Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afspadsering: Få styr på det og rettighederne ved afspadsering

I et travlt arbejdsliv er afspadseringskonceptet en afgørende faktor for at bevare en sund work-life balance. Afspadsering refererer til den praksis, hvor medarbejdere får mulighed for at tage fri med løn, som kompensation for tidligere udført overarbejde. Denne form for arbejdstidsregulering giver medarbejdere en fleksibilitet, der ikke kun øger deres trivsel, men også forbedrer produktiviteten og engagementet på arbejdspladsen. 

Afspadsering er ikke kun en rettighed, men også en fordel, der kan forhandle sig frem til i mange arbejdsmiljøer. Hvordan denne tid administreres og reguleres, kan variere bredt afhængigt af specifikke arbejdskontrakter og kollektive overenskomster. Vi vil gå i dybden med de regler og vilkår, der gælder for afspadsering, og hvordan disse kan påvirke din arbejdsdag.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er afspadsering, og hvordan optjener man det?

Afspadsering er en form for kompensation for overarbejde, hvor medarbejdere i stedet for at modtage økonomisk kompensation kan tage fri i løbet af deres almindelige arbejdstid. Dette betyder, at afspadsering tillader medarbejdere at nyde fritid som erstatning for tidligere arbejdstimer ud over det normale. Normalt fastsættes en medarbejders arbejdstid baseret på en standard arbejdstidsnorm, som for mange funktionærer er 37 timer om ugen. Når en medarbejder arbejder ud over disse timer, registreres disse timer som overarbejde på en såkaldt flexkonto. Medarbejderen kan derefter bruge timerne akkumuleret på flexkontoen til at afspadsere, det vil sige at holde fri betalt af de optjente timer.

Hvad er en flexkonto?

En flexkonto er en praktisk måde at håndtere og administrere afspadsering og overarbejde på. Dette er en type konto, hvor timer arbejdet ud over den normale arbejdstid akkumuleres. Medarbejdere kan så bruge disse timer til at tage fri på et senere tidspunkt, hvilket giver en fleksibilitet i arbejdslivet. For hver time arbejdet over det aftalte, indsamles der således tid, som kan konverteres til frihed.

Flexkontoen fungerer som en bank af tid, hvor du “indbetaler” ekstra arbejdstimer, som du senere kan “hæve” i form af afspadsering. Dette system er især værdifuldt i job, hvor arbejdsmængden kan svinge, eller hvor projektbaserede perioder med højt arbejdspres efterfølges af mere stille perioder. Flexkontoen sikrer, at medarbejderne kan balancere deres tid effektivt, og at overarbejde bliver kompenseret på en fair og gennemsigtig måde.

Overarbejde versus merarbejde

Overarbejde opstår, når en medarbejder arbejder mere end de timer, der er angivet i ansættelseskontrakten, typisk for fuldtidsmedarbejdere ansat til 37 timer ugentligt. Merarbejde henviser til situationer, hvor en deltidsansat arbejder over deres kontraktmæssige timer. For eksempel, hvis en person er ansat til at arbejde 20 timer om ugen, men faktisk arbejder 30 timer, har vedkommende udført 10 timers merarbejde. Mens merarbejde ofte kompenseres til den normale timeløn, kan overarbejde kompenseres gennem tillæg eller afspadsering, afhængigt af gældende arbejdsvilkår.

Regler for overarbejde og merarbejde

Ifølge lovgivningen er der en øvre grænse for, hvor meget man må arbejde pr. uge. Over en periode på fire måneder må man ikke arbejde mere end et gennemsnit på 48 timer om ugen. Specielle regler kan dog gælde for visse faggrupper og brancher.

Planlægning af afspadsering

Tidspunktet for afspadsering bestemmes ofte af arbejdsgiveren, som skal varsle medarbejderen mindst 80 timer før afspadseringen skal finde sted. Ligeledes skal medarbejderen varsle om afmelding af planlagt afspadsering inden for et lignende tidsrum, medmindre der foreligger særlige omstændigheder som sygdom.

Udbetaling versus afspadsering af overarbejde

Om overarbejde skal udbetales eller afspadseres afhænger af aftaler mellem medarbejder og arbejdsgiver, samt af, hvad der er specificeret i ansættelseskontrakten og eventuelle overenskomster. Der findes ofte en frist for, hvornår afspadsering skal finde sted. Hvis denne frist ikke overholdes, kan den opsparede afspadsering i visse tilfælde udbetales sammen med den næste løn.

Processen med at gennemskue sine lønsedler og ansættelseskontrakter kan i manges tilfælde være vanskeligt. Skal vi hjælpe dig med dit regnskab eller bogføring imens? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen! 

Ønsker du professionel hjælp med din virksomheds regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Avancerede regler for afspadsering

Afspadsering er ikke blot en fleksibel måde at håndtere overarbejde på, men også et lovreguleret område med specifikke regler, som skal overholdes. I henhold til funktionærloven er medarbejdere berettiget til afspadsering, når deres arbejdstid overstiger 48 timer ugentligt eller 8 timer dagligt. Denne regel er dog primært gældende for funktionærer, mens ikke-funktionærers rettigheder til afspadsering afhænger af individuelle aftaler eller overenskomster.

Kollektive overenskomster og afspadsering

Kollektive overenskomster spiller en væsentlig rolle i fastsættelsen af afspadseringsregler. Disse overenskomster kan indeholde detaljerede regler, som ofte giver yderligere rettigheder sammenlignet med basislovgivningen. Det er derfor afgørende for medarbejdere at være opmærksomme på de specifikke vilkår i deres overenskomst.

Frist for afspadsering af overarbejde

I mange tilfælde sættes der en tidsfrist for, hvornår opsparet afspadsering fra overarbejde skal anvendes. Overskrides denne frist, kan den ikke-afspadserede tid blive udbetalt som en del af den næste lønudbetaling. Dette afhænger dog af de specifikke vilkår i medarbejderens kontrakt eller overenskomst.

Afspadsering med og uden overenskomst

Både medarbejdere med og uden overenskomst kan være berettigede til afspadsering for overarbejde. Det er vigtigt at gennemgå din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst for at forstå dine rettigheder og pligter i forhold til afspadsering. Uden specifikke aftaler i kontrakten eller overenskomsten, er du ikke automatisk berettiget til afspadsering.

Løn i stedet for afspadsering

Det er muligt i visse tilfælde at modtage løn i stedet for afspadsering. Mange overenskomster tillader udbetaling af et overtidstillæg, som typisk er 50% for de første tre timer af overarbejdet og 100% for yderligere overarbejde. Det er afgørende at kontrollere din kontrakt eller overenskomst for at afdække dine specifikke rettigheder.

Afspadsering for arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde udført i weekender kan ofte kompenseres med enten løntillæg eller afspadsering, afhængigt af arbejdspladsens regler. Afspadsering på en planlagt fridag eller en helligdag er generelt ikke tilladt. Reglerne for varsling af afspadsering kan variere, men arbejdsgiveren skal normalt informere medarbejderen mindst 80 timer i forvejen om planlagt afspadsering.

Sygdom og afspadsering

Hvis du bliver syg før en planlagt afspadseringsperiode, er du typisk berettiget til at få perioden flyttet. Bliver du syg under afspadseringen, er der normalt ikke mulighed for at få afspadseringstimerne eller -dagene flyttet, medmindre din kontrakt eller overenskomst specifikt tillader dette.

Retningslinjer for afspadsering i forskellige arbejdssituationer

Afspadsering i fleksjob

Når du er ansat i et fleksjob, er der generelt en forventning om, at du kan opnå afspadsering, hvis din arbejdstid overstiger 37 timer om ugen. Dog kan der være tilfælde, hvor din arbejdsgiver kan give tilladelse til afspadsering, selv hvis den normale timegrænse ikke er overskredet. Dette giver en fleksibilitet, der kan være til fordel for både medarbejder og arbejdsgiver under visse omstændigheder.

Afspadsering under dagpengemodtagelse

Hvis du modtager dagpenge og udfører overarbejde, kan du normalt modtage betaling for dette uden at det påvirker din dagpengesats, indtil du forlader jobbet. Sker der en fratrædelse midt i en måned med overarbejde, kan det dog have indflydelse på din ret til dagpenge den pågældende måned. Ved usikkerhed er det klogt at rådføre sig med din A-kasse for at få korrekt vejledning og undgå misforståelser.

Afspadsering ved opsigelse og fritstilling

Under opsigelse eller fritstilling kan der opstå situationer, hvor din arbejdsgiver ønsker, at du afvikler din opsparede afspadsering i løbet af fritstillingsperioden. Det afgørende vil altid være de specifikke vilkår angivet i din kontrakt eller overenskomst, som styrer disse procedurer.

Pålagt og tvungen afspadsering

Der kan forekomme tilfælde, hvor du bliver pålagt afspadsering af din arbejdsgiver. Reglerne specificerer, at du skal have varsel senest et bestemt antal timer – ofte 80 timer – før afspadseringen skal finde sted. Det samme gælder, hvis du ønsker at aflyse planlagt afspadsering. Vær opmærksom på, at specielle aftaler mellem dig og din arbejdsgiver kan overstyre standardreglerne, så sørg for at disse aftaler er klart dokumenterede.

Forskellen mellem fleks og afspadsering

Mens både ‘fleks’ og ‘afspadsering’ håndterer arbejdstid, er der væsentlige forskelle mellem de to. ‘Fleks’ refererer typisk til en timebank, hvor medarbejdere kan “flekse ind” og “flekse ud”, altid registreret i en 1:1 ratio, uden direkte finansiel værdi. Dette system tillader medarbejdere at tilpasse deres arbejdstid efter behov uden nødvendigvis at optjene ekstra værdi. I modsætning hertil er ‘afspadsering’ en opsparing af arbejdstimer med en finansiel værdi, oftest set i relation til overenskomster. Her kan visse arbejdsforhold eller tidspunkter udløse afspadsering, som senere kan benyttes til frihed. Afspadsering kan opspares med forskellige faktorer, såsom 1-0,5, 1-1, eller 1-2, afhængigt af de specifikke aftaler.

Hvad er en fleksaftale?

En fleksaftale tilbyder medarbejdere friheden til at planlægge deres egne arbejdstider inden for rammerne af et aftalt timetal. Dette betyder, at medarbejdere kan vælge at arbejde på tidspunkter, der adskiller sig fra deres kollegers, uden at det nødvendigvis påvirker arbejdspladsens generelle funktion. Fleksaftaler er særligt fordelagtige i jobfunktioner, hvor arbejdet kan udføres uafhængigt af andre, og hvor tidspunkter for arbejde derfor er mere fleksible. Under sådanne aftaler er det almindeligt, at al ekstra arbejdstid kan afspadseres med en 1:1-ratio.

Selvom en fleksaftale giver frihed, kræver den stadig, at medarbejderen fuldfører sine opgaver rettidigt og i samarbejde med både ledelse og kolleger. Ofte fastsættes der derfor kerneperioder, hvor alle medarbejdere forventes at være til stede, f.eks. fra kl. 9 til 15 på hverdage. Dette gør det muligt for medarbejdere at koordinere og samarbejde effektivt, afholde møder og sikre god kommunikation med ledelsen.

For at forhindre perioder med overarbejde eller for lav arbejdstid kan der være regler for, hvor meget flekstid en medarbejder må akkumulere, typisk med en øvre grænse på +20 timer og en nedre grænse på -10 timer. Desuden kan der være særlige regler, hvor arbejde på specifikke dage eller tidspunkter kan belønnes med mere end 1:1 i flekstiden. Det er en stor fordel for både medarbejder og leder at kunne overvåge flekssaldoen løbende, da dette sikrer en transparent og retfærdig håndtering af arbejdstid.

EU-lovgivning og afspadsering

Ifølge EU-lovgivningen har fuldtidsansatte i den private sektor mulighed for at påtage sig ekstra arbejde ud over de normale 37 timer om ugen, hvorved de stadig modtager almindelig timeløn. De kan også blive pålagt overarbejde, så længe den gennemsnitlige arbejdsuge ikke overstiger 48 timer over en firemåneders periode.

For kommunalt ansatte trådte nye regler i kraft fra 1. august 2021, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Disse medarbejdere kan afspadsere for overarbejde, der ikke er afviklet inden en specifik frist, og ubrugte timer kan konverteres til opsparingstimer. Der er en fastsat minimumsgrænse for, hvor mange timer der kan overføres, som ikke kan være mindre end 74 timer for deltidsansatte. Denne fleksibilitet i håndteringen af afspadsering og opsparing af timer sikrer en tilpasning til medarbejdernes og arbejdspladsens behov.

Fordelene ved afspadsering for medarbejderen

Afspadsering tilbyder flere væsentlige fordele for medarbejdere, der bidrager til både deres professionelle og personlige liv. En af de primære fordele ved afspadsering er øget fleksibilitet. Denne fleksibilitet gør det muligt for medarbejdere at skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv, hvilket er afgørende for at opretholde mental sundhed og velvære. Ved at bruge afspadsering kan medarbejdere tage fri, når det er mest nødvendigt, hvad enten det er til at håndtere personlige ærinder, nyde en velfortjent pause, eller tilbringe tid med familie og venner.

Desuden kan afspadsering fremme en følelse af retfærdighed og anerkendelse på arbejdspladsen. Når medarbejdere ved, at deres ekstra indsats og overarbejde anerkendes gennem muligheden for afspadsering, øges deres arbejdsmoral og motivation. Dette kan lede til en mere engageret medarbejder, der føler, at deres bidrag værdsættes, hvilket styrker loyaliteten over for virksomheden.

Afspadsering tilbyder også en praktisk fordel ved at tilbyde en økonomisk neutral løsning for medarbejdere. I stedet for økonomisk kompensation for overarbejde, som kan medføre højere skattebetaling, giver afspadsering medarbejderne frihed uden ekstra finansielle omkostninger. Dette kan være særligt attraktivt for medarbejdere i højere skatteparenteser.

Fordelene ved afspadsering for arbejdsgiveren

For arbejdsgivere kan afspadsering også medføre betydelige fordele. En af de mest betydningsfulde er forbedringen af arbejdsmiljøet. Ved at tilbyde afspadsering viser arbejdsgivere, at de værdsætter deres medarbejderes velbefindende og anerkender behovet for hvile efter perioder med intensivt arbejde. Dette kan føre til øget medarbejdertilfredshed og mindre medarbejderudskiftning, hvilket er afgørende for at opretholde en stabil og erfaren arbejdsstyrke.

Endvidere kan implementeringen af afspadsering hjælpe med at regulere omkostninger. Ved at tilbyde afspadsering i stedet for overtidstillæg kan virksomheder reducere lønomkostningerne forbundet med overarbejde. Dette er især fordelagtigt i perioder med varierende arbejdsbelastning, hvor behovet for ekstra arbejdskraft kan være forbigående.

Afspadsering kan også styrke virksomhedens image og brand. En virksomhed, der aktivt fremmer arbejdslivsbalance og varetager sine medarbejderes sundhed og velvære, vil sandsynligvis opfattes mere positivt både internt og eksternt. Dette kan tiltrække talentfulde medarbejdere, der søger arbejdsgivere, der tilbyder fleksible arbejdsordninger og understøtter en sund arbejdskultur.

Der er mange ting at holde styr på i forbindelse med afspadsering – uanset om du er medarbejder eller arbejdsgiver. Vi vil meget gerne hjælpe din virksomhed med at holde styr på regnskabet eller bogføringen, således at du kan fokusere på det, du har brug for. Stadsrevisionens revisorer har + 8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp med f.eks. din virksomheds bogføring?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om afspadsering

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når det kommer til afspadsering, er det vigtigt at forstå, at afspadsering ikke indebærer en direkte økonomisk udbetaling som ved lønudbetaling. I stedet for penge modtager medarbejderen frihed til at holde fri med løn for de timer, der er arbejdet udover den normale arbejdstid. Med andre ord, når du afspadserer, modtager du din normale løn for de timer, du holder fri, som kompensation for tidligere overarbejde. Dette betyder, at værdien af din afspadsering er lig med din timebaserede lønrate.

Afspadsering og flex ordninger er begge tiltag designet til at give medarbejdere fleksibilitet og kontrol over deres arbejdstid, men de fungerer forskelligt. Afspadsering refererer til den tid en medarbejder kan tage fri, som kompensation for overarbejde. Denne tid er ofte reguleret af overenskomster og kan afspadseres med forskellige faktorer, afhængigt af de specifikke aftaler på arbejdspladsen.

Flex, derimod, refererer til en mere fleksibel arbejdstidsplanlægning, hvor medarbejdere kan “flekse” deres arbejdstider, typisk ved at arbejde mere på nogle dage og mindre på andre, alt afhængigt af deres og arbejdspladsens behov. Flex-tid opspares og bruges uden den finansielle værdi, der kan være knyttet til afspadsering.

Ja, det er muligt at blive pålagt afspadsering af din arbejdsgiver. Dette kan ske i situationer, hvor der er akkumuleret en betydelig mængde overtid, og arbejdsgiveren ønsker at minimere risikoen for overarbejde eller for at balancere arbejdsbyrden inden for arbejdspladsen. Pålagt afspadsering skal dog altid følge de gældende regler og aftaler, herunder passende varsel og overholdelse af eventuelle overenskomster.

Det er vigtigt at kende de specifikke regler og retningslinjer i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, da disse kan variere afhængigt af arbejdspladsen. For nogle medarbejdere gælder det, at hvis du bliver syg under afspadsering, håndteres det som enhver anden sygedag. Dette betyder, at din planlagte afspadsering bliver afbrudt af sygedagen, og du har typisk ret til at afspadsere den afbrudte tid på et senere tidspunkt. For andre er der normalt ikke mulighed for at få afspadseringstimerne eller -dagene flyttet, medmindre din kontrakt eller overenskomst specifikt tillader dette. Der er også forskel på, om man bliver syg før eller under den planlagte afspadseringsperiode.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: