvirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En detailvirksomhed fokuserer på salg af varer til private forbrugere og køber typisk varer i mindre partier fra engrosvirksomheder, der henvender sig til andre virksomheder. Engrosvirksomheden, som sælger varer i større mængder, er det modsatte af en detailvirksomhed, men begge kategoriseres under handelsvirksomheder.

En handelsvirksomhed kan enten være en detailvirksomhed, der sælger produkter direkte til forbrugere, eller en engrosvirksomhed, der distribuerer varer i større mængder til andre virksomheder.

Handelsvirksomheder adskiller sig fra produktions- og servicevirksomheder ved, at de køber færdigvarer fra leverandører og sælger dem videre til slutbrugere uden yderligere bearbejdning. Disse virksomheder falder ind under kategorierne engrosvirksomheder eller detailvirksomheder.

En handelsvirksomhed beskæftiger sig med indkøb af varer, som derefter videresælges til enten forbrugere eller andre virksomheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: