Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad betyder afkast?

I dette blogindlæg afdækker vi begrebet “afkast” – et nøgleord, der spiller en central rolle i investeringsverdenen. Fra at definere selve begrebet til at påpege de forskellige aspekter, der påvirker afkastet, og hvordan det beregnes – til forklaring af forskellen mellem afkast og udbytte, vigtigheden af at forstå afkast i forskellige perioder. Vi vil guide dig igennem, hvordan du beregner både enkeltstående og årligt afkast. Uanset om du er ny til investering eller søger at udvide din viden, er dette blogindlæg lavet til at give dig de nødvendige redskaber til bedre at forstå og optimere dit investeringsafkast.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder afkast?

Afkast refererer til den ændring, typisk målt i procent, som en investerings værdi undergår over en specifik tidsramme. Denne ændring kan enten repræsentere en vækst (positivt afkast) eller et tab (negativt afkast) i forhold til investeringens oprindelige værdi. Afkastet er et kritisk mål for en investors succes, da det direkte påvirker den samlede værdi af investeringsporteføljen.

Et positivt afkast indikerer, at værdien af din investering er vokset – dette er selvfølgelig det ønskede udfald for enhver investor. Omvendt viser et negativt afkast, at investeringen har mistet værdi, hvilket kan være en indikator for, at det er tid til at genoverveje investeringsstrategien.

Afkast kan beregnes og præsenteres på flere måder, men den mest almindelige metode er at angive det som en procentdel af væksten eller faldet i investeringens værdi. Dette giver en klar og direkte forståelse af, hvor effektivt din investering har præsteret over den givne periode. Dette vil uddybes i afsnittet “Hvordan beregnes et afkast?”

Forestil dig, at du har investeret 3000 kr. i en bestemt aktie. Efter et år har aktiens værdi øget til 3300 kr. Dette betyder, at du har opnået et positivt afkast på 10%, hvilket er et tegn på en succesfuld investering. Hvis aktiens værdi i stedet var faldet til 2700 kr., ville dit afkast være -10%, hvilket indikerer et tab på din investering.

Forståelsen af afkast er vigtigt for alle, der ønsker at navigere i investeringsverdenen med succes. Ved at kende til og forstå dette nøglebegreb kan investorer træffe bedre beslutninger og optimere deres investeringsstrategier for at maksimere afkastet. Det er vigtigt at bemærke, at mens et højt afkast ofte er målet, følger der også en øget risiko med højere afkastpotentiale. Derfor bør en velovervejet balance mellem risiko og afkast være i centrum for enhver investeringsstrategi. Dette uddybes senere.

Historisk perspektiv på afkast i investeringsverdenen

Når vi dykker ned i investeringernes historie og analyserer data fra de seneste 100 år, bliver det tydeligt, at investorer generelt har været i stand til at opnå et årligt gennemsnitligt afkast på mellem 7% og 10%. Dette indikerer, at trods perioder med økonomisk turbulens og selv under finansielle kriser, hvor markederne har oplevet nedgange og investorerne har set negative afkast, har det langsigtede billede stadig været positivt.

For dem, der ser på investering som en vej til økonomisk vækst, er det vigtigt at huske på, at viden om og forståelse af historiske afkast kan være en værdifuld vejledning. Det hjælper med at sætte forventninger til fremtidige investeringer og understreger betydningen af at bevare en veldiversificeret portefølje som en buffer mod markedets udsving. Ved at holde øje med det lange løb, og ved at forstå de historiske mønstre i afkast, kan investorer bedre ruste sig selv til at træffe informerede beslutninger, der balancerer mellem risiko og potentiel gevinst.

Afkast er således et centralt begreb inden for investering, der ikke kun fortæller historien om fortidens økonomiske succeser og udfordringer, men også vejleder investorer mod en mere sikker og profitabel fremtid. Ved at inkludere dette perspektiv i en investeringsstrategi, kan man bedre forstå, hvordan man navigerer i de finansielle markeder, maksimerer afkast over tid, og opbygger en robust portefølje, der kan modstå tidens prøver.

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien og f.eks. dine afkast i din virksomhed? Det står vi klar i Stadsrevisionen til at hjælpe dig med.

Ønsker du professionel hjælp til din økonomi?

Kontakt os for skræddersyet, professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan opgør man et afkast?

For at fastslå et investeringsafkast, undersøger man ændringen i værdien af 100 kroner over den valgte tidsramme, hvilket kan variere fra det indeværende år, over et kalenderår, til flere år i tilfælde af langsigtede investeringer.

Hvad er afkastningsgrad ifbm. afkast?

Et andet nøglebegreb, der ofte nævnes i forbindelse med afkast, er ‘afkastningsgrad’. Dette begreb er kritisk for at forstå økonomiske regnskaber, da det direkte afspejler rentabiliteten af den investerede kapital. Afkastningsgraden fremhæver effektivt, hvorvidt en virksomheds indtjening er på fremmarch eller i tilbagegang, hvilket gør det til et uundværligt nøgletal, især i årsregnskabet. Det er denne indikator, der giver indsigt i, hvor profitabel en investering har været, hvilket er afgørende for både investorer og virksomhedsledere, der søger at optimere deres finansielle strategier.

Beregning af afkast og forståelsen af afkastningsgraden er vigtigt for at vurdere en investerings performance og er derfor uundværlige redskaber i investeringsverdenen. De hjælper med at skabe transparens og giver en indikation af, hvordan en investering har præsteret over en bestemt periode, hvilket er afgørende for at træffe informerede beslutninger.

Afkastningsgrad = Resultater før renter 100 / Aktiver 

Hvad afhænger afkast af?

Afkast afhænger af en række faktorer, herunder investeringstypen og de aktuelle markedsforhold. Når vi dykker ned i, hvordan forskellige investeringsformer kan påvirke dit potentielle afkast, bliver det klart, at hver type bærer sit eget sæt af risici og muligheder.

Hvilke investeringstyper er der?

Aktier: Aktier giver mulighed for afkast gennem kapitalgevinster ved stigninger i aktiekursen samt udbyttebetalinger fra selskaber. Aktiemarkedets natur er præget af udsving, hvilket medfører, at potentialet for afkast kan svinge markant fra det ene år til det andet.

Obligationer: Obligationer er gældsbeviser udstedt af enten staten eller private virksomheder. De tilbyder afkast primært gennem renteindtægter. Afkastets størrelse på obligationer hænger sammen med obligationens kuponsats, der er den fastsatte rente, samt eventuelle prisændringer ved handel på sekundærmarkeder.

Ejendomsinvesteringer: Ejendomsinvesteringer kan generere afkast både via lejeindtægter og en eventuel værdistigning ved salg af ejendommen. Lejeindtægter sikrer en løbende indtjening, mens værdistigning repræsenterer et langsigtet vækstpotentiale.

Råvarer: Råvarer som olie, guld, og andre materialer tilbyder afkast baseret på prisændringer, der er drevet af markedsdynamikker såsom udbud og efterspørgsel samt geopolitiske faktorer. Råvaremarkedet er kendt for sin høje volatilitet – altså udsving.

Fonde og investeringsforeninger: Fonde og investeringsforeninger tillader investorer at sprede deres investeringer over en bred vifte af aktiver, herunder aktier, obligationer, og råvarer. Afkastet her afhænger af de enkelte aktivers performance inden for fonden eller foreningen.

Hvordan beregnes et afkast?

For at forstå afkast dybere, er det vigtigt at se nærmere på ROI (Return on Investment), et godt værktøj, der udregner profitabiliteten af en investering. 

ROI-formlen lyder:

ROI = (Fortjeneste – investering / investering) x 100

En positiv ROI-værdi er et tegn på, at investeringen har genereret profit, mens en negativ ROI indikerer et finansielt tab. Dette mål er uvurderligt for virksomheder og investorer, der søger at evaluere effektiviteten af deres kapitalallokeringer og optimere deres investeringsstrategier.

Lad os gennemgå et eksempel for at belyse, hvordan ROI anvendes i praksis:

Forestil dig, at en virksomhed investerer 100.000 kr. i at udvikle en ny produktlinje, som efter lancering tjener en fortjeneste på 150.000 kr. inden for et år. Ved at anvende ROI-formlen får vi:

ROI = (150.000 – 100.000 / 100.000) x 100

ROI = (50.000 / 100.000) x 100

ROI = 0,5 100

ROI = 50%

I dette scenario har investeringen i den nye produktlinje altså affødt en profitabel ROI på 50%, hvilket viser, at investeringen har båret frugt.

Det er vigtigt at bemærke, at dette eksempel er illustrativt og anvender fiktive tal for at demonstrere ROI-beregningens mekanik. For nøjagtig beregning af ROI på dine investeringer, er det afgørende at benytte autentiske data og faktiske investeringsomkostninger.

Hvad er et godt afkast?

Et fordelagtigt afkast karakteriseres ved, at investeringens fortjeneste overgår kalkulationsrenten. Dette koncept er centralt, når man evaluerer profitabiliteten af en investering. Kalkulationsrenten, som repræsenterer den mindste forventede afkastningsrate, bør mindst matche markedsrenten for investeringer finansieret med egenkapital. Markedsrenten, som er bestemt af det frie markeds dynamikker mellem udbud og efterspørgsel, spiller en afgørende rolle i denne vurdering.

I tilfælde, hvor investeringen er finansieret gennem lånte midler, skal kalkulationsrenten som minimum dække renteomkostningerne forbundet med lånet. Desuden spiller risikoniveauet for den pågældende investering en væsentlig faktor for fastsættelsen af kalkulationsrenten. Investeringer, der bærer en høj risiko, kræver en proportionalt højere kalkulationsrente for at retfærdiggøre potentialet for højere afkast.

Med dette grundlag er det afgørende at dykke ned i analysen af både faktiske og potentielle afkast for at identificere attraktive investeringslejligheder.

Hvad er kalkulationsrenten?

Kalkulationsrenten er nøglen til at afdække, hvorvidt en investering er profitabel. Ved at sammenligne afkastet fra en given investering med det, som kunne være opnået gennem alternative investeringsmuligheder, kan investorer afgøre, om deres kapital er forrentet bedst muligt. Dette spørgsmål er kritisk i vurderingen af, om en investering udgør en fornuftig anvendelse af kapital sammenlignet med andre tilgængelige optioner.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til afkast?

Risikovurdering

En grundlæggende forståelse af, at afkast på investeringer kommer med indbygget risiko, er afgørende. Forskellige investeringstyper bærer forskellige niveauer af risiko og tilbyder varierende afkastpotentiale. Det er afgørende, at du vurderer både risiko og potentiale for afkast, før du engagerer dig i en investering. At indhente professionel rådgivning og udføre grundig forskning er kritiske skridt, der kan hjælpe dig med at træffe velinformerede investeringsvalg.

I Stadsrevisionen vil vi gøre regnskab og bogføring nemt, så hvis du har brug for hjælp med dine egne data og omkostninger, står vi klar til at hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp ift. dit regnskab?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Evaluering af afkastets værdi

Inden du foretager en investering, skal du nøje vurdere, om det forventede afkast er værd at forfølge. Det er vigtigt at vurdere alternative investeringsmuligheder for at undgå dårlige investeringsbeslutninger. En af de primære faktorer i denne vurdering er, om din kapital kunne generere højere afkast andetsteds. 

Kalkulationsrenten spiller her en central rolle. Den repræsenterer den rente, du potentielt kunne have opnået ved at placere dine penge i en alternativ investering, såsom et andet bankprodukt eller et forskelligt investeringsprojekt. Generelt gælder det, at højere risiko kan medføre højere økonomisk gevinst, mens investeringer med lavere risiko typisk fører til mere beskedne afkast.

Hvad er forskellen på afkast og udbytte?

Afkast og udbytte er nøglebegreber i investeringsverdenen, men de repræsenterer forskellige aspekter af dine investeringers performance. Afkastet reflekterer den overordnede effektivitet af din investering og inkluderer både værdiændringer på dine investeringer og eventuelt udbetalt udbytte. 

Udbytte, på den anden side, specificerer den del af dit afkast, der udbetales direkte til dig. Det er vigtigt at forstå, at udbytte alene ikke giver et fuldstændigt billede af din investerings succes. Mens udbytte repræsenterer den kontante del af afkastet, siger det intet om den samlede værdistigning eller -fald, som din investering har oplevet.

Det er en almindelig misforståelse, at en investerings succes udelukkende kan måles på udbyttets størrelse. Virkeligheden er, at udbytte kun er en komponent af det samlede afkast, og for at vurdere en investerings reelle værdi bør man fokusere på det samlede afkast. Skattemæssige regler spiller også en rolle i, hvordan afkastet fra en fond fordeles mellem kursgevinst og udbytte.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om hvad betyder afkast?

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Afkast refererer til den gevinst eller tab, der realiseres på en investering over en bestemt periode. Det udtrykker ændringen i investeringens værdi, målt i procent eller kroner, og inkluderer både kursgevinster og eventuelle udbytter.

Afkast er et bredere begreb, der dækker over den samlede værdistigning af en investering, inklusiv udbytte. Udbytte er derimod den specifikke del af afkastet, som udbetales direkte til investoren, typisk fra et selskabs overskud.

“Afkast i perioden” angiver den gevinst eller det tab, en investering har genereret i en specifik tidsramme. Det giver en indikation af, hvordan investeringen har præsteret over denne periode, og er afgørende for at vurdere investeringens effektivitet.

Afkast kan beregnes ved at tage forskellen mellem investeringens værdi ved periodens start og slut, plus eventuelle udbytter modtaget i perioden, divideret med investeringens værdi ved periodens start, og derefter multiplicere med 100 for at få procent.

Årligt afkast beregnes ved at tage investeringens samlede afkast, justeret for eventuelle udbytter og kapitalgevinster, over en bestemt periode, og derefter omregne dette til et årsvist afkast. Dette giver en standardiseret måde at sammenligne effektiviteten af forskellige investeringer over tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: